Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018

Kazalo

1424. Odlok o denarnih socialnih pomočeh v Občini Dobrepolje, stran 4691.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 14/17, 5/18 – uradno prečiščeno besedilo, UPB-1) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 23. redni seji dne 17. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o denarnih socialnih pomočeh v Občini Dobrepolje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok ureja pravico do denarne socialne pomoči (v nadaljevanju: denarne pomoči) iz proračuna Občine Dobrepolje (v nadaljevanju: občina), upravičence ali upravičenke po tem odloku, pogoje za upravičenost, postopek dodeljevanja in nadzor.
2. člen 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
(1) Letni obseg razpoložljivih sredstev se določi z vsakoletnim sprejemom proračuna občine.
(2) Denarne pomoči se dodeljuje po zaporedju vloženih popolnih vlog v tekočem letu do porabe predvidenih proračunskih sredstev.
4. člen 
(1) Denarna pomoč po tem odloku je denarna pomoč, ki se upravičencem dodeli največ dvakrat letno, kot pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske prosilcev, ko so izčrpali že vse zakonske možnosti za rešitev te stiske.
(2) Iz posamezne gospodinjske skupnosti z mladoletnimi otroki lahko vlogo poda samo eden izmed članov.
II. UPRAVIČENCI DO DENARNE POMOČI 
5. člen 
(1) Do denarne pomoči so upravičeni občani, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v občini, in sicer:
– posamezniki, katerih ugotovljeni dohodek ne presega osnovnega zneska minimalnega dohodka po zakonu o socialno varstvenih prejemkih za več kot 50 %,
– družine, katerih skupni ugotovljeni dohodek na družinskega člana ne presega osnovnega zneska minimalnega dohodka po zakonu o socialno varstvenih prejemkih za več kot 50 %.
(2) Osnovni znesek minimalnega dohodka se usklajuje v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvene prejemke.
6. člen 
(1) Izjemoma je mogoče, ne glede na preseganje cenzusa, dodeliti denarno pomoč po tem odloku v primerih težje bolezni v družini, smrti edinega hranitelja družine ter drugih izjemnih okoliščinah, na katere sami niso mogli vplivati in so hkrati izkoristili vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.
(2) Vlagatelj dokazuje upravičenost po prejšnjem odstavku z ustreznimi potrdili in mnenjem centra za socialno delo, ki se povzame v odločbi o dodelitvi denarne pomoči.
7. člen 
Denarna pomoč se lahko dodeli tudi v funkcionalni obliki (nakup živil, plačilo položnic itd.), v kolikor strokovne službe občine ali centra za socialno delo presodijo, da bo le na tak način zagotovljen namen porabe dodeljene denarne pomoči.
III. NAČIN ODMERE DENARNE POMOČI 
8. člen 
(1) Pri odmeri denarne pomoči se upoštevajo povprečni neto mesečni dohodki in prejemki prosilca, prejeti v obdobju treh koledarskih mesecev pred mesecem vložitve vloge, v razmerju do osnovnega zneska minimalnega dohodka.
(2) Povprečni mesečni dohodek na družinskega člana se izračuna tako, da se skupni povprečni dohodek družine deli s številom družinskih članov. V dohodek, ki se upošteva, se štejejo dohodki in prejemki, kot jih določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke.
9. člen 
(1) Višina denarne pomoči se določi glede na stopnjo materialne ogroženosti prosilca, in sicer:
a. posamezniki:
višina denarne pomoči
preseganje cenzusa
100 % osnovnega zneska minimalnega dohodka
0 %
80 % osnovnega zneska minimalnega dohodka
0 % do vključno 30 %.
60 % osnovnega zneska minimalnega dohodka
nad 30 % do vključno 50 %.
b. družine:
višina denarne pomoči
preseganje cenzusa
100 % osnovnega zneska minimalnega dohodka
0 % do vključno 30 %.
80 % osnovnega zneska minimalnega dohodka
nad 30 % do vključno 40 %.
60 % osnovnega zneska minimalnega dohodka
nad 40 % do vključno 50 %.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je izjemoma mogoče odmeriti denarne pomoči tudi v višjem ali nižjem znesku, vendar odmera ne sme preseči dvakratnega zneska osnovnega minimalnega dohodka. V takih izjemnih primerih mora center za socialno delo pred odločanjem pridobiti pozitivno mnenje občine.
IV. POSTOPEK UVELJAVLJANJA DENARNE POMOČI 
10. člen 
(1) Upravičenci uveljavljajo pravico do denarne pomoči s pisno vlogo, ki ji je potrebno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev.
(2) V kolikor vlagatelj uveljavlja denarno pomoč po tem odloku dvakrat letno, mora biti razmik med posameznimi vlogami najmanj štiri mesece.
(3) Center za socialno delo na podlagi letne pogodbe, sklenjene z občino, v zakonskem roku odloči o namenu in višini dodeljenih sredstev z odločbo. Zoper izdano odločbo je v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe dopustna pritožba pri Centru za socialno delo, o pritožbi pa odloča župan Občine Dobrepolje. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri centru za socialno delo.
11. člen 
(1) Denarna pomoč se nakaže:
– upravičencu neposredno na njegov osebni račun;
– drugi pravni osebi, osebi, ki opravlja dejavnost, oziroma samostojnemu podjetniku, v kolikor gre za plačilo zapadlih obveznosti in strokovna služba centra za socialno delo po predhodnem mnenju občine oceni, da pomoč ne bi bila namensko porabljena.
(2) Upravičenec iz prve alineje prejšnjega odstavka je dolžan prejeto pomoč porabiti za namen, za katerega mu je bila denarna pomoč dodeljena, v roku 30 dni po prejemu.
V. NADZOR 
12. člen 
(1) Prejemnik denarne pomoči je dolžan v roku 60 dni predložiti pristojnemu centru za socialno delo dokazila o namenski porabi sredstev. Če tega ne stori, ali se iz predloženih dokazil ugotovi, da pomoč ni bila namensko porabljena, ni upravičen do pomoči po tem odloku 24 mesecev po mesecu prejema te pomoči.
(2) Če je prejemnik, po poteku obdobja iz drugega odstavka 10. člena, podal novo vlogo za denarno pomoč, pa rok za predložitev dokazil o namenski porabi sredstev še ni potekel, je dolžan predložiti dokazila najkasneje ob vložitvi nove vloge za denarno pomoč po tem odloku.
13. člen 
Pri odločanju o dodelitvi denarne pomoči se poleg določb tega odloka smiselno uporablja tudi zakonodaja socialnega varstva, ki se nanaša na denarno pomoč.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
14. člen 
Postopki ugotavljanja upravičenosti do denarne pomoči, ki so se začeli pred začetkom uporabe tega odloka, se končajo po določbah odloka, veljavnega pred uporabo tega odloka.
15. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o denarnih pomočeh v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 80/99), uporablja pa se do začetka uporabe tega odloka.
16. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne takoj po objavi.
Št. 122-0002/2018
Videm, dne 17. aprila 2018
Župan 
Občine Dobrepolje 
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost