Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2014 z dne 10. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2014 z dne 10. 1. 2014

Kazalo

53. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 230.

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10 in 40/12 – ZUJF), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 – Odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 8/10 Odl. US, 13/10, 16/10 Odl. US, 50/10 Odl. US, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11, 110/11 – ZDIU12, 27/12 Odl. US: U-I-249/10-27 in 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13 – ZIPRS1314-A), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06, 27/06 Skl. US, 1/07 – Odl. US in 57/07 – ZSPJS-G) in Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 22. seji dne 19. 12. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
Spremeni in dopolni se 7. člen Pravilnika o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 37/08, 107/11 in 52/12), in sicer tako, da se glasi:
»Člani občinskega sveta imajo pravico do plačila sejnine za udeležbo na seji, in sicer za redne in izredne seje. Sejnina znaša 316,00 EUR bruto, udeležba na korespondenčni seji občinskega sveta pa 18,00 EUR bruto. Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji.«
2. člen
Spremeni in dopolni se 8. člen pravilnika, in sicer tako, da se številka 72,00 EUR nadomesti s številko 68,00 EUR, številka 58,00 EUR se nadomesti s številko 55,00 EUR in številka 36,00 EUR se nadomesti s številko 34,00 EUR. Besedilo se dopolni tako, da se na koncu odstavka doda nov stavek: »Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo.«
3. člen
Spremeni in dopolni se 9. člen pravilnika, in sicer tako, da se številka 67,00 EUR nadomesti s številko 64,00 EUR, številka 135,00 EUR se nadomesti s številko 128,00 EUR, številka 90,00 EUR se nadomesti s številko 85,00 EUR, številka 9,00 EUR se nadomesti s številko 8,00 EUR in številka 67,00 EUR se nadomesti s številko 64,00 EUR. Besedilo se dopolni tako, da se četrtemu odstavku doda nov stavek: »Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo.«
4. člen
Spremeni in dopolni se 11. člen pravilnika, in sicer tako, da se številka 36,00 EUR nadomesti s številko 34,00 EUR in številka 72,00 EUR se nadomesti s številko 68,00 EUR. Besedilo se dopolni tako, da se na koncu odstavka doda nov stavek: »Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-22/2013
Pivka, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.