Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2006 z dne 27. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2006 z dne 27. 6. 2006

Kazalo

2849. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike, stran 7010.

Na podlagi šestega odstavka 68. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) minister za obrambo izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike
1. člen
V Pravilniku o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike (Uradni list RS, št. 17/98, 26/98, 25/00 in 38/01) se v 102. členu dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»V filtru za RKB zaščito morata aktivno oglje in filter papir izpolnjevati naslednje karakteristike:
1. impregnirano aktivno oglje mora imeti:
– nasipna gostota 500 – 600 kg/m3;
– vlažnost pri polnjenju največ 3%;
– trdnost najmanj 96%;
– index CCl(4) najmanj 60%;
2. impregnacija aktivnega oglja mora vsebovati najmanj 2,8% bakra (Cu), najmanj 1,8% kroma (Cr) in najmanj 0,05% srebra (Ag);
3. papirni filter mora izpolnjevati naslednje zahteve:
– učinkovitost MPPS @ 1,7 cm/s   min. 99.97% – EU 12;
– učinkovitost MPPS @ 1,7 cm/s   min. 99.95% – H 13.
Obnovljeni filtri za RKB zaščito morajo izpolnjevati zahteve iz prejšnjega odstavka oziroma omogočati pretočne upore določene s tem pravilnikom.
Obnovljeni filtri za RKB morajo imeti oznake o proizvajalcu, tipu filtra, smeri pretoka zraka, datumu obnove, evidenčni številki, največjem padcu tlaka, navodilo o rokovanju in vgradnji, garancijski list z rokom uporabe in certifikat o skladnosti s tem pravilnikom, ki ga izda pooblaščena organizacija.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Filtri, vgrajeni v zaklonišča, zgrajena pred uveljavitvijo tega pravilnika, morajo poleg pogojev iz 102. člena pravilnika izpolnjevati naslednje zahteve:
+-----------+---------------+-----------------------+----------------------+
| Oznaka  | Pretočni upor | Količina aktivnega  |  Površina filter  |
| filtra  |   (Pa)   |   oglja (kg)    |   papirja (m2)   |
|      |        |            |           |
+-----------+---------------+-----------------------+----------------------+
| FKZ 63  |   350   |   najmanj 11    |   najmanj 4,0   |
|      |        |            |           |
+-----------+---------------+-----------------------+----------------------+
| FKZ 125 |   480   |   najmanj 22    |   najmanj 5,2   |
|      |        |            |           |
+-----------+---------------+-----------------------+----------------------+
| FKZ 250 |   600   |   najmanj 45    |   najmanj 6,5   |
|      |        |            |           |
+-----------+---------------+-----------------------+----------------------+
Opomba:
FKZ – filter za kolektivno zaščito (RKB)
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2005-9
Ljubljana, dne 5. junija 2006
EVA 2005-1911-0021
Karl Erjavec l.r.
Minister
za obrambo