Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2013 z dne 13. 9. 2013

Kazalo

2787. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2013, stran 8659.

Na podlagi 95. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12 in 14/13 – popr.) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2013
1. člen
(1) Neposredni uporabniki proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: neposredni uporabniki) lahko v letu 2013 prevzemajo obveznosti do vključno srede, 23. oktobra 2013.
(2) Prevzemanje obveznosti iz prejšnjega odstavka morajo neposredni uporabniki omejiti na način, da s prevzemanjem obveznosti na integralnih postavkah tipa 1 ne prekoračijo 93 % sprejetega obsega pravic porabe določenega v Rebalansu proračuna Republike Slovenije za leto 2013.
(3) Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za obveznosti na plačnih kontih (podskupina kontov 400 in 401), za energijo, vodo, komunalne storitve (konto 4022), za poslovne najemnine in zakupnine (konto 4026), kazni in odškodnine (konto 4027), za plačila obresti (podskupina kontov 403 in 404), za rezerve (podskupina kontov 409), za transfere nezaposlenim (konto 4110), za družinske prejemke in starševska nadomestila (konto 4111), za transfere za zagotavljanje socialne varnosti (konto 4112), za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja (konto 4131), za tekoče transfere v javne zavode (konto 4133), za tekoče transfere v državni proračun (konto 4134) ter za plačila sredstev v proračun Evropske unije (podskupina kontov 450).
(4) Prvi in drugi odstavek tega člena ne veljata za prevzemanje obveznosti:
1. iz naslova zadolževanja države,
2. za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja,
3. za plačila iz 29. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 56/13 – ZŠtip-1, in 61/13; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS1314),
4. iz naslova namenskih prejemkov, namenskih sredstev EU ter pripadajočih sredstev slovenske udeležbe, po Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12 in 14/13 – popr.) ter ZIPRS1314,
5. za stroške, povezane s tistimi službenimi potovanji, pri katerih je narava dela takšna, da se v pretežni meri opravlja izven sedeža delodajalca.
2. člen
(1) Ne glede na 153. in 154. člen Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) so neposredni uporabniki dolžni potrditi obrazec FEP v sistemu MFERAC in predložiti dokumentacijo svoji računovodski službi najkasneje do četrtka, 24. oktobra 2013, do 16. ure za vse obveznosti iz prvega odstavka 1. člena tega pravilnika.
(2) Neposredni uporabniki morajo posredovati dokumentacijo v izplačilo v rokih, kot jih določa Pravilnik.
(3) Neposredni uporabniki morajo predložiti:
1. odredbe za plačilo – nakazilo do vključno ponedeljka, 2. decembra 2013, najkasneje do 17. ure,
2. zahtevke za izplačilo do vključno četrtka, 5. decembra 2013, najkasneje do 16. ure,
3. naloge za obračun drugih stroškov dela do vključno petka, 13. decembra 2013,
4. odredbe za plačilo – nakazilo stroškov iz prejšnje točke najkasneje do torka, 24. decembra 2013.
(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena morajo neposredni uporabniki o obveznostih iz četrtega odstavka 1. člena tega pravilnika obvestiti Ministrstvo za finance, dostaviti dokumentacijo ter predložiti odredbe za izplačilo naslednji dan po prevzemu obveznosti, vendar ne kasneje kot tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.
(5) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena lahko odredbe za plačila transferov posameznikom in gospodinjstvom predloži Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, do vključno torka, 17. decembra 2013, vendar ne kasneje kot tri delovne dni pred rokom izplačila iz proračuna.
3. člen
(1) Neposredni uporabniki morajo, v skladu s 23. členom Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13), najkasneje do ponedeljka, 2. decembra 2013, predložiti organu za potrjevanje zahtevke za povračilo sredstev za projekte, ki se financirajo iz sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2007–2013 za vsa sredstva, ki so za ta namen izplačana iz državnega proračuna do torka, 29. oktobra 2013.
(2) Izplačila iz postavk slovenske udeležbe in postavk namenskih sredstev EU iz 28. in 17. točke drugega odstavka 2. člena ZIPRS1314 so mogoča do torka, 31. decembra 2013, pod pogojem, da so neposredni uporabniki predložili organu za potrjevanje zahtevke za povračilo EU sredstev za vsa upravičena izplačila iz proračuna države, izplačana do 29. oktobra 2013 in pod pogojem, da so predložili odredbe za izplačilo novih obveznosti najmanj tri delovne dni pred rokom izplačila.
(3) V primeru, da neposredni uporabnik ne posreduje zahtevka v skladu s prvim odstavkom tega člena, Ministrstvo za finance, selektivno glede na likvidnostni položaj proračuna ob koncu leta, zadrži izvrševanje proračuna na integralnih postavkah neposrednih uporabnikov v višini nečrpanih namenskih sredstev EU.
4. člen
(1) Med prejemke proračuna leta 2013 se vključujejo vsi prejemki, vplačani na podračun proračuna do vključno torka, 31. decembra 2013.
(2) Med izdatke proračuna se vključujejo vsi izdatki za poravnavo obveznosti, nastalih v letu 2013, izplačani do vključno torka, 31. decembra 2013.
(3) Obveznosti v breme proračuna leta 2013 se lahko plačujejo še prva dva delovna dneva v januarju 2014. Ne glede na navedeno neposredni uporabniki pri pripravi mesečnega finančnega načrta za december upoštevajo dejanski datum predvidenega plačila.
5. člen
Neposredni uporabniki, ki so nadzorniki oziroma skrbniki javnofinančnih prihodkov, morajo zagotoviti praznitev prehodnih računov proračuna na dan 31. december 2013 na način, kot ga določi Ministrstvo za finance.
6. člen
Župan določi končni rok za prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v breme občinskega proračuna za leto 2013, upoštevaje veljavno proračunsko leto in predpisane plačilne roke.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-680/2013/6
Ljubljana, dne 12. septembra 2013
EVA 2013-1611-0106
dr. Uroš Čufer l.r.
Minister
za finance