Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2001 z dne 8. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2001 z dne 8. 11. 2001

Kazalo

4448. Zakon o spremembi zakona o popravi krivic (ZPKri-B), stran 8694.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi zakona o popravi krivic (ZPKri-B)
Razglašam zakon o spremembi zakona o popravi krivic (ZPKri-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. oktobra 2001.
Št. 001-22-122/01
Ljubljana, dne 2. novembra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O POPRAVI KRIVIC (ZPKri-B)
1. člen
Prvi odstavek 20. člena zakona o popravi krivic (Uradni list RS, št. 59/96, 68/98 – odl. US in 11/01) se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Pri odmeri pokojnine upravičencem po tem zakonu upošteva Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pokojninsko dobo, priznano na podlagi tega zakona, od dneva vložitve zahteve za priznanje statusa oziroma pravice.“
2. člen
Upravičenci, ki so jim bile do uveljavitve tega zakona odmerjene pokojnine, lahko vložijo novo zahtevo pri pristojni območni enoti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za odmero pokojnine za čas od vložitve zahteve za priznanje statusa oziroma pravice do dneva predhodne odmere pokojnine.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-01/94-34/21
Ljubljana, dne 24. oktobra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.