Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018

Kazalo

1428. Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Ig, stran 4714.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–23, (Uradni list RS, št. 26/14) in Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 27. seji dne 18. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Ig 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina Odloka) 
Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Ig (v nadaljevanju: Odlok) določa izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa, pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na lokalni ravni, način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja letnega programa športa, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
2. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničuje tako, da se:
– v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ,
– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj vseh področjih športa.
3. člen 
(izvajalci LPŠ) 
Izvajalci LPŠ po tem Odloku so:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirani v RS,
– zavodi za šport,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove in
– zasebni športni delavci.
4. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja na področjih športa, če izpolnjujejo pogoje:
– imajo sedež v občini,
– so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju: JR) najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi in najmanj eno leto pred letom, ko kandidirajo na JR, neprekinjeno izvajajo športne programe pretežno za občanke in občane občine in pretežno na območju občine,
– izvajajo športne programe in področja skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
– imajo za prijavljena športne programe in področja športa:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, 
– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov. 
(2) Izvajalci, ki ne izpolnjujejo pogojev iz druge alineje prvega odstavka, lahko na JR kandidirajo samo za sredstva za delovanje društev in za lokalne športne prireditve.
(3) Športna društva in Športna zveza imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
II. VSEBINSKE DOLOČBE 
5. člen 
(opredelitev področij športa) 
(1) Za uresničevanja javnega interesa v športu se, v skladu s proračunskimi zmožnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce, iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
– Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
– Obštudijske športne dejavnosti
– Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– Kakovostni šport
– Vrhunski šport
– Šport invalidov
– Športna rekreacija
– Šport starejših
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
– Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
– Statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu in strokovna podpora programov
– Založništvo v športu
– Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
– Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
– Športne prireditve
– Javno obveščanje o športu
– Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
6. člen 
(letni program športa) 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeli športne programe in področja, ki so v koledarskem letu, za katerega se LPŠ sprejema, prepoznani kot javni interes občine.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– programe in področja športa, ki se v letu, za katerega se LPŠ sprejema, sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– obseg in vrsto sofinanciranih programov in področij,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje programov in področij,
– pogoje in merila za izbiro in sofinanciranje programov in področij v okviru LPŠ.
(3) Predlog LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave v sodelovanju s Športno zvezo Ig (v nadaljevanju: ŠZI).
(4) LPŠ sprejme občinski svet po predhodno pridobljenem mnenju ŠZI.
Občinski svet lahko LPŠ sprejme tudi brez predhodnega mnenja ŠZI, če ga le ta ne poda v roku enega meseca.
7. člen 
(Strokovni svet za šport) 
(1) Zaradi zagotavljanja avtentičnih interesov civilne športne družbe v občini župan s sklepom ustanovi Strokovni svet za šport, ki je sestavljen iz petih članov (od tega največ dva člana občinske uprave in najmanj trije člani iz vrst športnikov in/ali športnih delavcev, ki delujejo v športnih društvih s sedežem v občini ali v Športni zvezi Ig).
(2) Naloge strokovnega sveta so:
– v sodelovanju z občinsko upravo pripravi vsebinsko utemeljen predlog LPŠ,
– spremlja proces izvajanja LPŠ in pripravi predlog prerazporeditve proračunskih sredstev za šport, če se ugotovi, da sredstva za določena področja športa ne bodo v celoti porabljena,
– pripravi predloge, mnenja in pobude za spremembo oziroma dopolnitev Odloka in LPŠ,
– pripravi dodatne pogoje in merila za vrednotenje LPŠ, ki se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo,
– svetuje županu v za upravljanje športa pomembnih zadevah in predlaga kvalitetne rešitve glede z razvoja športa.
(3) Strokovni svet se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Strokovni svet o svojem delu vodi zapisnike. Za sklepčnost je potrebna večina članov.
(4) Mandat Strokovnega sveta je vezan na mandat župana.
(5) Strokovno-administrativna dela za Strokovni svet opravi za šport pristojen delavec občinske uprave.
8. člen 
(komisija za izvedbo JR) 
(1) Župan s sklepom imenuje Komisijo za izvedbo JR (v nadaljevanju: komisija), ki je sestavljena iz treh članov od tega dva člana občinske uprave in en občinski svetnik). Komisija mora biti sestavljena v skladu z določbami Zakona o športu, njen mandat pa je eno leto.
(2) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je potrebna navadna večina.
(3) Naloge komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog,
– ocena vlog na podlagi pogojev in meril navedenih v LPŠ, JR oziroma razpisni dokumentaciji,
– priprava predloga izvajalcev LPŠ po izbranih športnih programov in področij,
– potrditev predloga izbire in sofinanciranja LPŠ po športnih programih in področjih in po izvajalcih,
– vodenje zapisnikov o svojem delu.
(4) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja za šport pristojen delavec občinske uprave, ki hkrati ni član komisije.
9. člen 
(javni razpis in razpisna dokumentacija) 
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem Odlokom in sprejetim LPŠ občina izvede JR.
(2) Objava JR mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet JR,
– navedbo pogojev za kandidiranje na JR (upravičeni izvajalci LPŠ),
– navedbo pogojev in meril za vrednotenje športnih programov/področij,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vlog,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do Odloka, LPŠ ter pogojev in meril,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
10. člen 
(postopek izvedbe JR) 
(1) Občina besedilo JR in razpisno dokumentacijo objavi na svoji spletni strani. Rok za prijavo na JR ne sme biti krajši od štirinajst dni od objave JR.
(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga« in navedbo JR, na katerega se nanaša. Vloga je lahko elektronska, če je tako določeno v JR. Način elektronske oddaje vloge se določi v razpisni dokumentaciji.
(3) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, kot je predviden v JR. Odpirajo se samo v roku prispele vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku ter v vrstnem redu, po katerem so bile prejete.
Odpiranje vlog ni javno.
(4) Komisija na odpiranju ugotovi formalno popolnost vsake vloge glede na to, ali je bila oddana pravočasno in s strani upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
(5) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
11. člen 
(poziv za dopolnitev vloge) 
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog komisija v roku osmih dni pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni od prejema poziva.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji iz prejšnjega odstavka v roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Pritožba zoper sklep ni možna.
12. člen 
(odločba o izbiri) 
Na osnovi odločitve komisije odločbo o izbiri izda pristojni organ občinske uprave. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
13. člen 
(pritožbeni postopek: ugovor) 
(1) Zoper odločbo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah vlagatelji lahko podajo ugovor v roku osmih dni po prejemu odločbe. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji in merila za vrednotenje LPŠ.
(2) O ugovoru odloči župan v roku trideset dni od prejema. Odločitev župana je dokončna. O odločitvi župan obvesti tudi komisijo.
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset dni od vročitve odločbe.
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.
14. člen 
(objava rezultatov JR) 
Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo v občinskem glasilu in/ali na spletni strani občine.
15. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 
(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad izvedbo športnih programov/področij, namensko porabo sredstev in predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače krši pogodbo, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
– protikorupcijska klavzula,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Če se izbrani izvajalec v roku osem dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je odstopil od vloge za sofinanciranje.
16. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati priznane športne programe in področja najmanj v obsegu, ki je opredeljen v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrani športni program in področje v skladu z JR.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo sredstev za šport izvajata občinska uprava.
17. člen 
(uporaba javnih športnih objektov in površin) 
Prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za izvajanje LPŠ imajo pod enakimi pogoji:
– zavodi, ki izvajajo obvezni in razširjeni program v okviru vzgojno izobraževalnega procesa,
– športna društva, ki izvajajo LPŠ,
– športna društva s statusom društva v javnem interesu, ki ne izvajajo LPŠ.
III. PREHODNI DOLOČBI 
18. člen 
(prenehanje veljavnosti prejšnjega Pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega Odloka prenehajo veljati Merila za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Ig (Mostiščar, UO, št. 3/2012; april 2012) in Spremembe meril za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunski sredstev Občine Ig (Mostiščar, št. 1/2013; februar 2013).
19. člen 
(veljavnost Pravilnika) 
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu Občine Ig – Mostiščar oziroma v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-0004/2018
Ig, dne 18. aprila 2018
Župan 
Občine Ig 
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti