Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2020 z dne 5. 6. 2020

Kazalo

1245. Pravilnik o pomorski pilotaži, stran 2884.

  
Na podlagi četrtega odstavka 79. člena in za izvrševanje tretjega odstavka 79. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo, 41/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZPVZRZECEP) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o pomorski pilotaži 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa meje območja, način in čas opravljanja pomorske pilotaže (v nadaljnjem besedilu: pilotaža), pogoje za pridobitev pilotske izkaznice, način opravljanja strokovnega izpita za pomorskega pilota (v nadaljnjem besedilu: strokovni izpit), izpitni program in sestavo izpitne komisije, označevanje pilotskih plovil ter druga vprašanja v zvezi s pilotiranjem ladij.
2. člen 
(obveznost pilotaže) 
Pilotiranje ladij je obvezno za vplutje na območje koprskega tovornega pristanišča in druga območja, če vanje vpluje ali izpluje ladja, za katero je pilotaža obvezna.
3. člen 
(obvestilo pilotu) 
(1) Ladja, ki zahteva pomorskega pilota (v nadaljnjem besedilu: pilot), mora najmanj eno uro pred začetkom pilotiranja o nameravani pilotaži obvestiti pilota, ki o začetku pilotaže obvesti upravo z navedbo pilota, ki bo izvajal pilotažo.
(2) Ladja mora ob najavi pilotaže navesti pilotu tudi naslednje podatke: ime ladje, klicni znak in lastnosti ladje (dolžina, širina, ugrez, višina, hitrost, število in moč premčnih in krmnih potisnikov), pričakovani prihod na pilotsko postajo, podatke o delovanju pogonskih strojev, navtične in druge opreme ter druge pomembne podatke.
4. člen 
(pilotski postaji) 
(1) Za namen pilotaže sta na območju koprskega tovornega pristanišča določeni dve pilotski postaji, kjer se pilot vkrca na ladjo, in sicer:
1. Pilotska postaja A: na poziciji φ = 45033,8' N λ= 014040,2' E (bočno od Zaliva Viližan),
2. Pilotska postaja B: na pozicijiφ = 45033',8 N λ= 014041,6' E' (0,4 Nm zahodno od oznake varnih voda).
(2) Pilotiranje ladij na prihodu se začne na pilotskih postajah, ki so določene za naslednje vrste ladij, in sicer:
1. Pilotska postaja A:
– tankerske ladje (oljni tankerji, tankerji za prevoz kemikalij, tankerji za prevoz utekočinjenih naftnih plinov in tankerji za prevoz utekočinjenega zemeljskega plina),
– ladje, ki prevažajo nevarni tovor v skladu z Mednarodnim kodeksom o prevozu nevarnega blaga po morju (IMDG kodeks), razred 1 in 7 (eksplozivi in radioaktivne snovi),
– ladje z več kot 40.000 bruto tonaže,
– ladje z dolžine (LOA) nad 250 metrov,
2. Pilotska postaja B: za vse druge ladje, vključno s potniškimi ladjami in ladjami za križarjenje,
3. Za sidranje ladje na sidrišču koprskega tovornega pristanišča pilotaža ni obvezna.
(3) V primeru močnega vetra ali vzvalovanega morja lahko uprava za ladje iz 1. točke prejšnjega odstavka na predlog pilota dovoli vkrcanje pilota na pilotski postaji B.
(4) Pri vplutju je največja dovoljena hitrost ladje med pilotskimi postajami in vhodom v posamezni pristopni kanal pristanišča, na celotnem območju sidrišča ter v času vkrcanja ali izkrcanja pilota šest vozlov. Pri izplutju ladje pa omejitev velja do pilotske postaje B, oziroma do prvega zunanjega para boj posameznega bazena, ko se pilot izkrca.
(5) Za premik usidranih ladij s sidrišča v pristanišče se za vkrcanje pilota uporablja pilotska postaja B.
5. člen 
(oprema ladje) 
Oprema ladje za vkrcanje oziroma izkrcanje pilota mora biti pripravljena v skladu s Poglavjem V Mednarodne konvencije o varstvu človeškega življenja na morju, 1974, skupaj s protokoli in spremembami, v najnovejši različici (SOLAS konvencija).
6. člen 
(naloge pilota) 
(1) Pilot mora o začetku in koncu pilotaže obvestiti upravo in koordinacijo operative pristanišča. V ta namen se uporablja radio postaja in sicer VHF kanal 08 ali drug kanal, ki ga določi uprava. Pri prihodu ladje se za začetek pilotaže šteje prisotnost pilota na poveljniškem mostu, za konec pilotaže pa končani privez. Pri odhodu ladje se za začetek pilotaže šteje dejanski začetek odveza, za konec pilotaže pa odhod pilota s poveljniškega mosta.
(2) Pilot mora biti od začetka do konca izvajanja pilotaže na poveljniškem mostu na pilotskih postajah iz 4. člena tega pravilnika.
(3) Pilot mora med pilotažo dajati nasvete glede varnega vodenja ladje v pristanišče. Pred vhodom v pristopne kanale bazenov mora s poveljnikom ladje izmenjati informacije glede navigacijskih postopkov, lokalnih značilnosti območja pilotiranja in značilnosti ladje, na kateri se opravlja pilotiranje. Izmenjava podatkov mora potekati ves čas trajanja pilotaže v skladu z resolucijo Mednarodne pomorske organizacije, IMO A 601(15). Izmenjava informacij mora vključevati vsaj:
1. informacije o posebnih pogojih, kot so vreme, globina vode, pričakovan pomorski promet,
2. neobičajne značilnosti upravljanja z ladjo, težave s pogonskimi stroji, navigacijsko opremo ali omejitve posadke, ki lahko vplivajo na delovanje, ravnanje ali manevriranje ladje,
3. informacijo o priveznem mestu, številu in karakteristikah vlačilcev in čolnov za privez,
4. informacijo o planiranem številu in razporeditvi priveznih vrvi,
5. potrditev o jeziku, ki se bo uporabljal v času manevra na poveljniškem mostu, med posadko ter pilotom z vlačilci in privezovalci. Komunikacija med pilotom in ladijsko stražo na poveljniškem mostu se izvaja v angleščini ali v drugem jeziku, ki je skupen vsem udeležencem.
(4) Pilot mora pred vsakim manevrom vplutja, izplutja in premika ladje v ali iz koprskega tovornega pristanišča obvestiti poveljnika ladje in upravo o številu predpisanih vlačilcev, ki bodo uporabljeni. Pilot ne sme nadaljevati manevra, dokler pri prihodu ladje ali premiku s sidrišča predpisano število vlačilcev ni prisotno in pripravljeno pred vhodom v določeni pristopni kanal bazena. Pri odvezu ladje mora biti predpisano število vlačilcev pripravljeno ob ladji.
(5) Pilot mora med pilotažo obveščati upravo o vsaki posebnosti, ki lahko vpliva na varnost plovbe ali onesnaženje okolja, kot so na primer:
1. morebitne kršitve predpisov in pravil s področja varnosti plovbe, ki jih je storila pilotirana ali kakšna druga ladja, ali če poveljnik ladje ni storil vseh ukrepov za varnost ladje, posadke, potnikov in tovora, težave s pogonskim strojem, nedelovanje naprav na ladji,
2. škoda, ki nastane med pilotažo na ladji ali ki jo pilotirana ladja povzroči drugi ladji,
3. nepravilno delovanje naprav za varnost plovbe in ovire na plovni poti,
4. postopki na pilotirani ali drugi ladji, ki je ali lahko privede v nevarnost ladje in druge objekte na morju, jim povzroči škodo, oziroma zaradi katerih bi se onesnažilo pristanišče ali oviral promet v pristanišču ali drugih delih obalnega morja,
5. težave pri privezu, odvezu, premiku zaradi pristaniških dvigal, nedelujočih ali manjkajočih navigacijskih luči in signalov,
6. težave zaradi neprimernega dela vlačilcev, privezovalcev ali posadke, onesnaženja morja, ovir na plovni poti.
(6) Pilot mora pisno poročati upravi, kadar zavrne pilotiranje ladje ali v drugih primerih na zahtevo uprave.
7. člen 
(pridobitev pilotske izkaznice) 
(1) Pilotiranje ladij sme opravljati oseba, ki ima pilotsko izkaznico, in je vpisana v register pilotov.
(2) Oseba mora za pridobitev pilotske izkaznice vložiti vlogo na upravo in priložiti dokazila o izpolnjevanju naslednjih pogojev:
1. imeti mora naziv »prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več« in imeti v tem nazivu najmanj eno leto plovbe na ladji z bruto tonažo 3000 ali več,
2. imeti mora naslednje praktične izkušnje:
– delo na simulatorju iz 1. točke Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in se opravlja pri izvajalcih, pooblaščenih v skladu s predpisi o pooblastilih pomorščakov,
– izkušnje, pridobljene s prisotnostjo na ladji med opravljanjem pilotaže, iz 2. točke Priloge 1 tega pravilnika.
3. imeti mora predpisano zdravstveno sposobnost, ki jo dokazuje z zdravniškim spričevalom, ki ga izda pooblaščena zdravstvena ustanova,
4. imeti mora opravljen izpit iz varstva pri delu,
5. imeti mora opravljen strokovni izpit iz 8. člena tega pravilnika.
(3) Praktične izkušnje iz 2. točke prejšnjega odstavka se dokazuje z dnevnikom o opravljenih manevrih na simulatorju in potrdilom o opravljenem delu na simulatorju, ki ga izda izvajalec, ter dnevnikom o izkušnjah pridobljenih na ladji, ki ga potrdi uprava.
8. člen 
(strokovni izpit) 
(1) Strokovni izpit za pilota je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela.
(2) Teoretični del obsega preverjanje poznavanja:
1. predpisov o pomorski pilotaži,
2. členovitosti obale, zalivov, pristanišč in sidrišč v morju Republike Slovenije,
3. navigacijskih razmer v posameznih območjih morja Republike Slovenije,
4. pravil o izogibanju trčenju na morju,
5. objektov za varnost plovbe na obali in dostopih v pristanišča,
6. plovbe v pristaniščih in predelih, kjer je obvezno pilotiranje ladij,
7. pomorske radijske službe,
8. teorije manevriranja z ladjo,
9. predpisov o redu v pristaniščih,
10. pristaniških običajev in
11. splošnega komuniciranja na ladji in s predstavniki pristanišča ter uprave v slovenskem in angleškem jeziku.
(3) Praktični del obsega:
– na območju koprskega tovornega pristanišča za vsak posamezen bazen: en manever z ladjo pri vplutju in pristajanju in en manever pri odhodu ladje,
– za druga območja: en manever z ladjo pri vplutju in pristajanju in en manever pri odhodu ladje z območja, kjer bo pilotiral.
9. člen 
(opravljanje strokovnega izpita) 
(1) Strokovni izpit se opravlja na upravi in na ladji.
(2) Uprava določi kandidatu rok za opravljanje strokovnega izpita, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika in plačana pristojbina za strokovni izpit.
10. člen 
(izpitna komisija) 
(1) Strokovni izpit se opravlja pred izpitno komisijo, ki jo imenuje predstojnik uprave.
(2) Izpitno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednik in en član sta strokovna delavca uprave, drug član pa je pilot, ki ga določi uprava iz registra pilotov po sistemu rotacije.
(3) Za člana izpitne komisije je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj naziv prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več.
11. člen 
(teoretični in praktični del strokovnega izpita) 
(1) Kandidat najprej opravlja teoretični del strokovnega izpita.
(2) Kandidat, ki ne opravi teoretičnega dela strokovnega izpita, lahko ponovno opravlja izpit v roku, ki ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 90 dni. V nasprotnem primeru se šteje, da strokovnega izpita ni opravil.
(3) Kandidatu, ki opravi teoretični del strokovnega izpita, uprava v roku enega meseca določi rok za opravljanje praktičnega dela strokovnega izpita na tistem območju, kjer bo opravljal pilotiranje ladij.
(4) Kandidat, ki ne opravi praktičnega dela strokovnega izpita, lahko ta del izpita ponavlja v roku, ki ne sme biti krajši od 60 dni in ne daljši od enega leta. V nasprotnem primeru se šteje, da strokovnega izpita ni opravil.
12. člen 
(ugovor) 
(1) Če se kandidat ne strinja z oceno teoretičnega ali praktičnega dela strokovnega izpita, ima pravico do ugovora pri predsedniku izpitne komisije. Ugovor mora kandidat vložiti pisno najkasneje naslednji delovni dan po opravljanju teoretičnega oziroma praktičnega dela strokovnega izpita.
(2) Izpitna komisija o ugovoru odloči najkasneje v roku treh dni po prejemu ugovora. Izpitna komisija lahko oceno spremeni ali potrdi.
(3) V primeru, če se ne da ugotoviti, ali je ocena strokovnega izpita pravilna, komisija odloči, da se strokovni izpit ponovi. Kandidat ponovno pristopi k izpitu na podlagi vloge za pristop k strokovnemu izpitu, zoper katerega oceno je vložil ugovor.
13. člen 
(izostanek od strokovnega izpita) 
Če kandidat ne pristopi k strokovnemu izpitu in izostanka ne opraviči z dokazilom, ki opravičuje izostanek, ali odstopi potem, ko je že začel opravljati strokovni izpit, se šteje, da strokovnega izpita ni opravil. Glede stroškov strokovnega izpita se šteje, da je kandidat strokovni izpit opravljal.
14. člen 
(zapisnik) 
(1) O poteku strokovnega izpita se vodi zapisnik.
(2) Po končanem strokovnem izpitu izpitna komisija oceni uspešnost kandidata z oceno »uspešno« ali »neuspešno« in jo vpiše v zapisnik.
15. člen 
(izdaja pilotske izkaznice) 
(1) Kandidatu, ki je opravil strokovni izpit in izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika, izda uprava pilotsko izkaznico, s katero izkazuje usposobljenost za pilotiranje ladij na določenem območju.
(2) Med pilotiranjem ladje ima pilot pilotsko izkaznico pri sebi.
(3) Pilot mora voditi dnevnik o pilotaži glede na območja pilotiranja, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
– datum, uro začetka in konca pilotaže,
– vremenske razmere (vidljivost, vetrovnost, padavine in podobno),
– opis ladje (ime, vrsta, tonaža, dolžina, zastava, število potisnih vijakov in podobno),
– število uporabljenih vlačilcev,
– posebnosti oziroma druge okoliščine, ki so pomembne za varnost plovbe.
16. člen 
(sestavine pilotske izkaznice) 
(1) Sestavine pilotske izkaznice so:
– napis »Republika Slovenija«,
– napis »Ministrstvo za infrastrukturo«,
– napis »Uprava Republike Slovenije za pomorstvo«,
– državni grb Republike Slovenije,
– številka izkaznice,
– priimek in ime pilota, ki mu je bila izdana izkaznica,
– datum in kraj rojstva pilota,
– imetnikova fotografija, velikosti 35 mm × 45 mm, čez njo suhi pečat uprave, pod njo pa prostor za imetnikov podpis,
– navedba območja, na katerem ima pilot pravico opravljati pilotažo,
– kraj in datum izdaje izkaznice, pečat uprave ter podpis osebe, pooblaščene za izdajo izkaznice,
– prostor za podaljšanje veljavnosti,
– morebitne omejitve.
(2) Pilotska izkaznica se izda v slovenskem in angleškem jeziku.
(3) Za pogrešitev, izgubo ali tatvino pilotske izkaznice se smiselno uporabljajo določbe o pogrešitvi potrdila za upravljanje s čolni.
17. člen 
(podaljšanje pilotske izkaznice) 
(1) Pilotska izkaznica se izda za dve leti. Za krajši čas se izda, če zdravniško spričevalo velja krajši čas.
(2) Veljavnost pilotske izkaznice podaljšuje uprava na podlagi zdravniškega spričevala in strokovne usposobljenosti, če je pilot opravil najmanj 80 manevrov v predhodnih dveh letih.
(3) V primeru, da pilot v predhodnih dveh letih ni opravil najmanj 80 manevrov, mora ponovno opraviti strokovni izpit iz 8. člena tega pravilnika.
(4) Pilot, ki mu preneha pravica opravljati pilotažo, mora pilotsko izkaznico v roku treh dni vrniti upravi.
18. člen 
(praktični preizkus pilotiranja za druga območja) 
(1) Pilot, ki je pridobil pilotsko izkaznico in želi opravljati pilotiranje ladje na območju izven koprskega tovornega pristanišča, mora za to območje opraviti praktični preizkus pilotiranja iz druge alineje tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika.
(2) Po uspešno opravljenem praktičnem preizkusu pilotiranja uprava v pilotski izkaznici navede območje, na katerem ima pilot pravico opravljati pilotažo.
(3) Za praktični preizkus se smiselno uporabljajo določbe 9. do 14. člena tega pravilnika.
19. člen 
(izpit za pilotiranje ladij z ugrezom nad 16,5 metrov) 
(1) Uprava pilotu omeji pilotiranje ladij z ugrezom nad 16,5 metrov, dokler ne pridobi praktičnih izkušenj na simulatorju, ki obsegajo pet manevrov z ladjo z ugrezom nad 16,5 metrov pri vplutju in pristajanju ali odhodu ladje, in opravi praktični del izpita, ki obsega en manever z ladjo z ugrezom nad 16,5 metrov pri vplutju in pristajanju ali odhodu ladje.
(2) Uprava v pilotski izkaznici izbriše omejitev pilotiranja ladij z ugrezom nad 16,5 metrov na podlagi praktičnih izkušenj iz prejšnjega odstavka in opravljenega praktičnega dela izpita.
20. člen 
(pilotsko plovilo in posadka) 
(1) Pilotsko plovilo mora imeti na premcu na obeh straneh napisano črko »P« ali napis »PILOT« v barvi, ki se vidno loči od barve čolna ter v višini črk najmanj 45 cm in širini najmanj 6 cm. Imeti mora neprekinjen nedrseči krov brez ovir za varen in nemoten prehod pilota in članov posadke, oprijemalo po celotni dolžini kabine in izpostavljenih delih premca ali krme ter mora biti opremljeno z ustrezno komunikacijsko in navigacijsko opremo.
(2) Pilotsko plovilo mora imeti podnevi med pilotiranjem na vrhu jambora pilotsko zastavo črke »H« v skladu z Mednarodnim signalnim kodeksom, ki ga je izdala Mednarodna pomorska organizacija, ponoči pa prižgane luči, ki so predpisane za pilotsko plovilo v skladu s Konvencijo o mednarodnih pravilih za izogibanje trčenju na morju (Uradni list SFRJ, št. 60/75 in Uradni list SFRJ – Mednarodne pogodbe, št. 12/86 in 12/90).
(3) Na pilotskem plovilu, kadar je namenjeno za prevoz pilota do ladje ali iz nje, mora biti poleg pilota in osebe, ki upravlja plovilo, še ena oseba ki je usposobljena za upravljanje plovila. Ta oseba preveri, da je pilotska lestev postavljena tako, da omogoča varen pristop pilota glede na višino krova pilotskega plovila in upoštevanega valovanja ter pomaga pilotu pri stopanju na lestev, sestopanju, ali pri padcu v morje, in sodeluje pri drugih okoliščinah, ki vplivajo na varnost plovbe in varstvo človeških življenj na plovilu.
(4) Pilot in posadka pilotskega plovila morajo med plovbo pilotskega plovila za izvajanje pilotaže nositi zaščitno opremo in rešilne jopiče, pilot pa tudi med vkrcanjem na ladjo oziroma izkrcanjem iz nje.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
21. člen 
(prehodno obdobje) 
Pilotska izkaznica, izdana pred uveljavitvijo tega pravilnika, velja do poteka njene veljavnosti.
22. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pomorski pilotaži (Uradni list RS, št. 115/06 in 27/13).
23. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, tretji odstavek 20. člena tega pravilnika pa se začne uporabljati 1. septembra 2020.
Št. 007-135/2019/21
Ljubljana, dne 15. maja 2020
EVA 2019-2430-0036
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost