Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018

Kazalo

1443. Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2017, stran 4749.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 31. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 20. seji dne 19. 4. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Rogašovci za leto 2017 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2017.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Rogašovci za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o njihovi realizaciji v letu 2017.
3. člen 
Prihodki in odhodki proračuna Občine Rogašovci za leto 2017 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
Realizacija 2017 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.997.765,01
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.454.102,83
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
2.066.691,54
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
1.987.798,00
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
11.902,92
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
66.990,62
706
 
DRUGI DAVKI
0,00
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
387.411,29
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
148.437,50
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
1.771,42
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
1.123,20
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
9.230,41
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
226.848,76
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
20.561,54
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0,00
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
20.561,54
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
8.680,33
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
8.680,33
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
514.420,31
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
514.420,31
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0,00
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.939.314,56
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
910.109,21
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
243.886,10
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
38.389,97
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
610.547,22
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
59,31
409
 
REZERVE
17.226,61
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.062.369,42
410
 
SUBVENCIJE
32.091,84
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
677.693,87
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
109.223,38
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
243.360,33
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
842.165,04
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
842.165,04
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
124.670,89
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
112.406,71
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
12.264,18
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
58.450,45
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0,00
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
 
DANA POSOJILA
0,00
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
134.653,00
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
134.653,00
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0,00
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
193.103,45
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
134.653,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–58.450,45
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2016
9009
 
Splošni sklad za drugo
556.013,99
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2018-13
Rogašovci, dne 19. aprila 2018
Župan 
Občine Rogašovci 
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost