Uradni list

Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2022 z dne 11. 11. 2022

Kazalo

3543. Uredba o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra, stran 10861.

  
Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22 in 141/22 – ZNUNBZ) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce (v nadaljnjem besedilu: zdravstveni delavci), ki so zaposleni v ambulantah družinske oziroma splošne medicine, ambulantah otroškega in šolskega dispanzerja, v dispanzerjih za ženske in v zobozdravstvenih ambulantah (v nadaljnjem besedilu: ambulanta) pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), določa:
– višino dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve,
– dodatek za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra,
– podrobnejša merila za posamezni poklic v zdravstveni dejavnosti,
– način vlaganja zahtevkov, obvezna dokazila in roke za vložitev zahtevkov za dodatek iz prve in druge alineje tega odstavka,
– poročanje.
2. člen 
(višina dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve) 
(1) Zdravstvenemu delavcu pripada dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve na podlagi meril, določenih v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe, in sicer glede na preseganje glavarinskih količnikov oziroma točk, sorazmerno z dejansko prisotnostjo in delom zdravstvenega delavca v ambulanti.
(2) Višina dodatka iz prejšnjega odstavka za posameznega zdravstvenega delavca se ob upoštevanju meril iz Priloge te uredbe določi glede na:
– število opredeljenih pacientov na tim, kar v ambulantah družinske oziroma splošne medicine in v ambulantah otroškega in šolskega dispanzerja predstavlja število glavarinskih količnikov na tim, v dispanzerjih za ženske predstavlja število glavarinskih količnikov iz opredeljenih in nosečnic na tim, v zobozdravstvenih ambulantah pa točke,
– obseg priznanega zdravstvenega kadra, kot izhaja iz standarda iz dogovora o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: dogovor) za posamezno ambulanto iz prejšnje alineje, in
– število opravljenih zdravstvenih storitev na tim, kot izhaja iz Priloge te uredbe.
(3) Dodatek iz prvega odstavka tega člena se lahko izplača, če je v obdobju pred njegovim izplačilom dosežen sorazmerni del načrtovane letne realizacije programa Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) na ravni tima.
3. člen 
(viri za financiranje dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve) 
(1) Financiranje dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve izvajalec zagotavlja iz sredstev, pridobljenih iz naslova realizacije večjega obsega zdravstvenih storitev, opravljenih na podlagi 15. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22 in 141/22 – ZNUNBZ; v nadaljnjem besedilu: ZNUZSZS), v obsegu, ki v ceni teh storitev predstavlja kalkulativni element plač in drugih prejemkov v skladu s predpisi, kolektivnimi pogodbami in drugimi splošnimi akti, kar za potrebe izvajanja te uredbe predstavlja 60 odstotkov vseh prejetih sredstev iz 15. člena ZNUZSZS.
(2) Če sredstva za financiranje dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve presegajo sredstva iz prejšnjega odstavka, vir financiranja te razlike predstavljajo sredstva proračuna Republike Slovenije, za kar izvajalec izstavi zahtevek ZZZS.
(3) Utemeljenost financiranja dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve iz sredstev proračuna Republike Slovenije v skladu s prejšnjim odstavkom na ravni posameznega izvajalca preveri ZZZS, pri čemer upošteva, da je zahtevek utemeljen, če prejeta sredstva za realizacijo storitev iz 15. člena ZNUZSZS ne zadoščajo za financiranje dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve.
4. člen 
(merila za posamezni poklic v zdravstveni dejavnosti) 
(1) Stopnja pomanjkanja posameznega poklica v zdravstveni dejavnosti na trgu dela v zdravstveni dejavnosti iz Uredbe o Standardni klasifikaciji poklicev 2008 (Uradni list RS, št. 50/10) se ugotavlja ob upoštevanju podatkov Poklicnega barometra, in sicer kot primanjkljaj, ravnovesje ali presežek.
(2) Podatek o stopnji pomanjkanja iz prejšnjega odstavka minister, pristojen za zdravje, ugotovi najpozneje do konca leta za naslednje koledarsko leto.
5. člen 
(odločanje o višini dodatka) 
(1) Višino dodatka iz 2. člena te uredbe ob upoštevanju meril iz Priloge te uredbe s sklepom določi izvajalec.
(2) Z javnim uslužbencem, ki prejme dodatek iz 2. člena te uredbe, se za zdravstvene storitve, upoštevane pri obračunu tega dodatka, ne sme skleniti podjemna ali druga civilnopravna pogodba.
6. člen 
(način in roki vlaganja zahtevkov za dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve) 
(1) Izvajalec najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec posreduje ZZZS zahtevek za izplačilo dodatka iz 2. člena te uredbe prek UJP-net v elektronski obliki. Zahtevek, ki ni posredovan ZZZS do navedenega dne, se vključi v zahtevek ZZZS za naslednji mesec.
(2) Iz zahtevka iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni skupna višina izplačanih dodatkov, višina sredstev iz prvega odstavka 3. člena te uredbe in končna višina zahtevka za izplačilo sredstev iz proračuna Republike Slovenije.
(3) ZZZS zbirni zahtevek za izplačilo sredstev iz proračuna Republike Slovenije vloži pri ministrstvu, pristojnem za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec. Ministrstvo izvrši plačilo zahtevka ZZZS v 15 dneh od njegovega prejema. ZZZS izvede povračilo stroškov izvajalcu v 15 dneh od prejema sredstev proračuna Republike Slovenije.
(4) Izvajalec zadnji zahtevek posreduje ZZZS v dveh mesecih po prenehanju veljavnosti pravne podlage, na podlagi katere je zagotovljeno financiranje dodatkov. Zahtevek, prejet po navedenem datumu, se zavrne.
7. člen 
(dodatek za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra) 
(1) Izpolnjevanje meril za dodatek za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra se ugotavlja na ravni posameznega izvajalca na podlagi podatkov o glavarinskih količnikih na tim v ambulantah otroškega in šolskega dispanzerja in ambulantah družinske oziroma splošne medicine, številu količnikov iz opredeljenih pacientov in nosečnic na tim v dispanzerjih za ženske in številu točk v zobozdravstvenih ambulantah, ki so objavljeni na spletni strani ZZZS.
(2) Izvajalcu, ki dosega preseganje glavarinskega količnika ali točk na tim za trikratnik normativa na ravni izvajalca v okviru posameznega programa glede na standard iz dogovora, pripada dodatek za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra v višini:
– največ do 1,5 srednje medicinske sestre,
– največ do 0,5 diplomirane medicinske sestre,
– največ do 1,0 zdravstvenega administrativnega sodelavca.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek izvajalcu pripada sorazmerno manjši ali večji delež dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra, in sicer:
– če izvajalec normativ presega za manj kot enkratnik, mu pripada dodatek do največ 1,0 srednje medicinske sestre ali 1,0 zdravstvenega administrativnega sodelavca,
– če izvajalec normativ presega za enkratnik, mu pripada do največ 1/3 višine dodatka,
– če izvajalec normativ presega za dvakratnik, mu pripada do največ 2/3 višine dodatka,
– če izvajalec normativ presega za štirikratnik, mu pripada do največ 4/3 višine dodatka,
– če izvajalec normativ presega za pet ali večkratnik, mu pripada sorazmerno višja višina dodatka.
(4) Izvajalec je do dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra upravičen na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi zdravstvenega kadra iz drugega odstavka tega člena, pri čemer čas trajanja pogodbe o zaposlitvi ne sme biti daljši od veljavnosti ukrepa iz 16. člena ZNUZSZS.
8. člen 
(način in roki vlaganja zahtevkov za dodatek za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra) 
(1) Izvajalec najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec posreduje zahtevek z dokazili za izplačilo dodatka iz prejšnjega člena ministrstvu prek UJP-net v elektronski obliki. Zahtevek, ki ni posredovan ministrstvu do navedenega dne, se vključi v zahtevek za naslednji mesec.
(2) Ministrstvo izvrši plačilo zahtevka v 30 dneh od njegovega prejema.
(3) Izvajalec zadnji zahtevek posreduje ministrstvu v dveh mesecih po prenehanju veljavnosti pravne podlage za financiranje teh zahtevkov. Zahtevki, prejeti po navedenem datumu, se zavrnejo. Izvajalec prejme sredstva za izplačilo dodatka iz prejšnjega člena na podlagi in v okviru pogodb o zaposlitvi dodatnega zdravstvenega kadra, sklenjenih od 1. septembra 2022, če so zaposlitve tega kadra realizirane v skladu s standardom in obsegom programa z ZZZS.
9. člen 
(hramba dokumentacije) 
Dokumentacija, povezana z izplačilom dodatkov iz prve in druge alineje 1. člena te uredbe, se hrani tri leta.
10. člen 
(poročanje) 
(1) Izvajalec mesečno ministrstvu pošilja:
– poročilo o dodatku za povečan obseg dela za posebne obremenitve, iz katerega so razvidni najmanj ime in priimek zaposlenega, podatki o delovnem mestu, vrsti in višini izplačanega dodatka ter izpolnjevanju meril iz te uredbe, in
– poročilo o dodatku za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra, ki vključuje najmanj podatek o imenu in priimku zaposlenega, obdobje trajanja zaposlitve, obseg zaposlitve, nazivu delovnega mesta, plačnem razredu ter višini sredstev za plače in drugih prejemkov iz delovnega razmerja.
(2) Izvajalec k zahtevku iz 8. člena te uredbe predloži dokazilo o realizaciji zaposlitev kadra v obsegu, kot je določen s standardom in obsegom programa z ZZZS. Izvajalec na podlagi poziva ministrstva predloži dodatna pojasnila k posredovanim podatkom iz prejšnjega odstavka.
11. člen 
(odgovornost za pravilnost zahtevkov) 
Za pravilnost izdanih zahtevkov za izplačilo dodatka iz prve in druge alineje 1. člena te uredbe ter spremljanje realizacije programa ZZZS je odgovoren izvajalec.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
(prenehanje veljavnosti in uporaba) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in obsega dodatnega zdravstvenega kadra (Uradni list RS, št. 132/22), ki pa se uporablja do 30. novembra 2022.
13. člen 
(začetek veljavnosti in uporaba) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. decembra 2022.
Št. 00704-398/2022
Ljubljana, dne 10. novembra 2022
EVA 2022-2711-0123
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti