Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013

Kazalo

2792. Akt o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja, stran 8663.

Na podlagi šestega odstavka 19. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odločba US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L), šeste alineje a) točke 6. člena in druge alineje prvega odstavka 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja
A K T
o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja
1. člen
S tem aktom se ureja vsebina in način prikazovanja posameznih proizvodnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije za zadnje preteklo koledarsko leto na izstavljenih računih in promocijskih materialih dobavitelja električne energije, ki dobavlja električno energijo končnemu odjemalcu v katerem koli delu tekočega koledarskega leta.
2. člen
V tem aktu so uporabljeni izrazi, kot so določeni v Energetskem zakonu (v nadaljnjem besedilu: EZ) in podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi podlagi, poleg njih pa imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:
– bioplin: je plin, ki nastane v napravah, namenjenih razgradnji kmetijskih, živinorejskih, veterinarskih in drugih odpadkov, razen plina iz komunalnih čistilnih naprav;
– odlagališčni (deponijski) plin: je plin, ki nastane z razgradnjo biorazgradljive frakcije odpadnih snovi, ki so na odlagališčih odpadkov;
– plin iz komunalnih čistilnih naprav: je plin, ki nastane v komunalnih čistilnih napravah z razgradnjo biorazgradljive frakcije komunalnih odpadnih voda, ki se v čistilnih napravah izločijo;
– promocijski material: je material, namenjen posredovanju informacij zainteresirani javnosti (npr. informativne brošure, spletne strani, oglasi v medijih itd.);
– radioaktivni odpadki: so nizko-, srednje- in visokoradioaktivni odpadki, nastali posredno ali neposredno v procesu proizvodnje električne energije iz jedrskega goriva;
– register potrdil o izvoru: je register, ki ga vodi agencija v skladu z določili EZ;
– tržni certifikat: elektronski certifikat, izdan v okviru zasebne pobude, s katerim se na trgu z električno energijo dokazuje vir, iz katerega je bila proizvedena električna energija, in ki ima življenjski cikel, sestavljen iz izdaje, prenosa lastništva in razveljavitve.
3. člen
(1) Dobavitelj električne energije je na izstavljenem računu končnemu odjemalcu in promocijskem materialu dolžan objaviti naslednje informacije:
– delež vsakega posameznega vira energije v skupni sestavi proizvodnih virov dobavitelja električne energije in
– vpliv na okolje v obliki količine izpustov škodljivih snovi v ozračje in količine nastalih radioaktivnih odpadkov, ki so rezultat sestave proizvodnih virov dobavitelja.
(2) Informacije iz prvega odstavka tega člena morajo biti resnične, točne in objavljene v obliki tabele, ki mora biti lahko berljiva in objavljena na takšnem mestu računa ali promocijskega materiala, da jo uporabnik z lahkoto opazi. Te informacije se nanašajo na zadnje preteklo koledarsko leto, kar mora tudi biti jasno navedeno.
(3) Tabela iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati najmanj informacije, kot jih določajo 5. in 6. člen tega akta in Priloga, ki je sestavni del tega akta.
(4) Informacije iz prve alineje prvega odstavka tega člena morajo biti objavljene tudi v obliki tortnega grafikona, v katerem morajo biti predstavljeni deleži naslednjih virov energije: premog in lignit, zemeljski plin, naftni derivati, jedrsko gorivo in obnovljivi viri.
(5) Dobavitelj, ki ne dobavlja električne energije iz obnovljivih virov, objavi skrajšano tabelo, v katero vnese nič odstotkov pod navedbo "obnovljivi viri".
(6) Informacije iz prvega odstavka tega člena se nanašajo na skupno dobavljeno električno energijo posameznega dobavitelja v zadnjem preteklem koledarskem letu. Če dobavitelj ponuja različne produkte dobave električne energije glede na njen izvor, mora najprej navesti deleže za konkretni produkt, šele nato pa glede na skupno dobavljeno količino dobavitelja.
4. člen
(1) Informacije iz prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena temeljijo na količini razveljavljenih potrdil o izvoru in tržnih certifikatov na ime dobavitelja ali njegovega odjemalca, ki se vodijo v registru potrdil o izvoru, in na preostali sestavi proizvodnih virov na ravni Slovenije, ki jo objavi agencija.
(2) Dobavitelj mora ločeno predstavljati deleže električne energije, proizvedene iz premoga, zemeljskega plina, naftnih derivatov, jedrskega goriva in obnovljivih virov, pri katerih mora ločeno prikazovati deleže električne energije, pridobljene iz energije vode, vetra, sonca, geotermalne energije, lesne biomase, odlagališčnega plina, plina iz komunalnih čistilnih naprav, bioplina in biodizla.
5. člen
(1) Količine električne energije, katerih deleže dobavitelj dokazuje z razveljavljenimi potrdili o izvoru ali tržnimi certifikati, ki se vodijo v registru potrdil o izvoru, se lahko v sestavi proizvodnih virov dobavitelja upoštevajo le, če je bilo v obdobju od 1. aprila leta, za katerega se prikazuje sestava proizvodnih virov, do 31. marca naslednjega leta v slovenskem registru na njegovo ime ali na ime njegovega odjemalca razveljavljeno ustrezno število potrdil o izvoru ali tržnih certifikatov.
(2) Količine potrdil o izvoru ali tržnih certifikatov, ki so bile v slovenskem registru razveljavljene z namenom prikaza vira električne energije pri kupcu izven območja Republike Slovenije, se ne upoštevajo kot električna energija iz tega vira pri dobavitelju, ki je izvedel tako razveljavitev.
(3) Vse količine električne energije dobavitelja, ki niso pokrite z razveljavljenimi potrdili o izvoru ali tržnimi certifikati iz prvega odstavka tega člena, se v sestavi proizvodnih virov dobavitelja nadomestijo s skupno preostalo sestavo proizvodnih virov.
6. člen
(1) Nacionalna preostala sestava proizvodnih virov je struktura proizvodnih virov, ki ustreza nacionalni preostali proizvodnji električne energije.
(2) Nacionalna preostala proizvodnja električne energije je proizvodnja električne energije v Republiki Sloveniji v koledarskem letu, od katere se odštejejo tiste količine, za katere so bili izdani in v obdobju med 1. aprilom zadevnega in 31. marcem naslednjega leta na ime slovenskih odjemalcev ali dobaviteljev tudi razveljavljeni potrdila o izvoru in tržni certifikati. V nacionalno preostalo proizvodnjo se vključijo tudi potrdila o izvoru in tržni certifikati, ki jim je v obdobju med 1. aprilom leta, za katerega se določa nacionalna preostala proizvodnja električne energije, in 31. marcem naslednjega leta potekla veljavnost, kot tudi vsa potrdila o izvoru, ki se nanašajo na električno energijo, ki je v obdobju od 1. januarja do 31. decembra leta, za katerega se določa nacionalna preostala proizvodnja električne energije, prejemala podpore za proizvedeno električno energijo v skladu z določili EZ. Pri določitvi nacionalne preostale proizvodnje električne energije se uporabijo merilni podatki o proizvedeni električni energiji, razen za vire, za katere se v Republiki Sloveniji izdajajo potrdila o izvoru ali tržni certifikati, ki se vodijo v registru potrdil o izvoru.
(3) Če so količine v Republiki Sloveniji porabljene električne energije v letu, za katerega se prikazuje sestava proizvodnih virov, večje od vsote nacionalne preostale proizvodnje električne energije in v skladu z določili prvega odstavka 5. člena tega akta razveljavljenih potrdil o izvoru in tržnih certifikatov, se manjkajoče količine nadomestijo z ustreznimi količinami evropske preostale proizvodnje električne energije.
(4) Preostala evropska proizvodnja električne energije se določi v koordinaciji pristojnih organov evropskih držav po izračunu preostalih nacionalnih proizvodenj električne energije in preostalih sestav proizvodnih virov v posameznih državah. Preostali evropski proizvodnji električne energije ustreza preostala evropska sestava proizvodnih virov.
(5) Preostala evropska sestava proizvodnih virov vsebuje le tri vrste proizvodnih virov: obnovljivi viri, jedrsko gorivo in fosilna goriva.
(6) Skupna preostala sestava proizvodnih virov se določi tako, da se nacionalni preostali sestavi proizvodnih virov doda evropska preostala sestava proizvodnih virov, pri čemer se deleži obeh upoštevajo v razmerju med nacionalno preostalo proizvodnjo električne energije in deležem v Sloveniji porabljene električne energije, ki ni pokrit z nacionalno preostalo proizvodnjo in v skladu z določili prvega odstavka 5. člena tega akta razveljavljenih potrdil o izvoru in tržnih certifikatov.
(7) Skupno preostalo sestavo proizvodnih virov določi agencija in jo objavi na svojih spletnih straneh najkasneje do 31. maja v letu, ki sledi letu, na katerega se ta sestava proizvodnih virov nanaša.
(8) Dobavitelj električne energije svojo strukturo proizvodnih virov izračuna tako, da količine v preteklem letu dobavljene električne energije, za katere je na svoje ime ali na ime svojega odjemalca v obdobju od 1. aprila leta, za katerega se prikazuje sestava proizvodnih virov, do 31. marca naslednjega leta, razveljavil potrdila o izvoru ali tržne certifikate, prikaže kot električno energijo iz virov za proizvodnjo električne energije, za katere so bili ta potrdila o izvoru in tržni certifikati izdani, vse preostale količine dobavljene električne energije pa nadomesti s skupno preostalo sestavo proizvodnih virov. Če dobavitelj ponuja več produktov, mora postopati v skladu s šestim odstavkom 3. člena tega akta.
7. člen
(1) Informacije iz druge alineje prvega odstavka 3. člena tega akta predstavljajo objavo izpustov ogljikovega dioksida in količine nastalih radioaktivnih odpadkov na kilovatno uro električne energije, proizvedene pri deležih primarnih virov električne energije, določenih v skladu s 6. in 7. členom tega akta. Informacije se objavljajo za zadnje preteklo koledarsko leto.
(2) Informacije morajo vsebovati tudi seznam ustreznih spletnih strani in drugih virov informacij, na katerih je mogoče dobiti informacije o vplivih na okolje, ki so posledica objavljene sestave primarnih virov, še posebej glede izpustov ogljikovega dioksida in količine nastalih radioaktivnih odpadkov.
8. člen
(1) Nacionalni preostali izpusti ogljikovega dioksida so izpusti ogljikovega dioksida, ki nastanejo zaradi proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv na ozemlju Republike Slovenije v koledarskem letu.
(2) Evropski preostali izpusti ogljikovega dioksida so izpusti ogljikovega dioksida, ki nastanejo zaradi proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv v Evropski uniji. Določi se v koordinaciji pristojnih organov evropskih držav.
(3) Skupni preostali izpusti ogljikovega dioksida se določijo tako, da se za delež proizvedene električne energije iz fosilnih goriv v okviru nacionalne preostale proizvodnje upoštevajo nacionalni preostali izpusti ogljikovega dioksida, za morebiti povečan delež električne energije iz fosilnih goriv pa evropski preostali izpusti ogljikovega dioksida.
(4) Skupne preostale izpuste ogljikovega dioksida objavi agencija na svojih spletnih straneh do 31. maja v letu, ki sledi letu, na katerega se ti skupni preostali izpusti ogljikovega dioksida nanašajo.
(5) Dobavitelj električne energije svoje izpuste ogljikovega dioksida določi tako, da za delež električne energije iz fosilnih goriv v svoji sestavi proizvodnih virov upošteva skupne preostale izpuste ogljikovega dioksida, ki jih nato preračuna na celotno količino dobavljene električne energije.
9. člen
(1) Nacionalna preostala količina radioaktivnih odpadkov je količina radioaktivnih odpadkov, ki nastane zaradi proizvodnje električne energije iz jedrskega goriva na ozemlju Republike Slovenije v koledarskem letu.
(2) Evropska preostala količina radioaktivnih odpadkov je količina radioaktivnih odpadkov, ki nastane zaradi proizvodnje električne energije iz jedrskega goriva v Evropski uniji. Določi se v koordinaciji pristojnih organov evropskih držav.
(3) Skupna preostala količina radioaktivnih odpadkov se določi tako, da se za delež proizvedene električne energije iz jedrskega goriva v okviru nacionalne preostale proizvodnje upošteva nacionalna preostala količina radioaktivnih odpadkov, za morebiti povečan delež električne energije iz jedrskega goriva pa evropska preostala količina radioaktivnih odpadkov.
(4) Preostalo količino radioaktivnih odpadkov objavi agencija na svojih spletnih straneh do 31. maja v letu, ki sledi letu, na katerega se ta preostala količina radioaktivnih odpadkov nanaša.
(5) Dobavitelj električne energije svojo količino radioaktivnih odpadkov določi tako, da za delež električne energije iz jedrskega goriva v svoji sestavi proizvodnih virov upošteva preostalo količino radioaktivnih odpadkov, ki jo nato preračuna na celotno količino dobavljene električne energije.
10. člen
Dobavitelji električne energije so informacije iz prve in druge alineje prvega odstavka 3. člena tega akta dolžni objavljati za minulo leto v obdobju od 1. julija naslednjega leta do 30. junija leta, ki sledi naslednjemu letu.
11. člen
(1) Nadzor nad pravilnostjo informacij, ki jih objavlja dobavitelj električne energije, izvaja agencija.
(2) Dobavitelj električne energije mora na zahtevo agencije najkasneje v 30 dneh po prejetju zahteve predložiti vse zahtevane dokumente in podatke, s katerimi dokazuje resničnost in točnost objavljenih informacij.
12. člen
Dobavitelji električne energije morajo informacije za leto 2012 začeti objavljati na izstavljenih računih in promocijskih materialih od 1. julija 2014 dalje. Do 30. junija 2014 se za objavo informacij na izstavljenih računih in promocijskih materialih uporabljajo določila Akta o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Uradni list RS, št. 47/05 in 38/07).
13. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Uradni list RS, št. 47/05 in 38/07).
14. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 134-4/2013-07/203
Maribor, dne 30. julija 2013
EVA 2013-2430-0098
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti