Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

3092. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd, stran 9277.

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08) je Občinski svet Občine Dravograd na 23. seji dne 26. 9. 2013 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Dravograd
1. člen
V Statutu Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 117/08) se v 7. členu četrta alineja 1. točke spremeni tako, da se glasi:
»– predpisuje občinske takse, pristojbine, nadomestila, odškodnine in druge dajatve v skladu z zakonom.«.
Doda se nova peta alineja, ki se glasi:
»– sprejema programe razvoja občine.«.
V 7. točki se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– lahko dodeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.«.
2. člen
V 13. členu se v drugem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Predlogi občinskih predpisov in druga gradiva občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta in nadzornega odbora občine, razen tistih, ki so zaupne narave, se objavijo na spletni strani občine (www.dravograd.si).«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Občani se lahko obračajo s peticijo, pobudo in vprašanjem na katerikoli organ občine, ki mora odgovoriti v razumnem roku.«.
3. člen
V 16. členu se v drugem odstavku četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja zveze, lahko združuje sredstva, v skladu z zakonom ustanavlja skupne organe ter organe skupne občinske uprave, ustanavlja in upravlja sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove,«.
Deveta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– na predlog župana sprejema načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine in določa vrednosti stvarnega premoženja, pod katerimi je za sprejetje načrtov ravnanja pooblaščen župan,«.
Petnajsta alineja se črta.
Doda se nova dvajseta alineja, ki se glasi:
»– odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.«.
4. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta ureja zakon.«.
5. člen
V 30. členu se v drugem odstavku četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– v skladu s pooblastilom občinskega sveta sprejema načrte ravnanja s stvarnim premoženjem občine ter določa upravljavce stvarnega premoženja občine.«.
6. člen
37. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predčasno prenehanje mandata župana je določeno z zakonom.
Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata člana občinskega sveta.
Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta.«.
7. člen
V 40. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Predsednik nadzornega odbora izmed članov nadzornega odbora imenuje svojega namestnika, ki ga nadomešča v primeru njegove odsotnosti.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
8. člen
V 41. členu se črta drugi odstavek.
9. člen
V 42. členu se v tretjem odstavku besedna zveza »predlog poročila« nadomesti z besedno zvezo »osnutek poročila« v vseh ustreznih slovničnih oblikah.
10. člen
V 44. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice strank. Dokončna poročila nadzornega odbora se objavijo na spletni strani občine (www.dravograd.si).«.
11. člen
V 92. členu se v prvem odstavku za besedama »več občin« črta beseda »lahko«.
12. člen
94. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Premoženje občine sestavlja stvarno premoženje v lasti občine ter njeno finančno premoženje (denarna sredstva, terjatve, dolžniški vrednostni papirji ter delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe). Stvarno premoženje predstavljajo nepremičnine in premičnine.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.
Odprodaja, zamenjava ter nakup finančnega in stvarnega premoženja se izvede po postopku in na način, kot ga določa zakon in predpisi, izdani na njegovi podlagi.
Upravljanje stvarnega in finančnega premoženja občine se izvede po postopku in na način, kot ga določa zakon in predpisi, izdani na njegovi podlagi.
Nepremično premoženje se lahko pridobi v last občine brezplačno, razen če bi taka pridobitev povzročila večje stroške ali če bi bilo lastništvo povezano s pogoji, ki bi povzročili nesorazmerne obveznosti za občino glede na koristi brezplačne pridobitve. Soglasje za brezplačno pridobitev premoženja večje vrednosti da občinski svet.«
13. člen
V 123. členu se v prvem odstavku doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Uradno glasilo Občine Dravograd je Uradni list Republike Slovenije.«.
14. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dravograd začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2013
Dravograd, dne 26. septembra 2013
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

AAA Zlata odličnost