Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010

Kazalo

5803. Pravilnik za vrednotenje programov športa v javnem interesu, uporabo športnih objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 17100.

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 z dne 20. 3. 1998) in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 (31/00 – popr.)) ter Statuta MO Slovenj Gradec je Občinski svet MO Slovenj Gradec na 3. seji dne 28. 12. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje programov športa v javnem interesu, uporabo športnih objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
(splošne določbe)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Mestna občina Slovenj Gradec s tem pravilnikom predpisuje pogoje, merila in postopke za delitev sredstev, namenjenih sofinanciranju športa v javnem interesu v Mestni občini Slovenj Gradec, uporabo športnih objektov in površin na področju športa ter spremljanje in nadzor namenske porabe sredstev.
V pravilniku uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki za osebe, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.
2. člen
(postopek)
Izvajalec letnega programa športa se izbere v skladu s tem pravilnikom in javnim razpisom ter letnim programom športa v Mestni občini Slovenj Gradec.
3. člen
(upravičenci in pogoji)
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zveze športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– neprofitne ustanove, ki opravljajo dejavnosti na področju športa.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednosti pri izvajanju programov športa v MO Slovenj Gradec.
4. člen
(pogoji)
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da izvajajo dejavnost v Mestni občini Slovenj Gradec, pri tem imajo prednost ustanove, ki so registrirane v MO Slovenj Gradec,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo urejeno članstvo in evidenco o registriranih tekmovalcih (velja za klube in društva),
– Mestni občini Slovenj Gradec redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter druge zahtevane podatke,
– imajo organizirano športno dejavnost najmanj 30 tednov v letu,
– so registrirani in opravljajo svojo dejavnost najmanj eno leto.
5. člen
(vsebine, razvojne in strokovne naloge)
Merila za sofinanciranje izvajalcev in njihovih programov po tem pravilniku so opredeljena po naslednjih:
III. VSEBINAH
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni in vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport otrok in mladine s posebnimi potrebami in šport invalidov.
IV. RAZVOJNIH IN STROKOVNIH NALOGAH V ŠPORTU
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– znanstveno in razvojno-raziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanja,
– založniška in propagandna dejavnost,
– mednarodne, državne, medobčinske, občinske in druge športne prireditve,
– športni objekti,
– informacijski sistem na področju športa,
– delovanje društev, zvez in zavodov, ki opravljajo strokovne in razvojne naloge v športu,
– mednarodna dejavnost v športu,
– izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov.
Vsebine in naloge, ki bodo sofinancirane se določijo v letnem programu športa v MO Slovenj Gradec, katerega pripravi Javni zavod za turizem in šport SPOTUR, Športna zveza Slovenj Gradec poda mnenje k osnutku LPŠ, katerega sprejme Občinski svet MO Slovenj Gradec.
6. člen
(višina sofinanciranja)
Višina sofinanciranja posameznih vsebin ter strokovnih in razvojnih nalog se opredeli, v deležih sofinanciranja oziroma kot izhaja iz posameznih določb tega pravilnika.
7. člen
(vrednost točk)
Po sprejetju proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za tekoče leto so določijo vrednosti posameznih vsebin, ki bodo sofinancirane preko javnega razpisa. Vrednost točk po posameznih vsebinah se določijo po končanem razpisu in prispelih vlogah, glede na razpoložljiva sredstva in prijavljene programe. Vrednost točk ugotovi komisija za delitev sredstev (v nadaljevanju: komisija za šport), ki jo imenuje župan.
Komisija za šport kot osnovo za točkovanje upošteva merila tega pravilnika. Izvajalec je upravičen pridobiti točke le za programe znotraj vsebin, za katere v razpisu izkaže dejansko nastajanje stroškov ter za razvojne in strokovne naloge za katere ta pravilnik predvideva sofinanciranje.
8. člen
(Programi v javnem interesu MO Slovenj Gradec)
Programi v javnem interesu MO Slovenj Gradec so:
– šolska športna tekmovanja,
– program plavalnega opismenjevanja za predšolske otroke,
– kolesarski dan Mestne občine Slovenj Gradec,
– aktivne počitnice,
– tek miru.
Preko razpisa se za en program izbere le en izvajalec.
9. člen
(vsebine)
III. VSEBINE
3.1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV, KI SE PROSTOVOLJNO UKVARJAJO S ŠPORTOM ZUNAJ OBVEZNEGA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
3.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do vstopa v šolo.
Predmet sofinanciranja na lokalni ravni so programi:
– Športni programi, ki jih organizirajo društva in drugi izvajalci kot 60 urne programe za skupino, v kateri je največ 20 in najmanj 8 otrok.
Iz javnih financ na ravni lokalne skupnosti se sofinancira: propagandno gradivo, strokovni kader in objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
3.1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, ki so prostovoljno vključeni v športne programe za otroke od vstopa v šolo do zaključka osnovnošolske obveznosti.
Programi, ki jih sofinancira občina so:
– 80 urni programi na skupino, v kateri je največ 20 in najmanj 8 otrok.
Iz javnih financ na ravni lokalne skupnosti se sofinancira: propagandno gradivo, strokovni kader in objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
Iz javnih financ se sofinancira tudi organizacija, izvedba in udeležba na šolskih športnih tekmovanjih na občinski, medobčinski, področni in državni ravni – TABELA 1ŠŠT. Izračun in sofinanciranje se izvede po končanih ŠŠT.
3.1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V te programe se lahko vključujejo otroci, ki imajo perspektivo postati kakovostni vrhunski športniki.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna zveza v dogovoru s pristojnim ministrstvom in Olimpijskim komitejem Slovenije. Programi so lahko razdeljeni v tri skupine:
– cicibani, cicibanke:         do 240 urni programi,
– mlajši dečki, mlajše deklice:    do 400 urni programi,
– starejši dečki, starejše deklice   do 800 urni programi.
Iz javnih financ na lokalni ravni se sofinancira najem objekta, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti ter nezgodno zavarovanje.
Pri najemu objekta in strokovnem kadru se upošteva naslednja velikost skupin navedena v TABELI št. 4.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 2.
3.1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Iz javnih financ se sofinancira strokovni kader za izvedbo 80 urnih programov na skupino, v kateri je 10 otrok ter objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
3.1.5. Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta, ki se prostovoljno vključujejo v športne 80 urne programe za skupine z največ 20 in najmanj 10 mladimi. Za te programe se sofinancira strokovni kader in objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
3.1.6. Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov.
Programi, ki jih lahko poimenujemo tudi »panožne športne šole« so razdeljeni v več stopenj; obseg treninga je odvisen od specifične športne zvrsti in lahko obsega do 1100 ur. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira strokovni kader in objekt.
URE OBJEKTA SO DOLOČENE V TABELI ŠT. 4.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 2.
3.1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami je namenjena ustrezni skrbi za vključevanje le-te v vsakdanje življenje. Na lokalni ravni se sofinancira strokovni kader in objekt za 80-urne programe na skupino z največ 10 in najmanj 5 mladimi.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
3.1.8. Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo 80 urne programe, za katere se sofinancira strokovni kader in objekt za najmanj 10 in največ 20 študentov.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
3.2. ŠPORTNA REKREACIJA
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo 80 urni programi vadbe za skupino, ki šteje najmanj 10 in največ 20 članov in članic v različnih športnih panogah v obsegu najemnine objekta.
Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let pa se lahko sofinancira tudi strokovni kader.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 3.
3.3. KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovosten šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in odraslih posameznikov, registriranih športnikov in članov nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta za 320 ur programa in dodajo točke za kategorizirane tekmovalce.
Velikost skupin je opredeljena v TABELI št. 4.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI št. 2.
3.4. VRHUNSKI ŠPORT
V vrhunski šport sodijo priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega svetovnega in perspektivnega razreda.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta do 1200 ur programa in dodajo točke za kategorizirane tekmovalce.
Velikost skupin je opredeljena v TABELI št. 4.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI 2.
3.5. ŠPORT INVALIDOV
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo stroški strokovnega kadra in objekt za 80 urne programe za skupino z največ 10 in najmanj 5 invalidi.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI 3.
10. člen
(razvrstitev v razrede in izračun)
Razvrstitev športnih klubov in društev v razrede opravi Športna zveza Slovenj Gradec na podlagi interno sprejetih pravil in jih posreduje komisiji za šport najkasneje v roku 15 dni po prejemu dokumentacije potrebne za izračun.
11. člen
(razvojne in strokovne naloge v športu)
IV. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
4. 1. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN SPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV
Izobraževanje ureja »Pravilnik o štipendiranju za izobraževanje na področju športa«
Za redni študij na Fakulteti za šport se sofinancira do 1/3 stroškov programov izven sedeža fakultete.
Usposabljanja: Sofinancira se do 2/3 dejanske kotizacije za osnovne programe, ter do 1/2 kotizacije za licenčne seminarje in seminarje za sodnike.
Pogoji za sofinanciranje usposabljanja
– da je program usposabljanja verificiran,
– da ima kandidat pogodbo z izvajalcem programov športa v MO Slovenj Gradec, v kateri se zavezuje, da bo najmanj tri leta deloval v tem športu.
Kandidat mora dokumentacijo o uspešno opravljenem usposabljanju z vsemi prilogami dostaviti komisiji za šport najkasneje do 10. decembra. Upravičen kandidat prejme sredstva še v tekočem koledarskem letu.
4.2. ZNANSTVENO IN RAZVOJNO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST, MERITVE, ANALIZE IN SVETOVANJA
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo projekti, katerih raziskave in prenos znanstvenih spoznanj v prakso, vplivajo na izboljšanje položaja športa v MO Slovenj Gradec.
4.3. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
Lokalna skupnost sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti do višine 50% stroškov vendar ne več kot 100 EUR na publikacijo.
4.4. MEDNARODNE, DRŽAVNE, MEDOBČINSKE, OBČINSKE IN DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE
Lokalna skupnost sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o športu (ZŠ), medobčinske, občinske in ostale prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo.
4.4.1. Velike mednarodne športne prireditve, ki jih opredeljuje 52. člen ZŠ se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– na prireditvi nastopajo tekmovalci iz najmanj treh tujih držav,
– prireditev je odmevna v kraju (potrebna najava v tiskanem in glasovnem mediju …),
– na njej nastopajo domači športniki,
– se delno ali v celoti odvija v MO Slovenj Gradec,
– na prireditvi sodeluje najmanj 10 ekip oziroma 100 udeležencev.
4.4.2. Športne prireditve na državni ravni se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prireditev se delno ali v celoti odvija na območju MO Slovenj Gradec,
– na njej nastopajo domači športniki,
– na prireditvi sodeluje najmanj 8 ekip oziroma 70 udeležencev.
4.4.3. Medobčinske, občinske in druge športne prireditve se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prireditev se delno ali v celoti odvija na območju MO Slovenj Gradec,
– prireditev ima tradicijo (najmanj tri leta),
– je odmevna pri občanih in dostopna vsem,
– na njej sodeluje najmanj 8 ekip oziroma 50 posameznikov,
– medobčinska prireditev se razlikuje od občinske po tem, da so iz drugih občin vsaj tri ekipe oziroma 15 posameznikov.
Izvajalec mora teden pred izvedbo prireditve o tem obvestiti MO SG. Dodeljena sredstva se izplačajo po izvedeni prireditvi in dostavljenem poročilu na obrazcu, ki je kot priloga razpisu. Poročilo je potrebno dostaviti na MO Slovenj Gradec.
Višina sredstev za športne prireditve se določi na osnovi točkovanja po TABELI 5.
4.5. ŠPORTNI OBJEKTI
4.5.1. Športni objekti v lasti MO Slovenj Gradec
MO Slovenj Gradec oziroma za to pooblaščena institucija za področje športa upravljavcu športnega objekta in površin za uporabo vadbenega prostora prizna materialne stroške, ki se krijejo iz sredstev lokalne skupnosti za izvajanje programov športa v javnem interesu.
Višina stroškov iz predhodnega člena, se podrobneje opredeli s sklepom, ki ga Mestna občina Slovenj Gradec, oziroma za to pooblaščena institucija za področje športa, izda vsako leto.
Upravljavec mora urnik uporabe prostora in podatke o uporabnikih prostora, posredovati MO Slovenj Gradec, oziroma pooblaščeni instituciji najkasneje v mesecu novembru za naslednje leto, o tekočem koriščenju prostora pa do 5. v mesecu, za pretekli mesec.
Izvajalci programov športa, ki delujejo v javnem interesu in imajo sedež v Mestni občini Slovenj Gradec, imajo za programe športa, izven obsega opredeljenega v pogodbi, pravico do znižane cene, ki znaša z odstotkom določen del neprofitne cene, za izvajanje naslednjih dejavnosti:
– 70% redna, organizirana vadba športne in rekreacijske dejavnosti (tudi ob sobotah in nedeljah), redna tekmovanja.
Prednost koriščenja športnih objektov v javni lasti, imajo izvajalci programov športa v javnem interesu v MO Slovenj Gradec, v naslednjem vrstnem redu:
– obvezni programi šolske športne vzgoje,
– šport otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– vrhunski šport,
– interesna dejavnost otrok in mladine,
– kakovostni šport,
– rekreativni šport in šport invalidov.
Glede na zvrst športa imajo prednost koriščenja prostih terminov društva – klubi, katerih člani imajo status kategoriziranih športnikov.
Upravljavci lahko dajejo v uporabo in najem objekte in površine namenjene športu, drugim pravnim in fizičnim osebam (najemnik) prvenstveno za izvajanje športnih in vzgojno izobraževalnih dejavnosti, lahko pa tudi za izvajanje, kulturnih, humanitarnih, komercialnih in zabavnih dejavnosti.
V soglasju z Mestno občino Slovenj Gradec ali od nje pooblaščeno institucijo, upravljavci s pravili podrobneje določijo način in pogoje uporabe površin in objektov ter ukrepe, ki jih bodo uveljavili ob neupoštevanju pravil in v pogodbi opredeljenih obveznosti.
Upravljavec v začetku koledarskega leta izračuna neprofitno ceno uporabe športnih površin (vadbeni prostor, spremljajoči prostor), za izvajanje programov športa.
Cena za komercialne in druge prireditve, je stvar dogovora med upravljavcem in najemnikom, vendar ne sme biti nižja od cene najema za namen športa.
Upravljavec je dolžan voditi poslovanje s športnim objektom in površinami (funkcionalni prostor) na ločenem kontu.
Sredstva pridobljena za uporabo športnih objektov in površin, je upravljavec dolžan porabiti namensko za vzdrževanje in izboljšanje stanja športnih objektov.
Mestna občina Slovenj Gradec neposredno izvaja in zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov in površin v javni lasti in izgradnjo športnih objektov, ter zagotavlja upravljavcem sredstva za redno vzdrževanje v lasti MO Slovenj Gradec.
4.5.2. Športni objekti v lasti društev ali njihovih zvez in zasebnikov
Uporabnikom športnih objektov in površin občinskega pomena, v lasti društev ali njihovih zvez in zasebnikov, se sofinancira najemnina za izvedbo programov športa v javnem interesu v skladu z določili tega pravilnika.
4.5.3. Gradnja in posodabljanje športnih objektov
S sredstvi za gradnjo javnih športnih objektov se sofinancirajo novogradnje in posodabljanje javnih športnih objektov.
Sofinancirajo se manjkajoči in nadomestni športni objekti v MO Slovenj Gradec do zadostitve minimalnega standarda športa, kar predstavlja 0,3 m2 pokrite vadbene površine in 3 m2 nepokrite vadbene površine na občana.
4.6. INFORMACIJSKI SISTEM NA PODROČJU ŠPORTA
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o športu. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.
4.7. DELOVANJE DRUŠTEV, ZVEZ IN ZAVODA ZA ŠPORT
Športna društva, kot osnovne športne asociacije, se na lokalni ravni združujejo v športne zveze.
Društva in zveze za svoje delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov.
Društvo pridobi točke:
– za vsakega člana, ki je poravnal članarino za tekoče leto do dneva razpisa,
– za vsakega registriranega tekmovalca (po Zakonu o športu) in
– če s programi športa deluje izven kraja sedeža, vendar morajo biti udeleženci programa člani društva in občani MO Slovenj Gradec,
– športna zveza pridobi točke za vsako včlanjeno društvo v zvezi, vendar ta znesek ne sme preseči dejanskih stroškov potrebnih za delovanje športne zveze.
Sredstva za financiranje zavoda za področje športa, katerega ustanovitelj je MO Slovenj Gradec se zagotovijo na osnovi potrjenega programa zavoda na posebni postavki proračuna MO Slovenj Gradec.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI 6.
12. člen
(način in postopek razdelitve sredstev)
V. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN RAZDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORTNE PROGRAME
Predlog letnega programa športa MO Slovenj Gradec za posamezno proračunsko leto pripravi za šport pooblaščena inštitucija, sprejme pa občinski svet. V letnem programu športa se določi:
– športne vsebine in naloge iz 5. člena tega pravilnika, ki se v posameznem proračunskem letu sofinancirajo iz proračuna MO Slovenj Gradec,
– delež finančnih sredstev za posamezne športne vsebine in naloge iz 5. člena tega pravilnika.
Delež finančnih sredstev za posamezne športne vsebine in naloge je odvisen od razpoložljivih sredstev v proračunu MO Slovenj Gradec.
13. člen
(javni razpis)
MO Slovenj Gradec objavi javni razpis za sofinanciranje športnih programov najkasneje v roku 15 dni po sprejetem proračunu za naslednje koledarsko leto.
MO Slovenj Gradec objavi javni razpis v Uradnem listu RS in na spletni strani MO Slovenj Gradec. Razpisni rok ne sme biti krajši od 30 dni. Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago od prvega dneva razpisa na spletni strani in na sedežu MO Slovenj Gradec.
Odpiranje ponudb opravi komisija za šport, nepopolne vloge morajo prijavitelji dopolniti v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku. Nepravočasne in nedopolnjene vloge se s sklepom zavržejo.
Razpisna dokumentacija je priloga temu pravilniku.
14. člen
(komisija za šport)
Komisija za dodelitev sredstev je sestavljena iz petih članov, in sicer: en predstavnik uprave MO Slovenj Gradec, en predstavnik občinskega sveta, en predstavnik Zavoda za šport MO Slovenj Gradec, en predstavnik športne zveze in en predstavnik zainteresirane javnosti.
Naloge komisije za šport so:
– pregled prispelih prijav na razpis iz predhodnega člena tega pravilnika,
– vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava poročila županu,
– spremljanje izvajanja športnih programov in analiza poročil izvajalcev,
– priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili 15. člena tega pravilnika,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe meril za vrednotenje športnih programov,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
Administrativne naloge komisije za šport opravlja Javni zavod za turizem in šport Slovenj Gradec s sedežem na Glavnem trgu 1 v Slovenj Gradcu.
Komisija za šport v skladu z merili iz tega pravilnika in razpisnimi pogoji zbere in obdela prijavljene programe ter jih ustrezno točkuje. Komisija za šport županu MO Slovenj Gradec poda poročilo o vrednotenju posameznih prijavljenih športnih programov. Direktor občinske uprave vse kandidate s sklepom obvesti o vrednotenju njihovega športnega programa. Zoper ta sklep je možna pritožba županu MO Slovenj Gradec. Po dokončnosti sklepa župan MO Slovenj Gradec sklene pogodbo o sofinanciranju s posameznimi izvajalci.
15. člen
(pogodba o sofinanciranju)
Pogodbe med izvajalcem javnega razpisa ter izvajalci športnih programov vsebujejo: podatke obeh skleniteljev pogodbe, vsebina in obseg programa, čas realizacije programa, rok za oddajo celoletnega poročila, obseg sredstev, ki se zagotovijo iz proračuna MO Slovenj Gradec, način nadzora nad porabo sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti navedene v pogodbi.
Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje nakazujejo na transakcijske račune izvajalcev programov, praviloma po dvanajstinah, razen če skupen znesek sofinanciranja ne presega 1000 EUR. V tem primeru se izvajalcu sredstva izplačajo v enkratnem znesku.
16. člen
(izvajanje programov)
Izvajalci programov morajo oddati komisiji za šport najkasneje do 31. marca naslednjega leta letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. V primeru, da komisija na osnovi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se upravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Enako kot v prejšnjem odstavku komisija ravna tudi v primeru, če ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mu odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine in naloge, za katero stroški dejansko ne nastajajo. Če izvajalec do roka, navedenega v prejšnjem odstavku ni dostavil celoletnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
17. člen
(nadzor)
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev opravlja za to pooblaščeni organ MO Slovenj Gradec.
18. člen
(določitev višine sredstev)
VI. DOLOČITEV VIŠINE SREDSTEV SOFINANCIRANJA
Tabela 1 – INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV (v točkah)
+----------------+-------------+----------+---------------------+
|PROGRAM     | Velikost  |Število ur| Strokovni kader in |
|        |  skupine  |     | propagandno gradivo |
|        |       |     +----------+----------+
|        |       |     |  KF  | Št. točk |
+----------------+-------------+----------+----------+----------+
|60 urni     | maks. 20, |  60  |  0,5  |  30  |
|programi    |  min. 8  |     |     |     |
+----------------+-------------+----------+----------+----------+
|80 urni     | maks. 20, |  80  |  0,5  |  40  |
|programi    |  min. 8  |     |     |     |
+----------------+-------------+----------+----------+----------+
|Otroci in    | maks. 10, |  80  |  0,8  |  64  |
|mladina s    |  min. 5  |     |     |     |
|posebnimi    |       |     |     |     |
|potrebami    |       |     |     |     |
+----------------+-------------+----------+----------+----------+
|Interesna ŠV  | maks. 20, |  80  |  0,5  |  40  |
|mladine in   |  min. 10  |     |     |     |
|študentov    |       |     |     |     |
+----------------+-------------+----------+----------+----------+
|Naučimo se   | maks. 10, | Strošek |   1  |  20  |
|plavati (Samo  |  min.5  | prevoza |     |     |
|za predšolske  |       |     |     |     |
|otroke)     |       |     |     |     |
+----------------+-------------+----------+----------+----------+
KF – korekcijski faktor
Tabela 1 ŠŠT – ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA (v točkah)
+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------+
|      | OBČINSKO |PODROČNO|PODROČNO|DRŽAVNO|DRŽAVNO|DRŽAVNO|
|      |TEKMOVANJE|  1/2 | FINALE | 1/4 | 1/2 | FINALE|
|      |     | FINALE |    | FINALE| FINALE|    |
+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------+
|Organizacija|  150  |  150 |  150 | 450 | 450 | 450 |
+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------+
|Izvedba   |  20  |  20  |  20  |  40 |  50 |  70 |
+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------+
|Udeležba  |  35  |  35  |  35  |  55 |  65 |  75 |
+------------+----------+--------+--------+-------+-------+-------+
Tabela 2 – KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT (v točkah)
+-----------+--------+------------------------------------------+
| PROGRAM – | Število| Strokovni kader, meritve, zavarovanja * |
| STOPNJA |  ur  +--------+--------+-------+--------+-------+
|      |    |  1.  |  2.  | 3.  |  4.  |  5. |
|      |    | razred | razred |razred | razred | razred|
+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+
|KF     |    |  1  | 0,8  | 0,6 |  0,4 | 0,3 |
+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+
|Cicibanke |do 240 | 300  | 240  | 180 |  120 |  90 |
|in cicibani|    |    |    |    |    |    |
+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+
|Ml. deklice|do 400 | 400  | 320  | 240 |  160 | 120 |
|in ml.   |    |    |    |    |    |    |
|dečki   |    |    |    |    |    |    |
+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+
|St. deklice|do 800 | 500  | 400  | 300 |  200 | 150 |
|in st.   |    |    |    |    |    |    |
|dečki   |    |    |    |    |    |    |
+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+
|Kadetinje |do 1100 | 800  | 640  | 480 |  320 | 240 |
|in kadeti |    |    |    |    |    |    |
+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+
|Mladinke in|do 1100 | 1000 | 800  | 600 |  400 | 300 |
|mladinci  |    |    |    |    |    |    |
+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+
|Članice in |320 oz. |  0  |  0  |  0  |  0  |  0  |
|člani   |do 1200 |    |    |    |    |    |
+-----------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+
KF – korekcijski faktor
+------------------------------------------------------+
|       KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI        |
+------------------------+----------------+------------+
|dodatne točke      |        |      |
+------------------------+----------------+------------+
|     RAZRED     |  Individ.  | Kolektivni |
+------------------------+----------------+------------+
|  Mladinski razred  |    40    |   5   |
+------------------------+----------------+------------+
|   Državni razred   |    60    |   10   |
+------------------------+----------------+------------+
|  Perspektivni razred |    80    |   20   |
+------------------------+----------------+------------+
|  Mednarodni razred  |    90    |   30   |
+------------------------+----------------+------------+
|   Svetovni razred  |   100    |   40   |
+------------------------+----------------+------------+
Tabela 3 – ŠPORTNA REKREACIJA IN ŠPORT INVALIDOV (v točkah)
+------------------------+----------------+------------+
|     PROGRAM    | Objekt (ure) | Strokovni |
|            |        |  kader  |
+------------------------+----------------+------------+
|      KF      |    1    |  0,5   |
+------------------------+----------------+------------+
|Športna rekreacija   |    80    |   0   |
|članov in članic    |        |      |
+------------------------+----------------+------------+
|Za socialno in zdr.   |    80    |   40   |
|ogrožene, st. od 65 let |        |      |
+------------------------+----------------+------------+
|Šport invalidov     |    80    |   40   |
+------------------------+----------------+------------+
KF – korekcijski faktor
Količina odobrenih ur mora biti skladna z odobrenimi termini na športnih objektih.
Odobrene ure na kegljišču se upoštevajo na eno stezo. Skupina šteje 4 člane.
Tabela 4 ŠTEVILO UR OBJEKTA GLEDE NA ŠTEVILO VADEČIH V SKUPINAH
+------------+------+-------+-------+-------+-------+-----------+
| ŠPORTNA  | DO 11| DO 13 | DO 15 | DO 17 | DO 20 | NAD 20  |
| PANOGA  | LET | LET | LET | LET | LET |  LET   |
|      +------+-------+-------+-------+-------+-----------+
|      |Vadeči| Vadeči| Vadeči| Vadeči| Vadeči| Vadeči  |
|      |  / |  /  |  /  |  /  |  /  |  /   |
|      |Ure do| Ure | Ure do| Ure do| Ure do| Ure do  |
|      |   |    |    |    |    | K/V *  |
+------------+--+---+--+----+--+----+--+----+--+----+--+--------+
| Nogomet  |15|240|15|240–|15|300–|15|400–|15|400–|15|320/1200|
|      | |  | | 400| | 800| |1100| |1100| |    |
+------------+--+---+--+----+--+----+--+----+--+----+--+--------+
| Rokomet  |15|240|15|240–|15|300–|15|400–|15|400–|15|320/1200|
|      | |  | | 400| | 800| |1100| |1100| |    |
+------------+--+---+--+----+--+----+--+----+--+----+--+--------+
| Košarka  |12|240|15|240–|12|300–|12|400–|12|400–|12|320/1200|
|      | |  | | 400| | 800| |1100| |1100| |    |
+------------+--+---+--+----+--+----+--+----+--+----+--+--------+
| Odbojka  |12|240|15|240–|12|300–|12|400–|12|400–|12|320/1200|
|      | |  | | 400| | 800| |1100| |1100| |    |
+------------+--+---+--+----+--+----+--+----+--+----+--+--------+
|Kolesarjenje|10|240|10|240–| 8|300–| 8|400–| 8|400–| 8|320/1200|
|      | |  | | 400| | 800| |1100| |1100| |    |
+------------+--+---+--+----+--+----+--+----+--+----+--+--------+
| Zimski  | 8|240| 8|240–| 8|300–| 6|400–| 6|400–| 6|320/1200|
| športi  | |  | | 400| | 800| |1100| |1100| |    |
+------------+--+---+--+----+--+----+--+----+--+----+--+--------+
| Borilni  |10|240|10|240–|10|300–| 8|400–| 8|400–| 8|320/1200|
| športi  | |  | | 400| | 800| |1100| |1100| |    |
+------------+--+---+--+----+--+----+--+----+--+----+--+--------+
|  Tenis  |10|240| 8|240–| 8|300–| 4|400–| 4|400–| 4|320/1200|
|      | |  | | 400| | 800| |1100| |1100| |    |
+------------+--+---+--+----+--+----+--+----+--+----+--+--------+
|  Ples   |10|240| 8|240–| 8|300–| 6|400–| 6|400–| 6|320/1200|
|      | |  | | 400| | 800| |1100| |1100| |    |
+------------+--+---+--+----+--+----+--+----+--+----+--+--------+
| Kegljanje | 5|240| 4|240–| 4|300–| 2|400–| 2|400–| 2|320/1200|
|      | |  | | 400| | 800| |1100| |1100| |    |
+------------+--+---+--+----+--+----+--+----+--+----+--+--------+
|Konjeništvo | /| / | /|240–| 6|300–| 4|400–| 4|400–| 4|320/1200|
|      | |  | | 400| | 800| |1100| |1100| |    |
+------------+--+---+--+----+--+----+--+----+--+----+--+--------+
|  Šp.   |10|240| 8|240–| 6|300–| 6|400–| 6|400–| 6|320/1200|
| plezanje  | |  | | 400| | 800| |1100| |1100| |    |
+------------+--+---+--+----+--+----+--+----+--+----+--+--------+
| Letalstvo | /| / | /|240–| /| / | /| / | 2|400–| 2|320/1200|
|      | |  | | 400| |  | |  | |1100| |    |
+------------+--+---+--+----+--+----+--+----+--+----+--+--------+
| Motokros  | 6|240| 6|240–| 6|300–| 6|400–| 6|400–| 6|320/1200|
|      | |  | | 400| | 800| |1100| |1100| |    |
+------------+--+---+--+----+--+----+--+----+--+----+--+--------+
| Miselni  |10|240| 8|240–| 8|300–| 6|400–| 6|400–| 6|320/1200|
|  šport  | |  | | 400| | 800| |1100| |1100| |    |
+------------+--+---+--+----+--+----+--+----+--+----+--+--------+
|Orientacija | /| / | /| / |10|300–| 8|400–| 8|400–| 8|320/1200|
|      | |  | |  | | 800| |1100| |1100| |    |
+------------+--+---+--+----+--+----+--+----+--+----+--+--------+
| Atletika  |10|240|10|240–|10|300–| 8|400–| 8|400–| 8|320/1200|
|      | |  | | 400| | 800| |1100| |1100| |    |
+------------+--+---+--+----+--+----+--+----+--+----+--+--------+
| Ostali  |10|240|10|240–|10|300–| 8|400–| 8|400–| 8|320/1200|
| indiv.  | |  | | 400| | 800| |1100| |1100| |    |
| športni  | |  | |  | |  | |  | |  | |    |
+------------+--+---+--+----+--+----+--+----+--+----+--+--------+
| Ostali  |12|240|12|240–|12|300–|12|400–|12|400–|12|320/1200|
| ekipni  | |  | | 400| | 800| |1100| |1100| |    |
| športi  | |  | |  | |  | |  | |  | |    |
+------------+--+---+--+----+--+----+--+----+--+----+--+--------+
– Količina odobrenih ur mora biti skladna z odobrenimi termini na športnih objektih.
– Odobrene ure na kegljišču se upoštevajo na eno stezo.
– Če prijavitelj potrebuje manj ur od minimalno določenih, se mu odobri potrebno število ur.
– Presežek oseb v skupini se obračuna odstotno glede na velikost skupine.
*K/V – kakovostni šport/vrhunski šport
Tabela 5 – MEDNARODNE IN DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE (v točkah)
+---------------+------+------+-----+------+------+------+------+
|  Lansko št. | 50–70| 70– |100– | 150– | 200– | 300– |500 in|
| udeležencev |   | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | več |
|    /    |   |   |   |   |   |   |   |
|Nivo prireditve|   |   |   |   |   |   |   |
+---------------+------+------+-----+------+------+------+------+
|Občinska šp.  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
|prireditev   |   |   |   |   |   |   |   |
+---------------+------+------+-----+------+------+------+------+
|Medobčinska šp.| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
|prireditev   |   |   |   |   |   |   |   |
+---------------+------+------+-----+------+------+------+------+
|Državna šp.  |  – | –  | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
|prireditev   |   |   |   |   |   |   |   |
+---------------+------+------+-----+------+------+------+------+
|Mednarodna šp. |  – | –  | – |  – | 100 | 120 | 140 |
|prireditev   |   |   |   |   |   |   |   |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Jubilejna   |Se prizna vsakih 10 let. Točkam se prišteje  |
|prireditev   |20% le-teh.                  |
+---------------+-----------------------------------------------+
|Uradna     |Kolikor je prireditev na seznamu NPŠZ, se   |
|prireditev NPŠZ|točkam prišteje 20% le-teh.          |
+---------------+-----------------------------------------------+
Izvajalec mora eden teden pred izvedbo prireditve o tem obvestiti upravo MO SG. Dodeljena sredstva se izplačajo po izvedeni prireditvi in dostavljenem poročilu o izvedbi le upravi MO SG.
Tabela 6 – DELOVANJE DRUŠTEV in ZVEZ (v točkah)
+-------------------+---------------+--------------------------+
|ŠD oz. ŠZ     |Število članov |Število registriranih   |
|          |        |članov          |
+-------------------+---------------+--------------------------+
|ŠPORTNO DRUŠTVO  |1       |4             |
+-------------------+---------------+--------------------------+
|ŠPORTNA ZVEZA   |50       |0             |
+-------------------+---------------+--------------------------+
19. člen
(prehodne in končne določbe)
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. S sprejetjem delovanja tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje programov športa v javnem interesu in uporabo športnih objektov in površin v MO Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 40/02 in vse dopolnitve).
Št. 671–5/2009
Slovenj Gradec, dne 26. novembra 2010
Župan
Mestne Občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.