Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4. 4. 2014

Kazalo

956. Uredba o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih, stran 2819.

Na podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta uredba določa vsebino informacij in način obveščanja potrošnikov o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida (v nadaljnjem besedilu: CO(2)) in emisijah onesnaževal zunanjega zraka za nove osebne avtomobile, ki se ponujajo za prodajo ali najem na območju Republike Slovenije, v skladu z Direktivo 1999/94/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 1999 o informacijah o ekonomičnosti porabe goriva in emisijah CO(2), ki so na voljo potrošnikom v zvezi s trženjem novih osebnih vozil (UL L št. 12 z dne 18. 1. 2000, str. 16), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 1137/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek, določen v členu 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Prvi del (UL L št. 311 z dne 21. 11. 2008, str. 1).
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. dobavitelj je proizvajalec osebnih avtomobilov ali njegov zakoniti zastopnik s sedežem v Republiki Sloveniji, če pa proizvajalec ali njegov zakoniti zastopnik nima sedeža v Evropski uniji, pa je to uvoznik ali pravna ali fizična oseba, ki daje prvič na trg v Republiki Sloveniji novi osebni avtomobil odplačno ali neodplačno;
2. elektronski, magnetni ali optični shranjevalnik podatkov je katerokoli orodje, na katerem se lahko elektronsko evidentirajo informacije in ki služi kot javno informacijsko orodje;
3. emisijska stopnja je podatek o okoljevarstveni kategoriji, ugotovljen pri homologaciji osebnega avtomobila v skladu s predpisom, ki ureja tehnično specifikacijo za vozila TSV 102, in predpisi, ki urejajo ugotavljanje skladnosti vozil, in je naveden v prilogi certifikata o homologaciji vozil ali v potrdilu o skladnosti;
4. model je trgovski opis znamke, tipa osebnega avtomobila, lahko tudi variante in izvedenke osebnega avtomobila;
5. novi osebni avtomobil je katerokoli osebni avtomobil, ki še ni bil prodan osebi, ki ga je kupila za drugačen namen kakor za prodajo ali dobavo tega osebnega avtomobila;
6. osebni avtomobil je motorno vozilo kategorije M(1) v skladu s predpisi, ki urejajo ugotavljanje skladnosti vozil, razen dvo- in trikolesnih motornih vozil ter specialnih vozil;
7. oznaka o varčnosti porabe goriva, emisijah CO(2) in emisijah onesnaževal zunanjega zraka je oznaka, ki vsebuje uradne podatke o porabi goriva specifičnih emisijah CO(2) osebnega avtomobila, emisijski stopnji in specifičnih emisijah onesnaževal zunanjega zraka osebnega avtomobila ter je na osebni avtomobil nameščena ali pa se nahaja največ 50 cm stran od osebnega avtomobila;
8. potrdilo o skladnosti je potrdilo o skladnosti, kot je določeno v predpisih, ki urejajo ugotavljanje skladnosti vozil;
9. priročnik o varčnosti porabe goriva, emisijah CO(2) in emisijah onesnaževal zunanjega zraka (v nadaljnjem besedilu: priročnik) je zbirka uradnih podatkov o porabi goriva, specifičnih emisijah CO(2), emisijski stopnji in specifičnih emisijah onesnaževal zunanjega zraka za vsak model na trgu novih osebnih avtomobilov;
10. prodajalec je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki novi osebni avtomobil prodaja ali daje v najem končnemu uporabniku;
11. prodajno mesto je prostor, kjer so novi osebni avtomobili razstavljeni ali ponujeni za prodajo ali najem strankam, kot je avtomobilski razstavni salon, prostor na prostem ali sejem, na katerem so novi osebni avtomobili predstavljeni javnosti;
12. promocijski prospekti so vizualno gradivo, ki se uporablja pri trženju, oglaševanju in promoviranju osebnih avtomobilov v javnosti in je na elektronskih, magnetnih ali optičnih shranjevalnikih podatkov ali v obliki tiskanega gradiva. Vključuje najmanj tehnične priročnike, brošure, oglase na spletu, televiziji, filmskem platnu, v časopisih, revijah ter plakate, letake in zloženke;
13. promocijsko gradivo je vsaka oblika informacij, ki ni v obliki promocijskih prospektov in se uporablja pri trženju, prodaji ali najemu novih osebnih avtomobilov;
14. tip, varianta in izvedenka so različni osebni avtomobili posamezne znamke, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo o ugotavljanje skladnosti vozil, navede proizvajalec ter so enkratno opredeljena s črkovno-številčnimi znaki za tip, varianto in izvedenko;
15. uradni podatki o porabi goriva so vrednost porabe goriva, ki jo je odobril homologacijski organ v skladu s predpisom, ki ureja tehnično specifikacijo za vozila TSV 139, in predpisi, ki urejajo ugotavljanje skladnosti vozil, in je navedena v prilogi certifikata o homologaciji vozil ali v potrdilu o skladnosti. Če je več variant ali izvedenk uvrščenih pod en sam model, vrednost porabe goriva, ki se navede za ta model, temelji na varianti ali izvedenki z najvišjim uradnim podatkom o porabi goriva v tej skupini;
16. uradni podatki o specifični emisiji CO(2) za posamezni osebni avtomobil so vrednosti emisij CO(2), izmerjene v skladu s predpisom, ki ureja tehnično specifikacijo za vozila TSV 139 in predpisi, ki urejajo ugotavljanje skladnosti vozil. Če je več variant ali izvedenk uvrščenih pod en sam model, vrednosti, ki se navedejo za emisije CO(2) za ta model, temeljijo na varianti ali izvedenki z najvišjimi emisijami CO(2) v tej skupini;
17. uradni podatki o specifični emisiji onesnaževal zunanjega zraka za posamezni osebni avtomobil so vrednosti emisij onesnaževal v izpuhu osebnega avtomobila, kot so dušikovi oksidi (NOx), trdni delci, ogljikov monoksid (CO), skupni ogljikovodiki (THC), izmerjene v skladu s predpisom, ki ureja tehnično specifikacijo za vozila TSV 102, in predpisi, ki urejajo ugotavljanje skladnosti vozil. Če je več variant ali izvedenk uvrščenih pod en sam model, vrednosti, ki se navedejo za emisije posameznega onesnaževala za ta model, temeljijo na varianti ali izvedenki z najvišjimi emisijami posameznega onesnaževala v tej skupini;
18. znamka osebnega avtomobila je trgovsko ime proizvajalca osebnega avtomobila, ki je kot znamka navedeno v potrdilu o skladnosti in v certifikatu o homologaciji vozil.
II. OZNAKA O VARČNOSTI PORABE GORIVA, EMISIJAH CO(2 )IN EMISIJAH ONESNAŽEVAL ZUNANJEGA ZRAKA
3. člen
(1) Dobavitelj za vsak model novega osebnega avtomobila, ki se nahaja na prodajnem mestu, izdela oznako o varčnosti porabe goriva, emisijah CO(2) in emisijah onesnaževal zunanjega zraka v skladu s prilogo 1, ki je sestavni del te uredbe, in jo pošlje prodajalcu.
(2) Prodajalec oznako iz prejšnjega odstavka namesti na levo sprednje stransko steklo vsakega novega osebnega avtomobila, ki se nahaja na prodajnem mestu, ali jo razstavi največ 50 cm stran od osebnega avtomobila.
(3) Vzorec oznake iz prvega odstavka tega člena v elektronski obliki objavi na svoji spletni strani ministrstvo, pristojno za okolje.
III. PRIROČNIK
4. člen
(1) Dobavitelj na svoje stroške vsaj enkrat letno pripravi priročnik v tiskani ali prenosni elektronski obliki (npr. zgoščenka ali USB-ključ).
(2) Dobavitelj pripravi priročnik v skladu s prilogo 2, ki je sestavni del te uredbe, in pošlje izvod priročnika v tiskani ali prenosni elektronski obliki prodajalcem. Priročnik mora vključevati seznam vseh modelov novih osebnih avtomobilov, ki so v tekočem letu naprodaj na ozemlju Republike Slovenije, razporejenih po abecednem vrstnem redu, ki je objavljen na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija).
(3) Dobavitelj objavi priročnik v elektronski obliki na svoji spletni strani.
5. člen
Prodajalec mora zagotoviti, da je zadnja izdaja priročnika v tiskani ali prenosni elektronski obliki (npr. zgoščenka ali USB-ključ) brezplačno dostopna potrošnikom na njegovem prodajnem mestu najpozneje v enem mesecu po pripravi priročnika s strani dobavitelja.
6. člen
(1) Dobavitelj mora v tabelarični elektronski obliki agenciji dvakrat letno poslati seznam modelov novih osebnih avtomobilov, ki jih prodaja na ozemlju Republike Slovenije, tako da seznam prvič pošlje najpozneje do 30. junija in drugič najpozneje do 31. decembra tekočega leta.
(2) Dobavitelj pošlje seznam iz prejšnjega odstavka skupaj s podatki iz točke B priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Dobavitelj mora zagotoviti, da so podatki o modelu novega osebnega avtomobila iz točke B priloge 3 te uredbe potrošniku dostopni na spletni strani dobavitelja, in sicer takoj, ko je novi osebni avtomobil prvič ponujen v prodajo ali najem.
7. člen
(1) Agencija na svoji spletni strani objavi seznam modelov novih osebnih avtomobilov skupaj s podatki iz točke B priloge 3 te uredbe po abecednem vrstnem redu znamk osebnih avtomobilov.
(2) Agencija posodobi seznam iz prejšnjega odstavka najmanj dvakrat letno, najpozneje v enem mesecu po prejemu seznama iz prvega odstavka prejšnjega člena.
IV. PRIKAZ PLAKATA ALI ZASLONA
8. člen
(1) Prodajalec prikaže na vidnem mestu plakat ali zaslon v skladu s prilogo 3 te uredbe s seznamom vseh modelov posamezne znamke novih osebnih avtomobilov, ki so na prodajnem mestu razstavljeni ali ponujeni za prodajo ali najem, za vsako znamko osebnih avtomobilov, katere osebni avtomobili so razstavljeni na prodajnem mestu ali ponujeni za prodajo ali najem.
(2) Prodajalec plakat iz prejšnjega odstavka v celoti dopolni vsaj vsakih šest mesecev, zaslon iz prejšnjega odstavka pa vsaj vsake tri mesece. V času med dvema dopolnitvama se podatki iz točke B priloge 3 te uredbe za vse nove osebne avtomobile dodajajo na konec seznama prikazov na plakatu ali zaslonu.
V. PROMOCIJSKI PROSPEKTI IN PROMOCIJSKO GRADIVO
9. člen
Dobavitelj mora zagotoviti, da promocijski prospekti, ki oglašujejo model, vključno z objavami na svetovnem spletu, vsebujejo uradne podatke o porabi goriva, specifičnih emisijah CO(2), emisijski stopnji osebnega avtomobila in specifičnih emisijah onesnaževal zunanjega zraka za modele, na katere se nanaša, ter druge informacije v skladu s prilogo 4, ki je sestavni del te uredbe.
10. člen
Poleg oznak o varčnosti porabe goriva, emisijah CO(2) in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, priročnikov, plakatov ali zaslonov in promocijskih prospektov mora biti glede načina uporabe znakov, simbolov ter navedb o porabi goriva in emisijah CO(2) skladno z zahtevami te uredbe tudi morebitno promocijsko gradivo.
VI. NADZOR
11. člen
Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo tržni inšpektorji.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
(1) Z globo od 4.000 do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje dobavitelj, ki je pravna oseba, če:
– ne izdela ali ne pošlje oznake o varčnosti porabe goriva, emisijah CO(2) in emisijah onesnaževal zunanjega zraka v skladu s prvim odstavkom 3. člena te uredbe,
– ne pripravi, ne pošlje ali ne objavi priročnika v skladu s 4. členom te uredbe,
– ne pošlje seznama modelov novih osebnih avtomobilov agenciji v skladu s prvim in drugim odstavkom 6. člena te uredbe,
– ne zagotovi dostopnosti predpisanih podatkov potrošniku v skladu s tretjim odstavkom 6. člena te uredbe,
– ne zagotovi, da promocijski prospekti vsebujejo predpisane podatke v skladu z 9. členom te uredbe,
– ne zagotovi, da je morebitno promocijsko gradivo v skladu z 10. členom te uredbe.
(2) Z globo od 3.000 do 35.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 1.200 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
13. člen
(1) Z globo od 4.000 do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje prodajalec, ki je pravna oseba, če:
– ne namesti ali ne razstavi oznake o varčnosti porabe goriva, emisijah CO(2) in emisijah onesnaževal zunanjega zraka v skladu z drugim odstavkom 3. člena te uredbe,
– ne zagotovi, da je zadnja izdaja priročnika dostopna potrošnikom v skladu s 5. členom te uredbe,
– ne prikaže in ne dopolni plakata ali zaslona v skladu z 8. členom te uredbe,
– ne zagotovi, da je morebitno promocijsko gradivo v skladu z 10. členom te uredbe.
(2) Z globo od 3.000 do 35.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 1.200 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
VIII. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
(1) Dobavitelj prvič pošlje agenciji seznam modelov novih osebnih avtomobilov v skladu s 6. členom te uredbe najpozneje do 30. junija 2014.
(2) Agencija na svoji spletni strani prvič objavi seznam modelov novih osebnih avtomobilov v skladu s 7. členom te uredbe najpozneje do 31. julija 2014.
(3) Dobavitelj prvič pripravi priročnik v skladu s 4. členom te uredbe najpozneje do 31. decembra 2014.
15. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o informacijah o varčni porabi goriva in emisijah CO(2), ki so na voljo potrošnikom ob nakupu novih osebnih vozil (Uradni list RS, št. 81/10).
16. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-15/2014
Ljubljana, dne 3. aprila 2014
EVA 2013-2330-0123
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti