Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2011 z dne 1. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2011 z dne 1. 4. 2011

Kazalo

1089. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Vitanje in Vojnik«, stran 3255.

Na podlagi 19. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 23/99) in 29. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06) je Občinski svet Občine Vitanje na 2. izredni seji dne 11. 3. 2011 in Občinski svet Občine Vojnik na 6. redni seji dne 24. 3. 2011 v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) sprejel
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Vitanje in Vojnik«
I. SPLOŠNO
1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave, določi njegovo ime in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in v medsebojnih razmerjih.
II. PODROČJA SOU
2. člen
(1) Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje in Občina Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik ustanovita organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju proračunskega računovodstva.
(2) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejemanja sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanje proračunskih sredstev za delovanje organa skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujeta župana občin ustanoviteljic.
(3) Župana imenujeta vodjo skupne občinske uprave, sprejmeta kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne občinske uprave, nadzorujeta delo ter dajeta skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne občinske uprave.
III. IME, SEDEŽ, ORGANIZACIJA SOU
3. člen
(1) Ime organa skupne občinske uprave je: »SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN VITANJE IN VOJNIK«.
(2) Skrajšano ime organa je: SOU občin Vitanje in Vojnik (v nadaljevanju SOU).
(3) SOU ima status samostojnega skupnega upravnega organa občin Vitanje in Vojnik.
(4) Sedež SOU je v Občini Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.
(5) SOU uporablja žig okrogle oblike, v sredini žiga je napis »Skupna občinska uprava«, ob zunanjem robu žiga v spodnji polovici pa »občin Vitanje in Vojnik«.
(6) Akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe SOU, imajo v glavi dokumenta naziv SOU občin Vitanje in Vojnik, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
IV. NALOGE SOU
4. člen
(1) SOU opravlja svoje delo praviloma v prostorih Občine Vojnik. Zaradi racionalnosti izvajanja del pa nekatere naloge tudi v prostorih Občine Vitanje.
(2) SOU opravlja operativne in strokovne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic na področju proračunskega računovodstva: knjigovodstvo, nadzor, analiza, načrtovanje ter priprava proračuna in zaključnega računa.
(3) SOU opravlja svoje naloge v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic in so podrobneje opredeljene s sporazumom, katerega skleniteljici sta občini ustanoviteljici, podpisnika pa župana obeh občin.
(4) Pri odločanju v zadevah iz občinske pristojnosti nastopa SOU kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(5) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v SOU odgovarjata občini ustanoviteljici solidarno.
(6) SOU mora pri izvrševanju s sporazumom določenih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogah direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva sodi, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po skupnih usmeritvah obeh županov občin ustanoviteljic.
V. VODENJE SOU
5. člen
(1) SOU vodi vodja, ki je uradnik na položaju. Vodjo imenujeta župana občin ustanoviteljic v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih. Župana lahko sprejmeta sklep, da je vodja SOU direktor občinske uprave ene izmed občin ustanoviteljic.
(2) Vodja SOU mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj 6 let delovnih izkušenj.
(3) Vodja SOU odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo SOU v celoti pa obema županoma občin ustanoviteljic.
(4) Vodja predstavlja SOU, organizira opravljanje nalog SOU, skrbi za izdelavo in realizacijo programa dela ter opravlja vse druge organizacijske naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo SOU.
(5) Župana občin ustanoviteljic določita sistemizacijo delovnih mest v SOU na predlog vodje SOU. Župana odločata o sklenitvi in prenehanju delovnih razmerjih v SOU.
VI. KADROVANJE
6. člen
(1) Občina, v kateri ima SOU sedež, ima za javne uslužbence SOU status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v sedežni občini.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršujeta župana občin ustanoviteljic. S pisnim pooblastilom lahko izvrševanje pravic in obveznosti preneseta na vodjo SOU.
VII. SREDSTVA ZA DELO, PROSTOR IN OPREMA SOU
7. člen
(1) Sredstva za delo SOU in druga materialna sredstva zagotavljata občini ustanoviteljici v svojih proračunih, po procentu opravljenih nalog za posamezno občino, kar znaša za Občino Vojnik 73% in Občino Vitanje 27%. Najmanj enkrat na dve leti se ugotovi dejanski odstotek opravljenih nalog in se v skladu z ugotovitvami ustrezno spremeni procent financiranja.
(2) Tekoče upravne in strokovne naloge za SOU opravlja občinska uprava Občine Vojnik. Občina Vitanje je dolžna kriti te stroške v skladu s prejšnjim odstavkom.
(3) Nakup opreme, ki je potrebna za delo SOU, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju vodja SOU.
(4) Stroške za uporabo prostorov, stroške uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, si občini ustanoviteljici SOU delita v razmerju, določenem v prvem odstavku tega člena.
(5) Prostor in opremo za delo SOU ter podrobnejše obveznosti občin ustanoviteljic iz naslova uporabe premoženja za delo SOU, dogovorita župana občin ustanoviteljic z medsebojnim sporazumom iz 9. člena tega odloka.
VIII. FINANČNI NAČRT SOU
8. člen
(1) SOU je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt SOU, ki ga na predlog vodje SOU določita župana občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima SOU sedež.
(3) Občini soustanoviteljici zagotavljata sredstva za SOU v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt SOU je priloga k njihovim proračunom.
(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta SOU je vodja SOU, ki je tudi skrbnik prihodkov.
IX. MEDSEBOJNI SPORAZUM OBČIN USTANOVITELJIC SOU
9. člen
Občini ustanoviteljici SOU skleneta medsebojni sporazum, v katerem so podrobneje določeni: področje SOU, pravice in obveznosti do SOU, naloge SOU, program dela, način poročanja, opravljanje administrativno-strokovnih, pomožnih in drugih del za SOU ter druge, za nemoteno delo SOU, pomembne zadeve.
X. ZAČETEK DELA SOU
10. člen
(1) SOU prične z delom, ko občini ustanoviteljici zagotovita sredstva za začetek dela ter občina ustanoviteljica, v kateri ima sedež, zagotovi prostore in opremo, vendar najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
(2) SOU prevzame od občin ustanoviteljic naloge in pristojnosti na področjih v skladu z 2. členom tega odloka.
(3) Najkasneje do dne, ko prične z delom, prevzame SOU javne uslužbence, zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na uradniška ali strokovno tehnična delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge občinske uprave, ki jih na podlagi tega odloka prevzame SOU, in sicer iz Občine Vojnik vse navedene javne uslužbence, iz Občine Vitanje pa ½ delovnega mesta svetovalca za finance in splošne zadeve.
(4) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izdajo sklepi o razporeditvi na delovna mesta v skladu s sistemizacijo delovnih mest v SOU ter se jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi.
(5) Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, zaposlenim v SOU ne more poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi posamezne občine ustanoviteljice.
XI. PRISTOP IN IZSTOP IZ SOU
11. člen
(1) V primeru, da druge občine izrazijo interes, lahko pristopijo k ustanovitvi SOU, če sklep o tem sprejmejo pristojni organi občin ustanoviteljic.
(2) O izstopu iz SOU odloča občina ustanoviteljica samostojno in avtonomno s pisno najavo županu sedežne občine 6 mesecev pred izstopom. Pred izstopom mora občina poravnati vse svoje obveznosti do SOU v tekočem proračunskem letu izstopa.
(3) Občina, ki izstopa mora:
– poravnati vse svoje materialne obveznosti do skupne občinske uprave za tekoče proračunsko leto v celoti;
– prevzeti v svojo občinsko upravo sorazmeren del javnih uslužbencev, ki ob ustanovitvi iz posamezne občine skladno z 10. členom vstopajo v SOU in ki bi zaradi izstopa občine postali presežni uslužbenci ali plačati del stroškov prenehanja delovnega razmerja zaposlenih, če jim preneha delovno razmerje v skladu z zakonodajo, ki ureja to področje.
(4) Občina, ki izstopa iz skupne občinske uprave mora prevzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev tudi pravice in obveznosti, ki izhajajo iz odločitev organa skupne občinske uprave v upravnih postopkih, če posamezna zadeva spada pod njeno krajevno pristojnost.
(5) SOU lahko občini ustanoviteljici ukinejo s soglasno odločitvijo. Odlok o prenehanju SOU mora vsebovati obveznosti občin do javnih uslužbencev zaposlenih v SOU.
(6) V primeru da nobena od občin ustanoviteljic ne prevzame javnih uslužbencev SOU, sta jim občini dolžni zagotoviti pravice, ki jih določa zakonodaja glede presežnih delavcev.
(7) Finančne obveznosti, ki izhajajo iz prejšnjega odstavka sta občini dolžni zagotoviti v skladu s sporazumom iz 9. člena tega odloka.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejme župan sedežne občine v soglasju z županom občine soustanoviteljice akt o sistemizaciji delovnih mest v SOU in kadrovski načrt SOU. V nadaljnjih šestdesetih dneh v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih imenuje vodjo SOU.
13. člen
Ta odlok se sprejme v enakem besedilu v obeh občinah ustanoviteljicah in začne veljati osmi dan po objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic.
Št. 9000-002/2011-04
Vitanje, dne 11. marca 2011
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.
Št. 032-0009/2011/3
Vojnik, dne 24. marca 2011
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l.r.

AAA Zlata odličnost