Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018

Kazalo

1850. Splošni akt o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev, stran 5595.

  
Na podlagi prvega odstavka 50. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) je skupščina Inženirske zbornice Slovenije na 42. redni seji dne 24. maja 2018 sprejela naslednji
S P L O Š N I   A K T 
o strokovnem nadzoru nad delom pooblaščenih inženirjev 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina splošnega akta) 
(1) Ta splošni akt ureja vrste in postopek izvajanja strokovnega nadzora nad delom pooblaščenih inženirjev (v nadaljnjem besedilu: strokovni nadzor).
(2) Inženirska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica) opravlja strokovni nadzor nad delom pooblaščenih inženirjev, ki imajo aktiven poklicni naziv pooblaščeni inženir in opravljajo poklicne naloge pooblaščenega inženirja v Republiki Sloveniji.
2. člen 
(namen opravljanja strokovnega nadzora) 
Zbornica opravlja strokovni nadzor z namenom:
– nadzora nad strokovnim delom pooblaščenih inženirjev; predvsem ali je inženirska storitev, ki obsega poklicne naloge iz 4. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZAID), opravljena kakovostno in v skladu s predpisi, standardi, pravili stroke in zborničnimi akti,
– nadzora nad etičnim ravnanjem pooblaščenih inženirjev; predvsem preverjanja upoštevanja kodeksa,
– svetovanja pooblaščenemu inženirju na podlagi ugotovitev strokovnega nadzora.
II. VRSTE STROKOVNEGA NADZORA 
3. člen 
(redni strokovni nadzor) 
(1) Redni strokovni nadzor opravlja zbornica na podlagi letnega programa strokovnega nadzora (v nadaljnjem besedilu: letni program), ki ga sprejme skupščina zbornice (v nadaljnjem besedilu: skupščina) skupaj z načrtom dela in finančnim načrtom zbornice za naslednje leto.
(2) Zbornica opravi nadzor po letnem programu nadzora glede na zbrane prihodke za ta namen, vendar letno nad najmanj enim odstotkom pooblaščenih inženirjev, ki imajo aktiven poklicni naziv.
(3) Predlog letnega programa pripravi upravni odbor zbornice. V njem določi delež članov, ki bodo pregledani in višino stroškov, ki bodo namenjeni za strokovni nadzor.
(4) Sprejeti letni program se objavi na spletni strani zbornice.
(5) Člane, katerih delo bo pregledano v tekočem letu, določijo strokovne službe zbornice z naključnim računalniškim izborom.
(6) Pri opravljanju rednega nadzora se zbornica osredotoči na delo (projektna, gradbiščna in druga listinska dokumentacija, izvedba poklicnih nalog po zakonu itd.), ki ga je pooblaščeni inženir opravil v zadnjem letu dni pred pričetkom rednega nadzora.
4. člen 
(izredni strokovni nadzor) 
(1) Izredni strokovni nadzor opravi zbornica na pobudo organov zbornice ali na zahtevo ministrstva, pristojnega za graditev, v primeru suma kršitev dolžnosti članov.
(2) Organi zbornice, ki lahko podajo pobudo, so: predsednik zbornice, upravni odbor zbornice, predsedniki upravnih odborov matičnih sekcij in upravni odbori matičnih sekcij.
(3) Pri opravljanju izrednega nadzora se zbornica osredotoči na delo (projektna, gradbiščna in druga listinska dokumentacijo, izvedba poklicnih nalog po zakonu itd.), ki ga je pooblaščeni inženir opravil v povezavi s sumom kršitve dolžnosti članov.
5. člen 
(obnovitveni nadzor) 
(1) Obnovitveni nadzor lahko izvede zbornica eno leto po opravljenem rednem ali izrednem nadzoru, pri katerem so bile ugotovljene nepravilnosti.
(2) Pri opravljanju obnovitvenega nadzora se zbornica osredotoči na delo (izdelke, dokumentacijo itd.), ki ga je pooblaščeni inženir opravil v času od preteklega nadzora do dne pričetka obnovitvenega nadzora.
III. NADZORNA KOMISIJA 
6. člen 
(nadzorna komisija) 
(1) Strokovni nadzor izvaja nadzorna komisija.
(2) Nadzorno komisijo za izvedbo strokovnega nadzora nad delom posameznega pooblaščenega inženirja imenuje iz nabora članov nadzorne komisije s sklepom predsednik strokovnega sveta, imenovan v skladu s statutom zbornice.
(3) Nadzorna komisija nad delom posameznega pooblaščenega inženirja je sestavljena iz predsednika in dveh članov. Najmanj dva člana nadzorne komisije morata biti člana iste matične sekcije in imeti poklicni naziv istega strokovnega področja, kot ga ima pooblaščeni inženir, ki je nadzorovan. Nadzorno komisijo je po potrebi mogoče razširiti z dodatnimi člani.
(4) Nadzorna komisija opravlja nadzor nad delom pooblaščenega inženirja z vso strokovno skrbnostjo. Pri opravljanju nadzora so člani nadzorne komisije dolžni varovati vse podatke, ki jih pridobijo tekom nadzora in ki predstavljajo osebni podatek v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ali poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. Člani nadzorne komisije so dolžni pred nastopom mandata člana nadzorne komisije podpisati izjavo o zaupnosti, ki jo hrani zbornica.
7. člen 
(pogoji za člane nadzorne komisije) 
(1) Za člana nadzorne komisije je lahko imenovan pooblaščeni inženir z aktivnim poklicnim nazivom ali poklicnim nazivom v mirovanju, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje, in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven,
– ima opravljen strokovni izpit za pooblaščenega inženirja ali strokovni izpit s področja inženirskih storitev po zakonu, ki obravnava graditev objektov, za stopnjo izobrazbe iz predhodne alineje,
– ima najmanj petnajst let delovnih izkušenj po opravljenem izpitu iz prejšnje alineje kot pooblaščeni inženir,
– je poklicne naloge pooblaščenega inženirja opravljal zadnjih pet let pred imenovanjem za člana nadzorne komisije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je lahko član nadzorne komisije tudi oseba, ki ima končano najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje pravne smeri in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven in tri leta delovnih izkušenj po tej pridobljeni izobrazbi.
(3) Člane nadzorne komisije imenuje upravni odbor zbornice na predlog upravnih odborov matičnih sekcij. Upravni odbor matične sekcije je dolžan za člane nadzorne komisije predlagati najmanj toliko članov sekcije, da bodo z njimi pokrite vse stroke, združene v sekciji, kot tudi vsa področja stroke. Nabor članov nadzorne komisije vodijo službe zbornice.
(4) Mandat članov nadzornih komisij je štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Člani nadzornih komisij opravljajo svoje naloge po izteku mandata do imenovanja novih članov.
(5) Za člana nadzorne komisije iz prejšnjih dveh odstavkov ne more biti imenovana oseba:
– ki je bila pravnomočno spoznana za krivo v disciplinskem postopku zbornice,
– ki opravlja funkcijo predsednika zbornice, člana upravnega odbora zbornice ali člana disciplinskega organa zbornice.
(6) Član nadzorne komisije mora v roku petih dni od prejema sklepa o imenovanju v nadzorno komisijo nad delom posameznega pooblaščenega inženirja pisno obvestiti zbornico, če pri njem obstajajo izločitveni razlogi:
– da je v zadnjih treh letih s pooblaščenim inženirjem, pri katerem se bo opravil strokovni nadzor, ali z njegovim podjetjem, poslovno sodeloval,
– da je o vsebini, ki je predmet strokovnega nadzora, predhodno odločal v okviru druge institucije,
– da je s pooblaščenim inženirjem v sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je ali je bil z njim v zakonski zvezi, ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, ali če z njim živi ali je živel v izven zakonski skupnosti ali registrirani ali neregistrirani partnerski zvezi,
– da so podane druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o nepristranskosti člana nadzorne komisije.
IV. POSTOPEK STROKOVNEGA NADZORA 
8. člen 
(sklep o imenovanju nadzorne komisije) 
(1) Strokovni nadzor se uvede s sklepom o imenovanju nadzorne komisije, ki ga izda predsednik strokovnega sveta.
(2) S sklepom o imenovanju nadzorne komisije se določi naslednje:
– vrsto strokovnega nadzora (reden, izreden, obnovitveni),
– ime in priimek predsednika ter članov nadzorne komisije,
– ime, priimek in identifikacijsko številko nadzorovanega pooblaščenega inženirja ter podatek o načinu opravljanja poklicnih nalog,
– datum pričetka izvajanja strokovnega nadzora,
– obseg strokovnega nadzora.
(3) Sklep o strokovnem nadzoru se najkasneje v roku 15 dni pred dnem izvedbe strokovnega nadzora vroči nadzorovanemu pooblaščenemu inženirju ter posreduje imenovani nadzorni komisiji, strokovnim službam zbornice in odgovorni osebi podjetja, v katerem je nadzorovani pooblaščeni inženir zaposlen. Pri izrednem nadzoru je lahko sklep vročen tudi kasneje, vendar najkasneje pred izvedbo nadzora.
9. člen 
(potek strokovnega nadzora) 
(1) Nadzorna komisija v postopku nadzora:
– opravi z nadzorovanim pooblaščenim inženirjem razgovor o splošnih vprašanjih izvajanja inženirskih storitev,
– pregleduje projektno, gradbiščno in drugo dokumentacijo ter ugotavlja strokovnost in kakovost dela nadzorovanega pooblaščenega inženirja na temelju te dokumentacije,
– ugotavlja strokovno usposobljenost nadzorovanega pooblaščenega inženirja na podlagi dokazil in razgovora,
– po potrebi izvaja razgovore z drugimi pooblaščenimi inženirji in drugimi osebami, zaposlenimi v podjetju,
– izvaja druga nadzorna dejanja glede na namen strokovnega nadzora,
– izvaja razgovor o ugotovljenih nepravilnostih,
– svetuje članu kako izboljšati način strokovnega dela in pogojev dela,
– sestavi ugotovitveni zapisnik.
(2) Nadzorna komisija lahko poleg dejanj iz prejšnjega odstavka opravi tudi razgovor s pobudnikom strokovnega nadzora.
(3) Strokovni nadzor se izvede na sedežu zbornice ali na delovnem mestu (pisarna, gradbišče) nadzorovanega pooblaščenega inženirja v prisotnosti pooblaščenega inženirja. Lahko se izvede tudi na objektu po zaključku gradnje, na terenu, kjer se izvajajo ali so izvedena geodetska dela, kot tudi na vplivnem območju objekta.
(4) Ne glede na predhodni odstavek tega člena se lahko strokovni nadzor izjemoma opravi tudi v odsotnosti nadzorovanega pooblaščenega inženirja, če ta svoje odsotnosti ne opraviči oziroma če se načrtno izmika izvedbi strokovnega nadzora.
(5) Nadzorovani pooblaščeni inženir ima pravico in dolžnost sodelovati s člani komisije, zagotoviti dostop v poslovne prostore, omogočiti pregled zahtevane dokumentacije in nemoteno delo nadzorne komisije. Nadzorovani pooblaščeni inženir lahko v okviru vseh nadzorstvenih ravnanj nadzorne komisije iz prvega odstavka tega člena poda svoje videnje okoliščin ali s svojega stališča natančneje predstavi določeno problematiko, v ta namen pa lahko predloži tudi ustrezne dokaze.
(6) Odgovorna oseba podjetja, v katerem je nadzorovani pooblaščeni inženir zaposlen, ima dolžnost sodelovati s člani komisije, zagotoviti dostop v poslovne prostore, omogočiti pregled zahtevane dokumentacije in prostor za nemoteno delo nadzorne komisije.
(7) Pri opravljanju strokovnega nadzora nadzorna komisija sledi načelu ekonomičnosti postopka.
10. člen 
(ugotovitveni zapisnik) 
(1) Najpozneje v roku 30 dni po opravljenem strokovnem nadzoru nadzorna komisija sestavi ugotovitveni zapisnik, ki vsebuje:
– pravni temelj za izvedbo strokovnega nadzora,
– kraj, čas in trajanje nadzora,
– podatke o članih komisije (ime, priimek, strokovni in znanstveni naziv, sklep o imenovanju v nadzorno komisijo),
– podatke o nadzorovanem pooblaščenem inženirju (ime, priimek, strokovni in znanstveni naziv, identifikacijska številka pooblaščenega inženirja, podatek o načinu opravljanja poklicnih nalog),
– imena drugih navzočih pri strokovnem nadzoru,
– podatke o pregledani projektni, gradbiščni in drugi dokumentaciji,
– ugotovitve glede strokovnosti in kakovosti dela, etičnega ravnanja in stalne poklicne usposobljenosti,
– bistvene navedbe nadzorovanega pooblaščenega inženirja podane tekom nadzora, predvsem navedbe, ki odstopajo od ugotovitev nadzorne komisije,
– navedbo morebitnega suma storitve disciplinske kršitve z navedbo dokazov in
– nasvete nadzorne komisije.
(2) Ugotovitveni zapisnik podpišejo vsi člani nadzorne komisije.
(3) Ugotovitveni zapisnik se vroči nadzorovanemu pooblaščenemu inženirju.
(4) Ugotovitveni zapisnik se posreduje tudi njegovemu delodajalcu, predsedniku strokovnega sveta in članu strokovnega sveta iz iste matične sekcije, strokovnim službam zbornice ter predlagatelju izrednega strokovnega nadzora, če gre za izredni strokovni nadzor. V primeru ugotovljenih sumov storitve disciplinske kršitve se ugotovitveni zapisnik posreduje tudi disciplinskemu tožilcu zbornice.
11. člen 
(pripombe na ugotovitveni zapisnik) 
(1) Na ugotovitveni zapisnik lahko nadzorovani pooblaščeni inženir vloži pripombe v roku 15 dni od vročitve ugotovitvenega zapisnika.
(2) O pripombah iz prejšnjega odstavka odloča strokovni svet.
(3) Zoper odločitev strokovnega sveta iz prejšnjega odstavka tega člena, pritožba ni mogoča.
(4) V primeru, da je nadzorovani pooblaščeni inženir podal pripombe na ugotovitveni zapisnik, se osebam iz četrtega odstavka predhodnega člena ugotovitveni zapisnik posreduje skupaj z odločitvijo strokovnega sveta.
V. STROŠKI POSTOPKA 
12. člen 
(stroški postopka) 
(1) Člani nadzorne komisije in strokovnega sveta so upravičeni do povračila stroškov dela in potnih stroškov po merilih in ceniku za delo v zbornici.
(2) Nadzorovani pooblaščeni inženir ni upravičen do povrnitve morebitnih svojih stroškov, nastalih s strokovnim nadzorom.
VI. KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta splošni akt se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 2684/18/VOD-ČR
Ljubljana, dne 24. maja 2018
EVA 2018-2550-0050
Predsednik Inženirske zbornice Slovenije 
Mag. Črtomir Remec l.r.
K temu splošnemu aktu je dala mnenje ministrica za okolje in prostor pod št. 007-189/2018/4 z dne 29. 5. 2018.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti