Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2010 z dne 31. 12. 2010

Kazalo

5769. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev, stran 17011.

Na podlagi 145. člena in za izvrševanje petega odstavka 144. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registru kmetijskih gospodarstev
1. člen
V Pravilniku o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 1/10 in 68/10) se tretji odstavek 22. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se vpis GERK z vrsto dejanske rabe 1600 – neobdelano kmetijsko zemljišče dovoli tudi na površinah, ki po evidenci dejanske rabe sodijo v vrsto dejanske rabe 1600 – neobdelano kmetijsko zemljišče, vpis GERK z vrsto dejanske rabe 1420 – plantaža gozdnega drevja se dovoli na površinah, ki po evidenci dejanske rabe sodijo v vrsto dejanske rabe 1420 – plantaža gozdnega drevja, vpis GERK 1430 – ekstenzivni kraški pašnik pa na površinah, ki po evidenci dejanske rabe sodijo v vrste dejanske rabe, navedene v drugem odstavku 6. člena tega pravilnika.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če se v postopku vpisa GERK ugotovi, da GERK ali del GERK ne izpolnjuje pogojev iz drugega do četrtega odstavka tega člena, ker se je stanje v naravi od zadnjega razpoložljivega ortofota spremenilo in še ni razvidno v evidenci dejanske rabe oziroma podatka v evidenci dejanske rabe ni mogoče spremeniti brez predhodne preveritve na terenu, lahko nosilec vpiše GERK le ne podlagi pisne izjave o dejanskem stanju v naravi. Nosilec mora podati izjavo o dejanskem stanju v naravi za vsak del GERK, ki ne izpolnjuje pogojev iz drugega do četrtega odstavka tega člena, posebej. Hkrati z izjavo o dejanskem stanju v naravi nosilec potrdi, da je seznanjen s pogoji za vpis GERK ter s posledicami v primeru nepravilnosti prijavljenih podatkov o GERK. GERK, za katerega je bila podana izjava o dejanskem stanju v naravi, v tekočem koledarskem letu nosilec ne sme spreminjati.«.
Šesti in sedmi odstavek se črtata.
Dosedanji osmi, deveti in deseti odstavek postanejo šesti, sedmi in osmi odstavek.
2. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
(uskladitev GERK zaradi spremembe podatkov oziroma stanja v evidenci dejanske rabe)
(1) Če sprememba podatkov v evidenci dejanske rabe povzroči, da GERK, ki je večji od 0,1 ha, ne izpolnjuje več pogojev za vpis v skladu z drugim in tretjim odstavkom 22. člena tega pravilnika in je odstopanje od evidence dejanske rabe večje od tehnične tolerance za merjenje na ekranu iz ortofotov v skladu s predpisom, ki ureja metode merjenja in ugotavljanja kmetijskih parcel ter tolerance meritev, se takšen GERK v RKG označi kot neusklajen z evidenco dejanske rabe.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se kot neusklajen označi tudi GERK, pri katerem je odstopanje od evidence dejanske rabe večje od 1 ha.
(3) Kot neusklajen z evidenco dejanske rabe se označi tudi GERK, za katerega je nosilec podal izjavo v skladu s petim odstavkom 22. člena tega pravilnika in je bila na novem ortofotu ali na podlagi terenskega ogleda v skladu s pravilnikom, ki ureja evidenco dejanske rabe, ponovno ugotovljena nekmetijska raba.
(4) Nosilce o neusklajenih GERK iz prvega do tretjega odstavka tega člena obvesti upravna enota in določi rok za uskladitev GERK.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko nosilce o neusklajenih GERK in roku za uskladitev obvesti tudi s predtiskom v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.
(6) Če nosilec v roku iz četrtega oziroma petega odstavka tega člena ne uskladi GERK, upravna enota po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz evidence dejanske rabe izvede uskladitev vseh GERK ne glede na velikost odstopanja in o tem obvesti nosilca z izpisom iz četrtega odstavka 20. člena tega pravilnika. Grafični podatki o novem stanju GERK so nosilcem dostopni na spletni strani ministrstva: http://rkg.gov.si/GERK.«.
3. člen
V 36. členu se črta besedilo »oziroma ministrstvo«, besedilo »šestega odstavka 22. člena ter 33. do« pa se nadomesti z besedilom »34. in«.
4. člen
Priloga 10 se nadomesti z novo prilogo 10, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
5. člen
(odprava mostičkov)
Nosilci, ki imajo ob uveljavitvi tega pravilnika v RKG vpisane GERK, ki vključujejo mostiček, morajo odpraviti mostiček najpozneje do 30. junija 2011 oziroma, če vlagajo zbirno vlogo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, najpozneje dan pred elektronskim izpolnjevanjem zbirne vloge za leto 2011.
6. člen
(prehodna določba)
Za izjave, ki so jih nosilci podali s predlogi za spremembo podatkov v evidenci dejanske rabe do uveljavitve tega pravilnika in še niso bili preverjeni v skladu s predpisom, ki ureja evidenco dejanske rabe, se uporabljajo določbe spremenjenega 33. člena pravilnika.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2011.
Št. 007-500/2010
Ljubljana, dne 27. decembra 2010
EVA 2010-2311-0214
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost