Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018

Kazalo

1449. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Slovenska Bistrica, stran 4762.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) in 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 21. redni seji dne 17. 4. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Slovenska Bistrica 
1. člen 
V Pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 60/07, v nadaljevanju: Pravilnik) se spremeni 1. člen tako, da se glasi:
"S tem Pravilnikom se določa višina in način določanja plač, plačil za opravljanje funkcije, sejnin, nagrad in drugih prejemkov in povračil stroškov, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, članom nadzornega odbora, predsedniku in članom krajevnih skupnosti, predsednikom vaških odborov ter zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta in župana Občine Slovenska Bistrica ter članom drugih organov Občine Slovenska Bistrica."
2. člen 
V Pravilniku se doda nov 11.a člen:
"11.a člen 
Predsedniku krajevne skupnosti lahko pripada za opravljanje nalog vodenja krajevne skupnosti mesečna nagrada največ v višini do 12,19 % plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
Predsedniku krajevne skupnosti ne pripada sejnina za udeležbo na seji sveta krajevne skupnosti.
Članom sveta krajevne skupnosti in predsedniku vaškega odbora lahko pripada sejnina za udeležbo in opravljeno delo na seji sveta krajevne skupnosti. Sejnina za udeležbo na posamezni seji lahko znaša največ v višini do 2,23 % plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo. Sejnina se lahko članom sveta krajevne skupnosti in predsednikom vaških odborov za udeležbo na seji sveta izplača za največ deset sej v enem letu."
3. člen 
Ta Pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ta Pravilnik se začne uporabljati z dnem potrditve mandatov občinskega sveta prvega naslednjega sklica.
Št. 9000-10/2018-0203-13
Slovenska Bistrica, dne 17. aprila 2018
 
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.