Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2018 z dne 4. 5. 2018

Kazalo

1423. Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2017, stran 4690.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 14/17) je občinski svet na 23. redni seji dne 17. 4. 2018 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Dobrepolje za leto 2017 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2017.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobrepolje za leto 2017. Sestavni del zaključnega računa je tudi obrazložitev zaključnega računa proračuna, ki vsebuje obrazložitve splošnega dela, posebnega dela, izvajanje načrta razvojnih programov, podatkov iz bilance stanja in upravljanja likvidnosti (denarnih sredstev) sistema enotnega zakladniškega računa.
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
 
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.726.311
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.091.190
70
DAVČNI PRIHODKI
2.649.381
700
Davki na dohodek in dobiček
2.351.936
703
Davki na premoženje
203.066
704
Domači davki na blago in storitve
91.807
706
Drugi davki in prispevki
2.572
71
NEDAVČNI PRIHODKI
441.809
710
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
267.585
711
Takse in pristojbine
1.913
712
Globe in denarne kazni
11.085
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
7.647
714
Drugi nedavčni prihodki
153.579
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.487
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
1.487
73
PREJETE DONACIJE
1.180
730
Prejete donacije iz domačih virov
1.180
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.632.453
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
433.684
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
iz sredstev proračuna Evropske unije
1.198.769
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.638.205
40
TEKOČI ODHODKI
772.043
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
206.604
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
33.328
402
Izdatki za blago in storitve
532.111
409
Rezerve
0
41
TEKOČI TRANSFERI
1.348.842
410
Subvencije
13.779
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
931.977
412
Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
130.241
413
Drugi tekoči domači transferi
272.845
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.452.280
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.452.280
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
65.040
430
Investicijski transferi
0
431
Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
40.969
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
24.071
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
88.106
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil – od posameznikov
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
VII. ZADOLŽEVANJE 
2.000.523
50
ZADOLŽEVANJE
2.000.523
500
Domače zadolževanje
2.000.523
5001
Najeti kredit pri poslovnih bankah
0
5002
Najeti kredit pri drugih finančnih institucijah
1.900.000
5003
Najeti kredit pri drugih domačih kreditodajalcih
100.523
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA
0
55
ODPLAČILA DOLGA
0
550
Odplačila domačega dolga
0
 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
2.088.629
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)
2.000.523
 
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III)
–88.106
 
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. PRETEKLEGA LETA
220.000
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 2017 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-0001/2018
Videm, dne 17. aprila 2018
Župan 
Občine Dobrepolje 
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost