Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015

Kazalo

480. Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Občine Škofljica, stran 1095.

Na podlagi 11. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/09) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 4. redni seji dne 29. 1. 2015 sprejel
O D L O K
o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Občine Škofljica
Predmet koncesijskega akta
1. člen
(vsebina odloka)
Predmetni odlok predstavlja odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in pravno podlago za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Občine Škofljica na podlagi pogodbenega partnerstva, v obliki koncesijskega razmerja, kot je to določeno v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu.
Odlok določa predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in način financiranja izvedbe projekta.
Javni partner, Občina Škofljica (koncendent) izvede postopek izbire zasebnega partnerja, izda akt o izboru ter vse druge akte v povezavi z javno-zasebnim partnerstvom ter merila glede izvedbe postopka na podlagi veljavne zakonodaje.
Odlok je skupen akt s katerim se sprejema odločitev, da se projekt posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Občine Škofljica, izvede v obliki javno-zasebnega partnerstva in je obenem akt o javno-zasebnem partnerstvu.
Zasebni partner (koncesionar) je pravna ali fizična oseba izbrana na javnem razpisu, v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu.
Vsebina in predmet javno-zasebnega partnerstva
2. člen
(javni interes)
Na območju Občine Škofljica obstaja javni interes za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave in s tem prilagoditve obstoječega omrežja novim predpisom s področja varstva okolja ter uvedbe novih tehnologij, ki bodo omogočale zmanjšanje tekočih in vzdrževalnih stroškov (npr. vgradnja varčnejših in trajnejših svetilk).
3. člen
(predmet javno-zasebnega partnerstva)
Predmet javno-zasebnega partnerstva je posodobitev, upravljanje in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na celotnem območju Občine Škofljica. V okviru javno-zasebnega partnerstva bo zasebni partner posodobil, vzdrževal ter upravljal omrežje javne razsvetljave na območju Občine Škofljica, skladno s projektnimi smernicami javnega partnerja in po terminskem planu, ki bo dogovorjen v postopku izbire zasebnega partnerja. Za realizacijo projekta, bo javni partner zagotovil možnost uporabe obstoječe infrastrukture v lasti lokalne skupnosti.
Zasebni partner bo omrežje posodobil, vzdrževal in upravljal izključno na podlagi lastnih sredstev.
Lastništvo vseh s strani zasebnega partnerja vgrajenih naprav in stvari postopno prehaja na koncendenta, in sicer v sorazmerju z višino poplačila finančnih obveznosti koncendenta do koncesionarja. Po poplačilu vseh finančnih obveznosti, vse vgrajene naprave in stvari, preidejo v lastništvo koncendenta, brez dodatnih plačil ali omejitev rabe.
Oblika javno-zasebnega partnerstva
4. člen
(oblika izvedbe javno-zasebnega partnerstva)
Javno-zasebno partnerstvo se, skladno s 27. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, izvede v obliki pogodbenega partnerstva.
Celotno poslovno tveganje za izvajanje javno-zasebnega partnerstva nosi zasebni partner, zato se javno-zasebno partnerstvo skladno s 27. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, izvede v obliki koncesijskega razmerja.
Koncesijsko razmerje javno-zasebnega partnerstva se lahko podaljša, vendar največ za polovico obdobja, predvsem če je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj zasebnega partnerja ali aktivnosti povezanih z zagotavljanjem učinkovite rabe energije, ki so posledica zahtev javnega partnerja ali njegovih ukrepov v javnem interesu. Po preteku tega obdobja lahko javni partner podaljša pogodbo za upravljanje in vzdrževanje omrežja z zasebnim partnerjem ali na razpisu izbere novega upravljavca, oziroma sam prevzame upravljanje in vzdrževanje omrežja.
Javni partner omrežje preda v posodobitev, upravljanje in vzdrževanje zasebnemu partnerju, za obdobje največ 15 let.
5. člen
(pozitivni učinki izvajanja javno-zasebnega partnerstva)
Z izvedbo projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva se zasledujejo zlasti naslednji pozitivni učinki:
1. stroške prenove obstoječega omrežja in njegove prilagoditve novim okoljskim predpisom bo v celoti nosil zasebni partner, kar bo imelo za posledico znižanje bodočih proračunskih izdatkov Občine Škofljica,
2. pridobitev dodatnih finančnih sredstev na zasebnem trgu kapitala,
3. zaradi posodobitve omrežja se bodo zmanjšali tekoči stroški in stroški vzdrževanja omrežja tudi po poteku koncesijskega razmerja,
4. zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja, znižanje izpustov CO₂ v ozračje in ostali pozitivni učinki glede obremenjevanja okolja.
6. člen
(prostorska zasnova izvajanja javno-zasebnega partnerstva)
Projekt v obliki javno-zasebnega partnerstva se izvede na celotnem območju Občine Škofljica.
7. člen
(obveznosti zasebnega partnerja)
Zasebni partner mora zagotoviti naslednje:
1. posodobiti omrežje v skladu z načrtom v pogodbeno določenih rokih,
2. zagotoviti ustrezno javno razsvetljavo vsem naseljem in prebivalcem na območju Občine Škofljica,
3. zagotoviti upravljanje in vzdrževanje posodobljenega dela omrežja, naprav ali stvari, v skladu s predpisanimi pogoji,
4. zagotoviti posodobitev obstoječega omrežja, naprav ali stvari, v skladu z veljavnimi okoljskimi predpisi, potrebami javnega partnerja in v skladu z dolgoročnim razvojem lokalne skupnosti.
Pooblastilo
8. člen
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja, podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter vsa ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-­zasebnega partnerstva, se pooblasti župana Občine Škofljica.
Strokovna komisija
9. člen
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa ter kot člane strokovne komisije, lahko župan izbere poleg notranjih javnih uslužbencev tudi zunanje strokovnjake.
Za pregled in oceno prispelih prijav (ponudb) ter za pripravo strokovnega poročila, župan imenuje strokovno komisijo, ki šteje vsaj 3 člane (predsednik in najmanj dva člana).
Člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo prispelih ponudb.
Vsi člani komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, kar potrdijo s podpisom izjave o izpolnjevanju pogoja. Člana, ki ne izpolnjuje pogoja, se nemudoma izloči iz strokovne komisije, imenuje pa se nadomestni član.
Za izvedbo posameznih dejanj v postopku javnega razpisa morata biti prisotna najmanj 2 člana strokovne komisije (npr. javno odpiranje ponudb). Poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne komisije.
Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe razpisa, lahko strokovna komisija uporabi strokovne službe javnega partnerja ali zunanje strokovnjake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem za uspešno izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
Poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb je podlaga za pripravo akta izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva, ki ga izda župan.
Postopek izbire izvajalca javno-zasebnega partnerja, pogoji in merila za izbor
10. člen
(postopek izbire zasebnega partnerja in merila za izbor)
Zasebnega partnerja se izbere na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis se objavi na portalu javnih naročil (Uradni list RS) in na spletni strani Občine Škofljica.
Pogoji za prijavo in merila za izbiro zasebnega part­nerja se določijo in ovrednotijo v razpisni dokumentaciji. V postopku izbire mora javni partner zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje vseh ponudnikov.
Pri izbiri zasebnega partnerja sodeluje strokovna komisija, tako da pregleda in oceni vloge ter ugotovi ali izpolnjujejo razpisne pogoje in sestavi poročilo iz katerega je razvidno, katera od prejetih vlog najbolj ustreza postavljenim merilom. Strokovna komisija poročilo posreduje županu.
11. člen
(pogoji za izbiro zasebnega partnerja)
Javni partner mora v postopku izbire zasebnega partnerja preveriti ali je zasebni partner ekonomsko, finančno, tehnično in kadrovsko sposoben prevzeti naloge izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Ponudniki morajo v postopku izbire izkazati, da imajo zagotovljen dostop do finančnih sredstev za realizacijo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.
Vzpostavitev in prenehanje javno-zasebnega partnerstva
12. člen
(vzpostavitev)
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-­zasebnega partnerstva nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Akt o izbiri preneha veljati, če izbrani ponudnik – zasebni partner ne podpiše pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu v roku 8 dni od njegove pravnomočnosti.
13. člen
(prenehanje)
Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti obeh partnerjev. Pogoji in način predčasnega prenehanja razmerja javno-­zasebnega partnerstva se določijo s pogodbo.
Razmerje med javnim in zasebnim partnerjem
14. člen
(pravice in obveznosti)
Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Pogodba mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izvajanje javno-zasebnega partnerstva.
Zasebni partner mora s pogodbo prevzeti poslovna tveganja celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva, kamor spada financiranje, posodobitev omrežja in vsa druga iz njega izhajajoča tveganja.
Javni partner mora s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu vzpostaviti mehanizme, s katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa.
15. člen
(ostale določbe)
Javni partner je dolžan seznaniti zasebnega partnerja z razvojnimi projekti na območju Občine Škofljica (širitev in gradnja novih naselij, poslovnih con ipd.), kjer se lahko pričakujejo potrebe po dodatni javni razsvetljavi v naslednjih 15 letih, da zasebni partner te lokacije vključi v projekt posodobitve javne razsvetljave. Javni partner se zavezuje, da bo zasebnemu partnerju pri izvedbi projekta javno-zasebnega partnerstva posodobitve, upravljanja in vzdrževanja javne razsvetljave na območju Občine Škofljica, zagotavljal dostop do javnih evidenc, s katerimi upravlja, zlasti do podatkov ki se nanašajo na obstoječe stanje javne razsvetljave v Občini Škofljica.
Nadzor
16. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva vršita župan in Občinski svet Občine Škofljica.
17. člen
(evalvacija)
Po prenehanju javno-zasebnega partnerstva se pripravi evalvacija projekta, v okviru katerega se preveri ali so doseženi postavljeni cilji in ali so bile v celoti izpolnjene obveznosti javnega in zasebnega partnerja, kot izhajajo iz pogodbe o javno-­zasebnem partnerstvu.
18. člen
(končna določba)
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35701-02/2015
Škofljica, dne 29. januarja 2015
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost