Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1896. Sklep o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o poročanju v skladu s členoma 4 in 12 uredbe SFTR, stran 5257.

  
Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 9/17) v zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Smernic Evropskega organa za vrednostne papirje in trge o poročanju v skladu s členoma 4 in 12 uredbe SFTR 
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA) je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 84) dne 29. marca 2021 izdal Smernice o poročanju v skladu s členoma 4 in 12 uredbe SFTR (ESMA70-151-2838 SL) (v nadaljnjem besedilu: Smernice).
(2) Smernice so objavljene na spletnih straneh Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in ESMA.
(3) Smernice se uporabljajo v zvezi z obveznostjo poročanja o poslih financiranja z vrednostnimi papirji iz drugega odstavka 3. člena Uredbe (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne porabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 337 z dne 23. 12. 2015, str. 1–34; v nadaljevanju Uredba (EU) 2015/2365), obveznostmi repozitorijev sklenjenih poslov, določenimi v sedmem odstavku 5. in 12. člena Uredbe (EU) 2015/2365, in datumom začetka poročanja, določenim v drugem odstavku 33. člena Uredbe (EU) 2015/2365.
(4) Smernice so namenjene nasprotnim strankam v poslih financiranja z vrednostnimi papirji iz drugega odstavka 3. člena Uredbe (EU) 2015/2365, repozitorijem sklenjenih poslov iz prvega odstavka 3. člena Uredbe (EU) 2015/2365 in pristojnim organom
2. člen 
(obseg uporabe smernic v Republiki Sloveniji) 
S tem sklepom Agencija določa uporabo Smernic v Republiki Sloveniji za:
1. Nasprotne stranke v poslih financiranja z vrednostnimi papirji iz drugega odstavka 3. člena Uredbe (EU) 2015/2365,
2. Repozitorije sklenjenih poslov iz prvega odstavka 3. člena Uredbe (EU) 2015/2365,
3. Agencijo, kot pristojnim organom, kadar izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad nasprotno stranko v poslih financiranja z vrednostnimi papirji.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-5/2021-2
Ljubljana, dne 27. maja 2021
EVA 2021-1611-0045
Predsednica Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež

AAA Zlata odličnost