Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010

Kazalo

5833. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ajdovščina (2010–2019), stran 17152.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 in 110/07) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ajdovščina (2010–2019)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Ajdovščina (2010–2019), št. 01-15/10 z dne 23. 8. 2010, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2019 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Ajdovščina, ki meri 19.283,00 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Tolmin, v občinah Ajdovščina in Vipava, oziroma v katastrskih občinah Lozice, Podnanos, Podraga, Lože, Goče, Erzelj, Slap, Planina, Gabrje, Šmarje, Velike Žablje, Brje Selo, Batuje, Črniče, Gojače, Vrtovin, Kamnje, Skrilje, Dobravlje, Vipavski križ, Ajdovščina, Ustje, Stomaž, Lokavec, Šturje, Budanje, Vrhpolje, Sanabor in Vipava.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Ajdovščina je s 1. januarjem 2010 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) lastništvo: 84,20% zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 12,70% državnih gozdov in 3,10% gozdov lokalnih skupnosti;
b) površina: 9.891,23 ha, od katere je 6.741,96 ha večnamenskih gozdov, 1.710,64 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, in 1.438,63 ha varovalnih gozdov;
c) lesna zaloga: 146,4 m3/ha, od tega 45,1 m3/ha iglavcev in 101,3 m3/ha listavcev;
d) tekoči letni prirastek: 4,59 m3/ha, od tega 1,05 m3/ha iglavcev in 3,54 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ajdovščina (2010–2019) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Tolmin, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Ajdovščina določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom:
– proizvodne funkcije na površini 1.893,55 ha,
– ekološke funkcije na površini 2.559,67 ha in
– socialne funkcije na površini 522,84 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ajdovščina (2010–2019) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Ajdovščina za obdobje od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2019 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 289.045 m3, od tega 59.710 m3 iglavcev in 229.335 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 93,64 ha,
– nega drogovnjaka na površini 23,47 ha,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje grmišč na površini 1,70 ha ter vzdrževanje travinj na površini 31,0 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ajdovščina (2010–2019) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Ajdovščina, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2019, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Ajdovščina (2010–2019).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ajdovščina (2010–2019) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin, Tumov drevored 17, Tolmin, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Ajdovščina, Gregorčičeva 44, Ajdovščina, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ajdovščina (2010–2019).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-505/2010
Ljubljana, dne 30. decembra 2010
EVA 2010-2311-0037
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano