Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

1558. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A), stran 4401.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. marca 2021.
Št. 003-02-3/2021-28
Ljubljana, dne 12. maja 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETI 2021 IN 2022 (ZIPRS2122-A) 
1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21 – ZDUOP) se v 30. členu v petem odstavku 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. pogodbe za investicije v Slovenski vojski, predvidene s splošnim dolgoročnim programom opremljanja in razvoja Slovenske vojske ter srednjeročnim obrambnim programom za njegovo izvedbo. Ministrstvo, pristojno za obrambo, mora pred prevzemom navedenih obveznosti pridobiti soglasje vlade.«.
2. člen 
V 60. členu se v tretjem odstavku v prvi alineji besedilo »4., 5., 7., 9., 10. in 11. točke« nadomesti z besedilom »4., 7., 9. in 10. točke«, v drugi alineji pa se besedilo »6. in 8. točke« nadomesti z besedilom »5., 6., 8. in 11. točke«.
V četrtem odstavku se pika na koncu odstavka nadomesti z vejico in doda besedilo »kadrovski načrt Komisije za preprečevanje korupcije pa se v letih 2021 in 2022 lahko poveča za največ 5 dodatnih zaposlitev v posameznem letu, pri tem pa mora organ zagotoviti sredstva za stroške dela v okviru sredstev za stroške dela v svojem finančnem načrtu.«.
3. člen 
62. člen se črta.
4. člen 
Za 69. členom se doda nov 69.a člen, ki se glasi:
»69.a člen 
(prerazporejanje sredstev na podprogram 230401 – Sredstva za financiranje epidemije COVID-19) 
Za namen financiranja ukrepov iz tretjega odstavka prejšnjega člena lahko vlada, ne glede na 2. točko drugega odstavka 28. člena tega zakona, prerazporedi pravice porabe na podprogram 230401 – Sredstva za financiranje epidemije COVID-19, če se utemeljeno pričakuje, da bo interventni ukrep financiran ali sofinanciran z namenskimi sredstvi EU.«.
5. člen 
V 78. členu se v prvem odstavku sedma alineja črta.
PREHODNE DOLOČBE 
6. člen 
(rok za predložitev letnih poročil) 
Ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov morajo tisti zavezanci, ki predložijo letna poročila na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence, in jim rok za predložitev poročil za preteklo leto poteče pred 30. aprilom 2021, v letu 2021 predložiti letna poročila najpozneje do 30. aprila 2021.
7. člen 
(predlaganje davčnega obračuna) 
(1) Ne glede na drugi odstavek 297. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US in 203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) mora zavezanec za davek predložiti davčnemu organu davčni obračun od dohodka iz dejavnosti za leto 2020 najpozneje do 30. aprila 2021.
(2) Ne glede na drugi odstavek 358. člen ZDavP-2 mora zavezanec za davek, ki sestavlja davčni obračun za davčno obdobje, ki se ne razlikuje od koledarskega leta, predložiti davčnemu organu davčni obračun davka od dohodka pravnih oseb za leto 2020 najpozneje do 30. aprila 2021.
(3) Če zavezanec za davek sestavlja davčni obračun za davčno obdobje, ki se razlikuje od koledarskega leta in je enako poslovnemu letu, ter se izteče rok za predložitev davčnega obračuna iz tretjega odstavka 358. člena ZDavP-2 do 30. aprila 2021, lahko predloži davčni obračun v enem mesecu po izteku roka iz tretjega odstavka 358. člena ZDavP-2.
8. člen 
(rok za priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) 
(1) Ne glede na prvi odstavek 308. člena ZDavP-2 zavezanec za davek opravi priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za davčno leto 2021 najpozneje do 30. aprila 2021 oziroma do poteka roka za preložitev obračuna akontacije dohodnine oziroma dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
(2) Ne glede na tretji odstavek 382.a člena ZDavP-2 zavezanec za davek priglasi ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za davčno leto 2021 oziroma za davčno leto, ki se začne v letu 2021, najpozneje do 30. aprila 2021 oziroma do poteka roka za predložitev davčnega obračuna.
(3) Šteje se, da je zavezanec za davek priglasil ugotavljanje davčne osnove za davčno leto z upoštevanjem normiranih odhodkov in se odločil za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, če do 30. aprila 2021 oziroma do poteka roka za predložitev davčnega obračuna ne obvesti davčnega organa o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v davčnem obračunu za predhodno davčno leto oziroma obdobje.
9. člen 
(zahteva za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine ter akontacije davka od dohodkov pravnih oseb) 
Ne glede na prvi odstavek 299. člena in deveti odstavek 371. člena ZDavP-2 zavezanec za davek zahtevi za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine in akontacije davka od dohodkov pravnih oseb priloži oceno davčne osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove.
10. člen 
(določitev nove zavarovalne osnove) 
Ne glede na šesti in trinajsti odstavek 145. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20 – ZFRO in 51/21) in ne glede na drugi odstavek 10. člena Pravilnika o določanju zavarovalne osnove (Uradni list RS, št. 89/13, 11/15, 83/16 in 72/17) se zavarovalna osnova v letu 2021 na novo določi na podlagi zadnjega obračuna akontacije dohodnine oziroma dohodnine od dohodka iz dejavnosti za mesec po mesecu, v katerem je bil obračun davka predložen davčnemu organu, vendar najpozneje za mesec maj.
KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-02/21-3/43
Ljubljana, dne 26. marca 2021
EPA 1736-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost