Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2019 z dne 12. 4. 2019

Kazalo

1043. Pravilnik o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti, stran 2835.

  
Na podlagi četrtega odstavka 11. člena, drugega odstavka 13. člena in sedmega odstavka 17. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 45/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16 – popr.) ministrica za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) S tem pravilnikom se podrobneje določijo način izvajanja postopkov in nalog, za katere pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) lahko pridobi odobritev delavnice za tahografe (v nadaljnjem besedilu: odobritev), pogoji in način dokazovanja, s katerimi vlagatelj dokazuje izpolnjevanje pogojev za odobritev, postopke za odobritev ter vsebino in obliko vloge za izdajo odobritve in njeno podaljšanje ter način obveščanja in vsebino oglasne deske delavnice za tahografe (v nadaljnjem besedilu: delavnica).
(2) S tem pravilnikom se izvaja Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2016/799 z dne 18. marca 2016 o izvajanju Uredbe (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta za določitev zahtev glede konstrukcije, preskušanja, namestitve, delovanja in popravila tahografov in njihovih sestavnih delov (UL L št. 139 z dne 26. 5. 2016, str. 1), zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/502 z dne 28. februarja 2018 o spremembi o Izvedbene uredbe (EU) 2016/799 za določitev zahtev glede konstrukcije, preskušanja, namestitve, delovanja in popravila tahografov in njihovih sestavnih delov (UL L št. 85 z dne 28. 3. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2016/799/EU).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izraz tahograf, uporabljen v tem pravilniku, pomeni analogni tahograf, digitalni tahograf in pametni tahograf.
3. člen 
(vrste delavnic) 
(1) Delavnica je stacionarna ali mobilna.
(2) Stacionarna delavnica je delavnica, ki opravlja postopke in naloge na lokaciji in v prostorih, ki so navedeni v odločbi o odobritvi.
(3) Mobilna delavnica je delavnica, ki izvaja postopke in naloge izven lokacije stacionarne delavnice v delovnih dnevih od ponedeljka do petka.
(4) Mobilna delavnica lahko pridobi odobritev za izvajanje postopkov in nalog iz 8. do 12. člena tega pravilnika.
(5) Mobilna delavnica lahko postane tista delavnica, ki ima najmanj pet let neprekinjeno odobritev za stacionarno delavnico.
4. člen 
(izvajanje nalog) 
(1) Vlagatelj lahko zahteva odobritev za izvajanje postopkov in nalog:
– za analogni tahograf iz Priloge I Uredbe (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom (UL L št. 60 z dne 28. 2. 2014, str.1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 165/2014/EU),
– za digitalni tahograf iz Priloge IB Uredbe Sveta (EGS) 3821/85 z dne 20. decembra 1985 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu (UL L št. 370 z dne 31. 12. 1985, str. 34), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1161/2014 z dne 30. oktobra 2014 o prilagoditvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu tehničnemu napredku (UL L št. 311 z dne 31. 10. 2014, str. 19), (v nadaljnjem besedilu Uredba 3821/85/EGS) in
– za pametni tahograf iz Priloge 1C Izvedbene uredbe 2016/799/EU.
(2) Odobritev za izvajanje postopkov in nalog delavnice za pametni tahograf se lahko izda samo, če ima delavnica tudi odobritev za izvajanje postopkov in nalog za analogni tahograf in za digitalni tahograf.
II. NAČIN IZVAJANJA POSTOPKOV IN NALOG DELAVNICE 
5. člen 
(začetek izvajanja postopkov) 
Vsak postopek od 6. do 10. člena in 15., 16., 18. in 19. člena tega pravilnika se v delavnici začne in zaključi po odprtju oziroma zaprtju zahtevka oziroma delovnega naloga, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika. Delavnica hrani izvirnik podpisanega zahtevka oziroma delovnega naloga najmanj tri leta od datuma nastanka.
6. člen 
(nameščanje) 
(1) Nameščanje je postopek vgraditve tahografa v motorno vozilo. Pri nameščanju morajo biti upoštevana navodila proizvajalca tahografa o vgraditvi tahografa v motorno vozilo.
(2) Pred začetkom nameščanja se izvede postopek preverjanja v skladu z 8. členom tega pravilnika.
(3) Po prvi namestitvi tahografa v vozilo je potrebno izdelati zapisnik o prvi namestitvi, katerega vsebina in oblika sta določeni v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Po namestitvi tahografa v vozilo se izvede postopke v skladu z 9., 11., 12. in 13. členom tega pravilnika.
7. člen 
(aktiviranje) 
V okviru postopka nameščanja iz prejšnjega člena tehnik izvede aktiviranje digitalnega tahografa ali pametnega tahografa.
8. člen 
(preverjanje) 
(1) Preverjanje tahografa se izvede po postopku iz Priloge 10, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) V postopku preverjanja analognega tahografa se preveri ali ustreza glede pravilnosti delovanja in točnosti predpisanim zahtevam iz Priloge I Uredbe 165/2014/EU in se izdela zapis na tahografskem vložku po postopku iz prejšnjega odstavka, da se ugotovi, ali analogni tahograf ustreza predpisanim zahtevam. Izvirnik zapisa tahografskega vložka hrani delavnica. Kopija zapisa tahografskega vložka se na zahtevo izroči naročniku preverjanja.
(3) V postopku preverjanja digitalnega tahografa se preveri ali ustreza glede pravilnosti delovanja in točnosti predpisanim zahtevam iz Priloge IB Uredbe 3821/85/EGS in se izdelajo izpisi rezultatov preverjanja po postopku iz prvega odstavka tega člena, da se ugotovi, ali digitalni tahograf ustreza predpisanim zahtevam. Izvirnike izpisa hrani delavnica. Kopija izpisa se na zahtevo izroči naročniku preverjanja.
(4) V postopku preverjanja pametnega tahografa se preveri ali ustreza glede pravilnosti delovanja in točnosti predpisanim zahtevam iz Priloge 1C Izvedbene uredbe 2016/799/EU in se izdelajo izpisi rezultatov preverjanja po postopku iz prvega odstavka tega člena, da se ugotovi, ali pametni tahograf ustreza predpisanim zahtevam. Izvirnike izpisa hrani delavnica. Kopija izpisa se na zahtevo izroči naročniku preverjanja.
(5) Če zapis na tahografskem vložku ali izpis iz njega ustreza predpisanim zahtevam, se tahograf opremi s predpisanimi oznakami in plombami ter se izdela zapisnik o preverjanju. Zapisnik se izdela tudi, če se ugotovi, da zapisovalna oprema ne ustreza predpisanim zahtevam.
(6) Vsebina in oblika zapisnika iz prejšnjega odstavka sta določeni v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(7) Preverjanje analognega tahografa lahko izvede tehnik, ki je izvedel servisiranje analognega tahografa.
9. člen 
(kontrola) 
(1) Kontrolaje postopek, ki se opravi na motornem vozilu, ki ima nameščen tahograf. Pri tem postopku se ugotavlja, ali analogni tahograf izpolnjuje pogoje, ki so določeni v Prilogi I Uredbe 165/2014/EU, ali digitalni tahograf izpolnjuje pogoje, ki so navedeni v prilogi Prilogi IB Uredbe 3821/85/EGS in ali pametni tahograf izpolnjuje pogoje, ki so navedeni v Prilogi 1C Izvedbene uredbe 2016/799/EU.
(2) Kontrola se v primeru suma o manipulaciji digitalnega tahografa ali pametnega tahografa izvede v skladu s Prilogo 13, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Kontrolo lahko izvede oseba, ki je izvedla namestitev v skladu s 6. členom tega pravilnika.
(4) V postopku kontrole se preveri tudi pravilnost nastavitve naprave za omejevanje hitrosti glede na kategorijo motornega vozila v skladu s predpisom, ki ureja dele in opremo vozil. O kontroli se izdela zapisnik o kontroli omejilnika hitrosti, katerega vsebina in oblika sta določeni v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika. Če so odstopanja naprave za omejevanje hitrosti večja od dopustnih, se izdela zapisnik o kontroli omejilnika hitrosti z negativno odločitvijo o skladnosti. V tahograf, ki dopušča to možnost, se vnese vrednost, na katero mora biti nastavljena naprava za omejevanje hitrosti glede na kategorijo motornega vozila.
(5) Postopek kontrole lahko prek informacijskega sistema za vodenje evidenc začasno prekine inšpektorat, pristojen za promet, v primeru inšpekcijskega nadzora. Če inšpektorat, pristojen za promet, v 75 minutah ne izvede nadzora, se postopek kontrole lahko nadaljuje. Mobilna delavnica mora v informacijski sistem vnesti naslov in uro začetka izvajanja postopka kontrole en delovni dan pred predvidenim datumom izvedbe. Vnos lahko prekliče najmanj dve uri pred začetkom izvajanja postopka kontrole.
(6) Postopek kontrole analognega in digitalnega tahografa traja najmanj 30 minut. Postopek kontrole pametnega tahografa traja najmanj 45 minut.
10. člen 
(izredni pregled) 
(1) Izredni pregled je kontrolni postopek, ki se opravi na motornem vozilu z nameščenim tahografom med uporabo tega vozila. Izredni pregled se izvede v delavnici za tahografe na podlagi odredbe osebe, pooblaščene za izvajanje nadzora iz 2., 5. in 6. točke prvega odstavka 32. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 45/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16 – popr.; v nadaljnjem besedilu: zakon). Odredba vsebuje pogoje glede zagotavljanja istovetnosti tahografa od odločitve za izredni pregled do njegove izvedbe v delavnici, kot so hramba vozila, dostop v vozilo in drugo.
(2) Delavnica pri izrednem pregledu izvede postopek kontrole iz prejšnjega člena in ugotavlja, ali zapisovalna oprema izpolnjuje pogoje, ki so določeni v Prilogi I Uredbe 165/2014/EU (analogni tahograf) ali Prilogi IB Uredbe 3821/85/EGS (digitalni tahograf) ali Prilogi 1C Izvedbene uredbe 2016/799/EU (pametni tahograf). Preveri se tudi pravilnost nastavitve naprave za omejevanje hitrosti glede na kategorijo motornega vozila. Postopek izrednega pregleda se izvaja v skladu s Prilogo 14, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Pri izrednem pregledu delavnica vodi zapisnik o kontroli, katerega vsebina in oblika sta določeni v Prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika. V zapisniku se navede ali tahograf in z njo povezani elementi izpolnjujejo pogoje med uporabo vozila, ki so določeni v Prilogi I Uredbe 165/2014/EU (analogni tahograf) ali prilogi Prilogi IB Uredbe 3821/85/EGS (digitalni tahograf) ali Prilogi 1C Izvedbene uredbe 2016/799/EU (pametni tahograf).
(4) Če delavnica pri izvajanju izrednega pregleda tahografa in z njim povezanih elementov ali naprave za omejevanje hitrosti ugotovi, da iz objektivnih razlogov (npr. zahtevana specifična znanja in orodja, konstrukcijske lastnosti vozila, zapletenost instalacije, pristojnosti za posege v vozilo) ni mogoče nadaljevati izrednega pregleda, o tem obvesti nadzorni organ, ki je odredil izredni pregled. Če se nadzorni organ odloči za nadaljevanje postopka izrednega pregleda, delavnica vključi tudi pooblaščeno servisno delavnico motornega vozila, ki lahko ustrezno nadaljuje začeti izredni pregled ali pooblaščenega proizvajalca tahografa. Delavnica, ki začne izredni pregled, ga zaključi z zapisnikom o kontroli, v katerem navede tudi ugotovitve pooblaščene servisne delavnice motornega vozila ali pooblaščenega proizvajalca tahografa.
(5) Na podlagi ugotovitev iz poročila osebe, pooblaščene za izvajanje nadzora, tehnik primerja ugotovitve nadzornega organa s podatki v tahografu in poda ugotovitev, ali so takšni zapisi v tahografu možni brez manipulacije tahografa.
(6) Če oseba, pooblaščena za izvajanje nadzora odredi, da se enota v vozilu oziroma dajalnik impulzov odstrani iz vozila, delavnica v nadaljevanju postopka odstrani enoto v vozilu oziroma dajalnik impulzov iz vozila. Oseba pooblaščena za izvajanje nadzora lahko odredi tudi odstranitev ožičenja med enoto v vozilu in dajalnikom impulzov. Odstranjena naprava za manipulacijo ali odstranjena enota v vozilu, dajalnik impulzov in ožičenje se izroči osebi, pooblaščeni za izvajanje nadzora, ki je odredila izredni pregled.
(7) Na predlog uporabnika vozila delavnica po izvedeni izgraditvi celotnega sistema tahografa izvede postopek nameščanja in kontrole. V vozilo se namestita ustrezna nova enota in dajalnik impulzov ter se izvede njuno novo ločeno ožičenje brez povezave na obstoječe ožičenje. Postopek v delavnici se začne in zaključi po zahtevku oziroma delovnem nalogu na podlagi 5. člena tega pravilnika.
11. člen 
(zapisnik o kontroli) 
(1) Pri vsaki kontroli se vodi zapisnik o kontroli, katerega vsebina in oblika sta določeni v Prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) K zapisniku o kontroli se priloži tahografski vložek z izpisom, nastalim v postopku kontrole za analogni tahograf ali izpis rezultatov preverjanja, ki je nastal v postopku kontrole za digitalni tahograf ali pametni tahograf.
(3) Pri kontroli digitalnega tahografa ali pametnega tahografa, ki se izvede po postopku iz Priloge 12, ki je sestavni del tega pravilnika, se podatki o kontroli prenesejo v zapisnik iz kartice delavnice. Delavnica hrani kartice, ki jim je potekel rok veljavnosti, še tri leta.
(4) Po izvedenem plombiranju iz 13. člena tega pravilnika se zapisnik o kontroli izda na zahtevo stranke, ki je podala delovni nalog, in se stranko seznani z rezultati kontrole. Zapisnik o kontroli hrani delavnica najmanj tri leta od datuma nastanka.
12. člen 
(certifikat o kontroli) 
Po končanem postopku kontrole delavnica izroči stranki certifikat o kontroli. Vsebina in oblika certifikata o kontroli sta določeni na obrazcu v Prilogi 9, ki je sestavni del tega pravilnika.
13. člen 
(plombiranje) 
(1) Če tahograf izpolnjuje pogoje iz postopka kontrole iz 9. člena tega pravilnika, se izvede postopek plombiranja. Plombiranje se izvede na vseh plombirnih mestih s plombami, ki vsebujejo oznako, ki je delavnici dodeljena ob odobritvi.
(2) Plombe, ki niso vključene v postopke in naloge iz šestega odstavka tega člena, lahko odstrani le oseba, pooblaščena za izvajanje nadzora:
– zaradi preverjanja točnosti nastavitve konstante tahografa;
– zaradi ugotavljanja pravilnega krmiljenja naprave za omejevanje hitrosti;
– zaradi ugotovitve morebitne prisotnosti naprav, s katerimi je mogoče vplivati na pravilno delovanje tahografa;
– zaradi ugotovitve morebitne prisotnosti naprav, s katerimi je mogoče vplivati na pravilno delovanje naprave za omejevanje hitrosti.
(3) Kopijo poročila o izvedeni cestni kontroli, izdanega s strani osebe, pooblaščene za izvajanje nadzora po odstranitvi plomb, se izroči vozniku, in se shrani v vozilu. Delodajalec voznika zagotovi, da se po končanem prevozu izvede postopek plombiranja tahografa v skladu s prvim odstavkom tega člena v delavnici, kjer se hrani kopija poročila.
(4) Plombe se lahko odstranijo tudi v primeru popravila ali servisiranja vozila. Izvajalec popravila vozila ali servisiranja vozila o odstranitvi izda pisno poročilo o odstranitvi plombe z navedbo kraja, časa in vzroka za odstranitev plombe. Kopijo pisnega poročila o odstranitvi plomb se izroči vozniku in se shrani v vozilu. Delodajalec voznika zagotovi, da se po končanem prevozu izvedeta postopek kontrole v skladu z 9. členom tega pravilnika in postopek plombiranja tahografa v skladu s prvim odstavkom tega člena v delavnici, kjer se hrani kopija poročila.
(5) Za odstranjene plombe, za katere delodajalec ali voznik nima kopije pisnega poročila iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, in za poškodovane plombe delavnica vodi evidenco v okviru informacijskega sistema, ki vsebuje podatke iz Priloge 5 tega pravilnika. Kopije poročil iz tretjega in četrtega odstavka tega člena delavnica hrani kot prilogo zapisnika o kontroli.
(6) Pri izvajanju postopkov in nalog iz 8., 9. in 10. člena tega pravilnika lahko plombe odstrani tudi tehnik.
(7) Za plombe, ki so zaporedno oštevilčene s strani proizvajalcev plomb, delavnica v okviru informacijskega sistema za delavnice vodi po posameznem proizvajalcu plomb materialno evidenco pridobljenih, uporabljenih, izgubljenih, ukradenih in poškodovanih plomb. Poškodovane plombe mora delavnica fizično hraniti še tri leta od dneva poškodbe. V primeru tatvine mora delavnica tatvino prijaviti policiji.
14. člen 
(identifikacijska ploščica) 
Po izvedenem postopku plombiranja iz prejšnjega člena se identifikacijska ploščica izpiše in namesti na tak način, da se ob poskusu odstranitve nepopravljivo poškoduje. Identifikacijska ploščica mora vsebovati tudi številko plombe.
15. člen 
(prenos in varovanje podatkov v primeru servisiranja, razgradnje ali zamenjave digitalnega tahografa in pametnega tahografa) 
(1) Če se v postopku kontrole ugotovi, da je treba digitalni tahograf ali pametni tahograf servisirati, razgraditi ali zamenjati, delavnica iz njega prenese podatke. Delavnica hrani kopijo podatkov na ustreznem spominskem mediju tri leta od izvedbe prenosa. Kopija podatkov se hrani v delavnici tako, da ni dostopna nepooblaščenim osebam, in je ni dovoljeno spreminjati. Delavnica vodi zapisnik o prenosu podatkov iz digitalnega tahografa ali pametnega tahografa na obrazcu, ki je kot Priloga 6 sestavni del tega pravilnika.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka delavnica izroči delodajalcu voznika. O izročitvi podatkov se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke iz Priloge 6 tega pravilnika. Zapisnik podpiše delodajalec. Delavnica hrani izvirnik podpisanega zapisnika najmanj tri leta od datuma nastanka.
16. člen 
(neizvedljivost prenosa ali izpisa podatkov) 
(1) Če prenos podatkov na spominski medij v primerih iz prejšnjega člena ni mogoč, lahko pa se izdela izpis podatkov iz digitalnega tahografa ali pametnega tahografa, delavnica o tem obvesti delodajalca voznika. Na njegovo zahtevo delavnica izvede izpis za časovno obdobje zadnjih treh mesecev.
(2) Če izpisa v skladu s prejšnjim odstavkom ni mogoče izdelati, delavnica izda delodajalcu voznika certifikat o neizvedljivosti prenosa ali izpisa podatkov, s katerim se potrjuje, da prenos ali izpis podatkov iz digitalnega tahografa ali pametnega tahografa ni mogoč.
(3) Certifikat o neizvedljivosti prenosa ali izpisa podatkov se lahko izda tudi na zahtevo stranke.
(4) Vsebina in oblika certifikata o neizvedljivosti prenosa ali izpisa podatkov sta določeni v Prilogi 7, ki je sestavni del tega pravilnika. Navedeni certifikat se lahko izda le na podlagi zapisnika o kontroli, v katerem so navedeni razlogi za izdajo tega certifikata, način ugotovitve in postopki ugotovitve nezmožnosti prenosa podatkov.
17. člen 
(obveščanje prometnega inšpektorata) 
V skladu s predpisom, ki ureja nadzor izvajanja predpisov o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi in četrtim odstavkom 11. člena zakona delavnica o nezmožnosti prenosa ali izpisa podatkov iz digitalnega tahografa ali pametnega tahografa obvesti inšpektorat, pristojen za promet, prek informacijskega sistema.
18. člen 
(servisiranje analognega tahografa) 
(1) Servisiranje analognega tahografa je postopek, ki pomeni poseganje v enoto v vozilu in opravičuje prelom servisnih plomb, ki so nameščene na analognem tahografu. Zamenjava dajalnika impulzov in enote v vozilu ne pomeni servisiranja, temveč nameščanje v skladu s 6. členom tega pravilnika.
(2) O vsakem servisiranju se vodi zapisnik o servisu, katerega vsebina in oblika sta določeni v Prilogi 8, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Po opravljenem servisu se opravi preverjanje analognega tahografa po postopku iz Priloge 11, ki je sestavni del tega pravilnika. Po uspešno opravljenem preverjanju se analogni tahograf plombira s plombami, ki vsebujejo oznako, ki jo je delavnici dodelil proizvajalec analognega tahografa v okviru njegove uradne servisne mreže in je delavnici dodeljena ob odobritvi.
19. člen 
(servisiranje digitalnega tahografa ali pametnega tahografa) 
(1) Servisiranje digitalnega tahografa ali pametnega tahografa je postopek, ki pomeni poseganje v enoto v vozilu in opravičuje prelom servisnih plomb, ki so nameščene na enoti v vozilu. Zamenjava dajalnika impulzov in enote v vozilu ne pomeni servisiranja, temveč nameščanje v skladu s 6. členom tega pravilnika.
(2) Servisiranje digitalnega tahografa ali pametnega tahografa izvajajo proizvajalci tahografa.
III. POGOJI ZA ODOBRITEV IN NAČIN NJIHOVEGA DOKAZOVANJA 
20. člen 
(zagotavljanje sledljivosti izvajanja postopkov in nalog) 
(1) Vlagatelj za postopke in naloge iz 5. do 16. člena tega pravilnika zagotavlja sledljivost z dokumentiranjem opisov postopkov in nalog, funkcij in tehničnega obsega dela, načina ravnanja s celotno dokumentacijo, povezano z njegovimi dejavnostmi, načina ravnanja s tahografi, na katerih izvaja postopke in naloge, sistema vodenja in varovanja zapisov o izvajanju postopkov in nalog ter s tem, da so zapisi ustrezno shranjeni in osebni podatki varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
(2) Vlagatelj izkazuje usposobljenost za izvajanje postopkov in nalog iz prejšnjega odstavka z veljavno akreditacijsko listino s prilogo, izdano v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020.
21. člen 
(širitev obsega izvajanja postopkov in nalog) 
(1) Vlagatelj lahko pridobi odobritev za izvajanje postopkov in nalog iz 5. do 16. člena tega pravilnika, za katere še nima pridobljene akreditacijske listine, če izpolnjuje pogoje od 22. do 31. člena tega pravilnika ter predloži dokazilo, da je podal prijavo za pridobitev akreditacije za te postopke in naloge pri organizaciji, ki izvaja postopke akreditiranja.
(2) Vlagatelj v 12 mesecih od dneva pridobitve odobritve iz prejšnjega odstavka predloži ministrstvu, pristojnemu za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) pogodbo o vzpostavitvi in vzdrževanju akreditacije v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020 z organizacijo, ki izvaja postopke akreditiranja in v 24 mesecih od dneva pridobitve odobritve iz prejšnjega odstavka predloži ministrstvu veljavno akreditacijsko listino s prilogo, iz katere je razvidno, da postopke in naloge, za katere je pridobil to odobritev, izvaja v skladu z navedenim standardom.
(3) Če vlagatelj ne predloži veljavne pogodbe oziroma akreditacijske listine v roku iz prejšnjega odstavka, je delavnici odobritev odvzeta.
(4) Če vlagatelj po odvzemu odobritve iz tretjega odstavka tega člena znova zaprosi za odobritev postopkov in nalog, lahko pridobi odobritev le, če vlogi priloži veljavno akreditacijsko listino.
22. člen 
(ustreznost prostorov) 
(1) Prostori za izvajanje postopkov in nalog morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
– biti morajo v Republiki Sloveniji;
– zagotavljati morajo varno delo in izvajanje postopkov in nalog za zaposlene pri vlagatelju, stranke ter morebitne obiskovalce.
(2) Vlogi za pridobitev odobritve se priloži:
– načrt prostorov v merilu 1:100, z navedbo namembnosti in lokacije posameznega prostora, ki se bo uporabljal za izvajanje postopkov in nalog delavnice;
– izvirnik ali kopija javne listine, s katero vlagatelj dokazuje, da ima prostore v lasti, oziroma izvirnik ali kopija veljavne pogodbe, s katero dokazuje, da lahko uporablja te prostore za izvajanje postopkov in nalog za ves čas trajanja odobritve;
– izjava, da ni nobene druge pravne ali dejanske ovire, ki bi vlagatelju preprečevala, da bi navedene prostore lahko uporabljal ves čas trajanja odobritve.
(3) Ta člen se smiselno uporablja tudi za mobilno delavnico.
23. člen 
(ustrezna oprema in orodje) 
(1) Vlagatelj mora imeti na voljo najmanj naslednjo opremo in orodje:
– opremo in orodje, s katerimi lahko izvaja postopke in naloge v skladu s tem pravilnikom;
– pisarniško opremo;
– komunikacijske povezave;
– opremo za varovanje objekta.
(2) Vlogi za pridobitev odobritve se priloži:
– seznam ustrezne opreme in orodja;
– dokazila ali izjavo o tem, da vlagatelj razpolaga z ustrezno opremo in orodjem iz prejšnjega odstavka;
– izjava, da ni nobene druge pravne ali dejanske ovire, ki bi vlagatelju preprečevala, da bi navedeno opremo in orodje lahko uporabljal za izvajanje postopkov in nalog ves čas trajanja odobritve.
24. člen 
(dokazila za tehnika) 
Glede zaposlenih tehnikov se vlogi za pridobitev odobritve priloži:
– izjava, iz katere je razvidno, da je tehnik pri vlagatelju zaposlen za nedoločen čas s polnim delovnim časom;
– kopija listine, s katero se dokazuje opravljeno strokovno usposabljanje tehnika pri enem od proizvajalcev tahografa, ki imajo priznano odobritev tipa za analogne tahografe ali interoperabilni test za digitalne tahografe ali pametne tahografe, oziroma pri pravni ali fizični osebi, ki ima zaposleno osebo, ki je pri enem od proizvajalcev opravila šolanje za inštruktorja strokovnega izobraževanja. Potrdilo o izobraževanju ne sme biti starejše od treh let. Iz potrdila o opravljenem strokovnem usposabljanju mora biti razvidno, za katere postopke in naloge v skladu s tem pravilnikom je tehnik strokovno usposobljen;
– listina, iz katere je razvidno, da tehnik ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in je bilo izvršeno pri opravljanju nalog v zvezi z zapisovalnimi napravami, obsodba pa še ni bila izbrisana;
– listina, iz katere je razvidno, da za kaznivo dejanje iz prejšnje alineje ni bil začet kazenski postopek.
25. člen 
(dostop do delavnice) 
Delavnica mora imeti zagotovljen dostop, ki je enostaven in prepoznaven, kar pomeni, da brez ovir omogoča neposreden dostop z javnih površin in je ustrezno označen z informativnimi tablami z navedbo firme in pripisom »delavnica za tahografe«. Zahteva se tudi ustrezna opremljenost s cestnoprometno signalizacijo in da dovozna pot, ki vodi na preizkuševalno stezo za vozila, omogoča čakanje najmanj enemu vozilu s priklopnim vozilom in ustreza najdaljši možni dovoljeni dolžini ene skupine vozil.
26. člen 
(oprema, orodje, merilna oprema in pomožna oprema) 
(1) Oprema in orodje morata biti ves čas primerna za uporabo, ustrezno prepoznavna (označena) in pravilno vzdrževana v skladu z dokumentiranimi postopki in navodili. Vlagatelj mora imeti dokumentiran postopek za nabavo nove ter odpis izrabljene opreme in orodja. Vlagatelj mora imeti dokumentiran postopek za ravnanje z opremo, ki ni brezhibna, ter raziskovanje posledic in vplivov na rezultate postopkov ob odkritju pomanjkljivosti na opremi in orodju. Merilna oprema, ki se uporablja za odločanje o skladnosti rezultata meritev z zahtevami, mora biti, preden se da v uporabo, kalibrirana in imeti dokazljivo sledljivost do nacionalnih ali mednarodnih etalonov. Merilna oprema mora biti redno kalibrirana.
(2) O merilni opremi se vodijo seznami, ki vsebujejo naslednje podatke:
1. identifikacija opreme in pripadajočih računalniških programov;
2. firma proizvajalca, oznaka tipa in serijska številka ali druga nedvoumna identifikacija;
3. navodila proizvajalca za uporabo in ravnanje z opremo;
4. podatki o kalibriranju (datum veljavnega in naslednjega kalibriranja, izvajalec kalibriranja);
5. podatki o vzdrževanju;
6. podatki o poškodbah, nepravilnem delovanju in popravilih.
(3) Za pomožno opremo se vodijo zapisi, ki vsebujejo naslednje podatke:
1. firma proizvajalca, oznaka tipa in serijska številka ali druga nedvoumna identifikacija;
2. navodila proizvajalca za uporabo in ravnanje, če obstajajo;
3. podatki o vzdrževanju in funkcionalnem pregledovanju.
(4) Opremo in orodje sme uporabljati samo pooblaščeno in usposobljeno osebje.
(5) Oprema mora zagotavljati izvajanje meritev vseh vrst zapisovalne opreme, ki imajo pridobljeno odobritev tipa.
(6) Vlogi za pridobitev odobritve se priloži izjava, iz katere je razvidno, da vlagatelj zagotavlja zanesljivost meritev ter ima ustrezno opremo in orodje. Izjavo podpiše tudi upravitelj.
27. člen 
(nekaznovanost) 
Vloga za pridobitev odobritve mora vsebovati izjave vlagatelja in vseh članov njegove uprave, na podlagi katere dovoljujejo pridobitev podatkov, ki izkazujejo da subjekti, navedeni v šesti alineji prvega odstavka 13. člena zakona niso vpisani v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja, izvršenega pri opravljanju nalog v zvezi z zapisovalnimi napravami.
28. člen 
(razmerje s proizvajalcem zapisovalne opreme) 
(1) Vlagatelj mora za izvajanje servisiranja analogne tahografa iz 18. člena tega pravilnika izkazati, da ima ustrezno urejeno razmerje s proizvajalcem ali proizvajalci analognega tahografa.
(2) Vlogi za pridobitev odobritve se priloži kopija pogodbe s proizvajalcem ali proizvajalci analognega tahografa. Če je pogodba sklenjena s pooblaščenim zastopnikom proizvajalca analognega tahografa, morata biti v pogodbi navedeno razmerje pooblaščenega zastopnika s proizvajalcem s številko pogodbe, ki določa njun odnos.
29. člen 
(prostori za shranjevanje dokumentacije) 
(1) Vlagatelj mora razpolagati s prostori in opremo, ki omogočajo, da bodo zapisi in dokumentacija o vseh dejavnostih, povezanih z zapisovalnimi napravami in podatki, ki so zapisani na njih, ustrezno shranjeni in dostopni nadzornim organom ter da bodo osebni podatki varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. V prostorih za hranjenje dokumentacije morajo biti ločeno spravljeni tudi žigi in kartice delavnice, ko niso v uporabi.
(2) Vlogi za pridobitev odobritve morata biti priloženi izjavi:
– o izpolnjevanju zahtev glede shranjevanja in varovanja dokumentacije;
– o izpolnjevanju zahtev predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
30. člen 
(imenovanje upravitelja delavnice) 
(1) Vlagatelj mora izkazati, da ima imenovanega upravitelja delavnice, ki izpolnjuje pogoje iz 17. člena zakona.
(2) Vlogi za pridobitev odobritve se priloži:
– dokazilo, da je odgovorna oseba vlagatelja imenovala upravitelja delavnice za izvajanje nalog delavnice;
– izjava, iz katere je razvidno, da ima vlagatelj zaposlenega upravitelja delavnice za nedoločen čas s polnim delovnim časom;
– dokazilo, da upravitelj delavnice ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in je bilo izvršeno pri opravljanju nalog v zvezi z zapisovalnimi napravami, obsodba pa še ni bila izbrisana;
– dokazilo, da zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje ni bil začet kazenski postopek.
31. člen 
(oglasna deska) 
(1) Delavnica ima na vidnem mestu oglasno desko z naslednjimi podatki:
1. oznaka delavnice;
2. osnovni podatki o upravitelju delavnice;
3. osnovni podatki o tehnikih;
4. postopki in naloge, za katere ima delavnica odobritev ministrstva;
5. vzorec identifikacijske ploščice;
6. obratovalni čas;
7. cenik storitev.
(2) Skrbnik oglasne deske je upravitelj delavnice, ki redno posodablja podatke.
(3) Vlogi za pridobitev odobritve vlagatelj priloži izjavo, da ima oglasno desko, ki jo podpišeta upravitelj in odgovorna oseba.
IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
32. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki odobritev, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika se končajo v skladu s Pravilnikom o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti (Uradni list RS, št. 46/06, 79/09, 45/12 in 53/15).
33. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti (Uradni list RS, št. 46/06, 79/09, 45/12 in 53/15), Priloge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 13, pa se uporabljajo do začetka uporabe prilog iz 34. člena tega pravilnika.
34. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, Priloge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9 pa se začnejo uporabljati 15. junija 2019.
Št. 007-293/2018/22
Ljubljana, dne 15. marca 2019
EVA 2018-2430-0073
Mag. Alenka Bratušek l.r.
ministrica 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost