Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2006 z dne 31. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2006 z dne 31. 7. 2006

Kazalo

3539. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode, stran 8683.

Na podlagi četrtega odstavka 97. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R ED B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o metodologiji za ocenjevanje škode
1. člen
V Uredbi o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, št. 67/03 in 79/04) se črta 52. člen.
2. člen
V 53. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Ocenjevanje škode in preverbo ocen škode po tej metodologiji izvajajo komisije lokalnih skupnosti, regijske in državna komisija za ocenjevanje škode po postopku in na način, določen z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.«.
Dosedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
3. člen
V 54. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ocenjevanje škode se začne na podlagi sklepa uprave pod pogoji, določenimi z zakonom.«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
4. člen
V 58. členu v prvem odstavku se na koncu besedila doda stavek »Skupno oceno škode mora predhodno potrditi regijska komisija, na območju katere je škoda nastala.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Priloga 2 Faktorji za izenačevanje povprečnih gradbenih cen po regijah, Povprečne gradbene cene po vrstah stavb, se nadomesti z novo Prilogo 2 Faktorji za izenačevanje povprečnih gradbenih cen po regijah, Povprečne gradbene cene po vrstah stavb in je sestavni del te uredbe.
V Prilogi 3 se doda za »Izhodiščne povprečne ocene za ocenjevanje delnih škod na stavbah, vrednosti kalkulativno-izdelavnih ur« seznam »Kalkulativne osnove za obračun delovnega časa« in so sestavni del te uredbe.
Priloga 8 – Seznam kultur se nadomesti z novo Prilogo 8 – Seznam kultur in je sestavni del te uredbe.
V Prilogi 9 se obrazci 1, 2, 3, 4, 5 in 6 nadomestijo z novimi obrazci 1, 2, 3, 4, 5 in 6 ter so sestavni del te uredbe.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-8/2006/9
Ljubljana, dne 20. julija 2006
EVA 2006-1911-0019
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost