Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2008 z dne 15. 2. 2008

Kazalo

496. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk, stran 1168.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03, 16/07 – odl. US in 102/07) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk
1. člen
V Pravilniku o načinu prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk (Uradni list RS, št. 96/05) se v prvem odstavku 3. člena za 2. točko doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. Prenos varovane pošiljke 1., 2. in 3. razreda je prenos pošiljke od uporabnika ali naročnika storitve do vozila za prevoz pošiljke oziroma od vozila do uporabnika, naročnika, trezorja, sefa ali bančnega okenca, na razdalji do 300 m.«.
11. točka se spremeni, tako da se glasi:
»– pošiljka 1. razreda, katere vrednost ne presega protivrednosti 30.000 eurov;
– pošiljka 2. razreda, do protivrednosti 200.000 eurov po prevoznem sredstvu;
– pošiljka 3. razreda, do protivrednosti 800.000 eurov po prevoznem sredstvu;
– pošiljka 4. razreda, do protivrednosti 4.000.000 eurov po prevoznem sredstvu;
– pošiljka 5. razreda, do protivrednosti 8.000.000 eurov po prevoznem sredstvu;
– pošiljka 6. razreda, do protivrednosti nad 8.000.000 eurov po prevoznem sredstvu.«.
Dosedanje 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,10. in 11. točka postanejo 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. točka.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedilo »3., 4. in 5.« nadomesti z besedilom »4., 5. in 6.«.
3. člen
V 5. členu se naslov »(strožji pogoji)« nadomesti z naslovom »(drugačni pogoji)«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če je prevoz denarja in drugih vrednostnih pošiljk dodatno varovan s certificiranim sistemom za barvanje oziroma uničevanje gotovine, lahko izvajalec prevoza opravlja prevoz po zahtevah neposredno nižje kategorije prevozov od sicer predpisane.«.
4. člen
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
(oprema za prenos in prevoz varovanih pošiljk)
Oprema in sredstva ter tehnični sistemi varovanja za prenos in prevoz denarja in drugih vrednostnih pošiljk morajo imeti certifikat proizvajalca oziroma atest pristojnega organa ali organizacije v Republiki Sloveniji, izdan na podlagi predpisov, ki urejajo to področje.«.
5. člen
V prvem odstavku 9. člena se besedilo »4. in 5.« nadomesti z besedilom »4., 5. in 6.«.
V petem odstavku se besedilo »4. in 5.« nadomesti z besedilom »4., 5. in 6.«.
6. člen
V prvem odstavku 10. člena se besedilo »1. in 2.« nadomesti z besedilom »1., 2. in 3.«.
V drugem odstavku se besedilo »3., 4. in 5.« nadomesti z besedilom »4., 5. in 6.«.
7. člen
V 11. členu se v naslovu člena besedilo »3., 4. in 5.« nadomesti z besedilom » 4., 5. in 6.«.
8. člen
Tretji odstavek 15. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(3) Prenos varovane pošiljke se mora opraviti na čim krajši razdalji, največ do 300 metrov, po poti, ki je v vidnem polju nadzora in ponoči osvetljena, da se zmanjša tveganje odtujitve ali napada na varnostnika.«.
Četrti odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»(4) Varovana pošiljka 1. razreda mora biti med prenosom shranjena v kovčku, torbi ali kaseti, ki je konstruirana tako, da otežuje nasilno odpiranje.«.
Za četrtim odstotkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Varovana pošiljka 2. in 3. razreda mora biti med prenosom shranjena v prirejenem kovčku, kaseti ali torbi, ki je konstruirana tako, da otežuje nasilno odpiranje in odtujitev javlja z zvočnim, svetlobnim, dimnim ali tehničnim signalom.«.
9. člen
16. člen se spremeni, tako da se glasi:
»16. člen
(prevoz varovane pošiljke 1. razreda)
(1) Prevoz varovane pošiljke 1. razreda se izvaja z enim oboroženim varnostnikom.
(2) Prevoz se izvaja s prirejenim vozilom z naslednjo opremo:
– fizično ločen potniški in tovorni del vozila s fiksno pregradno steno, ki omogoča shranjevanje varovane pošiljke iz potniškega v tovorni del;
– tovorni del brez stekel;
– vgrajeno blagajno iz pločevine v tovornem delu, ki omogoča, da se pošiljka lahko oddaja vanjo skozi režo oziroma odprtino iz potniškega dela;
– alarmno napravo, ki se sproži ob nasilnem vstopu;
– blokado motorja, ki preprečuje odvoz vozila in katere vklop je možen tudi zunaj vozila;
– komunikacijski in nadzorni sistem.
(3) Ne glede na določbo tretje alinee prejšnjega odstavka se prevoz varovane pošiljke lahko opravlja, če je pošiljka tehnično varovana, tako, da je shranjena v prirejenem kovčku, kaseti ali torbi, ki je posebej označena in konstruirana, da otežuje nasilno odpiranje in odtujitev javlja z zvočnim, svetlobnim, dimnim ali tehničnim signalom. Prevažati se mora v tovornem delu vozila.«.
10. člen
17. člen se spremeni, tako da se glasi:
»17. člen
(prevoz varovane pošiljke 2. razreda)
(1) Prevoz varovane pošiljke 2. razreda se izvaja z dvema oboroženima varnostnikoma.
(2) Prevoz se izvaja s prirejenim vozilom z naslednjo opremo:
– fizično ločen potniški in tovorni del vozila s fiksno in trdo pregradno steno;
– tovorni del brez stekel;
– vgrajeno blagajno v tovornem delu, izdelano iz neprebojne pločevine, v katero je oteženo vrtati in rezati in je pritrjena z notranje strani na šasijo vozila in omogoča, da se gotovina lahko oddaja vanjo skozi režo oziroma odprtino iz potniškega dela;
– alarmno napravo, ki se sproži ob nasilnem vstopu;
– blokado motorja, ki preprečuje odvoz vozila in katere vklop je možen tudi zunaj vozila;
– komunikacijski in nadzorni sistem.
(3) Ne glede na določbo tretje alinee prejšnjega odstavka se prevoz varovane pošiljke lahko opravlja, če je pošiljka tehnično varovana, tako, da je shranjena v prirejenem kovčku, kaseti ali torbi, ki je posebej označena in konstruirana, da otežuje nasilno odpiranje in odtujitev javlja z zvočnim, svetlobnim, dimnim ali tehničnim signalom. Prevažati se mora v tovornem delu vozila.«.
11. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
(prevoz varovane pošiljke 3. razreda)
(1) Prevoz varovane pošiljke 3. razreda se izvaja z najmanj dvema oboroženima varnostnikoma.
(2) Prevoz se opravlja z neprebojnim vozilom z naslednjo opremo:
– ločen prostor za posadko in prostor za tovor;
– prostor za posadko, zaščiten s protibalistično zaščito M2/C2 z vseh štirih strani;
– prostor za tovor neprodorno zaprt in zunanja vrata, dodatno zaklenjena s prečno zaporo – ključavnico;
– alarmna naprava;
– vgrajen sistem za daljinsko blokiranje vozila oziroma motorja z možnostjo aktiviranja iz VNC;
– sistem za komunikacijo brez odpiranja vrat (domofon);
– komunikacijski in nadzorni sistem.
(3) Varnostniki so opremljeni z neprebojnimi jopiči.«.
12. člen
Naslov 18. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(prevoz varovane pošiljke 4. razreda)«.
V prvem odstavku se številka »3.« nadomesti s številko »4.«.
V tretjem odstavku se za besedilom »neprobojnimi jopiči» postavi pika in črta besedilo »in varnostnimi čeladami«.
13. člen
Naslov 19. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(prevoz varovane pošiljke 5. razreda)«.
V prvem odstavku se številka »4.« nadomesti s številko »5.«.
14. člen
Naslov 20. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(prevoz varovane pošiljke 6. razreda)«
V prvem odstavku se številka »5.« nadomesti s številko »6.«.
15. člen
V prvem odstavku 21. člena se besedilo »4. in 5.« nadomesti z besedilom »4., 5. in 6.«.
16. člen
V prvem odstavku 26. člena se besedilo »3., 4. in 5.« nadomesti z besedilom »3., 4., 5. in 6.«.
17. člen
V drugem odstavku 31. člena se besedilo »4. in 5.« nadomesti z besedilom »4., 5. in 6.«.
PREHODNI DOLOČBI
18. člen
(1) Imetniki licenc za prevoz denarja in drugih vrednostnih pošiljk morajo uskladiti prevoze varovanih pošiljk s tem pravilnikom v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Ministrstvo za notranje zadeve izda imetnikom licenc nove licence po kategorijah v skladu s tem pravilnikom v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-41/2008/07
Ljubljana, dne 30. januarja 2008
EVA 2007-1711-0048
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve