Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2017 z dne 27. 1. 2017

Kazalo

203. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper, stran 684.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper 
Št. 354-304/2016
Koper, dne 23. decembra 2016
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 22. decembra 2016 sprejel
O D L O K 
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper 
I. UVODNA DOLOČBA 
1. člen
(vsebina) 
Ta odlok ureja izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe “odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode” (v nadaljevanju: javna služba).
II. ORGANIZIRANOST IN OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
2. člen 
(organiziranost) 
(1) Javno službo iz 1. člena na celotnem območju Mestne občine Koper izvaja Javno podjetje Marjetica Koper d.o.o.- s.r.l. (v nadaljevanju: izvajalec).
(2) Pristojni organ občinske uprave po določilih tega odloka je organ občinske uprave Mestne občine Koper, pristojen za gospodarske javne službe.
(3) Pristojni občinski inšpektorat po tem odloku je Občinski inšpektorat Mestne občine Koper.
3. člen
(izrazi in pojmi) 
Izrazi in pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo pomen, kot ga opredeljuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter ostali državni predpisi. Pojmi imajo naslednji pomen:
1. izvajalec javne službe je pravna oseba, ki ga na predpisan način izbere občina in ki izvaja javno službo na podlagi predpisov, ki urejajo javno službo;
2. komunalna odpadna voda je komunalna odpadna voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. Komunalna odpadna voda je tudi odpadna voda, ki:
– nastaja v objektih v javni rabi ali pri drugih dejavnostih, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu ali
– nastaja kot industrijska odpadna voda v proizvodnji ali storitveni ali drugi dejavnosti ali mešanica te odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo, če je po naravi in sestavi podobna odpadni vodi po uporabi v gospodinjstvu, njen povprečni dnevni pretok ne presega 15 m3/dan, njena letna količina ne presega 4 000 m3, obremenjevanje okolja zaradi njenega odvajanja ne presega 50 PE in pri kateri za nobeno od onesnaževal letna količina ne presega mejnih vrednosti letnih količin onesnaževal po veljavnih državnih predpisih;
3. padavinska odpadna voda je odpadna voda, ki kot posledica meteornih padavin onesnažena odteka z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin v vode ali se odvaja v javno kanalizacijo;
4. industrijska odpadna voda je industrijska odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
5. komunalna čistilna naprava je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode ali za čiščenje mešanice komunalne odpadne vode z industrijsko ali padavinsko odpadno vodo ali obema, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost;
6. mala komunalna čistilna naprava je naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja, manjšo od 2000 populacijskih ekvivalentov, v kateri se komunalna odpadna voda zaradi njenega čiščenja obdeluje z biološko razgradnjo na način, ki ga določajo državni predpisi;
7. tipska mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-3 ali drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, in je zanjo izdana izjava o lastnostih v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode, in iz katere se v skladu s temi standardi odvaja očiščena odpadna voda neposredno v površinsko vodo preko filtrirne naprave za predčiščeno komunalno odpadno vodo ali posredno v podzemno vodo preko sistema za infiltracijo v tla;
8. greznica je gradbeni objekt za anaerobno obdelavo komunalne odpadne vode, v katerem se komunalna odpadna voda pretaka iz usedalnega prekata v enega ali več prekatov za anaerobno obdelavo odpadne vode, obdelana odpadna voda pa se na iztoku iz tega objekta odvaja v okolje običajno z infiltracijo v zemljo;
9. nepretočna greznica je zgrajena kot nepropusten zbiralnik za komunalno odpadno vodo, iz katerega se odvaža celotna zbrana komunalna odpadna voda v čiščenje oziroma obdelavo na komunalno čistilno napravo;
10. obstoječa greznica je obstoječa greznica, katera je bila zgrajena pred sprejemom tega odloka, in obratuje na dan sprejema tega odloka;
11. populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je enota za obremenjevanje vode, izražena z biokemijsko potrebo po kisiku (BPK (5)). 1 PE je enak 60 g BPK (5) na dan;
12. neobdelano blato je blato iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter blato, ki nastane pri čiščenju komunalne odpadne vode na komunalni ali skupni čistilni napravi;
13. obdelava blata je obdelava neobdelanega blata na centralni čistilni napravi, ki jo v okviru javne službe izvaja izvajalec javne službe. Za obdelavo blata se štejejo vsi postopki obdelave blata, ki se lahko izvajajo na centralni čistilni napravi, s katerimi se doseže:
– izpolnjevanje zahtev za uporabo kot gnojilo v kmetijstvu, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu ali
– izpolnjevanje zahtev za postopke predelave ali odstranjevanja blata v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki;
14. območje izvajanja javne službe je območje celotne občine ali njenega dela, za katero morata biti s tem odlokom določena način in obseg izvajanja javne službe;
15. javna površina je površina grajenega javnega dobra lokalnega ali državnega pomena, katere uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem;
16. javna kanalizacija je javna kanalizacija, skupaj s čistilno napravo, ki zaključuje to kanalizacijo, ki je kot javna infrastruktura lokalnega pomena namenjena izvajanju občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode;
17. interna kanalizacija so cevovodi s pripadajočo opremo, ki so namenjeni odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode iz stavbe v javno kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico, malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ali malo komunalno čistilno napravo;
18. kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije do vključno zadnjega revizijskega jaška pred stavbo, ki je priključena na javno kanalizacijo. Če revizijskega jaška ni na parceli, na kateri stoji stavba, kanalizacijski priključek poteka do zunanje stene stavbe;
19. javni kanalizacijski sistem je hidravlično samostojen sistem primarnega ali sekundarnega omrežja z enim iztokom, ki je namenjen izvajanju javne službe in ga upravlja izvajalec javne službe. Iztok iz javnega kanalizacijskega sistema po tem odloku je njegov končni iztok ali navezava na drug javni kanalizacijski sistem;
20. upravljavec javne kanalizacije je izvajalec javne službe, ki upravlja z javnim kanalizacijskim sistemom;
21. območje površin, predvideno za širitev naselja, je območje, ki je v skladu s predpisi s področja urejanja prostora določeno kot območje za širitev naselja;
22. območje poselitve ali aglomeracija je območje poselitve, kjer je poseljenost oziroma opravljanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena v taki meri, da je treba zbirati in odvajati odpadne vode v javno kanalizacijo (v nadaljnjem besedilu: območje poselitve);
23. občutljivo območje je občutljivo območje zaradi evtrofikacije ali občutljivo območje zaradi kopalnih voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.
III. STORITVE JAVNE SLUŽBE 
4. člen
(splošne opredelitve) 
(1) Skladno z veljavnimi državnimi predpisi se storitve javne službe nanašajo na odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki nastaja v stavbah zaradi prebivanja ali opravljanja dejavnosti.
(2) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske odpadne vode s površin, ki niso javne, se ne šteje za storitve javne službe, tudi če se takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi.
(3) Pojmi, uporabljeni v tem odloku, ki niso posebej opredeljeni, imajo enak pomen, kot ga določajo veljavni predpisi.
5. člen 
(storitve na področjih, opremljenih z javno kanalizacijo) 
V okviru javne službe mora izvajalec v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, zagotoviti predvsem:
– obratovanje, vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se s streh in javnih površin odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije,
– vzdrževanje in čiščenje kanalizacijskega omrežja za odvajanje padavinske vode,
– čiščenje peskolovov, lovilcev olj in maščob na javnih površinah, ki nimajo drugih upravljavcev,
– prevzem blata iz javnih komunalnih čistilnih naprav ter obdelavo blata,
– obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave nad 50 PE, ki jih ima izvajalec javne službe v upravljanju.
6. člen 
(storitve na področjih, katera niso opremljena z javno kanalizacijo) 
(1) V okviru javne službe mora izvajalec za stavbe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbe ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb zunaj naselja zagotavljati:
– prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic in njeno čiščenje na centralni čistilni napravi, enkrat na 3 leta,
– prevzem blata iz obstoječih greznic ter njegovo obdelavo na centralni čistilni napravi, enkrat na 3 leta,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ter njegovo obdelavo na centralni čistilni napravi, enkrat na 2 leti,
– pregled male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE enkrat na tri leta, pri čemer prvi pregled izvede prvo naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev, o pregledu pa izdela poročilo,
– vodenje zakonsko obveznih evidenc o vseh obstoječih greznicah, nepretočnih greznicah in MKČN do 50 PE,
– evidence o izvoru, vrsti in količini prevzetega blata, odplak oziroma odpadne vode.
(2) Obstoječe greznice, katere so obratovale na dan sprejetja tega odloka in obratujejo v skladu s standardi, kateri so veljali v času izgradnje, se lahko praznijo dodatno enkrat v obdobju treh let, vendar izključno na klic uporabnika.
(3) Obstoječe MKČN, katere so obratovale na dan sprejetja tega odloka in so na dan sprejetja tega odloka bile vpisane v evidence izvajalca, se lahko praznijo dodatno enkrat v obdobju dveh let, vendar izključno na klic uporabnika.
(4) Storitve iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se krijejo iz mesečno zaračunanih stroškov uporabnikom, kateri uporabljajo storitve za greznice in MKČN.
(5) Za območje, kjer dobava pitne vode ni zagotovljena preko javnega sistema za oskrbo s pitno vodo, se obračunska osnova določi skladno s šestim odstavkom 20. člena tega odloka.
(6) Greznice in MKČN, do katerih ni možno dostopati s cestnimi motornimi vozili izvajalca GJS, je dolžen lastnik/uporabnik prazniti v časovnih presledkih iz tega člena. Vsebino izpraznjene greznice ali MKČN je uporabnik dolžen dostaviti do prvega dostopnega mesta za komunalno specialno vozilo izvajalca GJS, kjer izvajalec GJS proti potrdilu prevzame dostavljene količine in jih prepelje na CČN na nadaljnjo obdelavo.
(7) Podrobneje se obveznosti in pravice izvajalca in uporabnikov v zvezi s storitvami iz tega člena določijo v Tehničnem pravilniku.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNE SLUŽBE 
7. člen 
(zagotavljanje javne službe) 
(1) Uporaba storitev javne službe je za uporabnike obvezna.
(2) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi v naselju ali delu naselja, opremljenem z javno kanalizacijo, se mora odvajati neposredno v javno kanalizacijo.
(3) Komunalna odpadna voda se lahko na območjih skladno z veljavnimi predpisi odvaja v malo komunalno čistilno napravo, obstoječo greznico ali nepretočno greznico, ki je v upravljanju:
– lastnika stavbe ali z njegove strani pooblaščene organizacije,
– enega od lastnikov, če gre za solastništvo in je med lastniki dosežen pisni dogovor ali
– upravnika stavbe v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje stanovanj.
(4) Odpadne vode iz industrije, ki nastaja v stavbi v naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, se mora odvajati v javno kanalizacijo, če za njo ni zagotovljenega čiščenja in odvajanja neposredno v vode skladno s predpisi in če ustreza parametrom za izpust v javno kanalizacijo in na javno komunalno čistilno napravo.
(5) Ostale obveznosti in pogoje uporabe storitev javne službe predpisujejo veljavni predpisi in standardi.
8. člen 
(status priključka) 
(1) Priključek na javno kanalizacijo je lahko stalen ali začasen.
(2) Začasni priključek izvajalec dovoli le za gradbišča in začasne objekte pod pogojem, da je priključitev tehnično možna in je zagotovljena kvaliteta odpadne vode skladno s predpisi. Dovoljenje za začasno priključitev izda izvajalec za čas, ki je potreben. Izvajalec mora 30 dni pred ukinitvijo začasnega priključka o tem pisno obvestiti začasnega uporabnika. Po ukinitvi začasnega priključka mora uporabnik vzpostaviti prvotno stanje.
9. člen 
(priključitev na javno kanalizacijo) 
(1) Priključitev na javno kanalizacijo se opravi na podlagi pisnega soglasja izvajalca javne službe (soglasje za priključitev), ob upoštevanju pogojev iz tega odloka in tehničnega pravilnika.
(2) Kanalizacijski priključek mora biti izveden skladno s projektom oziroma soglasjem izvajalca.
(3) Vsaka stavba se priključuje na javno kanalizacijo preko svojega kanalizacijskega priključka.
10. člen 
(prekinitev opravljanja storitev) 
(1) Izvajalec lahko po izpeljanem postopku obveščanja skladno z odlokom o oskrbi s pitno vodo naloži izvajalcu, da uporabniku na njegove stroške prekine dobavo vode iz javnega vodovodnega omrežja in s tem prekine odvajanje odpadne komunalne vode, če:
– je zaradi stanja interne kanalizacije stavbe ali naprav v njej ogroženo obratovanje javne kanalizacije ali proces čiščenja na komunalni čistilni napravi,
– je kanalizacijski priključek na javno kanalizacijo izveden v nasprotju s Tehničnim pravilnikom ali brez soglasja izvajalca,
– uporabnik brez soglasja izvajalca dovoli priključitev drugega uporabnika na interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek ali če spremeni zmogljivost svoje napeljave,
– uporabnik onemogoča izvajalcu meritve količin in onesnaženosti odpadne vode ali pregled kanalizacijskega priključka,
– uporabnik brez potrebnih dovoljenj in soglasij spremeni izvedbo priključka,
– uporabnik krši objavljene omejitve in druge ukrepe v zvezi z odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda,
– z odvodom odpadne vode ogroža vodne vire ali oskrbo s pitno vodo,
– ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža zdravje ali povzroča škodo prebivalcem,
– uporabnik se ne priključi na javno kanalizacijo glede na zahteve iz 1. točke 21. člena tega odloka,
– uporabnik ne poravna računov za izvajanje storitev javne službe niti po prejemu opomina z obvestilom o možnosti prekinitve dobave pitne vode.
(2) Prekinjena dobava vode velja za čas do odprave vzroka prekinitve. Stroške ponovne priključitve plača uporabnik.
(3) Stroške prekinitve odvajanja odpadne komunalne vode in stroške ponovne priključitve ter vse morebitne stroške, ki so nastali kot posledica vzroka prekinitve mora, pred ponovno priključitvijo poravnati uporabnik. Uporabnik je dolžan poravnati tudi stroške za škodo na objektih in napravah javne kanalizacije, če je nastala škoda na teh objektih in napravah zaradi njegovega ravnanja.
(4) Trajna prekinitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode s prekinitvijo dobave pitne vode se na stroške uporabnika izvede v primeru, ko uporabnik zahteva odklop kanalizacijskega priključka skladno z 11. členom tega odloka.
11. člen 
(odjava priključka) 
Odjava priključka oziroma storitev javne službe se izvede samo v primeru opustitve ali porušitve priključenega objekta in v primerih, ko gre za začasne priključke. Uporabnik mora zahtevo za odjavo priključka ali storitve predhodno podati pri izvajalcu javne službe v pisni obliki.
12. člen 
(obveznosti uporabnikov) 
Ravnanje in obveznosti uporabnikov in izvajalca na območjih, kjer ni predvidena gradnja javne kanalizacije, in območjih, ki jih je treba v skladu s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi programi opremiti z javno kanalizacijo, pa na njih kanalizacija še ni zgrajena, so določene z veljavno zakonodajo.
13. člen 
(aktivnosti, vezane na greznice in MKČN) 
(1) Izvajalec izdela okvirni program aktivnosti »Program praznjenja greznic in MKČN« za naslednje obdobje, ki ga objavi na svetovnem spletu, spletni strani izvajalca, spletni strani Mestne občine Koper ter pisno posameznemu uporabniku, pri kateremu se bodo izvajale aktivnosti v tekočem letu.
(2) Izvajalec prevzema in zagotavlja čiščenje in obdelavo blata ter odpadne komunalne vode iz nepretočnih greznic, obstoječih greznic in MKČN s posebnimi cestnimi motornimi vozili na celotnem območju občine v obsegu in rokih, določenih v 6. čl. tega odloka, Tehničnem pravilniku in skladno z veljavnimi predpisi.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
14. člen 
(predpisi) 
Predpisi na državni ravni, ki jih mora spoštovati in izvajati izvajalec, določajo:
– izvajalec mora pripraviti program oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode,
– elemente javnega kanalizacijskega omrežja in standarde za njihovo razvrščanje,
– pogoje in zahteve ter skrajne roke za načrtovanje opremljanja posameznih območij z javnim kanalizacijskim omrežjem in za način obdelave odpadne vode, če za te aktivnosti občina zagotovi potrebne pogoje,
– način in pogoje obdelave prevzete odpadne vode in blata,
– obveznost izdelave načrta ravnanja z blatom iz čistilnih naprav ter ravnanja z odpadki iz peskolovov in lovilcev olj,
– postopke obveščanja in vsebino obvestil uporabnikom greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,
– obveznost vodenja evidenc izvajalca ter njihovo vsebino,
– in druge standarde izvajanja javne službe.
15. člen 
(obveznosti izvajalca) 
(1) Ob posebej opredeljenih obveznostih po tem odloku in drugih predpisih je izvajalec dolžan:
– skrbeti za normalno obratovanje javne kanalizacije s pripadajočimi objekti in napravami ter z njimi ravnati kot dober gospodar,
– redno pregledovati in vzdrževati javno kanalizacijo in revizijske jaške na javnih površinah,
– v imenu lastnika (MOK) voditi ločeno evidenco osnovnih sredstev javne kanalizacije, katero ima v najemu v skladu z računovodskimi standardi,
– zagotavljati pogoje za trajno uporabo javne kanalizacije, zagotavljati izvajanje monitoringa kvalitete in količine odpadnih voda in delovanja komunalnih čistilnih naprav,
– ravnati v skladu z določbami Tehničnega pravilnika,
– obvestiti bodoče uporabnike, da je priključitev stavbe ali drugega objekta na javno kanalizacijo obvezna in mu posredovati pogoje za priključitev,
– sodelovati s pristojnim organom pri pripravi planov in programov širitve in obnove javne kanalizacije ter planov in programov, predvidenih s tem odlokom in z drugimi predpisi.
(2) Izvajalec ima pravico:
– Pred izdajo soglasja pregledati projekte hišne kanalizacije in kanalizacijskega priključka in spremljati gradnjo,
– pred priklopom na javno kanalizacijo nadzirati dela na kanalizacijskem priključku,
– pregledati in analizirati odpadne vode uporabnikov kanalizacije,
– pregledati in nadzirati uporabo greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,
– izvesti neposredno priključitev spojnega kanala kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo na stroške uporabnika in na podlagi izdanega soglasja o priključitvi in Tehničnega pravilnika.
16. člen 
(Tehnični pravilnik) 
Župan na predlog izvajalca sprejme Tehnični pravilnik, s katerim se uredijo oziroma določijo tehnični normativi in postopki za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode ter podrobneje uredijo določena tehnična vprašanja s področja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zlasti pa:
– natančna pojmovna in tehnična opredelitev posameznih elementov javne kanalizacije,
– postopke za zagotavljanje obratovanja, vzdrževanja in nadzora javne kanalizacije,
– smernice za projektiranje javne kanalizacije, interne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov ter greznic in malih komunalnih čistilnih naprav,
– odmike in pogoje za postavljanje objektov in izvajanje dejavnosti v varovalnem pasu javne kanalizacije,
– smernice za uskladitev z drugimi infrastrukturnimi omrežji,
– natančne postopke za prevzem novih omrežij ali elementov javne kanalizacije v upravljanje,
– natančne postopke ob priključevanju uporabnikov na javno omrežje in za spremembe priključkov,
– evidence o greznicah in MKČN ter o uporabnikih, kateri nimajo urejenega odvajanja in čiščenja odpadnih vod v skladu z veljavno zakonodajo,
– podrobnejše pogoje in način uporabe storitev, povezanih z greznicami in MKČN,
– natančne pogoje in smernice za izdajo dovoljenj za začasno priključitev na javno kanalizacijo,
– smernice za izdajanje soglasij za projektiranje, za projektne pogoje in za izdajanje soglasij na projekt, soglasij za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in za izdajanje mnenj o ustreznosti izvedbe priključka,
– zahtevano dokumentacijo, potrebno za pridobitev aktov, za katerih izdajanje ima izvajalec javno pooblastilo,
– obveznosti izvajalcev projektiranja in gradnje kanalizacijskega omrežja glede nastavitve in vodenja katastra javne kanalizacije, kanalizacijskih priključkov, greznic in MKČN,
– postopke in pogoje za opuščanje greznic in
– druge tehnične normative in postopke, vezane na izvajanje javne službe.
17. člen 
(kataster komunalnih naprav) 
(1) Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav za kanalizacijo se poveri izvajalcu. Kataster vsebuje baze podatkov o infrastrukturnih objektih, omrežjih in napravah, namenjenih storitvam javne službe, uporabnikih in njihovih obveznostih (v nadaljevanju: kataster).
(2) Ob standardih za vodenje katastra mora izvajalec pri vodenju katastra v celoti upoštevati standarde občinskega geografskega informacijskega sistema.
(3) Stroški vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja katastra komunalnih naprav niso vključeni v stroške izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in se krijejo neposredno iz proračuna MO Koper.
(4) S tehničnim pravilnikom se predpišeta vsebina in oblika katastra, ki ga mora investitor pripraviti in predati izvajalcu. Za novogradnje in rekonstrukcije omrežja mora investitor izvajalcu predati elaborat katastra pred izdajo pozitivnega mnenja o ustreznosti priključka na javno kanalizacijo.
(5) Organi lokalne skupnosti in izvajalci drugih lokalnih gospodarskih javnih služb so dolžni izvajalcu posredovati vse razpoložljive podatke iz svojih baz podatkov, potrebne za vodenje katastra iz prvega odstavka tega člena.
18. člen 
(pooblastilo za izvajanje investicij) 
Izvajalec lahko po pooblastilu občine vodi pripravljalna dela in inženiring za vse investicijske posege v javno kanalizacijsko omrežje in izvaja nadzor.
Nastali stroški iz prejšnjega odstavka tega člena se krijejo iz proračuna MO Koper.
19. člen 
(javna pooblastila) 
(1) Izvajalec ima javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev in za predpisovanje pogojev in smernic ter za izdajanje soglasij, če tako določa zakon ali drug veljavni predpis:
– k planskim aktom (k prostorskim sestavinam planskih aktov),
– k prostorskim izvedbenim aktom,
– na projekt za pridobitev gradbenega dovoljenj,
– s projektnimi pogoji za izdelovalca projektne dokumentacije,
– k uporabnemu dovoljenju,
– za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje,
– za posege v prostor, kjer poteka javno kanalizacijsko omrežje,
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
(2) Kadar je investitor lokalna skupnost, lahko pristojni organ v konkretnem primeru odvzame izvajalcu javno pooblastilo iz prvega odstavka tega člena in sam odloči na podlagi strokovnega mnenja, ki ga mora izdati izvajalec.
(3) Izvajalec sodeluje pri tehničnih pregledih objektov skladno z veljavno zakonodajo.
(4) Nastali stroški iz tega člena niso vključeni v stroške izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in se krijejo neposredno iz proračuna MOK.
VI. UPORABNIKI TER NJIHOVE PRAVICE IN OBVEZNOSTI 
20. člen
(kategorizacija uporabnikov) 
(1) Uporabniki javne službe iz 1. člena tega odloka so gospodinjstva oziroma fizične osebe in pravne osebe, ki:
– uporabljajo objekte oziroma površine, od koder se komunalna in padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo,
– uporabljajo pretočne ali nepretočne greznice ali male komunalne čistilne naprave (MKČN).
(2) Praviloma je uporabnik lastnik objekta iz prvega in drugega odstavka tega člena. Uporabnik je lahko tudi najemnik ali druga oseba, ki uporablja stavbo ali del stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda.
(3) Za potrebe izvajanja tega odloka so fizične osebe organizirane v gospodinjstva. Gospodinjstvo kot uporabnik je oseba ali skupina oseb, ki prebiva v eni stanovanjski enoti in jo v razmerju do javne službe oziroma do izvajalca zastopa ena od polnoletnih oseb v gospodinjstvu (stanovanjski enoti), ki je za obveznosti po tem odloku za člane gospodinjstva solidarno odgovorna v razmerju do izvajalca.
(4) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena so uporabniki storitev javne službe tudi vsi uporabniki storitev lokalne gospodarske javne službe »oskrba s pitno vodo«. Izjeme so le:
– Uporabniki, ki vodo uporabljajo za potrebe namakanja kmetijskih površin ali za napajanje živine in imajo za to uporabo posebne števce porabe vode,
– voda iz vodovodnega omrežja, prodana v pristanišču plovilom v okviru njihove oskrbe,
– opravljanje nalog v zvezi z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(5) Obveznost plačila storitve odvajanja in čiščenja odpadne vode so uporabniki dolžni poravnati od prvega naslednjega dne po dejanski priključitvi objekta na javno kanalizacijo.
(6) Uporabnikom po tem odloku, katerim se pitna voda ne dobavlja preko javnega sistema za oskrbo s pitno vodo, oziroma se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se upošteva normirana poraba pitne vode v skladu z veljavnimi predpisi (0,15 m3 na osebo na dan). Storitve se obračunavajo na podlagi števila stalno in/ali začasno prijavljenih stanovalcev v objektu (stanovanjski enoti).
21. člen 
(obveznosti uporabnikov) 
Uporabnik mora:
– priključiti se na javno kanalizacijo v roku 6 mesecev od pričetka njene uporabe oziroma v istem roku po prejemu obvestila iz sedme alineje prvega odstavka 15. člena tega odloka in hkrati opustiti uporabo obstoječe greznice ali MKČN, v skladu s tem odlokom in Tehničnim pravilnikom;
– redno vzdrževati interno kanalizacijo in kanalizacijski priključek, obstoječo greznico, nepretočno greznico in MKČN;
– uporabnik mora skrbeti, da zaradi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode iz stavbe, katero uporablja, ne obremenjuje okolja ali drugače povzroča motenje posesti ali zdravega bivanja;
– omogočiti izvajalcu dostop do objektov javne kanalizacije zaradi vzdrževalnih del in pregleda dela kanalizacijskega priključka v zvezi s kontrolo sestave odpadne vode;
– izvajalcu v roku 15 dni od izgradnje MKČN predložiti ustrezne listine za izvedbo ogleda ter poročila o ogledu MKČN za sklenitev Sporazuma za nadzor in praznjenje MKČN. Lastniki MKČN, za katere se ni opravilo pregleda in izdelalo ustreznega poročila o pregledu, niso vpisani v evidenco MKČN do 50 PE oziroma nimajo sklenjenega Sporazuma za nadzor in praznjenje MKČN, nimajo pravice do nižje okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod;
– pravočasno naročiti praznjenje in čiščenje greznice ali MKČN izven predvidenega termina po Programu iz prvega odstavka 13. člena tega odloka. Za pravočasno se šteje naročilo najmanj 15 dni pred izvedbo naročene storitve;
– odvajati v javno kanalizacijo samo takšno odpadno vodo, ki ne prekoračuje predpisanih parametrov;
– v skladu s predpisi kontrolirati sestavo in količino tehnološke odpadne vode in rezultate monitoringov v predpisanih rokih posredovati pristojnim organom in izvajalcu;
– ob spremembah pri uporabi objekta predložiti izvajalcu analizo odpadne vode, izdelano v skladu s predpisi, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih vod ter pogoje za njihovo izvajanje;
– pisno obveščati izvajalca o spremembah podatkov o priključku na javno kanalizacijo ter o stalno in/ali začasno prijavljenih prebivalcih v primerih iz šestega odstavka 20. člena tega odloka;
– z drugimi uporabniki, katerih obveznost do plačila storitev javne službe je obračunana na podlagi podatkov iz skupnega obračunskega vodomera, urejati medsebojno delitev teh obveznosti;
– pridobiti soglasje upravljavca pri predelavi interne kanalizacije pod pogoji, določenimi v Tehničnem pravilniku;
– izvajalcu dopustiti in omogočiti dostop do greznice oziroma male komunalne čistilne naprave s klasičnim komunalnim vozilom oziroma izvajalcu omogočiti prevzem odpadnih gošč;
– ob priključitvi na javno kanalizacijo opustiti greznice, jih izprazniti, očistiti in dezinficirati ter o tem omogočiti izvajalcu potrebni nadzor;
– pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo mora bodoči uporabnik plačati strošek priključitve v skladu z merili, določenimi v Tehničnem pravilniku in cenikom storitev izvajalca.
22. člen 
(odgovornosti uporabnikov) 
Uporabnik je odgovoren za vso škodo, ki bi izvajalcu ali tretjim osebam nastala v primeru da ne ravna skladno z obveznostmi, ki izhajajo iz 21. člena tega odloka.
VII. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE 
23. člen 
(viri financiranja) 
(1) Javna služba se financira iz:
– plačil za storitve odvajanja odpadne vode;
– plačil za storitve čiščenja odpadne vode;
– plačil za storitve, povezane z greznicami in MKČN;
– plačil za storitve odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh;
– plačil posebnih storitev;
– plačil tržnih storitev;
– proračuna;
– namenskih dajatev;
– drugih virov na podlagidržavnih ali lokalnih predpisov.
(2) Tarife plačil oziroma cenik plačil iz a), b), c) in d) točke prvega odstavka tega člena določa na predlog izvajalca župan, ob upoštevanju veljavnih predpisov o določanju cen gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(3) Storitve odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh po točki d) tega člena se lahko obračunavajo na podlagi veljavnih predpisov ter ob vzpostavljeni evidenci uporabnikov javne službe.
(4) Posebne storitve po točki e) tega člena so storitve, ki jih izvajalec GJS opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo, ali prodaja stranskih proizvodov, ki nastanejo pri izvajanju dejavnosti, in niso obvezne storitve javne službe. Posebne storitve se uredijo pogodbeno med uporabnikom in izvajalcem GJS, v katerih se uredijo tudi vse zahteve v zvezi s predajo potrebnih podatkov izvajalcu GJS. Izvajalec GJS sestavi cenik za posebne storitve.
(5) Tržne storitve po točki f) tega člena so storitve, ki jih opravlja izvajalec GJS s svojimi razpoložljivimi tehničnimi sredstvi in osebjem, in niso obvezne storitve GJS ne posebne storitve. Izvajalec GJS sestavi cenik za tržne storitve.
(6) Stroški izvajanja aktivnosti in storitev, ki so vezani na izvajanje gospodarske javne službe iz tega odloka ali so v povezavi s tem, pa niso vključeni v ceno, ki jo plačujejo uporabniki storitev javne službe, se pokrivajo s sredstvi občinskega proračuna.
24. člen 
(namenska poraba sredstev) 
(1) Sredstva iz 23. člena izvajalec uporablja skladno z letnim gospodarskim planom javne službe, ki ga na predlog izvajalca potrdi župan.
(2) S planom iz prvega odstavka tega člena se določi obseg obratovanja in vzdrževanja, sanacij in investicijskega vzdrževanja ter konkretne investicije.
(3) Proračunska sredstva se skladno z letnim gospodarskim planom javne službe namenjajo za:
– investicije v javno infrastrukturo,
– obratovanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja za odvajanje padavinske (meteorne) vode,
– obratovanje in vzdrževanje mešanega kanalizacijskega sistema v primarnem in sekundarnem omrežju (javna kanalizacija, v katero se odvaja velika količina padavinske vode na območju, kjer ni ločenega kanalizacijskega omrežja za odvajanje padavinske vode),
– za obratovanje in vzdrževanje ter energijo za potrebe črpališč na primarnem omrežju v deležu, ki ustreza deležu padavinske vode v javni kanalizaciji,
– za delovanje dežurne službe za intervencije na javnih površinah,
– za obratovanje in vzdrževanje depresijskega črpališča Semedela.
25. člen 
(oblikovanje cen storitev) 
Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z merili na podlagi predpisov o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
IX. OBJEKTI IN NAPRAVE, POTREBNI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
26. člen
(upravljanje) 
Izvajalec za potrebe zagotavljanja storitev javne službe upravlja z javnim kanalizacijskim omrežjem, ki je javna infrastruktura v lasti Mestne občine Koper. Medsebojne obveznosti med izvajalcem in lokalno skupnostjo se uredijo s pogodbo o najemu infrastrukture.
27. člen 
(javna infrastruktura) 
(1) Javna infrastrukturna omrežja, objekti in naprave ter zemljišča, na ali v katerih je ta javna infrastruktura zgrajena in ki se z najemno pogodbo predajo v upravljanje in vzdrževanje izvajalcu, se v primeru vpisa v zemljiško knjigo lahko vpišejo samo kot lastnina Mestne občine Koper. Služnostne pravice se vpišejo v korist izvajalca ali v korist lokalne skupnosti.
(2) Lastniki nepremičnin, preko katerih poteka javno infrastrukturno omrežje oziroma na njih stojijo javni infrastrukturni objekti ali naprave, so lahko tudi druge pravne ali fizične osebe, ki pa so dolžne občini omogočiti ustrezno služnostno ali drugo stvarno pravico v skladu s smiselno uporabo prejšnjega odstavka. V nasprotnem primeru mora izvajalec GJS o tem obvestiti občino, ki nemudoma prične s postopkom za omejitev lastninske pravice skladno z veljavnimi predpisi.
(3) Javna infrastrukturna omrežja, objekti in naprave ter zemljišča iz prvega odstavka tega člena so izven pravnega prometa, niso predmet hipoteke, na njih ni mogoča izvršba in jih ni mogoče priposestvovati ali na drugačen način pridobiti lastninske pravice ali drugih stvarnih pravic, razen služnosti za napeljevanje vodovodnih, električnih, telefonskih in telegrafskih oziroma kabelsko-komunikacijskih napeljav, plinovodov ter podobnih objektov in naprav javnega pomena.
28. člen 
(objekti in naprave v lasti uporabnikov) 
(1) Objekti in naprave v lasti, upravljanju in vzdrževanju lastnikov objektov, ki jih tudi gradijo, so kanalizacijski priključek, interna kanalizacija ter naprave in objekti za zbiranje, opravljanje meritev, predčiščenje ali čiščenje odpadnih voda, greznice in male komunalne čistilne naprave.
(2) Interna (hišna) kanalizacija so vsi kanali, objekti in naprave, v katerih se zbirajo, odvajajo in čistijo odpadne vode in ki se priključujejo na kanalizacijski priključek.
(3) Kanalizacijski priključek je kanalizacijski vod, ki povezuje interno kanalizacijo posameznega uporabnika na revizijski jašek na javnem omrežju.
29. člen 
(dostopnost) 
Vsi objekti in naprave javne kanalizacije morajo biti vedno dostopni izvajalcu. Na objekte in naprave javne kanalizacije ni dovoljeno, brez soglasja upravljavca, postavljati drugih objektov ali ovir, ki bi oteževale ali onemogočale dostop do objektov in naprav javne kanalizacije.
30. člen 
(prenos infrastrukture v last občine) 
Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo novozgrajeno kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti del javne infrastrukture preneseno v last občine, je investitor novozgrajenih objektov in omrežja po končani gradnji dolžan s pogodbo v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja le-to predati v last občini skladno in pod pogoji iz pogodbe o izvedbi. Občina ga z aneksom k najemni pogodbi pod pogoji iz te pogodbe in tehničnega pravilnika preda v upravljanje izvajalcu javne službe.
X. DRUGI ELEMENTI, POMEMBNI ZA JAVNO SLUŽBO 
31. člen
(izvajanje gradbenih del) 
Izvajalci gradbenih del morajo zavarovati odtok padavinske in druge vode s površin, ki jih uporabljajo za gradbišče tako, da se prepreči vnašanje gradbenega in drugega materiala v javno kanalizacijo. V primeru vnašanja materiala v javno kanalizacijo jo mora izvajalec gradbenih del očistiti takoj, sicer mora izvajalcu javne službe “odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode” povrniti vse stroške čiščenja oziroma odmašitve javne kanalizacije ter odprave morebitnih poškodb.
32. člen 
(varovalni pas) 
Varovalni pas kanalizacijskega omrežja zajema območje 3,0 m merjeno od osi kanalizacijskega voda, razen v izjemnih primerih, pogojenih s stabilnostjo voda in njegovo dostopnostjo za potrebe vzdrževanja, določenih s tehničnim pravilnikom.
33. člen 
(izvajanje del v varovalnem pasu) 
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dela v varovalnem pasu javnega kanalizacijskega omrežja ali naprav, si morajo za ta dela pridobiti soglasje izvajalca in pri opravljanju teh del zagotoviti, da ostanejo omrežje in njegove naprave nepoškodovani.
V primeru poškodbe so jih dolžni vzpostaviti v prejšnje stanje in poravnati vso morebitno škodo, ki je nastala zaradi poškodbe ali prekinitve delovanja omrežja.
Po zaključenih delih izvajalec predloži dokazilo o ustreznosti vzpostavitve v prejšnje stanje. Če upravljavec ugotovi, da prejšnje stanje ni kvalitetno vzpostavljeno, pisno pozove investitorja, da sanira slabo izvedena dela v roku, ki ne sme biti daljši od 30 dni, sicer izvajalec o tem obvesti pristojno inšpekcijo.
34. člen 
(prepoved odvajanja v javno kanalizacijo) 
(1) V javno kanalizacijo je prepovedano odmetavati ali odvajati snovi ali predmete, ki bi ali bi lahko škodovale javni kanalizaciji, delavcem, ki vzdržujejo javno kanalizacijo, ali procesu čiščenja na čistilni napravi.
(2) Kdor zaradi prepovedanega ravnanja iz prvega odstavka tega člena povzroči škodo, jo mora poravnati oziroma vzpostaviti tako stanje, kot ga določa zakonodaja.
(3) Gnojničnih jam ni dovoljeno priključiti na javno kanalizacijo.
XI. NADZOR 
35. člen
(nadzorni organ) 
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja pristojni občinski organ in občinski inšpektorat.
(2) Nadzor nad izvajanjem kazenskih določb iz tega odloka je v pristojnosti občinskega inšpektorata.
(3) Pooblaščeni delavci izvajalca, ki opravljajo dela in naloge iz tega odloka, morajo o kršitvah določil tega odloka takoj obvestiti pristojne organe iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena ter te kršitve na primeren način dokumentirati.
36. člen 
(naloge in ukrepi) 
(1) Pooblaščene osebe občinskega inšpektorata imajo poleg pravic in dolžnosti po drugih predpisih še zlasti naslednje pravice in dolžnosti:
– nadzorovati priključevanje na javno kanalizacijo,
– nadzorovati izvajanje ukrepov na javni kanalizaciji in v njenem varovalnem pasu ter ustaviti vsa dela, ki se izvajajo brez dovoljenja oziroma soglasja izvajalca; če jo to potrebno za preprečitev materialne škode ali škode pri obratovanju javne kanalizacije, lahko inšpektor dela ustavi tudi z ustno odločbo,
– odrediti prost dostop do objektov javne kanalizacije v primeru, ko je ta preprečen ali oviran,
– nadzorovati obveznosti izvajalca in drugih dejavnikov,
– pregledovati objekte in naprave javne kanalizacije in dokumentacijo v zvezi s priključevanjem nanjo oziroma z delovanjem javne kanalizacije,
– na podlagi strokovnih ugotovitev in predlogov izvajalca ali drugih strokovnih služb odrediti sanacijo ali preureditev neustreznega odvajanja in/ali čiščenja odpadnih vod,
– vzeti vzorce materiala in opraviti druga dejanja, ki so potrebna pri inšpekcijskem nadzoru,
– pridobiti osebne podatke o osebah, podatke o lastništvu nepremičnin in druge podatke, potrebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka,
– izvajati druge ukrepe in aktivnosti, za katere jo pooblašča zakon.
(2) Če inšpektor ugotovi pogoste in ponavljajoče se kršitve izvajalca, mora o tem obvestiti pristojni občinski organ.
XII. PREKRŠKI 
37. člen
(1) Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik – fizična oseba, če:
– v naselju ali delu naselja, opremljenem z javno kanalizacijo, ne odvaja komunalne odpadne vode, ki nastaja v stavbi, ki jo uporablja, v javno kanalizacijo (drugi odstavek 7. člena),
– odvaja v javno kanalizacijo takšno odpadno vodo, katere parametri ne ustrezajo predpisom oziroma so parametri odpadne vode prekoračeni (sedmi odstavek 21. člena),
– izvede priključek na javno kanalizacijo brez soglasja izvajalca za priključitev ali v nasprotju s tem soglasjem (prvi odstavek 9. člena),
– na objekt javne kanalizacije postavi objekt ali oviro ali izvajalcu onemogoči dostop do objekta javne kanalizacije (29. člen),
– v javno kanalizacijo odvaja ali odmetava snovi ali predmete, ki škodijo ali bi lahko škodile javni kanalizaciji, ali delavcem, ki jo vzdržujejo, ali procesu čiščenja na čistilni napravi (prvi odstavek 34. člena),
– priključi gnojnično jamo na javno kanalizacijo (tretji odstavek 34. člena),
– z neustreznim odvajanjem in/ali čiščenjem komunalne odpadne vode, katera nastaja v stavbi, katero uporablja, obremenjuje okolje ali drugače povzroča motnje posesti ali zdravega bivanja (tretji odstavek 21. člena).
(2) Z globo 1.500,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika pa z globo 500 EUR.
38. člen 
(1) Z globo 300 EUR se kaznuje uporabnik – posameznik, če:
– izvajalcu ne dopusti dostopa do greznice ali male komunalne čistilne naprave ali če mu ga onemogoči (trinajsti odstavek 21. člena),
– po priključitvi na javno kanalizacijo ne opusti uporabe obstoječe greznice (prvi odstavek 21. člena),
– ne vzdržuje redno interne kanalizacije ali kanalizacijskega priključka, greznice ali MKČN (drugi odstavek 21. člena),
– ne omogoči izvajalcu dostopa do objektov javne kanalizacije zaradi vzdrževalnih del in pregleda dela kanalizacijskega priključka v zvezi s kontrolo sestave odpadne vode (četrti odstavek 21. člena),
– ne naroči praznjenja greznice tako, da s tem povzroči motnjo v okolju (šesti odstavek 21. člena),
– ne obvesti izvajalca o spremembah priključitve na javno kanalizacijo ali o stalno/začasno prijavljenih prebivalcih v objektu (deseti odstavek 21. člena),
– ne uredi medsebojnih razmerij pri delitvi stroškov storitev z drugimi uporabniki, vezanimi na skupni obračunski vodomer (enajsti odstavek 21. člena),
– izvede predelavo interne kanalizacije brez soglasja oziroma v nasprotju s soglasjem izvajalca (dvanajsti odstavek 21. člena),
– po opustitvi greznice slednje ne izprazni, očisti in dezinficira ali o tem ne dopusti izvajalcu potrebnega nadzora. (štirinajsti odstavek 21. člena),
– v varovalnem pasu javne kanalizacije opravlja dela brez soglasja izvajalca (33. člen tega odloka).
(2) Z globo 900,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika pa z globo 300 EUR.
39. člen 
Z globo 1.500 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka investitor – pravna oseba ali investitor – samostojni podjetnik posameznik, odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika pa z globo 500 EUR, če:
– izvajalcu ne preda katastra priključka na javno kanalizacijo,
– po zaključku novogradenj, rekonstrukcij, vzdrževanja cest, ulic, trgov ali drugih infrastrukturnih objektov in naprav, pri katerih je z deli posegel v javno kanalizacijo, ne vzpostavi prejšnjega stanja (33. člen).
40. člen 
(1) Z globo 300 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec gradbenih del – posameznik, če ne zavaruje odtoka padavinske in druge vode s površin, ki jih uporablja za gradbišče tako, da bi bilo preprečeno vnašanje gradbenega in drugega materiala v javno kanalizacijo (31. člen).
(2) Z globo 1500 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika pa z globo 500 EUR.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
41. člen 
Tehnični pravilnik iz 16. člena tega odloka sprejme župan Mestne občine Koper, na predlog izvajalca javne službe v roku 12 mesecev od uveljavitve tega odloka.
42. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 95/14).
43. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-304/2016
Kranj, dne 22. decembra 2016
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O    I L    D E C R E T O 
sullo smaltimento e sulla depurazione delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento nel Comune città di Capodistria 
N. 354-304/2016
Capodistria, 23 dicembre 2016
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič m.p.
Ai sensi degli articoli 21 e 29 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – sentenza della CC), dell’articolo 3 della Legge sui servizi pubblici (Gazzetta uff. della RS, n. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 ZUKN e 57/11 – ORZGJS40), dell’articolo 3 della Legge sulle trasgressioni (Gazzetta uff. della RS, n. 29/11 – testo unico ufficiale, 21/13, 111/13, 74/14 – Sentenza della CC, 92/14 – sentenza della CC e 32/16) e visto l'articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria nella seduta del 22 dicembre 2016 ha accolto il
D E C R E T O 
sullo smaltimento e sulla depurazione delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento nel Comune città' di Capodistria 
I DISPOSIZIONI INIZIALI 
Articolo 1 
(contenuto) 
Con il presente decreto viene disciplinata l’attuazione del servizio pubblico economico locale di “smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento” (nel seguito: servizio pubblico).
II ORGANIZZAZIONE E TERRITORIO DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO 
Articolo 2 
(organizzazione) 
(1) Il servizio pubblico di cui all’articolo 1 viene affidato, per l’intero territorio del Comune città di Capodistria, all’Azienda pubblica Marjetica Koper d.o.o. – s.r.l. (nel seguito: prestatore).
(2) In virtù delle disposizioni del presente decreto, l’organo comunale responsabile è l’ufficio dell’amministrazione comunale del Comune città di Capodistria, preposto ai servizi pubblici economici.
(3) In virtù delle disposizioni del presente decreto, l’organo di ispettorato comunale responsabile è il Servizio d’ispettorato del Comune città di Capodistria.
Articolo 3 
(voci e termini) 
Le voci e i termini usati nel presente decreto presentano le definizioni assunte dall’Ordinanza sullo smaltimento e sulla depurazione delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento, come pure da altri regolamenti nazionali. Le voci hanno il seguente significato:
1. il prestatore del servizio pubblico è una persona giuridica che viene selezionata dal comune, nel rispetto delle modalità prescritte; tale soggetto espleta il servizio pubblico in conformità con le normative che disciplinano il servizio pubblico;
2. le acque reflue urbane sono acque di origine domestica, generate in un ambiente abitativo di economia familiare nell’ambito della fruizione di acqua nei vani sanitari, in cucina e durante i lavaggi o durante altre mansioni domestiche di simile natura. Si intende per acque reflue urbane anche le acque di scarico che:
– vengono generate negli edifici di fruizione pubblica e nell’ambito di altre attività, le cui origini e composizioni sono simili a quelle prodotte in ambito domestico, oppure
– vengono generate come acque reflue industriali nelle attività produttive, di servizio o nelle attività di altra natura o sono il miscuglio delle suddette acque con acque reflue urbane e acque meteoriche di dilavamento, la cui natura e composizione sono simili alle acque reflue in seguito all’utilizzo domestico portata giornaliera non supera i 15 m3/giorno e quella annuale non è superiore ai 4 000 m3, l’inquinamento dell’ambiente dovuto allo smaltimento delle medesime non supera i 50 AE e la portata annuale dei singoli inquinanti non supera i valori limite prescritti dalle normative nazionali;
3. le acque meteoriche di dilavamento sono acque reflue che in conseguenza delle precipitazioni meteoriche scolano inquinate da superfici consolidate, pavimentate o ricoperte da altri materiali nelle acque o nella rete fognaria pubblica;
4. le acque reflue industriali sono acque reflue industriali secondo la normativa che disciplina l’emissione di sostanze e di calore nell’ambito dello smaltimento delle acque di scarico in una fonte d’acqua o nella rete fognaria pubblica;
5. il depuratore è un impianto finalizzato alla depurazione delle acque reflue urbane o del miscuglio di esse con acque reflue industriali, acque meteoriche di dilavamento o con entrambe, atto a ridurre o eliminare il loro inquinamento;
6. il piccolo depuratore è un impianto di depurazione delle acque reflue urbane con una capacità depurativa inferiore ai 2000 abitanti equivalenti, nei quali le acque reflue urbane vengono trattate ai fini della depurazione con biodegradazione, rispettando le modalità, prescritte dalle normative nazionale;
7. per piccolo depuratore tipo si intende il piccolo depuratore con capacità depurativa inferiore a 50 AE, che è realizzato quale impianto in conformità con gli standard da SIST EN 12566-3 o altri standard equivalenti riconosciuti a livello internazionale per il quale è stata rilasciata la certificazione in conformità con le disposizioni che regolano gli impianti da costruzione dalla quale, in base agli standard, l’acqua depurata di scarico viene direttamente convogliata nelle acque di superficie tramite un sistema di filtraggio per le acque reflue predepurate, o indirizzata indirettamente nelle acque sotterranee attraverso un sistema di infiltrazione;
8. la fossa biologica è un impianto finalizzato al trattamento anaerobico delle acque reflue urbane, nel quale le dette acque vengono travasate dal divisorio verso uno o più compartimenti destinati alla lavorazione anaerobica dell'acqua reflua; le acque depurate ricavate, vengono poi convogliate nell'ambiente dallo scarico dell’impianto, solitamente tramite un'infiltrazione nel terreno;
9. il pozzo nero è un impianto impermeabile finalizzato alla raccolta di acque reflue urbane, dal quale vengono prelevate tutte le acque reflue urbane raccolte; tali acque vengono trasferite presso il depuratore, dove avviene la depurazione ossia il trattamento delle medesime;
10. la fossa biologica esistente è una fossa biologica esistente, costruita prima dell'approvazione del presente decreto ed è in funzione al momento dell'accoglimento del medesimo;
11. l’Abitante equivalente (nel seguito: AE) è l'unità per il carico organico delle acque, cui corrisponde una richiesta biochimica di ossigeno (BPK (5)). 1AE è pari a 60 g BPK (5) al giorno;
12. le deiezioni non trattate sono deiezioni raccolte nelle fosse biologiche esistenti e nei piccoli depuratori, nonché le deiezioni che si generano nella fase di depurazione delle acque reflue urbane presso il depuratore urbano o comune;
13. il trattamento delle deiezioni rappresenta il trattamento nel depuratore centralizzato delle deiezioni non ancora trattate, eseguito dal prestatore del servizio pubblico. Per trattamento delle deiezioni si intendono tutte le fasi di trattamento delle deiezioni che possono essere attuate presso il depuratore centrale e mediante le quali si raggiunge:
– l'adempimento dei requisiti per il riutilizzo del ricavato in qualità di concime in agricoltura, in conformità con le normative che disciplinano l'uso nell'agricoltura delle deiezioni provenienti dai depuratori urbani o
– l'adempimento dei requisiti necessari per il ritrattamento o la rimozione delle deiezioni in conformità con le normative che disciplinano la gestione dei rifiuti;
14. l’area di prestazione del servizio pubblico equivale all'intero territorio del comune o di parte di esso, per il quale si definiscono le modalità e la portata di prestazione nel presente decreto;
15. la superficie pubblica è una superficie di bene pubblico edificato di rilevanza locale o nazionale, la cui fruizione è accessibile a tutti alle medesime condizioni;
16. la rete fognaria pubblica è la rete fognaria pubblica, comprendente il depuratore posto alla fine della medesima, che funge da infrastruttura pubblica di rilevanza locale, destinata alla prestazione del servizio economico pubblico di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane e di quelle meteoriche di dilavamento;
17. la rete fognaria interna è il sistema di condotte con la rispettiva attrezzatura, destinata allo smaltimento delle acque reflue urbane e di quelle meteoriche di dilavamento, provenienti dagli edifici e convogliate nella rete fognaria pubblica, nei pozzi neri, nelle fosse biologiche esistenti, nei piccoli depuratori con capacità depurativa inferiore ai 50 AE, o nei piccoli depuratori;
18. l'allacciamento alla rete fognaria è parte integrante della rete fognaria interna ed esso parte dal punto di allacciamento alla rete fognaria pubblica secondaria all'ultimo pozzetto di revisione, posto prima dell'edificio, allacciato alla detta rete. Se il pozzetto di revisione non è situato sulla particella dov'è sito l'edifico, l'allacciamento alla rete fognaria prosegue fino alla parete esterna dell’edificio;
19. il sistema fognario pubblico è un sistema idraulico autonomo primario o secondario avente un deflusso, destinato alla prestazione del servizio pubblico; tale sistema viene gestito dal prestatore di tale servizio. In virtù del presente decreto, il deflusso del sistema fognario pubblico equivale al suo recapito finale o all'allacciamento del medesimo ad un altro sistema fognario di carattere pubblico;
20. il gestore della rete fognaria pubblica è il prestatore del servizio pubblico che gestisce il sistema fognario pubblico;
21. l'insieme delle superfici destinate all'ampliamento dell'abitato è l'area che in conformità alle normative riguardanti la sistemazione del territorio è definita quale superficie finalizzata all'ampliamento dell'abitato;
22. l'area di insediamento o l'agglomerato è l'area di insediamento dove l'insediamento o la prestazione di attività commerciali o di altra natura è presente in tal misura da rendere necessari la raccolta e lo smaltimento delle acque di scarico nella rete fognaria pubblica (nel seguito: area di insediamento);
23. l'area sensibile è un'area definita sensibile a causa della eutrofizzazione o area sensibile a causa delle acque di balneazione, in conformità con la normativa che disciplina l'emissione delle sostanze nella fase di smaltimento delle acque di scarico provenienti dai depuratori.
III PRESTAZIONI DEL SERVIZIO PUBBLICO 
Articolo 4 
(disposizioni generali) 
(1) Conformemente alle normative nazionali in vigore, le attività del servizio pubblico rientrano nell'ambito dello smaltimento e della depurazione delle acque reflue urbane e di quelle meteoriche di dilavamento, generate negli edifici causa la residenza o la prestazione di attività.
(2) Lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di dilavamento da superfici non pubbliche non rappresentano attività rientranti nel servizio pubblico, anche quando tali acque vengano convogliate nella rete fognaria pubblica e depurate nel depuratore urbano o comune.
(3) I termini che non vengono specificatamente definiti nel presente decreto presentano il significato che assumono nelle normative in vigore.
Articolo 5 
(servizi nelle aree dotate di fognaria pubblica) 
All'interno di abitati, o parti dei medesimi, dotati di rete fognaria pubblica, il prestatore deve garantire nell'ambito del servizio pubblico soprattutto:
– la gestione, la manutenzione e la pulizia degli impianti della rete fognaria pubblica,
– lo smaltimento e la depurazione delle acque meteoriche convogliate nella rete fognaria pubblica,
– lo smaltimento e la depurazione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da tetti e superfici pubbliche che vengono convogliate nella rete fognaria pubblica,
– la manutenzione e la pulizia della rete fognaria destinata allo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento,
– la pulizia delle vasche di defangazione e dei collettori di olio e di grassi, posti presso superfici pubbliche che non dispongono di altri gestori,
– il prelievo delle deiezioni dai depuratori pubblici, come pure il loro smaltimento,
– il monitoraggio dei piccoli depuratori con capacità depurativa superiore ai 50 AE gestite dal prestatore del servizio pubblico.
Articolo 6 
(servizi nelle aree non dotate di rete fognaria pubblica) 
(1) Nell’ambito del servizio pubblico, il prestatore deve garantire per gli edifici, siti in abitati o in parte dei medesimi, non dotati di rete fognaria pubblica e per gli edifici o conglomerati di edifici al di fuori dei detti abitati:
– il prelievo delle acque reflue urbane dai pozzi neri, come pure la loro depurazione presso il depuratore centrale, una volta in tre anni,
– il prelievo delle deiezioni dalle fosse biologiche esistenti nonché il loro trattamento presso il depuratore centrale, una volta in tre anni,
– il prelievo delle deiezioni dai piccoli depuratori con una capacità di depurazione inferiore ai 50 AE, nonché il loro trattamento presso il depuratore centrale, una volta in due anni,
– l’effettuazione dei controlli dei piccoli depuratori, con una capacità depurativa inferiore ai 50 AE, una volta in tre anni, il primo controllo viene eseguito l'anno solare successivo alle prime misurazioni, sugli esiti del controllo viene preparata una relazione,
– la gestione delle evidenze prevista dalla legge di tutte le fosse biologiche esistenti, dei pozzi neri e piccoli depuratori fino a 50 AE,
– l'evidenza dell'origine, del genere e quantità delle deiezioni prelevate, liquami o acque reflue.
(2) Le fosse biologiche esistenti, che erano in funzione il giorno di approvazione del presente decreto e funzionano in conformità con gli standard in vigore nel periodo di costruzione si possono svuotare una volta nell'arco di tre anni, esclusivamente su chiamata dell'utente.
(3) I piccoli depuratori esistenti, che erano in funzione il giorno di approvazione del presente decreto ed erano nello stesso giorno dell'approvazione iscritte nell'evidenza del prestatore, si possono svuotare in aggiunta una volta nel periodo di due anni esclusivamente su chiamata dell'utente.
(4) I servizi di cui al primo, secondo e terzo comma di questo articolo vengono sostenuti dal calcolo del costo mensile degli utenti che beneficiano dell'uso delle fosse biologiche e dei piccoli depuratori.
(5) Per le aree che non vengono approvvigionate con acqua potabile mediante l’acquedotto pubblico, il canone viene definito in conformità con il sesto comma dell’articolo 20 del presente decreto.
(6) Per le fosse biologiche e i piccoli depuratori, che non sono accessibili con i veicoli dell'operatore SPE, è obbligo del proprietario/utente svuotarli nei periodi di tempo stabiliti da questo articolo. L’utente è obbligato a consegnare il contenuto della fossa biologica svuotata o dei piccoli depuratori nel primo posto accessibile al veicolo comunale speciale del prestatore SPE, dove il prestatore SPE dietro ricevuta preleva il quantitativo consegnato che viene trasportato al depuratore centrale di trattamento delle acque reflue per un ulteriore trattamento.
(7) I diritti e i doveri del prestatore e dell’utente per quanto riguarda i servizi di cui al presente articolo vengono dettagliatamente definiti nel Regolamento tecnico.
IV CONDIZIONI PER GARANTIRE IL SERVIZIO PUBBLICO E PER LA FRUIZIONE DEL MEDESIMO 
Articolo 7 
(garantire il servizio pubblico) 
(1) La fruizione del servizio pubblico è obbligatoria per gli utenti.
(2) Le acque reflue urbane che vengono generate in un abitato, o parte di esso, dotato di rete fognaria pubblica devono essere convogliate direttamente nella suddetta rete.
(3) Le acque reflue urbane delle aree possono essere convogliate in conformità con le normative in vigore in un piccolo depuratore, in una fossa biologica esistente o in un pozzo nero, in gestione:
– dal proprietario dell’edificio o da un’organizzazione autorizzata dal medesimo,
– da uno dei proprietari, nel caso si tratti di un caso di comproprietà, e in seguito ad avvenuto accordo scritto tra i comproprietari oppure
– dall’amministratore dell’edificio, in conformità con la normativa che disciplina l’amministrazione degli stabili.
(4) Le acque reflue generate da industrie, site in un abitato o parte di esso, dotato di rete fognaria pubblica, devono essere convogliate nella detta rete, quando non si può garantire lo smaltimento e la depurazione direttamente in una fonte d’acqua, come prescritto dalle normative, e se esse adempiono ai parametri previsti per il deflusso nella rete fognaria e nel depuratore pubblico.
(5) Altri doveri e condizioni riguardanti la fruizione del servizio pubblico vengono disciplinati mediante le normative in vigore e gli standard.
Articolo 8 
(status dell'allacciamento) 
(1) L'allacciamento alla rete fognaria pubblica può essere permanente o temporaneo.
(2) L'allacciamento temporaneo può essere concesso dal prestatore solamente per i cantieri e gli impianti provvisori, se ciò risulta essere tecnicamente possibile e la qualità della acqua di scarico è conforme alle normative. Il permesso relativo all'allacciamento temporaneo viene rilasciato dal prestatore per il tempo che si valuta necessario. Il prestatore deve informare l'utente temporaneo della rimozione dell'allacciamento mediante un avviso scritto, inviato 30 giorni prima dell'intervento previsto. Dopo l'interruzione dell'allacciamento temporaneo l'utente deve riportare alla situazione iniziale.
Articolo 9 
(allacciamento alla rete fognaria) 
(1) L'allacciamento alla rete fognaria pubblica viene eseguito in seguito al rilascio di un permesso scritto da parte del prestatore del servizio pubblico (permesso di allacciamento), nel rispetto delle condizioni di cui al presente decreto e al regolamento tecnico.
(2) L’allacciamento alla rete fognaria deve essere realizzato in conformità con il progetto ovvero con il permesso del prestatore.
(3) Ogni singolo edificio si allaccia alla rete fognaria pubblica mediante il proprio allaccio.
