Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1635. Uredba o prostovoljnem služenju vojaškega roka, stran 4495.

  
Na podlagi petega odstavka 62.č člena Zakona o vojaški dolžnosti (Uradni list RS, št. 108/02 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o prostovoljnem služenju vojaškega roka 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(namen uredbe) 
Ta uredba določa splošne pogoje, postopek napotitve, višino prejemkov in povračil, pogoje za izredno odsotnost ter način uresničevanja drugih pravic vojakov med služenjem vojaškega roka v Slovenski vojski na podlagi njihove prostovoljne odločitve (v nadaljnjem besedilu: prostovoljno služenje vojaškega roka).
2. člen 
(pomen izrazov) 
V tej uredbi uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
– kandidat je državljan ali državljanka, ki vloži vlogo za prostovoljno služenje vojaškega roka v Slovenski vojski;
– vojak prostovoljec je oseba med prostovoljnim služenjem vojaškega roka.
3. člen 
(splošni pogoji) 
(1) Na prostovoljno služenje vojaškega roka je v skladu z zakonom lahko napoten kandidat, ki še ni odslužil vojaškega roka, od dopolnjenega 18. leta do 30. leta starosti, in če je v skladu s predpisi, ki urejajo ocenjevanje zdravstvene sposobnosti za vojaško službo, ocenjen kot sposoben ali delno sposoben za vojaško službo ter zanj ob varnostnem preverjanju skladno s predpisi o obrambi ni bil ugotovljen varnostni zadržek.
(2) Na prostovoljno služenje ne more biti napoten kandidat, ki mu je priznana pravica do ugovora vesti vojaški dolžnosti ali za katerega teče postopek za priznanje te pravice.
(3) Na prostovoljno služenje vojaškega roka ne more biti napoten kandidat, ki je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali je bil pravnomočno obsojen na nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje v trajanju več kot tri mesece. Podatke iz tega odstavka pridobi za kandidate uprava za obrambo Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: upravni organ, pristojen za obrambne zadeve) iz uradnih evidenc.
4. člen 
(način opravljanja in trajanje prostovoljnega služenja vojaškega roka) 
(1) Prostovoljno služenje vojaškega roka je po dolžini in vsebini enako predhodnemu temeljnemu vojaško strokovnemu usposabljanju v Slovenski vojski, ki ga morajo opraviti kandidati za poklicno opravljanje vojaške službe brez odsluženega vojaškega roka v skladu z zakonom in ki vsebuje posamezne faze. V celoti opravljene vse faze iz prejšnjega stavka se štejejo za odslužen vojaški rok.
(2) Vojak prostovoljec lahko zaključi prostovoljno služenje vojaškega roka tudi po posamezni fazi programa. Ob izpolnjevanju splošnih pogojev iz prejšnjega člena lahko pozneje opravi nadaljnje faze programa. Ob morebitni doslužitvi prostovoljnega služenja vojaškega roka se nedokončana faza programa lahko opravi ponovno.
(3) V skladu s programom vojak prostovoljec po uspešno opravljeni posamezni fazi programa pridobi določeno vojaško evidenčno dolžnost.
(4) Posamezne faze programa se izvedejo v skladu z zmožnostmi in potrebami Slovenske vojske.
(5) Prostovoljno služenje vojaškega roka lahko poleg programa iz prvega odstavka tega člena vsebuje tudi neobvezne vsebine, ki se jih kandidati udeležijo prostovoljno.
II. POSTOPEK NAPOTITVE 
5. člen 
(letni načrt) 
(1) Na podlagi usmeritev ministra za obrambo Generalštab Slovenske vojske pripravi letni načrt sprejema kandidatov na prostovoljno služenje vojaškega roka (v nadaljnjem besedilu: letni načrt) najpozneje do 30. oktobra za naslednje leto.
(2) Z letnim načrtom se določijo terminski načrt napotitev, trajanje služenja glede na program usposabljanja, enote in število kandidatov, ki se lahko sprejmejo na prostovoljno služenje vojaškega roka, ter drugi pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati.
(3) Generalštab Slovenske vojske posreduje letni načrt iz prejšnjega odstavka organizacijski enoti Ministrstva za obrambo, pristojni za vojaške zadeve, ki pripravi izvlečke in usmeritve za delo upravnih organov, pristojnih za obrambne zadeve.
6. člen 
(obveščanje državljanov) 
(1) Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, mora seznaniti državljane o možnosti prostovoljnega služenja vojaškega roka ob vpisu v vojaško evidenco v skladu z zakonom.
(2) O možnosti prostovoljnega služenja vojaškega roka Ministrstvo za obrambo obvešča državljane tudi z objavami v sredstvih javnega obveščanja in na druge primerne načine.
7. člen 
(vloga za prostovoljno služenje vojaškega roka) 
(1) Kandidat vloži vlogo za prostovoljno služenje vojaškega roka pri upravnem organu, pristojnem za obrambne zadeve.
(2) Vloga mora vsebovati ime in priimek, enotno matično številko občana, kraj in državo rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča ter šolsko izobrazbo in poklic. V vlogi kandidat podpiše izjavo, da po ocenitvi sposobnosti za vojaško službo v zadnjih petih letih ni prišlo do spremembe njegovega zdravstvenega stanja, ki bi vplivala na oceno sposobnosti za vojaško službo, če je bil že ocenjen kot sposoben ali delno sposoben za vojaško službo, in izjavo o seznanitvi s posledicami ob odpovedi oziroma prenehanju služenja v skladu s to uredbo. K vlogi mora priložiti pisno soglasje za varnostno preverjanje.
(3) V vlogi lahko kandidat izrazi željo o datumu in kraju napotitve na prostovoljno služenje vojaškega roka.
8. člen 
(izpolnjevanje pogojev) 
(1) Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, po prejemu kandidatove vloge preveri, ali so izpolnjeni pogoji za prostovoljno služenje vojaškega roka v skladu s to uredbo.
(2) Kandidat, ki nima ocene sposobnosti za vojaško službo, je v skladu z letnim načrtom, praviloma najpozneje 45 dni pred začetkom prostovoljnega služenja vojaškega roka, napoten na zdravniški pregled v skladu s predpisi o ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško službo.
(3) Kandidat izpolnjuje zdravstvene pogoje za napotitev na prostovoljno služenje vojaškega roka, če je bil na naboru oziroma pri pristojni komisiji za ocenjevanje zdravstvene sposobnosti ocenjen kot sposoben oziroma delno sposoben za vojaško službo.
(4) Oceno sposobnosti za vojaško službo kandidatu v skladu z zakonom določi pristojna komisija praviloma najpozneje 30 dni pred napotitvijo.
(5) Kandidat z namenom ugotavljanja njegove telesne pripravljenosti opravi preverjanje gibalnih sposobnosti skladno s programom in kriteriji selekcije za izbor kandidatov za opravljanje vojaške službe.
9. člen 
(sklenitev pogodbe) 
(1) Ministrstvo za obrambo sklene z izbranimi kandidati pogodbo o prostovoljnem služenju vojaškega roka.
(2) Ob večjem številu kandidatov od letnega načrta imajo pri sklenitvi pogodb prednost kandidati, ki so ocenjeni kot sposobni za vojaško službo in izpolnjujejo tudi druge pogoje iz letnega načrta.
(3) Pogodba se sklene v pisni obliki in mora vsebovati podatke o dnevu nastopa in trajanju prostovoljnega služenja vojaškega roka, višini prejemkov in povračil med prostovoljnim služenjem vojaškega roka, o pravicah in dolžnostih med prostovoljnim služenjem vojaškega roka, o času trajanja pogodbe, razlogih za odpoved pogodbe ter posledicah ob odpovedi pogodbe.
(4) Po podpisu pogodbe je kandidat vpisan v vojaško evidenco, če vanjo še ni vpisan, in se mu izda vojaška knjižica.
10. člen 
(dolžnosti kandidata) 
Kandidat se mora odzvati vabilu na zdravniški pregled, preverjanje gibalnih sposobnosti, razgovor za varnostno preverjanje in pozivu na prostovoljno služenje vojaškega roka.
11. člen 
(napotitev) 
(1) Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, napoti kandidata na prostovoljno služenje vojaškega roka v skladu z zakonom, pri čemer upošteva želje kandidata, če je to mogoče.
(2) Vlogo kandidata, ki ga ni bilo mogoče napotiti na prostovoljno služenje vojaškega roka v skladu z njegovimi željami, upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, v soglasju s kandidatom upošteva pri naslednji napotitvi.
(3) O načrtovanih kandidatih za prostovoljno služenje vojaškega roka se obvesti enota služenja praviloma 30 dni pred datumom napotitve.
12. člen 
(odlaganje prostovoljnega služenja vojaškega roka) 
(1) Kandidatu se nastop prostovoljnega služenja vojaškega roka na podlagi prošnje in dokazil odloži do naslednje napotitve zaradi:
– bolezni ali poškodbe, karantene ali izolacije;
– rojstva otroka;
– smrti v ožji družini, pri čemer se za ožjo družino štejejo starši, zakonec, otroci, bratje in sestre;
– nujne pomoči družini ob naravnih ali drugih nesrečah;
– drugih nepredvidljivih okoliščin, ki zadevajo kandidata.
(2) Ugotovitveno odločbo o odložitvi prostovoljnega služenja vojaškega roka iz prejšnjega odstavka izda upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ki kandidata vodi v evidenci.
13. člen 
(odpoved prostovoljnemu služenju vojaškega roka) 
(1) Kandidat ali vojak prostovoljec se lahko prostovoljnemu služenju vojaškega roka odpove.
(2) Šteje se, da se je kandidat odpovedal prostovoljnemu služenju vojaškega roka, če se na dolžnosti iz 10. člena te uredbe brez opravičenega razloga ni odzval. Prav tako se šteje, da se je vojak prostovoljec odpovedal prostovoljnemu služenju vojaškega roka, če je bil brez opravičenega razloga samovoljno odsoten s prostovoljnega služenja vojaškega roka več kot 48 ur ali če zaradi zdravstvene nezmožnosti najpozneje v petih dneh od začetka odsotnosti ne dostavi enoti, v kateri prostovoljno služi vojaški rok, ustreznega zdravniškega potrdila.
(3) Ugotovitveno odločbo o odpovedi prostovoljnemu služenju vojaškega roka iz prvega in drugega odstavka tega člena izda upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ki kandidata vodi v evidenci.
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI VOJAKOV PROSTOVOLJCEV 
14. člen 
(pravice in dolžnosti) 
Pravice in dolžnosti vojakov prostovoljcev so urejene s pravili službe v Slovenski vojski, če s to uredbo ali drugim predpisom posamezno vprašanje ni drugače urejeno.
15. člen 
(zavarovanja) 
Ministrstvo za obrambo za vojake prostovoljce med prostovoljnim služenjem vojaškega roka zagotavlja zdravstveno varstvo, pokojninsko in invalidsko zavarovanje za ožji obseg pravic ter nezgodno zavarovanje v skladu z zakonom.
16. člen 
(prekinitev služenja) 
(1) Vojaku prostovoljcu se prostovoljno služenje vojaškega roka prekine:
– če je ocenjen kot začasno nesposoben za vojaško službo;
– če preseže število dni dovoljene upravičene odsotnosti v skladu s programom iz 4. člena te uredbe;
– zaradi razlogov iz 33. člena Zakona o vojaški dolžnosti;
– zaradi razlogov na strani Slovenske vojske;
– zaradi višje sile.
(2) Vojaku prostovoljcu se prostovoljno služenje vojaškega roka prekine tudi, če se sam odloči, da ga zaključi po posamezni fazi programa iz 4. člena te uredbe.
(3) Predlog za prekinitev poda poveljnik enote, v kateri vojak prostovoljec služi vojaški rok. Odločbo o prekinitvi služenja izda upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ki kandidata vodi v evidenci.
(4) Vojak prostovoljec je na njegovo željo lahko napoten na doslužitev prostovoljnega služenja vojaškega roka. Doslužitev se izvede v skladu s programom iz 4. člena te uredbe. Posamezna nedokončana faza se lahko opravlja ponovno, vendar največ enkrat.
17. člen 
(prenehanje služenja) 
(1) Prostovoljno služenje vojaškega roka preneha vojaku prostovoljcu:
– če preneha izpolnjevati splošne pogoje iz 3. člena te uredbe, razen pogoja starosti;
– ki se je odpovedal prostovoljnemu služenju vojaškega roka v skladu s 13. členom te uredbe;
– če težje krši vojaško disciplino;
– ki med prostovoljnim služenjem vojaškega roka ne opravi uspešno periodičnih preverjanj in ocenjevanj znanja ter usposobljenosti v skladu s programom usposabljanja oziroma se omenjenih dejavnosti ne udeleži.
(2) Predlog za prenehanje iz tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka poda poveljnik enote, v kateri vojak prostovoljec prostovoljno služi vojaški rok.
(3) Odločbo o prenehanju prostovoljnega služenja vojaškega roka izda upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ki kandidata vodi v evidenci.
(4) V primerih iz prvega odstavka tega člena mora vojak prostovoljec povrniti stroške in prejemke, ki so nastali v okviru njegove napotitve in med prostovoljnim služenjem vojaškega roka.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek vojaku prostovoljcu ni treba povrniti stroškov in prejemkov:
– če je ocenjen kot nesposoben za vojaško službo;
– v primerih iz četrte alineje prvega odstavka tega člena, če ima za to opravičljiv razlog;
– če se prostovoljnemu služenju vojaškega roka v skladu s prvim odstavkom 13. člena te uredbe pisno odpove v prvih dveh tednih prve faze usposabljanja, razen če gre za razlog iz tretje alineje prvega odstavka tega člena.
(6) Vojak prostovoljec iz tega člena, razen iz prve in tretje alineje prvega odstavka tega člena, je lahko na njegovo željo ponovno napoten na prostovoljno služenje vojaškega roka, in sicer največ enkrat, pri čemer se upošteva njegova že pridobljena vojaška evidenčna dolžnost.
IV. PREJEMKI IN POVRAČILA 
18. člen 
(denarni prejemki) 
(1) Denarni prejemki vojakov prostovoljcev so prejemki za opravljanje vojaške službe in prejemek po prostovoljnem služenju vojaškega roka.
(2) Višina prejemkov iz prejšnjega odstavka se določi od osnove, ki je enaka minimalni plači v Republiki Sloveniji.
19. člen 
(prejemek za opravljanje vojaške službe) 
(1) Prejemki za opravljanje vojaške službe znašajo za vsak mesec služenja 70 odstotkov od osnove iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(2) Zneski iz prejšnjega odstavka se izplačajo do 15. v mesecu za pretekli mesec glede na število dni prostovoljnega služenja vojaškega roka oziroma najpozneje 15 dni po koncu služenja za mesec, v katerem je vojak prostovoljec zaključil prostovoljno služenje vojaškega roka.
(3) Dnevni znesek iz prejšnjega odstavka se izračuna tako, da se prejemek iz prvega odstavka tega člena deli s številom dni v mesecu, v katerem je vojak prostovoljec opravljal vojaško službo.
(4) V čas prostovoljnega služenja vojaškega roka iz prejšnjega odstavka se šteje tudi čas odobrene odsotnosti.
20. člen 
(prejemek po končanem prostovoljnem služenju vojaškega roka) 
(1) Vojaku prostovoljcu, ki je uspešno končal prostovoljno služenje vojaškega roka, pripada dodatni prejemek v višini 100 odstotkov od osnove iz drugega odstavka 18. člena te uredbe.
(2) Znesek iz tega člena se izplača v 15 dneh po koncu prostovoljnega služenja vojaškega roka.
21. člen 
(potni stroški) 
(1) Kandidatom in vojakom prostovoljcem pripadajo povračila potnih stroškov v skladu s predpisi o povračilih potnih stroškov, ki se nanašajo na izvrševanje vojaške dolžnosti.
(2) Stroški za prevoz se vojaku prostovoljcu, ki mu je odobren izhod ob koncu tedna ali za praznike, povrnejo za prevoz z najcenejšim javnim prevoznim sredstvom od kraja prostovoljnega služenja vojaškega roka do kraja njegovega prebivališča in nazaj.
(3) Potni stroški iz tega člena se povrnejo praviloma ob prvem naslednjem izplačilu prejemkov iz 18. člena te uredbe.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
22. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o prostovoljnem služenju vojaškega roka (Uradni list RS, št. 81/03, 116/07, 102/12, 6/14, 4/17 in 28/18), ki se uporablja do začetka uporabe te uredbe.
23. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2021.
Št. 00718-6/2021
Ljubljana, dne 13. maja 2021
EVA 2021-1911-0010
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti