Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1856. Odlok o občinskih taksah, stran 5615.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15, 71/17), 3., 5. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13) in 105. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na 27. redni seji dne 24. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o občinskih taksah 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet odloka) 
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske takse v Občini Bovec, vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.
Prihodki od občinskih taks so vir financiranja občine.
2. člen 
(taksni predmeti) 
V Občini Bovec se plačuje občinsko takso za posebno rabo:
– javnih površin v lasti Občine Bovec,
– nepremične in premične infrastrukture občinskih javnih služb,
– stavb v lasti Občine Bovec,
za opravljanje dejavnosti, ki se razlikujejo od siceršnje namenske rabe javnih površin, infrastrukture ter stavb, in sicer za:
1. oglaševanje,
2. organizacijo porok in
3. snemanje filma ali reklamnega oglasa.
Za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena Občina Bovec ne zahteva plačila občinske takse, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano ali je za te dejavnosti oziroma zadeve predpisan drug način plačila.
Izrazi uporabljeni v prvem odstavku tega člena imajo naslednji pomen:
1. »javne površine« so površine v lasti Občine Bovec, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javne ceste, ulice, trgi, tržnice, igrišča, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, rekreacijske površine in podobne površine;
2. »posebna raba« je raba, ki se razlikuje od siceršnje namenske rabe javnih površin, nepremične in premične infrastrukture občinskih javnih služb ali stavb v lasti občine;
3. »nepremična in premična infrastruktura občinskih javnih služb« je infrastruktura, ki je namenjena izvajanju občinskih javnih služb in ki jo v skladu z zakonom zagotavljajo občine.
3. člen 
(zavezanci za plačilo takse) 
Taksni zavezanci so pravne osebe, posamezniki in samostojni podjetniki posamezniki, ki uporabljajo oziroma nameščajo taksne predmete ali izvajajo storitve, za katere so s tem odlokom določene občinske takse.
Neposredni in posredni uporabniki proračuna Občine Bovec – vsi v okviru opravljanja dejavnosti javne službe ter oglaševalci skladno s predpisi o volilni kampanji, niso taksni zavezanci.
II. ODMERA TAKSE 
4. člen
(prijava in namestitev taksnega predmeta) 
Taksni zavezanci si morajo pred postavitvijo taksnega predmeta ali izvajanjem storitve na javni površini pridobiti dovoljenje pristojnega občinskega organa za vse taksne predmete na osnovi veljavnih predpisov in tega odloka, ki fizično posegajo na javno površino ali javno mesto, ali kakorkoli vplivajo na promet.
Taksni zavezanec je pristojnemu občinskemu organu dolžen prijaviti nastanek taksne obveznosti oziroma namestitve taksnega predmeta najmanj 8 dni pred njenim nastankom.
Vloga mora vsebovati podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe in vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za določitev višine takse.
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka taksne obveznosti občine, le ta odmeri takso po podatkih, ki jih ugotovi sama.
Taksni zavezanec je dolžan vsako spremembo taksnega predmeta ali izvajanja storitve oziroma spremembo zavezanca prijaviti pristojnemu občinskemu organu v roku 15 dni od nastale spremembe.
5. člen 
(nastanek in prenehanje obveznosti) 
Taksna obveznost nastane z namestitvijo taksnega predmeta oziroma začetkom izvajanja storitve na javni površini ali javnem mestu, preneha pa z dnem odstranitve ali s prenehanjem izvajanja storitve na javni površini ali javnem mestu.
V primeru, da taksni zavezanec ni prijavil taksnega predmeta, taksna obveznost nastane z dnem namestitve ali uporabe taksnega predmeta na podlagi zaznave uradne osebe občine.
6. člen 
(višina občinske takse) 
Takse se določajo v točkah. Število točk je za posamezne taksne predmete določeno v posebnem delu – tarifa občinskih taks, ki je sestavni del tega odloka.
Občinska taksa za posamezni taksni predmet se izračuna tako, da se število točk iz tarife občinskih taks pomnoži z vrednostjo točke, ki velja na dan obračuna.
Kot osnova za obračun takse se upošteva vrednost točke, ki velja na dan obračuna.
Vrednost točke za izračun višine občinske takse za naslednje leto se do konca leta lahko revalorizira skladno z indeksom cen življenjskih potrebščin (Statistični urad RS) za preteklo leto.
Z dnem uveljavitve Odloka o občinskih taksah v Občini Bovec znaša vrednost točke 1,00 EUR.
7. člen 
(obračun in plačilo takse) 
Taksa se odmeri:
– S posamičnim pravnim aktom tj. odločbo Občine Bovec, ki jo izda pristojni organ občinske uprave na podlagi vloge taksnega zavezanca,
– S posamičnim pravnim aktom tj. odločbo Občine Bovec, izdano po uradni dolžnosti na podlagi lastnih ugotovitev občinske uprave.
Občinsko takso zavezanci plačujejo vnaprej v enkratnem znesku za določeno časovno obdobje; leto, mesec ali dan, in sicer 8 dni od dokončnosti odločbe. Prisilna izterjava taks se opravlja v skladu z veljavnimi predpisi.
S posamičnim pravnim aktom Občine Bovec se opredeli tudi dovoljeno časovno obdobje posebne rabe, urejene s tem odlokom.
III. OPROSTITVE PLAČILA TAKSE 
8. člen
(splošne oprostitve) 
Taksna obveznost ne nastane v naslednjih primerih:
– oglaševanje državnih in drugih upravnih organov,
– oglaševanje javnih zavodov, javnih podjetij ter krajevnih skupnosti v Občini Bovec,
– oglaševanje političnih strank in list ter organizatorjev volilne kampanje v obdobju volilne kampanje,
– za taksne predmete, ki opozarjajo na občinske, kulturne, naravne in zgodovinske znamenitosti, ter
– snemanje filmov ali reklamnih oglasov, ki promovirajo Občino Bovec in so pomembne za razvoj turizma v občini,
– za taksne predmete, ki oglašujejo prireditve društev, delujočih na območju Občine Bovec.
IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA IN KAZENSKE DOLOČBE 
9. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojni občinski inšpektor ali redar, skladno s svojimi pristojnostmi.
10. člen 
(ukrepanje nadzornega organa) 
Pristojni nadzorni organ ugotavlja ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena, preverja resničnost podatkov na prijavi taksne obveznosti in preverja ali je občinska taksa plačana.
V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so bili v prijavi taksne obveznosti navedeni napačni podatki, ki vplivajo na odmera taksne obveznosti, ali občinska taksa ni bila plačana, lahko nadzorni organ odredi na stroške taksnega zavezanca odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev izvajanja taksne storitve za čas do izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev ali uporabo taksnega predmeta ali izvajanje storitve na javni površini določa ta odlok.
11. člen 
(sankcioniranje taksnih zavezancev) 
Z globo v znesku 250 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost če:
– ne prijavi taksnega predmeta ali storitve, za katero je predpisano plačilo občinske takse,
– v prijavi nastanka taksnega predmeta navede napačne podatke, pomembne za obračun taksne obveznosti,
– postavi ali uporablja taksni predmet brez dovoljenja občinskega organa in plačila takse,
– ki na zahtevo občine ne odstrani nedovoljenega taksnega predmeta.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
Obstoječe taksne predmete po tem odloku morajo taksni zavezanci prijaviti v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka.
V kolikor jih ne prijavijo, pristojni občinski organ odmeri takso skladno s tem odlokom po uradni dolžnosti na podlagi podatkov, ki jih ugotovi sam.
13. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah – Uradni list Republike Slovenije.
Št. 007-01/2018-1
Bovec, dne 24. maja 2018
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.
POSEBNI DEL
TARIFA OBČINSKIH TAKS 
Tarifna številka 1: oglaševanje 
Za postavitve reklamnih panojev, tabel, stojnic, vozil in podobno, ki so postavljeni ali pritrjeni ali drugače označeni na javnih površinah in za drugo oglaševanje na nepremičninah in premičninah v lasti Občine Bovec se plača taksa od velikosti:
1: če so trajnega značaja
– do 2 m2
50 točk letno
– do 5 m2
100 točk letno
– nad 5 m2
200 točk letno
2. če so začasnega značaja
– do 2 m2
1 točka dnevno
– do 5 m2
1,5 točke dnevno
– nad 5 m2
2 točki dnevno
Za čezcestne transparente: 25 točk dnevno
Tarifna številka 2: organizacija poroke 
50 točk dnevno
Tarifna številka 3: snemanje filma ali reklamnih oglasov 
Ne glede na površino 400 točk dnevno

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti