Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2013 z dne 11. 10. 2013

Kazalo

3086. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov, stran 9266.

Na podlagi 17. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10 in 63/13) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov
1. člen
V Pravilniku o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94, 95/04 in 110/08) se v 1. členu spremeni besedilo drugega odstavka tako, da se glasi:
»Izbrano drevo za možni posek nad 10 cm prsnega premera se vidno označi z žigom na koreninskem vratu tako, da ostane oznaka vidna na panju tudi po poseku drevesa, lahko pa tudi z barvo v prsni višini.«.
V tretjem odstavku se za besedo »višini« dodata besedi »z barvo«.
V četrtem odstavku se beseda »in« nadomesti z besedo »ali«.
2. člen
Črta se besedilo četrte alinee 10. člena.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-268/2013
Ljubljana, dne 7. oktobra 2013
EVA 2013-2330-0086
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost