Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010

Kazalo

5834. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velike Lašče (2010–2019), stran 17153.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 in 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velike Lašče (2010–2019)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Velike Lašče (2010–2019), št. 06-01/10 z dne 8. 7. 2010, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2019 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Velike Lašče, ki meri 8.019,43 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Kočevje, v občinah Ribnica, Velike Lašče, Bloke in Sodražica, oziroma v katastrskih občinah Velike Lašče, Ulaka, Turjak, Osolnik, Krvava peč, Selo pri Robu, Strmca, Lužarji, Dvorska vas, Slemena in Žimarice.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Velike Lašče je s 1. januarjem 2010 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) lastništvo: 98,10% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 1,70% državnih gozdov in 0,20% gozdov lokalnih skupnosti;
b) površina: 5.446,34 ha, od katere je 5.139,05 ha večnamenskih gozdov, 130,71 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni in 176,58 ha varovalnih gozdov;
c) lesna zaloga: 342,0 m3/ha, od tega 195,8 m3/ha iglavcev in 146,2 m3/ha listavcev;
d) tekoči letni prirastek: 8,15 m3/ha, od tega 4,58 m3/ha iglavcev in 3,57 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velike Lašče (2010–2019) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Kočevje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Velike Lašče določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 4.079,88 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.682,69 ha in
– socialne funkcije na površini 130,71 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velike Lašče (2010–2019) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Velike Lašče za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2019 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 295.000 m3, od tega 184.000 m3 iglavcev in 111.000 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 816,10 ha,
– nega drogovnjaka na površini 93,51 ha,
– nega prebiralnega gozda na površini 1,00 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 178,78 ha, zaščita sadik gozdnega drevja s 820 tulci ter zaščita z 9.260 m ograje,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in žuželkami, v obsegu 400 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 22,50 ha ter vzdrževanje vodnih površin v obsegu 65 delovnih dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velike Lašče (2010–2019) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Velike Lašče, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2019, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Velike Lašče (2010–2019).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velike Lašče (2010–2019) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kočevje, Rožna ulica 39, Kočevje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Velike Lašče, Velike Lašče 70, Velike Lašče in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Velike Lašče (2010–2019).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-514/2010
Ljubljana, dne 30. decembra 2010
EVA 2010-2311-0046
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano