Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2008 z dne 13. 5. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2008 z dne 13. 5. 2008

Kazalo

61. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o razvojnem sodelovanju (BALRS), stran 1577.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o razvojnem sodelovanju (BALRS)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o razvojnem sodelovanju (BALRS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. aprila 2008.
Št. 003-02-4/2008-20
Ljubljana, dne 30. aprila 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN SVETOM MINISTROV REPUBLIKE ALBANIJE O RAZVOJNEM SODELOVANJU (BALRS)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije o razvojnem sodelovanju, podpisan 17. julija 2007 v Ljubljani.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
A G R E E M E N T
ON DEVELOPMENT COOPERATION between THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA and THE COUNCIL OF MINISTERS OF THE REPUBLIC OF ALBANIA
The Government of the Republic of Slovenia and the Council of Ministers of the Republic of Albania, hereafter referred to as “the Parties”,
Taking into consideration the guidelines of the OECD Development Assistance Committee (DAC), the cooperative relationship of the European Union and the states of the Western Balkans and Eastern Europe (hereafter referred to as “the Region”), and the existing framework agreements, and reaffirming the efforts of the international community in the area,
Noting the importance of a regional development approach, aiming at contributing to peace, security, prosperity and stability in the region,
Aiming at the establishment of a contractual relationship between the Republic of Slovenia and the Republic of Albania, based on partnership and transparency of development cooperation, with the objective to contribute to economic development and European orientation of the Republic of Albania,
Have agreed as follows:
Article 1
Objectives
The target areas of development cooperation are as follows:
a) Modernisation of infrastructure, rehabilitation, improvement and protection of the environment, and improved capacity to act in cases of natural and other disasters,
b) Promotion of productive investments,
c) Modernisation of public administration and local self-government,
d) Support for the building of democratic institutions,
e) Support for the rule of law,
f) Support for improvements in social policy,
g) Encouraging economic development,
h) Support for education and vocational training of the administrative and scientific potential,
i) Granting scholarships,
j) Support for development in the field of education, training and youth issues, especially within the framework of multilateral cooperation programmes,
k) Training and education of the administrative and scientific human resources for participation in the European research and development programmes, particularly in the programmes of the 6th Framework Programme of the EU,
l) Participation in joint projects, registered by Slovenian organisations within the framework of European research and development programmes, with special emphasis on training and research work in Slovenia,
m) Support for training of state administration staff with a view to approaching the EU,
n) Reform of public finances.
The specific forms of development cooperation that are based on this agreement shall be concluded in specific Memoranda of Cooperation concluded between the holders or contractors of projects and programmes and the beneficiary in the Republic of Albania.
Article 2
Funds
Within the framework of development cooperation, the Republic of Slovenia shall provide to the Republic of Albania development assistance as determined by the value of the planned programmes and projects under the Memoranda referred to in Article 1 hereof.
The initiative for the execution of a specific programme or project shall be given either by the Joint Committee referred to in Article 6 hereof or by individual holders or contractors of a specific development cooperation activity or project.
Article 3
Evaluation and monitoring
In evaluation and monitoring of development programmes and projects, the Parties shall comply with the criteria and the procedures applied by the European Union.
Article 4
Compatibility with European Community policies
In the implementation of this Agreement, the Republic of Slovenia shall respect its obligations arising from the European Union acquis.
Projects and activities financed under the development assistance programme shall comply with European Union policies, including those concerning environmental protection, gender equality, transport, Trans European Networks (TREN), competition, as well as public procurement.
Article 5
Coherence with other donors
The Parties agree that other countries and/or international organisations both from the UN development system and others, as well as other institutions of regional cooperation may participate in the financing support for the implementation of projects and activities under this Agreement.
The financial support from other partners shall not exceed 90 per cent of total project value.
Article 6
Joint Committee
A Joint Committee shall be established to propose priorities, programmes and projects of international development cooperation taking into account the evaluation of development cooperation projects and programmes that have already been concluded. The Joint Committee shall be composed of two members from each Party.
For the Government of the Republic of Slovenia, the Joint Committee members shall be appointed by the Minister of Foreign Affairs and for the Council of Ministers of the Republic of Albania by the Minister of Finance and Minister of Economy, Trade and Energy.
Article 7
Impediments and force majeure
In case of impediments to the implementation of this Agreement due to force majeure, recognised by the Parties, (such as war, civil unrest or natural disasters), the Parties may agree on temporary suspension of programmes and projects that are being implemented.
Article 8
Settlement of disputes
Disputes arising with respect to the implementation of this Agreement shall be settled through diplomatic channels.
Article 9
Amendments
The Parties may amend this Agreement. Any such amendment shall enter into force according to the procedure set forth in Article 10, par. 1.
Article 10
Entry into force
This Agreement shall enter into force upon receipt of the last of the two notifications by which the Parties inform each other that their respective internal procedures required for its entry into force have been completed.
This Agreement shall be concluded for an indefinite period of time, unless either Party terminates it by written notification through diplomatic channels. The Agreement shall cease to apply six months following the receipt of such notification.
Done in Ljubljana on 17 July 2007 in two original copies in the English language.
For The
Government of the
Republic of Slovenia
Dimitrij Rupel (s)
 
For the Council
of Ministers
of the Republic of Albania
Lulzim Basha (s)
S P O R A Z U M
med VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE in SVETOM MINISTROV REPUBLIKE ALBANIJE O RAZVOJNEM SODELOVANJU
Vlada Republike Slovenije in Svet ministrov Republike Albanije, v nadaljevanju pogodbenici, sta se
ob upoštevanju smernic Odbora za razvojno pomoč OECD (DAC), sodelovanja Evropske unije z državami zahodnega Balkana in Vzhodne Evrope (v nadaljevanju: regija) in obstoječih okvirnih sporazumov ter potrjujoč prizadevanja mednarodne skupnosti na tem področju,
ob upoštevanju pomena regionalnega razvojnega pristopa, katerega namen je prispevati k miru, varnosti, blaginji in stabilnosti v regiji,
z namenom, da Republike Slovenija in Republika Albanija vzpostavita pogodbeno razmerje, ki temelji na partnerstvu in preglednosti razvojnega sodelovanja, s ciljem prispevati h gospodarskemu razvoju in evropski usmerjenosti Republike Albanije,
sporazumeli:
1. člen
Cilji
Ciljna področja razvojnega sodelovanja so:
a) posodobitev infrastrukture, sanacija, izboljšanje in varovanje okolja ter izboljšanje pripravljenosti za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah,
b) spodbujanje produktivnih naložb,
c) posodobitev javne uprave in lokalne samouprave,
d) podpora pri izgradnji demokratičnih institucij,
e) podpiranje pravne države,
f) podpiranje izboljšanja socialne politike,
g) spodbujanje gospodarskega razvoja,
h) podpiranje izobraževanja in poklicnega usposabljanja upravnega in znanstvenega potenciala,
i) štipendiranje,
j) podpiranje razvoja na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, še posebej v okviru večstranskih programov sodelovanja,
k) usposabljanje in izobraževanje upravnih in znanstvenih kadrov za sodelovanje v evropskih raziskovalno-razvojnih programih, še posebej v programih 6. okvirnega programa EU,
l) sodelovanje v skupnih projektih, ki jih prijavljajo slovenske organizacije v okviru evropskih raziskovalno-razvojnih programov s posebnim poudarkom na usposabljanju in raziskovalnem delu v Sloveniji,
m) podpiranje usposabljanja osebja državne uprave za približevanje EU,
n) reforma javnih financ.
Konkretne oblike razvojnega sodelovanja na podlagi tega sporazuma se dogovarjajo v posebnih memorandumih o sodelovanju, sklenjenih med nosilci ali izvajalci projektov in programov sodelovanja ter prejemniki pomoči v Republiki Albaniji.
2. člen
Sredstva
V okviru razvojnega sodelovanja daje Republika Slovenija Republiki Albaniji razvojno pomoč, ki je določena z vrednostjo načrtovanih programov in projektov na podlagi memorandumov iz drugega odstavka 1. člena tega sporazuma.
Pobudo za izvedbo konkretnega programa ali projekta dajo skupni odbor iz 6. člena tega sporazuma ali posamezni nosilci ali izvajalci konkretne aktivnosti ali projekta razvojnega sodelovanja.
3. člen
Ocenjevanje in spremljanje
Pogodbenici ocenjujeta in spremljata razvojne programe in projekte v skladu z merili in postopki, ki jih uporablja Evropska Unija.
4. člen
Skladnost s politikami Evropske skupnosti
Pri izvajanju tega sporazuma Republika Slovenija spoštuje svoje obveznosti, ki izhajajo iz pravnega reda Evropske unije.
Projekti in dejavnosti, ki se financirajo po programu razvojne pomoči, so skladni s politikami Evropske unije, vključno s tistimi o varovanju okolja, enakosti med spoloma, prometu, čezevropskih omrežjih (TREN), konkurenci in javnih naročilih.
5. člen
Usklajenost z drugimi donatorji
Pogodbenici se strinjata, da lahko pri finančni podpori za izvajanje projektov in dejavnosti po tem sporazumu sodelujejo druge države in/ali mednarodne organizacije iz sistema ZN za razvoj in druge ter ustanove za regionalno sodelovanje.
Finančna podpora drugih partnerjev ne sme presegati 90 odstotkov celotne vrednosti projekta.
6. člen
Skupni odbor
Ustanovi se skupni odbor, ki predlaga prednostne naloge, programe in projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja ob upoštevanju ocene že končanih programov in projektov razvojnega sodelovanja. Skupni odbor sestavljata po dva člana vsake pogodbenice.
Člane skupnega odbora za Vlado Republike Slovenije imenuje minister za zunanje zadeve, za Svet ministrov Republike Albanije pa minister za finance in minister za gospodarstvo, trgovino in energijo.
7. člen
Ovire in višja sila
Če se pri izvajanju tega sporazuma pojavijo ovire zaradi višje sile, ki jo priznavata pogodbenici (npr. vojna, civilni nemiri ali naravne nesreče), se pogodbenici lahko sporazumeta o začasni ustavitvi programov in projektov, ki se izvajajo.
8. člen
Reševanje sporov
Spori v zvezi z izvajanjem tega sporazuma se rešujejo po diplomatski poti.
9. člen
Spremembe
Pogodbenici lahko spremenita ta sporazum. Vsaka taka sprememba začne veljati v skladu s postopkom iz prvega odstavka 10. člena.
10. člen
Začetek veljavnosti
Ta sporazum začne veljati po prejemu zadnjega od uradnih obvestil, s katerima se pogodbenici obvestita, da so končani notranji postopki, potrebni za začetek njegove veljavnosti.
Ta sporazum se sklene za nedoločen čas, razen če ga katera od pogodbenic ne odpove s pisnim uradnim obvestilom po diplomatski poti. Sporazum preneha veljati šest mesecev po prejemu takega uradnega obvestila.
Sestavljeno v Ljubljani dne 17. julija 2007 v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.
Za Vlado
Republike Slovenije
Dimitrij Rupel l.r.
 
Za Svet ministrov
Republike Albanije
Lulzim Basha l.r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 630-02/08-27/1
Ljubljana, dne 22. aprila 2008
EPA 2005-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.