Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2014 z dne 28. 2. 2014

Kazalo

450. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah, stran 1529.

Na podlagi 67. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 - uradno prečiščeno besedilo, 48/12 in 109/12) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 49/04, 47/05, 17/07, 26/10, 109/12 - ZTro-M in 9/13) se v prvem odstavku 3. člena besedilo »ali k pooblaščenemu uvozniku« nadomesti z besedilom »ali odpremljeno s strani pooblaščenega uvoznika«.
2. člen
V 8. členu se tretji odstavek črta.
3. člen
Tretji odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Upravičenec iz 4. in 5. točke prvega odstavka 30. člena ZTro dokazuje upravičenost do vračila trošarine z evidencami o porabi trošarinskih izdelkov in z evidencami o vrsti in količini izdelanih proizvodov, če trošarinske izdelke uporabi v proizvodnji.«
4. člen
V četrtem odstavku 39. člena se za besedo »alkohola« črtata vejica in besedilo »ter kopije teh evidenc posredovati carinskemu organu do konca naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja«.
5. člen
V četrtem odstavku 40. člena se v prvi alineji pred besedo »ali« dodata vejica in besedilo »in velja le v Republiki Sloveniji,«.
V drugi alineji se pred besedo »ali« dodata vejica in besedilo »in velja v Republiki Sloveniji in drugih državah članicah, če je popolnoma denaturiran v Republiki Sloveniji,«.
V tretji alineji se za besedo »benzoata,« doda besedilo »in velja v vseh državah članicah,«.
Peti odstavek se črta.
Šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Za alkohol, ki se vnese v Republiko Slovenijo iz druge države članice se šteje da je popolnoma denaturiran, če je denaturiran, v skladu z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 162/2013 z dne 21. februarja 2013 o spremembi Priloge k Uredbi (ES) št. 3199/93 o vzajemnem priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene oprostitve plačila trošarine (UL L 49, z dne 22. 2. 2013, str. 55).«
6. člen
V četrtem odstavku 41. člena se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Hraniti mora izdane račune, ki dokazujejo da bilo letalo oziroma plovilo dejansko uporabljeno za pridobitne namene.«.
7. člen
V 42. členu se peti odstavek črta.
8. člen
V 50.a členu se besedilo »z drugim« nadomesti z besedilom »s tretjim«.
9. člen
Obrazci iz Prilog 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 10b in 11 se nadomestijo z novimi Obrazci iz Prilog 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 10b in 11, ki so priloge tega pravilnika in njegov sestavni del.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, obrazci v prilogah se uporabljajo od 1. aprila 2014.
Št. 007-919/2013/34
Ljubljana, dne 20. februarja 2014
EVA 2013-1611-0169
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost