Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005

Kazalo

1032. Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra, stran 2945.

Na podlagi 50. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o vodenju in vzdrževanju davčnega registra
1. člen
Ta pravilnik ureja vodenje in vzdrževanje davčnega registra, vsebino in obliko prijave za vpis v davčni register ter listine, na katerih temeljijo podatki, ki se vpisujejo v davčni register, prijavo sprememb in dopolnitev, način dajanja podatkov, prevzem podatkov, izdajo potrdila o vpisu ter dodelitev davčne številke in postopek izbrisa iz davčnega registra.
2. člen
Davčni register se vodi kot računalniška podatkovna baza s podatki o trenutnem stanju zavezancev za davek in z zgodovino podatkov pred nastopom sprememb. Vodi se na podlagi podatkov, ki jih predložijo zavezanci za davek v prijavi za vpis, spremembo ali dopolnitev podatkov, in na podlagi podatkov, ki jih posredujejo upravljavci uradnih registrov, evidenc in zbirk podatkov, ter podatkov, ki jih ugotovi sam davčni organ.
3. člen
(1) Za vzdrževanje podatkovne baze in upravljanje davčnega registra je odgovoren Generalni davčni urad.
(2) Podatki davčnega registra se vzdržujejo na podlagi prijav za vpis, sprememb in dopolnitev podatkov, na podlagi posredovanih sprememb in dopolnitev podatkov iz uradnih registrov, evidenc in zbirk podatkov, na podlagi pridobljenih sprememb podatkov in na podlagi sprememb šifrantov glede na spremembe standardov za vodenje klasifikacij in šifrantov.
4. člen
Upravljanje davčnega registra poteka s pomočjo centralizirane računalniške podpore ter elektronske izmenjave podatkov, dokumentov in sporočil. Prenos podatkov po javnem omrežju mora biti zaščiten z uveljavljenim kriptografskim standardom v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje in elektronski podpis. Dostop do podatkov mora biti omejen, pravice uporabnika podatkovne baze morajo biti strogo ločene po pristojnostih in odgovornostih, omogočeno mora biti beleženje vpogledov v osebne podatke.
5. člen
Upravljavec davčnega registra prevzema podatke od zavezancev za davek na podlagi predložene prijave za vpis, spremembo ali dopolnitev podatkov in od upravljavcev uradnih registrov, evidenc in zbirk podatkov. Upravljavci uradnih registrov, evidenc in zbirk podatkov posredujejo podatke v elektronski obliki, kadar je to tehnično možno in smotrno.
6. člen
(1) Prijavo za vpis, spremembo ali dopolnitev podatkov v davčnem registru predloži zavezanec za davek pri pristojnem davčnem uradu.
(2) Prijava za vpis, spremembo ali dopolnitev podatkov v davčnem registru se izpolni na predpisanih obrazcih ali na drugem dokumentu, na katerem so izpisani vsi podatki, vsebovani v navedenih obrazcih. Prijavi se predložijo na vpogled ali priložijo listine, na katerih temeljijo podatki, ki se vpisujejo, spreminjajo ali dopolnjujejo.
(3) Pri predložitvi prijave za spremembo ali dopolnitev podatkov vpiše zavezanec za davek davčno številko, z novimi podatki pa izpolni samo tista polja, ki se spreminjajo ali dopolnjujejo.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko davčni organ od zavezanca za davek zahteva tudi druge podatke, ki se vodijo v davčnem registru ali so povezani z vpisom in niso navedeni na obrazcih iz drugega odstavka tega člena in teh podatkov ni mogoče pridobiti iz uradnih registrov, evidenc ali zbirk podatkov.
7. člen
Zavezanec za davek lahko predloži prijavo za vpis, spremembo ali dopolnitev podatkov v elektronski obliki preko elektronskih sredstev v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje in elektronski podpis.
8. člen
(1) Fizična oseba, ki ima stalno oziroma začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, izpolni obrazec DR-02, ki je objavljen v Prilogi 1 tega pravilnika in je njegov sestavni del, kadar prijavlja podatke o elektronskem certifikatu, zastopnikih ali naložbah.
(2) Obrazec DR-02 izpolni zavezanec za davek iz drugega in tretjega odstavka 43. člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 17/05 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: zakon).
(3) Ob prijavi iz prvega in drugega odstavka tega člena mora zavezanec za davek davčnemu organu predložiti na vpogled ali priložiti:
– osebno izkaznico ali potni list oziroma drugo listino, s katero lahko dokaže svojo istovetnost,
– listine, na katerih temeljijo ostali podatki, ki se vpisujejo v davčni register.
9. člen
(1) Obrazec DR-02 VDČ, ki je objavljen v Prilogi 2 tega pravilnika in je njegov sestavni del, izpolni zavezanec za davek iz četrtega odstavka 43. člena zakona ob uveljavljanju pravice do ugodnosti za vzdrževane družinske člane, ki še nimajo davčne številke.
(2) Ob prijavi mora zavezanec za davek iz prejšnjega odstavka tega člena davčnemu organu predložiti na vpogled ali priložiti:
– osebno izkaznico ali potni list oziroma drugo listino, s katero lahko dokaže svojo istovetnost,
– kopijo rojstnega lista ali osebnega dokumenta vzdrževanega družinskega člana, ki se vpisuje v davčni register.
10. člen
(1) Obrazec DR-03, ki je objavljen v Prilogi 3 tega pravilnika in je njegov sestavni del, izpolni zavezanec za davek iz 44. člena zakona.
(2) Ob prijavi mora samostojni podjetnik posameznik davčnemu organu predložiti na vpogled ali priložiti:
– osebno izkaznico ali potni list oziroma drugo listino, s katero lahko dokaže svojo istovetnost,
– listine, na katerih temeljijo ostali podatki, ki se vpisujejo v davčni register.
(3) Ob prijavi mora fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v drug register oziroma evidenco, davčnemu organu predložiti na vpogled ali priložiti:
– osebno izkaznico ali potni list oziroma drugo listino, s katero lahko dokaže svojo istovetnost,
– odločbo oziroma drugo listino o vpisu v drug register oziroma evidenco,
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi enot poslovnega registra po dejavnosti, kadar se mora v skladu z zakonom, ki ureja poslovni register, vpisati v poslovni register,
– listine, na katerih temeljijo ostali podatki, ki se vpisujejo v davčni register.
(4) Ob prijavi mora fizična oseba, ki opravlja dejavnost in ni vpisana v drug register oziroma evidenco, davčnemu organu predložiti na vpogled ali priložiti:
– osebno izkaznico ali potni list oziroma drugo listino, s katero lahko dokaže svojo istovetnost,
– listine, na katerih temeljijo podatki, ki se vpisujejo v davčni register.
11. člen
(1) Obrazec DR-04, ki je objavljen v Prilogi 4 tega pravilnika in je njegov sestavni del, izpolni zavezanec za davek iz 45. člena zakona.
(2) Ob prijavi iz prejšnjega odstavka tega člena mora zavezanec za davek davčnemu organu predložiti na vpogled ali priložiti:
– sklep o vpisu v sodni register oziroma listino o vpisu v drug register ali evidenco,
– osebno izkaznico ali potni list oziroma drugo listino, s katero lahko dokaže svojo istovetnost kot zakoniti zastopnik, ki vlaga prijavo,
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi enot poslovnega registra po dejavnosti, kadar se mora v skladu z zakonom, ki ureja poslovni register, vpisati v poslovni register,
– listine, na katerih temeljijo ostali podatki, ki se vpisujejo v davčni register.
12. člen
Davčni organ opravi vpis v davčni register in dodeli zavezancu za davek davčno številko, če je prijava za vpis predložena v predpisani vsebini in so ji predložene predpisane listine. Davčni organ izda v osmih dneh potrdilo o vpisu, na katerem navede davčno številko.
13. člen
Če davčni organ ugotovi, da prijava za vpis v davčni register ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov in listin, pozove zavezanca za davek, da v roku, ki ne sme biti daljši od 30 dni, predloži manjkajoče podatke in listine.
14. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Navodilo o vsebini in obliki obrazcev prijave za vpis v register davčnih zavezancev (Uradni list RS, št. 77/96).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-17/2004/18
Ljubljana, dne 7. marca 2005.
EVA 2005-1611-0069
dr. Andrej Bajuk l. r.
minister za finance

AAA Zlata odličnost