Articolo 10 
(sospensione della prestazione del servizio) 
(1) In seguito all’espletazione della procedura di avviso, prevista dal decreto sull’approvvigionamento di acqua potabile, è possibile richiedere al prestatore di sospendere all’utente l’approvvigionamento dall’acquedotto pubblico e conseguentemente anche lo smaltimento delle acque reflue urbane, a sue spese, se:
– lo stato della rete fognaria interna dell’edificio e dei rispettivi impianti minaccia il regolare funzionamento della rete fognaria pubblica o il processo di depurazione del depuratore urbano;
– l’allacciamento alla rete fognaria pubblica non è stato realizzato in armonia col Regolamento tecnico o senza il rilascio dell’apposito permesso del prestatore;
– l’utente consente l’allacciamento di un’altra utenza alla propria rete fognaria interna o al proprio allaccio, senza il permesso del prestatore oppure nel caso modifichi il livello di capacità degli impianti;
– l’utente non consente al prestatore di misurare la quantità e l’inquinamento delle acque reflue urbane oppure impedisce il controllo dell’allacciamento;
– l’utente appone modifiche all’allacciamento senza gli appositi permessi ed autorizzazioni;
– l’utente viola le limitazioni pubblicate ed altri provvedimenti relativi allo smaltimento ed alla depurazione delle acque reflue urbane;
– con lo smaltimento delle acque minaccia le fonti d’acqua o l’approvvigionamento di acqua potabile;
– il rilevato stato della rete fognaria interna minaccia la salute degli abitanti o arreca danni ai medesimi;
– l’utente non effettua l’allacciamento alla rete fognaria pubblica come prescritto dalle disposizione di cui al punto 1 dell’articolo 21 del presente decreto.
– l’utente non paga i conti insorti dalla prestazione del servizio pubblico neanche dopo aver ricevuto l’avviso di mora nel quale viene informato della possibilità di sospensione dell’approvvigionamento di acqua potabile.
(2) La sospensione dell’approvvigionamento di acqua potabile viene interrotta nel momento in cui viene risolta la causa che l’ha indotta. Le spese insorte dal riallacciamento sono a carico dell’utente.
(3) Le spese indotte dalla sospensione dello smaltimento delle acque reflue urbane, così come le spese provocate dal riallacciamento ed altri eventuali costi dovuti alla sospensione, devono essere pagati dall’utente antecedentemente al riallacciamento. L’utente è tenuto a pagare i costi di eventuali danni sugli impianti e sulle strutture della rete fognaria pubblica da lui arrecati.
(4) La sospensione permanente dello smaltimento delle acque reflue urbane e di quelle meteoriche di dilavamento, compresa la sospensione dell’approvvigionamento di acqua potabile, viene effettuata, a spese dell’utente, nel caso quest’ultimo richieda la revoca dell’allacciamento alla rete fognaria pubblica conformemente all’articolo 11 del presente decreto.
Articolo 11 
(revoca dell’allacciamento) 
La revoca dell’allacciamento ovvero delle prestazioni del servizio pubblico viene avviata esclusivamente in caso di abbandono o demolizione di un edificio allacciato e nel caso si tratti di un allacciamento di natura temporanea. Nel caso di richiesta di revoca dell’allacciamento o del servizio, l’utente è tenuto a presentare precedentemente al prestatore una richiesta scritta a riguardo.
Articolo 12 
(obblighi dell’utente) 
Gli obblighi degli utenti e del prestatore nelle zone dove non è prevista la costruzione della rete fognaria pubblica e in quelle dove devono ancora essere attrezzate con la rete fognaria pubblica, conformemente aglistrumenti territoriali attuativi e ad altri programmi, data l’attuale assenza di suddetta infrastruttura, vengono definiti dalla legislazione in vigore.
Articolo 13 
(attività legate alle fosse biologiche ed ai piccoli depuratori) 
(1) Il prestatore elabora un piano quadro delle future attività “Piano di svuotamento delle fosse biologiche e dei piccoli depuratori” che viene pubblicato in rete, sulla sua pagina web del prestatore e sulla pagina web del Comune città di Capodistria nonché informa ogni singolo utente per iscritto delle attività previste per l’anno corrente.
(2) Il prestatore assume il compito e garantisce la depurazione ed il trattamento delle deiezioni e delle acque reflue urbane dei pozzi neri, delle fosse biologiche esistenti e dei piccoli depuratori, avvalendosi di appositi veicoli; egli esegue i suddetti servizi sull’intero territorio del comune, nel rispetto dei termini e della portata, definiti nell’articolo 6 del presente decreto, nel Regolamento tecnico ed in conformità con le normative in vigore.
V DIRITTI E OBBLIGHI DEL PRESTATORE 
Articolo 14 
(normative) 
Le normative di rilevanza nazionale che devono essere rispettate ed applicate dal prestatore disciplinano:
– il prestatore deve elaborare un piano di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane e di quelle meteoriche di dilavamento;
– gli elementi della rete fognaria pubblica e gli standard per la sua classificazione;
– le condizioni, i requisiti e le scadenze riguardanti la pianificazione della realizzazione dell’infrastruttura fognaria in determinate aree, e le modalità di trattamento delle acque reflue urbane, qualora il comune fornisca le condizioni necessarie;
– le modalità e le condizioni di trattamento delle acque di scarico e delle deiezioni prelevate;
– l’obbligo di elaborazione del piano di gestione delle deiezioni ricavate dai depuratori, nonché la gestione dei rifiuti ricavati dalle vasche di defangazione e dai collettori di olio;
– le procedure di informazione e i contenuti degli avvisi destinati agli utenti delle fosse biologiche e dei piccoli depuratori;
– l’obbligo di aggiornare i registri, come pure il loro contenuto;
– ed altri standard relativi all’attuazione del servizio pubblico.
Articolo 15 
(obblighi del prestatore) 
(1) Dagli obblighi specifici definiti nel presente decreto e nelle altre norme il prestatore è tenuto a:
– curare il normale funzionamento della fogna pubblica e degli edifici ed impianti a lei appartenenti e deve inoltre curarli con la dovuta diligenza;
– verificare regolarmente e svolgere i servizi di manutenzione sulla fognatura pubblica e dei pozzetti di revisione sulle superfici pubbliche;
– per conto del Comune città di Capodistria deve tenere un registro separato dei cespiti della fognatura pubblica affittata, in conformità agli standard di contabilità;
– garantire le condizioni per l'uso permanente della fognatura pubblica, garantire il monitoraggio della qualità e quantità delle acque reflue e il funzionamento dei depuratori;
– operare in conformità delle disposizione del Regolamento tecnico;
– avvisare i futuri utenti, che è d'obbligo il collegamento dell'edificio e di altre strutture alla fognatura pubblica ed inoltre informarli anche delle condizioni per il collegamento ad essa;
– collaborare con gli organi competenti nella preparazione dei piani e dei programmi di allargamento e rinnovamento della fognatura pubblica ed anche di altri piani e programmi previsti dal presente decreto e da altre norme.
(2) Il prestatore ha il diritto:
– prima del rilascio del permesso, di esaminare i progetti della fognatura casalinga e quelli del collegamento ed inoltre ha anche il diritto di seguire la costruzione;
– prima dell’allacciamento alla fognatura pubblica di controllare i lavori sul collegamento;
– controllare analizzare le acque reflue degli utenti della fognatura;
– esaminare e controllare l'uso delle fosse biologiche e dei piccoli depuratori;
– effettuare il collegamento diretto del canale di congiungimento del collegamento della fognatura alla fognatura pubblica con le spese a carico dell'utente e in base al permesso di allacciamento rilasciato ed al Regolamento tecnico.
Articolo 16 
(regolamento tecnico) 
Il Sindaco approva su proposta del prestatore il Regolamento tecnico, con il quale vengono regolate ossia definite le norme tecniche e i processi per lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue e delle acque meteoriche di dilavamento ed inoltre si regolano più accuratamente alcune domande riguardanti il settore di smaltimento e depurazione delle acque reflue comunali e di quelle meteoriche di dilavamento, in particolare:
– termini precisi e definizioni tecniche dei singoli elementi della fognatura pubblica;
– procedure per garantire il funzionamento, la manutenzione e il controllo della fognatura pubblica;
– linee guida per la progettazione della fognatura pubblica, fognatura interna e per i collegamenti alla fognatura, fosse biologiche e di piccoli depuratori;
– il distacco e le condizioni per posizionare strutture e per svolgere attività nelle zone tampone della fognatura pubblica;
– linee guida per l'armonizzazione con altre reti di infrastruttura;
– procedure dettagliate per la presa in gestione di nuove reti o elementi della fognatura pubblica;
– procedure dettagliate per il collegamento degli utenti alla rete pubblica e per i cambiamenti dei collegamenti;
– registri sulle fosse biologiche, sui piccoli depuratori e sugli utenti che non hanno regolato lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue in conformità alle leggi in vigore;
– condizioni più dettagliate e modalità per l’utilizzo dei servizi relativi alle fosse biologiche e ai piccoli depuratori;
– condizioni dettagliate e linee guida per il rilascio dell'autorizzazione per il collegamento temporaneo alla fognatura pubblica;
– linee guida per il rilascio di consensi per la progettazione, condizioni di progetto e per il rilascio di permessi al progetto, permessi per l’allacciamento alla fognatura pubblica ed anche per il rilascio di pareri sull'esecuzione appropriata del collegamento;
– la documentazione richiesta, necessaria per l'acquisizione degli atti, per il rilascio dei quali ha la delega pubblica;
– gli obblighi dei prestatori per la progettazione e per la costruzione della rete fognaria riguardanti le impostazioni e la gestione del catasto della fognatura pubblica, collegamenti alla fognatura, fosse biologiche e piccoli depuratori;
– procedure e condizioni per la dismissione delle fosse biologiche ed
– altre norme tecniche e procedure legati allo svolgimento del servizio pubblico.
Articolo 17 
(catasto degli impianti comunali) 
(1) L'istituzione, la gestione e la manutenzione del catasto degli impianti comunali per la fognatura viene affidato al prestatore. Il catasto contiene basi di dati sugli edifici, reti e impianti di infrastruttura, destinati ai servizi dei servizi pubblici, agli utenti ed ai loro doveri (nel seguito: catasto).
(2) Oltre al rispetto degli standard per la gestione del catasto il prestatore deve gestire il catasto tenendo pienamente conto degli standard del sistema informativo geografico del comune.
(3) Le spese relative all'istituzione, gestione e alla manutenzione del catasto degli impianti comunali non sono incluse nelle spese dei servizi pubblici economici di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento ma si coprono direttamente dal bilancio del Comune città di Capodistria.
(4) Con il regolamento tecnico si definiscono i contenuti e la forma del catasto, che deve venir preparato dall'investitore il quale lo consegna al prestatore. Per le costruzioni nuove e per le ricostruzioni della rete, l'investitore deve consegnare al prestatore l'estratto del catasto prima di rilasciare un parere positivo sull'appropriatezza del collegamento alla fognatura pubblica.
(5) Gli organi della comunità locale e i prestatori di altri servizi pubblici economici hanno il dovere di consegnare al prestatore tutti i dati disponibili delle loro basi, che sono necessari per la gestione del catasto del primo comma del presente articolo.
Articolo 18 
(delega per l'attuazione di investimenti) 
Il prestatore su delega del comune gestisce i lavori di preparazione e le parti che riguardano l'ingegneria per tutti gli investimenti che riguardano la rete fognaria pubblica ed esegue i controlli.
Le spese derivanti dal precedente comma del presente articolo si coprono dal bilancio del Comune città di Capodistria.
Articolo 19 
(deleghe pubbliche) 
(1) Il prestatore ha la delega pubblica per stabilire le condizioni del progetto ed anche per stabilire le condizioni, le linee guida ed il rilascio di permessi, se così è definito dalla legge o in un'altra norma vigente, per:
– l'atto di pianificazione (elementi territoriali degli atti di piano);
– i piani territoriali attuativi;
– il progetto per ottenere il permesso di costruzione;
– le condizioni progettuali per l'elaboratore della documentazione relativa al progetto;
– il permesso di agibilità;
– l’allacciamento alla rete fognaria pubblica;
– gli interventi sul territorio, dove passa la rete fognaria pubblica;
– altri casi determinati dalla legge.
(2) Quando l'investitore è la comunità locale, in un caso concreto l'organo competente può ritirare le delega pubblica del primo comma del presente articolo e può decidere in base ai pareri di esperti che devono essere rilasciati dal prestatore.
(3) Il prestatore collabora ai controlli tecnici degli edifici in conformità con le norme vigenti.
(4) Le spese derivanti da questo articolo non sono incluse nelle spese dei servizi pubblici economici di smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento ma si coprono direttamente dal bilancio del Comune città di Capodistria.
VI GLI UTENTI, I LORO DIRITTI E OBBLIGHI 
Articolo 20 
(categorizzazione degli utenti) 
(1) Gli utenti del servizio pubblico dell'art. 1 del presente decreto sono nuclei famigliari ovvero persone fisiche e persone giuridiche che:
– usano gli edifici ovvero le superfici, dalle quali le acque reflue urbane e acque meteoriche di dilavamento vengono scaricate nelle fogne pubbliche;
– usano fosse biologiche o pozzi neri oppure piccoli depuratori.
(2) Di regola l'utente è il proprietario dell’edificio del primo e secondo comma del presente articolo. L'utente può essere anche l'affittuario o altra persona, che usa l'edifico o parte dell'edificio, nella quale è prodotta l'acqua reflua.
(3) Ai fini dell’attuazione del presente decreto il nucleo famigliare viene individuato nella persona o gruppo di persone che occupano un’unità abitativa e che nei confronti del servizio pubblico o del prestatore viene rappresentato da una persona maggiorenne del nucleo famigliare (unità abitativa). Essa si ritiene pienamente responsabile per i membri del nucleo famigliare nei confronti del prestatore per quanto attiene agli obblighi previsti dal presente decreto.
(4) Nonostante le disposizioni del primo e del secondo comma del presente articolo sono utenti del servizio pubblico anche tutti gli utenti del servizio pubblico economico »approvvigionamento di acqua potabile«. Le uniche eccezioni sono:
– gli utenti che usano l'acqua per bisogni di irrigazione delle superfici agricole o per abbeverare il bestiame e per questi motivi usano dei contatori particolari per l'acqua;
– l'acqua della rete idrica, venduta in porto alle navi entro i limiti dell'assistenza;
– svolgere i compiti relativi alla protezione contro le calamità naturali ed altri incidenti.
(5) Gli utenti hanno l'obbligo di pagamento del servizio di smaltimento e depurazione delle acque reflue dal giorno successivo dell'allacciamento della struttura alla rete fognaria pubblica.
(6) Mediante questo decreto, agli utenti ai quali l'acqua potabile non viene fornita attraverso le rete idrica pubblica ovvero il consumo di acqua potabile non viene accertato mediante il contatore, si considera il consumo dell'acqua a for fait in conformità alle norme vigenti (0,15 m3 per giorno a persona). I servizi si conteggiano in base al numero di residenti permanenti o temporanei nell'edificio (unità abitativa).
Articolo 21 
(obblighi degli utenti) 
L' utente ha l'obbligo di:
– collegarsi alla rete fognaria pubblica entro 6 mesi dall'inizio del suo uso ovvero entro lo stesso periodo dalla ricezione dell'avviso della settima alinea del primo comma dell'articolo 15 del presente decreto e contemporaneamente abbandonare l'uso delle fosse biologiche esistenti o di piccoli depuratori in conformità al presente decreto e al Regolamento tecnico;
– effettuare regolarmente la manutenzione della fognatura interna ed il collegamento alla fognatura, l'esistente fossa biologica o di piccoli depuratori;
– l'utente deve impegnarsi riguardo lo scarico e la depurazione delle acque reflue provenienti dall'edificio che utilizza in modo da non danneggiare l'ambiente o causare turbative del possesso o del sano vivere;
– consentire l'accesso al prestatore agli impianti della fognatura pubblica per lavori di manutenzione e per la revisione di parte del collegamento alla rete fognaria che riguarda il controllo della composizione delle acque reflue;
– al prestatore, nel periodo di 15 giorni dalla costruzione dei piccoli depuratori, deve presentare la documentazione per l'effettuazione del sopralluogo e la relazione sul sopralluogo del piccolo depuratore per stipulare l'Accordo sul monitoraggio e lo svuotamento dei piccoli depuratori. I proprietari dei piccoli depuratori per i quali non è stato effettuato il sopralluogo e l'adeguata relazione sul monitoraggio, non sono iscritti nell'evidenza dei piccoli depuratori sino a 50 AE ovvero non hanno stipulato l'Accordo sul monitoraggio e svuotamento dei piccoli depuratori, non hanno il diritto alla riduzione dell'imposta sugli oneri ambientali causa lo svuotamento delle acque reflue;
– ordinare in tempo lo svuotamento e la pulizia delle fosse biologiche o dei piccoli depuratori al di fuori del termine previsto nel Programma del primo comma dell'art. 13 del presente decreto. L'ordinazione rientra nei termini se viene presentata minimo 15 giorni prima dell’effettuazione del servizio ordinato;
– caricare nelle fognature pubbliche solo acque reflue, che non superano i parametri prescritti;
– controllare in conformità con le norme la composizione e la quantità delle acque reflue industriali ed inoltrare i risultati dei monitoraggi nei tempi previsti alle autorità competenti ed al prestatore;
– in caso di modifica dell'utilizzo della struttura allegare al prestatore l'analisi delle acque reflue, in conformità con le norme, che regolano le prime misurazioni ed il monitoraggio operativo delle acque reflue ed anche le condizioni per il loro funzionamento;
– informare il prestatore per iscritto sulle modifiche dei dati inerenti l'allacciamento alle fognature pubbliche e sui residenti permanenti o/e temporanei nei casi di cui al sesto comma dell'art. 20 del presente decreto;
– con altri utenti, i quali hanno l'obbligo di pagamento dei servizi pubblici che si conteggiano in base ai dati del contatore comune, regolare la divisione di tali obblighi;
– ottenere il permesso del gestore per il riadattamento delle fognature interne, nel rispetto delle condizioni che sono determinate nel Regolamento tecnico;
– consentire e permettere l'accesso alla fossa biologica ovvero ai piccoli depuratori con un veicolo comunale classico ovvero consentire al prestatore di recuperare i fanghi di scarto;
– al momento dell’allacciamento alla rete fognaria abbandonare la fossa biologica, svuotarla, pulirla e disinfettarla ed inoltre permettere al prestatore di fare i controlli necessari;
– prima dell’allacciamento alla rete fognaria pubblica, il futuro utente deve pagare i costi di collegamento in conformità ai criteri determinati nel Regolamento tecnico ed al listino dei prezzi per i servizi del prestatore.
Articolo 22 
(responsabilità degli utenti) 
L'utente è responsabile per tutti i danni, che verranno causati al prestatore o a terzi nel caso in cui l'utente non agisca in conformità agli obblighi che derivano dall'art. 21 del presente decreto.
VII FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO 
Articolo 23 
(fonti di finanziamento) 
(1) Il servizio pubblico si finanzia da:
– pagamenti dei servizi di smaltimento delle acque reflue;
– pagamenti dei servizi di depurazione delle acque reflue;
– pagamenti dei servizi collegati alle fosse biologiche e ai piccoli depuratori;
– pagamento dei servizi dello smaltimento e depurazione dell'acqua meteorica di dilavamento dei tetti;
– pagamenti di servizi specifici;
– pagamento dei servizi di mercato;
– bilancio comunale;
– imposta specifica;
– altre fonti in base alle normative statali e locali.
(2) Le tariffe dei pagamenti ovvero il listino prezzi dei punti a), b), c) e d) del primo comma del presente articolo viene definita dal sindaco su proposta del prestatore considerando le norme vigenti sulla tariffazione dei servizi pubblici economici della tutela ambientale.
(3) I servizi dello smaltimento e depurazione dell'acqua meteorica di dilavamento dei tetti del punto d) di questo articolo vengono calcolati in base alle disposizioni in vigore e con l'evidenza instaurata degli utenti dei servizi pubblici.
(4) Servizi particolari in base al punto e) di questo articolo, sono servizi che il prestatore SPE svolge usando l'infrastruttura pubblica, o vendita di sottoprodotti creati durante lo svolgimento dei servizi che non sono servizi obbligatori dei servizi pubblici. I servizi particolari si regolano con contratti tra l'utente ed il prestatore SPE nei quali vengono anche definite tutte le richieste per le consegne dei dati necessari al prestatore SPE. Il prestatore SPE compila il listino prezzi per i servizi particolari.
(5) I servizi di mercato del punto f) di questo articolo sono servizi che vengono svolti dal prestatore SPE con i propri mezzi tecnici e il proprio personale e non sono servizi obbligatori SPE né servizi particolari. Il prestatore SPE modella il listino prezzi per i servizi di mercato.
(6) I costi relativi alle attività e ai servizi, che sono collegati allo svolgimento dei servizi pubblici economici di questo decreto o sono a questo collegati, non sono invece inclusi nel prezzo pagato dagli utenti per le prestazioni dei servizi pubblici e vengono coperti con i fondi dal bilancio del comune.
Articolo 24 
(uso finalizzato delle risorse finanziarie) 
(1) I fondi di cui all’articolo 23 vengono usati dal prestatore in conformità con il piano annuale dei servizi pubblici economici, che su proposta del prestatore viene confermato dal sindaco.
(2) Con il piano del primo comma del presente articolo si definiscono il volume del funzionamento e della manutenzione il risanamento e la manutenzione di investimento nonchè gli investimenti concreti.
(3) In conformità con il piano economico annuale dei servizi pubblici, i fondi del bilancio vengono destinati:
– a investimenti nelle infrastrutture pubbliche;
– al funzionamento e alla manutenzione della rete fognaria per lo scarico delle acque meteoriche;
– il funzionamento e la manutenzione del sistema fognario misto sulla rete primaria e secondaria (fognatura pubblica, nella quale viene scaricata una grande quantità di acque meteoriche nel territorio dove non è presente una rete fognaria separata per lo scarico delle acque meteoriche);
– per il funzionamento, la manutenzione e l'energia per i bisogni degli impianti di pompaggio sulla rete primaria che equivale alla quota dell'acqua meteorica nelle fognature pubbliche;
– per il funzionamento dei servizi di emergenza riguardanti gli interventi sulle superfici pubbliche;
– per il funzionamento e la manutenzione degli impianti depressivi di pompaggio a Semedella.
Articolo 25 
(determinazione dei prezzi dei servizi) 
I prezzi delle prestazioni dei servizi pubblici si formano in base ai criteri e in conformità delle norme vigenti sulla tariffazione delle prestazioni dei servizi pubblici economici della tutela ambientale.
IX EDIFICI E IMPIANTI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO 
Articolo 26 
(amministrazione) 
Per garantire le prestazioni dei servizi pubblici il prestatore gestisce la rete fognaria pubblica, che è un'infrastruttura pubblica di proprietà del Comune città di Capodistria. Gli obblighi reciproci tra il prestatore e la comunità locale si definiscono mediante un contratto di noleggio dell'infrastruttura.
Articolo 27 
(infrastruttura pubblica) 
(1) La rete di infrastruttura pubblica, le strutture, gli impianti ed i terreni, sui quali o nei quali è costruita questa infrastruttura pubblica e che con il contratto di affitto vengono dati in gestione e manutenzione al prestatore, nel caso di iscrizione nel registro catastale può venir iscritto come proprietario solamente il Comune città di Capodistria. I diritti di servitù si iscrivono a favore del prestatore o a favore della comunità locale.
(2) I proprietari degli immobili, attraverso i quali passa la rete di infrastruttura pubblica ovvero sui quali sono presenti strutture o impianti dell'infrastruttura pubblica, possono essere anche altre persone giuridiche o fisiche, che però hanno l'obbligo di garantire al comune il diritto di servitù o un altro diritto reale in conformità all'uso sensato del precedente comma. In caso contrario il prestatore SPE deve informare il comune che inizia immediatamente con la procedura per la limitazione dei diritti di proprietà in conformità con le norme vigenti.
(3) La rete di infrastruttura pubblica, gli edifici, gli impianti ed i terreni del primo comma di questo articolo non sono parte dei rapporti giuridici, non possono essere oggetto di ipoteche, non possono essere oggetto di esecuzioni forzate e su di essi non è possibile far dichiarare l'usocampione o in altro modo acquisire diritti di proprietà o altri diritti reali, tranne il diritto di servitù sugli impianti idrici, elettrici, telefonici e telegrafici ovvero sistemi di comunicazione via cavo, gasdotti e altri edifici e impianti simili di rilevanza pubblica.
Articolo 28 
(strutture e impianti di proprietà degli utenti) 
(1) Le strutture e gli impianti di proprietà, in gestione e in manutenzione dai proprietari degli edifici, che vengono costruiti dagli stessi, sono il collegamento fognario, le fognature interne e gli impianti nonché gli edifici per la raccolta, per l'esecuzione delle misurazioni, per la predepurazione e la depurazione delle acque reflue, delle fosse biologiche e dei piccoli depuratori.
(2) La fognatura interna (casalinga) sono tutti i canali, edifici, impianti, nei quali si raccolgono, scaricano e depurano le acque reflue che si collegano alla rete fognaria.
(3) Il collegamento fognario è la linea fognaria, che collega la rete fognaria interna di un singolo utente al pozzetto di revisione della rete fognaria pubblica.
Articolo 29 
(accessibilità) 
Tutte le strutture e gli impianti della rete fognaria pubblica devono essere sempre accessibili al prestatore. Sulle strutture e sugli impianti della rete fognaria pubblica non è consentito, senza il permesso del gestore, posizionare altre strutture o ostacoli, che renderebbero più difficile o impedirebbero l'accesso agli edifici o impianti delle fognature pubbliche.
Articolo 30 
(trasferimento della proprietà dell'infrastruttura al comune) 
Quando viene definito con un contratto di attrezzatura, che la rete fognaria di nuova costruzione e gli edifici a essa appartenenti sono parte dell'infrastruttura pubblica e la loro proprietà viene trasferita al comune, l'investitore delle nuove costruzioni degli edifici e della rete, alla fine dei lavori, ha l'obbligo di consegnare al comune entro 6 mesi dalla ricezione del permesso di agibilità, il permesso stesso in conformità con le condizioni definite nel contratto di esecuzione. Il comune la consegna in gestione al prestatore del servizio pubblico con l’allegato al contratto di affitto, nel rispetto delle condizioni da questo contratto e in conformità con le modalità del regolamento tecnico.
X ALTRI ELEMENTI IMPORTANTI PER I SERVIZI PUBBLICI 
Articolo 31 
(lavori di costruzione) 
I prestatori dei lavori di costruzione devono assicurare lo scarico delle acque meteoriche e di altra acqua dalle superfici dei cantieri, in modo che si prevenga l'entrata di materiale edile ed altro materiale nelle fognature pubbliche. Nel caso in cui è stato scaricato del materiale nelle fognature pubbliche il prestatore dei lavori di costruzione ha l'obbligo di pulirlo immediatamente, altrimenti deve rimborsare al prestatore dei servizi pubblici di “smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento” tutti i costi inerenti la pulizia ovvero la stasatura della rete fognaria pubblica ed anche dell'eliminazione di possibili danni.
Articolo 32 
(zona di sicurezza) 
La zona di sicurezza della rete fognaria include il territorio 3,0 m misurato dall'asse della linea fognaria, tranne in casi eccezionali, che dipendono dalla stabilità dell'acqua e dal suo accesso per i bisogni di manutenzione determinati nel Regolamento tecnico.
Articolo 33 
(effettuazione di lavori nella zona di sicurezza) 
Le persone fisiche e giuridiche, che effettuano lavori nella zona tampone della rete fognaria pubblica o dei suoi impianti, devono avere il consenso del prestatore per questi lavori e durante lo svolgimento di questi lavoro devono garantire che sia la rete sia gli impianti non vengano danneggiati.
Nel caso vengano danneggiati hanno il dovere di rimetterli nello stato iniziale e di pagare tutti gli eventuali danni causati dal danneggiamento e dall'interruzione del funzionamento della rete.
Alla fine dei lavori il prestatore fornisce le prove dell'adeguatezza della rimessa allo stato iniziale. Se il prestatore constata, che la rimessa nello stato iniziale non è stata effettuata correttamente, avvisa per iscritto l'investitore che deve risanare i danni entro i 30 giorni. In caso contrario il prestatore ha l’obbligo di informare a riguardo le autorità di ispezione competenti.
Articolo 34 
(divieto di scarico nella rete fognaria pubblica) 
(1) È proibito gettare o scaricare sostanze o oggetti che danneggerebbero o potrebbero danneggiare la rete fognaria pubblica, gli addetti che svolgono i lavori di manutenzione della fognatura pubblica oppure al processo di pulizia sull'impianto di depurazione.
(2) Colui che compie atti proibiti come da primo comma del presente articolo causa danni è tenuto al risarcimento ovvero istituire lo stato come determinato dalla legge.
(3) Le fosse di letame non possono essere collegate alle fogne pubbliche.
XI CONTROLLO 
Articolo 35 
(organo di controllo) 
(1) Il controllo sull'applicazione del presente decreto è affidato all'organo comunale competente e l’ispettorato comunale.
(2) Il controllo dell'applicazione delle disposizioni penali di questo decreto è di competenza dell’ispettorato comunale.
(3) I lavoratori autorizzati dal prestatore, che svolgono i lavori e i compiti previsti nel presente decreto, in caso di violazioni del presente decreto devono immediatamente informare gli organi competenti del primo ovvero secondo comma di questo articolo e devono documentare adeguatamente le violazioni.
Articolo 36 
(compiti e provvedimenti) 
(1) Le persone autorizzate dal servizio d'ispettorato comunale oltre ad avere i diritti e obblighi dati da altre norme, hanno soprattutto i seguenti diritti e obblighi:
– controllare gli allacciamenti alla rete fognaria pubblica;
– controllare l'applicazione dei provvedimenti sulla rete fognaria pubblica e sulle zone di sicurezza e fermare tutti i lavori che si svolgono senza il permesso ovvero senza il consenso del prestatore; se questo è necessario per prevenire danni materiali o danni al funzionamento della rete fognaria pubblica, l'ispettore può fermare i lavori anche mediante una delibera pronunciata a voce;
– disporre il libero accesso agli edifici della fognatura pubblica nel caso in cui è impedito o ostacolato;
– controllare gli obblighi del prestatore e di altri fattori;
– controllare le strutture e gli impianti della rete fognaria pubblica e la documentazione inerente all’allacciamento ad essa ovvero al funzionamento della fognatura pubblica;
– in base ai rilievi tecnici e alle proposte del prestatore o di altri servizi specializzati disporre il risanamento e il riadattamento di un inappropriato scarico e/o depurazione di acque reflue;
– prelevare i campioni di materiale ed effettuare altre azioni, che sono necessarie per le ispezioni;
– procurarsi i dati personali delle persone, i dati sulle proprietà degli immobili ed altri dati necessari per eseguire i procedimenti inerenti alle violazioni del presente decreto;
– eseguire altri procedimenti ed attività, per i quali li autorizza le legge.
(2) Se l'ispettore constata infrazioni reiterate e frequenti da parte del prestatore, deve informare l'organo comunale competente.
XII INFRAZIONI 
Articolo 37 
(1) Con una ammenda di 500 EUR viene punito l'utente- persona fisica per l'infrazione, se:
– nei centri abitati o in una parte del centro abitato, munito di fognatura pubblica, non scarica le acque reflue che si formano nell'edificio che usa nelle fogne pubbliche (secondo comma dell'articolo 7);
– scarica nella fognatura pubblica le acque reflue delle quali i parametri non sono conformi alle norme prescritte ovvero i parametri delle acque reflue vengono superati (settimo comma dell'articolo 21);
– si collega alla fognatura pubblica senza il consenso del prestatore per l’allacciamento o contrariamente a quanto stabilito dal consenso (primo comma dell'articolo 9);
– sulla struttura della fognatura pubblica colloca una struttura o un ostacolo che impedisce l'accesso alle strutture della fognatura pubblica (articolo 29);
– nella fognatura pubblica getta o scarica sostanze o oggetti che danneggiano o potrebbero danneggiare la rete fognaria pubblica o i lavoratori, che svolgono i lavori di manutenzione oppure nel processo di pulizia all' impianto di depurazione (primo comma dell'articolo 34);
– collega le fosse di letame alle fogne pubbliche (articolo 34).
– l'inadeguato scarico e/o depuramento dell'acqua reflua che viene generata nell'edificio in uso, grava sull'ambiente o diversamente genera turbative del possesso o del sano vivere; (terzo comma dell’articolo 21).
(2) Con una ammenda di 1.500,00 EUR viene punita per l'infrazione del primo comma di questo articolo la persona giuridica o l'imprenditore autonomo; la persona responsabile della persona giuridica o la persona responsabile dell'imprenditore autonomo invece con una multa di 500 EUR.
Articolo 38 
(1) Con una multa di 300 EUR si punisce l'utente- l'individuo, se:
– se non permette o consente l'accesso al prestatore alla fossa biologica o al piccolo depuratore (tredicesimo comma dell'articolo 21);
– dopo l’allacciamento alla fognatura pubblica non abbandona la fossa biologica (primo comma dell'articolo 21);
– non cura regolarmente la manutenzione della fognatura interna o collegamento alla fognatura, fossa biologica o piccolo depuratore (secondo comma dell'articolo 21);
– non consente l'accesso al prestatore alle strutture della fognatura pubblica per lavori di manutenzione e per la revisione di parte del collegamento alla rete fognaria che riguarda il controllo della composizione delle acque reflue (quarto comma dell'articolo 21);
– non ordina lo svuotamento della fossa biologica e così facendo provoca disturbi all'ambiente (sesto comma dell'articolo 21);
– non informa il prestatore sulle modifiche degli allacciamenti alla fognatura pubblica o sui residenti fissi /temporanei negli edifici (decimo comma dell'articolo 21);
– non regola i rapporti con gli altri utenti collegati ad un unico contatore per la divisione delle spese della fognatura (undicesimo comma dell'articolo 21);
– esegue i lavori di rigenerazione delle fognature interne senza il consenso o in contraddizione al consenso del prestatore (dodicesimo comma dell'articolo 21);
– dopo aver abbandonato la fossa biologica non la svuota, pulisce e disinfetta o non permette al prestatore il controllo necessario (quattordicesimo comma dell'articolo 21);
– effettua lavori nella zona tampone della rete fognaria pubblica senza il consenso del prestatore (articolo 33 del presente decreto).
(2) Con un'ammenda di 900,00 EUR viene punita per l'infrazione del primo comma di questo articolo la persona giuridica o l'imprenditore autonomo; la persona responsabile della persona giuridica o persona responsabile dell'imprenditore autonomo invece con una multa di 300 EUR.
Articolo 39 
Con una multa di 1.500,00 EUR viene punito per l'infrazione del primo comma l'investitore-persona giuridica o investitore imprenditore autonomo, invece la persona responsabile della persona giuridica o persona responsabile dell’imprenditore autonomo con una multa di 500 EUR, se:
– non consegna al prestatore l’estratto catastale dell’allacciamento alla fognatura pubblica;
– dopo aver terminato la costruzione degli edifici nuovi, la ricostruzione, la manutenzione di strade, vie, piazze e altri edifici ed impianti di infrastruttura nell’ambito dei quali mediante i lavori è intervenuto sulla fognatura pubblica e non li hanno rimessi allo stato iniziale (articolo 33).
Articolo 40 
(1) Con una multa di 300 EUR viene punito per l'infrazione il prestatore dei lavori di costruzione- l'individuo, se non assicura lo scarico di acqua meteorica e di altre acque dai terreni che usa come cantieri in modo da prevenire l'entrata di materiale edile ed altro materiale nelle fognature pubbliche (articolo 31).
(2) Con una multa di 1500,00 EUR viene punita per l'infrazione del primo comma del presente articolo la persona giuridica o l’imprenditore autonomo; la persona responsabile della persona giuridica o persona responsabile dell'imprenditore autonomo invece con una multa di 500 EUR.
XIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E GENERALI 
Articolo 41 
Il Regolamento tecnico dell'articolo 16 del presente decreto viene approvato dal Sindaco del Comune città di Capodistria su proposta del prestatore dei servizi pubblici entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 42 
Dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere valore il Decreto sullo smaltimento e sulla depurazione delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento nel Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS. n. 95/14);
Articolo 43 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 354-304/2016
Capodistria, 22 dicembre 2016
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti