Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009

Kazalo

1060. Pravilnik o programih za integracijo tujcev, stran 3346.

Na podlagi 4. člena Uredbe o integraciji tujcev (Uradni list RS, št. 65/08) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o programih za integracijo tujcev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
S tem pravilnikom se določijo obseg, vsebina in trajanje programov za integracijo tujcev, način in pogoji izvajanja teh programov ter vsebina potrdila o opravljenem preizkusu znanja iz teh programov.
2. člen
(namen izvajanja programov)
(1) Namen zagotavljanja izvajanja programov za integracijo tujcev, določenih s tem pravilnikom, je pomoč pri vključevanju oseb, opredeljenih v 3. členu Uredbe o integraciji tujcev (Uradni list RS, št. 65/08, v nadaljnjem besedilu: uredba) v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje v Republiki Sloveniji.
(2) Udeležba v programih integracije tujcev je zagotovljena tisti osebi, ki ji pristojna upravna enota izda potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v teh programih (v nadaljnjem besedilu: upravičenci).
II. IZVAJANJE PROGRAMOV
3. člen
(programi za integracijo tujcev)
(1) Programa za integracijo tujcev po tem pravilniku sta:
– program učenja slovenščine kot tujega jezika in
– program seznanjanja tujcev s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo v Republiki Sloveniji.
(2) Program učenja slovenščine kot tujega jezika se lahko izvaja v dveh različicah glede na status upravičenca in njegovo predhodno znanje slovenščine, in sicer:
1. program učenja slovenščine kot tujega jezika v trajanju največ 180 ur je namenjen upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega in tretjega odstavka 3. člena uredbe, s tem, da se upravičencu omogoči udeležba na tečaju v obsegu 180 ali 120 ali pa 60 ur glede na njegovo predhodno znanje slovenskega jezika, ki se ugotovi na podlagi razvrstitvenega testa;
2. program učenja slovenščine na preživetveni ravni v trajanju 60 ur je namenjen upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega in tretjega odstavka 3. člena uredbe.
(3) Program seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: program spoznavanja slovenske družbe) se izvaja v obsegu 30 ur, s tem da se izvajanje vsebinsko prilagodi udeleženčevi ravni znanja slovenščine. Vsebina programa spoznavanja slovenske družbe je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(način izvajanja programov)
(1) Programa za integracijo tujcev se izvajata v obliki tečajev, v okviru katerih lahko izvajalec organizira različne oblike oziroma metode učenja oziroma pridobivanja znanja in kompetenc (zmožnosti) v skladu s sodobnimi andragoškimi in drugimi strokovnimi dognanji.
(2) Programa za integracijo tujcev lahko izvaja šola oziroma drug subjekt, ki izpolnjuje predpisane pogoje (v nadaljnjem besedilu: izvajalec). Izvajalca izbere ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, na podlagi razpisa.
(3) Seznanjanje z vsebinami programov se zagotovi v obliki e-gradiv, natisnjenih publikacijah, letakih in na druge načine.
5. člen
(pogoji za izvajalca programov za integracijo tujcev)
(1) Izvajalec programov za integracijo tujcev je lahko vsaka fizična ali pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki je vpisana v razvid izvajalcev javnoveljavnih vzgojno-izobraževalnih programov pri ministrstvu, pristojnemu za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za izvajanje programov, določenih s tem pravilnikom.
(2) Izvajalec programa spoznavanja slovenske družbe mora imeti zaposlenega učitelja, ne glede na obliko zaposlitve, ki izpolnjuje pogoje za učitelja enega od predmetov, in sicer:
– državljanska, domovinska vzgoja in etika v izobraževalnem programu osnovne šole,
– družboslovje v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju ali
– zgodovine, sociologije ali filozofije v srednjem strokovnem izobraževanju oziroma programu gimnazije.
6. člen
(izvajanje preizkusa znanja)
(1) Udeleženec tečaja po programih za integracijo tujcev po končanem tečaju opravlja preizkus znanja iz zadevnega programa. Preizkus znanja pripravi in izvede izvajalec programa.
(2) Preizkus znanja se opravlja iz vsebin, določenih s programom.
7. člen
(dokumentacija in evidence o izvajanju programov)
(1) Izvajalec tečaja vodi evidenco udeležencev tečaja in preizkusov znanja ter izdanih potrdil o opravljenih preizkusih v skladu s pogodbo, sklenjeno z ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve.
(2) O izvajanju preizkusa znanja izvajalec vodi zapisnik za vsakega kandidata, ki opravlja preizkus, v katerem se navedejo vsi relevantni podatki o poteku in izidu preizkusa.
(3) Kandidatu, ki je opravljal preizkus znanja, pa ga ni opravil, izda izvajalec obvestilo o uspehu pri preizkusu, na katerem se navede, kakšen rezultat je kandidat dosegel pri preizkusu znanja.
(4) Kandidatu, ki opravi preizkus znanja, izvajalec izda potrdilo o opravljenem preizkusu.
8. člen
(vsebina potrdila o opravljenem preizkusu znanja)
Potrdilo o opravljenem preizkusu znanja mora vsebovati naslednje podatke:
1. ime in poslovni naslov izvajalca preizkusa;
2. ime potrdila: »potrdilo o opravljenem preizkusu znanja«;
3. izrek potrdila, ki vsebuje:
– osebno ime in datum rojstva upravičenca, na katerega se to potrdilo nanaša,
– besedilo: »je opravil preizkus znanja iz«, za katerim se doda ime programa, iz katerega je opravil preizkus, in sicer:
a) »programa učenja slovenščine kot tujega jezika v trajanju 180/120/60 ur«,
b) »programa učenja slovenščine na preživetveni ravni v trajanju 60 ur«, ali
c) »programa spoznavanja slovenske zgodovine, kulture in ustavne ureditve v Republiki Sloveniji«;
4. osebno ime odgovorne osebe, ki je podpisnik potrdila in njegova funkcija pri izvajalcu (ravnatelj, direktor in podobno);
5. evidenčna številka, pod katero je upravičenec vpisan v evidenco udeležencev programa pri izvajalcu in
6. datum in kraj izdaje potrdila.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(izvajanje tečajev do sprejetja novih programov)
(1) Do sprejetja novega programa učenja slovenščine kot tujega jezika iz 3. člena tega pravilnika se:
– tečaj po programu iz 1. točke drugega odstavka 3. člena tega pravilnika izvaja po programu za odrasle Slovenščina za tujce, ki je bil sprejet z Odredbo o izobraževalnem programu za odrasle Slovenščina za tujce (Uradni list RS, št. 113/00), s tem, da izvajalec prilagodi obseg izvajanja tega programa posamezni skupini upravičencev glede na njihovo predhodno znanje slovenščine, ugotovljeno z razvrstitvenim testom, ki ga pripravi in izvede izvajalec programa;
– tečaj po programu iz 2. točke drugega odstavka 3. člena tega pravilnika pa se izvaja po programu iz prejšnje alineje, s tem, da izvajalec prilagodi njegovo vsebino in obseg v skladu z navodilom o izvajanju programa Slovenščina za tujce v integracijskem procesu, ki ga sprejme Strokovni svet za izobraževanje odraslih.
(2) Za izvajanje programa iz prejšnjega odstavka morajo izvajalci izpolnjevati kadrovske in prostorske pogoje, ki so predpisani za izvajanje tega programa.
10. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-106/2008
Ljubljana, dne 31. marca 2009
EVA 2009-3311-0012
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost