Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005

Kazalo

5164. Pravilnik o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter o delu rehabilitacijskih komisij, stran 13217.

Na podlagi 12. člena in za izvrševanje 26. do 34. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter o delu rehabilitacijskih komisij
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje določa vsebino meril in postopek za pridobitev statusa invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (v nadaljnjem besedilu: ZZRZI), za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter ureja delo rehabilitacijskih komisij.
II. MERILA ZA PRIDOBITEV STATUSA INVALIDA
2. člen
(način ocenjevanja in kodiranja)
(1) Po tem pravilniku se ocenjuje invalidnost glede na ovire in težave pri zaposlovanju, ki izhajajo iz duševne ali telesne okvare ali bolezni.
(2) Pri ocenjevanju telesnih in duševnih stanj se uporablja Mednarodna klasifikacija bolezni (MKB), ki omogoča diagnozo bolezni, motenj ali zdravstvenih stanj.
3. člen
(ocenjevanje telesnih in duševnih stanj)
(1) Pri postopku ocenjevanja za status invalida se uporablja ocenjevanje in kodiranje (v nadaljnjem besedilu: ocenjevanje) telesnih in duševnih funkcij ter stopnja okvare funkcioniranja na način, ki ga opredeljuje mednarodna klasifikacija funkcioniranja, invalidnosti in zdravja.
(2) Ocenjevanje invalidnosti mora temeljiti na predhodno izvedenih diagnostičnih postopkih, poleg medicinskih pa je treba pridobiti še izobrazbene, psihološke, zaposlitvene, socialno-ekonomske in okoljske podatke, ki vplivajo na invalidnost.
4. člen
(stopnja invalidnosti)
(1) Stopnja invalidnosti se določa z naslednjo petstopenjsko lestvico:
– če težav in ovir pri zaposlovanju ni oziroma so zanemarljive in so ocenjene do vključno 4%, je stopnja invalidnosti po lestvici enaka 0;
– če so težave in ovire majhne ter so ocenjene na 5 do vključno 24%, je stopnja invalidnosti po lestvici enaka 1;
– če so težave in ovire zmerne oziroma znatne ter so ocenjene na 25 do vključno 49%, je stopnja invalidnosti po lestvici enaka 2;
– če so težave in ovire velike oziroma težke ter so ocenjene na 50 do vključno 95%, je stopnja invalidnosti po lestvici enaka 3;
– če so težave in ovire popolne ter so ocenjene na 96 do 100%, je stopnja invalidnosti po lestvici enaka 4.
(2) Lestvica za razvrščanje je priloga 1 tega pravilnika.
(3) Pri ocenjevanju stopnje invalidnosti je pomembna predvsem ocena funkcioniranja posameznika ter ocena težav, ovir in potreb v zvezi z zaposlovanjem glede na njegove zdravstvene značilnosti in okoljske dejavnike. Upošteva se tudi stopnja njegovih ovir in težav v postopku na podlagi orientacijske lestvice.
5. člen
(pridobitev statusa)
Status invalida po ZZRZI lahko pridobijo osebe, pri katerih se na podlagi lestvice iz prejšnjega člena ugotovi stopnja ovir in težav pri zaposlovanju, od vključno 2 do 4.
6. člen
(vloga)
(1) Vlogo za priznanje statusa invalida po ZZRZI vloži oseba v postopku na pristojni območni službi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: območna služba zavoda).
(2) Ob vložitvi vloge podpiše oseba soglasje, na podlagi katerega pooblasti območno službo zavoda za pridobitev potrebne medicinske in druge dokumentacije za pripravo mnenja rehabilitacijske komisije zavoda.
(3) Vlogi priloži oseba tudi medicinsko in drugo dokumentacijo, s katero dokazuje trajne posledice svoje telesne ali duševne okvare ali bolezni, ki izkazujejo težave pri zaposlovanju. Če te dokumentacije ne more predložiti, na podlagi podpisanega soglasja lahko zaprosi zanjo predsednik rehabilitacijske komisije območne službe zavoda.
7. člen
(postopek)
(1) V postopku obravnave vloge se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) Vlogo za priznanje statusa invalida po ZZRZI s celotno medicinsko in drugo dokumentacijo iz prejšnjega člena prejme in pregleda rehabilitacijski svetovalec območne službe zavoda, pristojen za vodenje postopka. Po potrebi jo dopolni in potem pošlje predsedniku rehabilitacijske komisije.
(3) Če predsednik rehabilitacijske komisije presodi, da na podlagi predložene dokumentacije komisija ne bo mogla izdati mnenja o invalidnosti, obvesti o tem rehabilitacijskega svetovalca. Ta napoti osebo k izvajalcu zaposlitvene rehabilitacije, da pripravi predhodno rehabilitacijsko mnenje po 31. členu ZZRZI.
8. člen
(rehabilitacijske komisije)
(1) Predsednike in člane rehabilitacijskih komisij imenujejo predstojniki območnih služb zavoda oziroma centralne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: centralna služba zavoda) z liste izvedencev, ki jo določi minister, pristojen za invalidsko varstvo.
(2) Po prejemu celotne dokumentacije, ki daje ustrezno podlago za pripravo mnenja rehabilitacijske komisije, območna služba zavoda določi datum obravnave.
(3) Območna služba zavoda pisno skliče sejo rehabilitacijske komisije v ustrezni sestavi in nanjo pisno povabi osebo v postopku.
9. člen
(obravnava in mnenje)
(1) Na obravnavi rehabilitacijske komisije morajo biti navzoči vsi člani te komisije, oseba v postopku in rehabilitacijski svetovalec. Na zahtevo obravnavane osebe lahko sodeluje tudi njen izbrani zaupnik invalid ali predstavnik invalidske organizacije.
(2) Po obravnavi rehabilitacijska komisija izda mnenje na obrazcu, ki je priloga 3 tega pravilnika.
(3) Mnenje podpišejo predsednik in člani komisije, osebo v postopku pa z njim seznanijo ustno. Na željo slednje je pri tem lahko navzoč izbrani zaupnik invalid ali predstavnik invalidske organizacije.
(4) Predsednik rehabilitacijske komisije pošlje podpisano mnenje rehabilitacijskemu svetovalcu.
10. člen
(odločba)
Na podlagi mnenja rehabilitacijske komisije območna služba zavoda izda odločbo o pridobitvi statusa invalida po ZZRZI.
11. člen
(pritožba)
(1) Oseba v postopku se zoper odločbo območne službe zavoda lahko pritoži. Pritožbo vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.
(2) O pritožbi odloča drugostopenjski organ Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in po potrebi pridobi še mnenje rehabilitacijske komisije II. stopnje.
MERILA ZA PRIZNANJE PRAVICE DO ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE
12. člen
(pravica do zaposlitvene rehabilitacije)
(1) Podlaga za napotitev invalida v zaposlitveno rehabilitacijo je mnenje rehabilitacijske komisije območne službe zavoda.
(2) Pri izboru predlaganih storitev se upoštevajo:
– opredeljena vrsta težav in ovir pri zaposlitveni dejavnosti invalida, ki so posledica duševne ali telesne okvare ali bolezni;
– ocenjena stopnja težav in ovir na podlagi stopnje invalidnosti iz 4. člena tega pravilnika;
– dejavniki okolja, ki invalidu lahko lajšajo težave ali pa ga dodatno ovirajo.
(3) Pravico do posameznih storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki jih opredeljuje 15. člen ZZRZI, imajo invalidi na podlagi odločbe območne službe zavoda. Obseg, način in trajanje posameznih storitev zaposlitvene rehabilitacije morajo biti opredeljeni v rehabilitacijskem načrtu, ki ga pripravi in med rehabilitacijo na podlagi spremljanja ustrezno dopolnjuje rehabilitacijski svetovalec območne službe zavoda v sodelovanju z invalidom.
(4) V odločbi iz prejšnjega odstavka morajo biti opredeljene tudi pravice do denarnih prejemkov iz naslova vključitve v storitve zaposlitvene rehabilitacije iz 17. člena ZZRZI.
(5) Denarne prejemke iz prejšnjega odstavka obračunava in izplačuje invalidu Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim za invalidsko varstvo.
13. člen
(mnenje)
Rehabilitacijska komisija v mnenju o potrebah invalida po zaposlitvenih rehabilitacijskih storitvah pripravi oceno glede na posamezna merila po ocenjevalni lestvici, ki je priloga 2 tega pravilnika.
14. člen
(standardi storitev)
(1) Storitve zaposlitvene rehabilitacije se izvajajo po standardih storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki jih pripravi Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, sprejme pa minister, pristojen za invalidsko varstvo.
(2) Standardi iz prejšnjega odstavka se objavijo na spletni strani ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo.
(3) Poročilo izvajalca zaposlitvene rehabilitacije, v katerem je navedel tudi stopnjo težav in ovir, mora biti skladno z določbami 4. člena tega pravilnika.
15. člen
(postopek)
V postopku za uveljavitev pravice do zaposlitvene rehabilitacije se smiselno uporabljajo določbe 6. do 11. člena tega pravilnika.
16. člen
(združitev postopkov)
Območna služba zavoda lahko združi postopek za pridobitev statusa invalida in postopek za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije.
III. MERILA ZA OCENO ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI
17. člen
(ocena zaposlitvenih možnosti)
(1) Ko je zaposlitvena rehabilitacija končana, rehabilitacijski svetovalec območne službe zavoda po zaključnem mnenju izvajalca storitev zaposlitvene rehabilitacije in po drugi razpoložljivi dokumentaciji pripravi za invalida oceno zaposlitvenih možnosti v skladu s 33. in 34. členom ZZRZI.
(2) Delodajalec po zaposlitvi invalida lahko zahteva oceno doseganja njegovih delovnih rezultatov od izvajalca zaposlitvene rehabilitacije in na tej podlagi določitev višine subvencije plače za invalida.
(3) Če se pri invalidu ugotovi sprememba pri doseganju delovnih rezultatov, se spremeni tudi višina subvencije plače, lahko pa območna služba zavoda z odločbo ugotovi, da je za invalida primernejša drugačna oblika zaposlitve oziroma da je nezaposljiv.
18. člen
(odločba o podporni zaposlitvi)
(1) Območna služba zavoda izda odločbo o podporni zaposlitvi invalidom, za katere se presodi, da so se s strokovno, tehnično in osebno pomočjo, ki se zagotavlja zanje, pa tudi za delodajalca in delovno okolje, sposobni vključiti se v običajno delovno okolje, pri čemer njihovo doseganje delovnih rezultatov ni nižje od 70% po pravilniku, ki ureja merila in postopke za določitev višine subvencije plače za invalide (v nadaljnjem besedilu: pravilnik o subvencijah).
(2) Pri brezposelnih invalidih se doseganje delovnih rezultatov ocenjuje med zaposlitveno rehabilitacijo glede na teste in delovne preizkuse v okviru priprave mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih interesov v povezavi z usposabljanjem na konkretnem delovnem mestu in v izbranem poklicu ter drugimi potrebnimi storitvami.
19. člen
(odločba o zaščitni zaposlitvi)
Območna služba zavoda izda odločbo o zaščitni zaposlitvi invalidom, za katere se presodi, da ni mogoče pričakovati zaposlitve v običajnem delovnem okolju ali podporne zaposlitve, njihovo doseganje delovnih rezultatov pa je nižje od 70% in višje od 30% po pravilniku o subvencijah, in ki zaradi večjih težav in ovir pri zaposlovanju potrebujejo visoko stopnjo strokovne pomoči v obliki svetovanja, informiranja, usposabljanja, psihosocialne podpore in spremljanja pri delu.
20. člen
(odločba o nezaposljivosti)
(1) Če so v postopku za pridobitev statusa invalida ugotovljene popolne težave pri njegovem zaposlovanju in rehabilitacijska komisija izda mnenje, da bi bila zaposlitvena rehabilitacija nepotrebna, območna služba zavoda izda odločbo, da invalid ni zaposljiv.
(2) Območna služba zavoda izda odločbo o nezaposljivosti tudi po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji, če izvajalec le-te pri končni oceni ugotovi popolne težave pri zaposlovanju invalida.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka rehabilitacijski svetovalec seznani invalida o njegovi možnosti udeležbe v programih socialne vključenosti.
21. člen
(zaposljivost v običajnem delovnem okolju)
(1) Invalidi, ki jim območna služba zavoda po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji ne izda odločbe o podporni ali zaščitni zaposlitvi ali odločbe o nezaposljivosti, se lahko zaposlujejo v običajnem delovnem okolju.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka območna služba zavoda skupaj z invalidom išče zaposlitev zanj pri običajnih delodajalcih ali v invalidskih podjetjih oziroma ga lahko vključi v programe aktivne politike zaposlovanja.
22. člen
(mnenje centralne službe zavoda)
(1) Pred izdajo odločbe o zaposljivosti invalida v podporni oziroma zaščitni zaposlitvi ter odločbe o nezaposljivosti mora pristojna območna služba zavoda pridobiti predhodno pisno mnenje centralne službe zavoda.
(2) Centralne službe zavoda da mnenje iz prejšnjega odstavka v 15 dneh od prejema celotne dokumentacije s predlogom odločbe.
V. DELO REHABILITACIJSKIH KOMISIJ I. IN II. STOPNJE
23. člen
(pristojnosti)
(1) Rehabilitacijske komisije so izvedenski organi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki dajejo mnenje v postopkih za pridobitev statusa invalida po ZZRZI in v postopkih za uveljavljanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije.
(2) Rehabilitacijske komisije I. stopnje delujejo pri območnih službah zavoda, rehabilitacijske komisije II. stopnje pa pri centralni službi zavoda.
(3) Rehabilitacijska komisija I. stopnje ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm z besedilom: »Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje« in v sredini pečata besedilo: »Rehabilitacijska komisija I. stopnje«.
(4) Rehabilitacijska komisija II. stopnje ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm z besedilom: »Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje« in v sredini pečata besedilo: »Rehabilitacijska komisija II. stopnje«.
24. člen
(imenovanje)
(1) Predsednika in člane rehabilitacijske komisije I. stopnje imenuje iz liste izvedencev direktor območne službe zavoda, predsednika in člane rehabilitacijske komisije II. stopnje pa generalni direktor zavoda.
(2) Rehabilitacijska komisija I. stopnje oziroma rehabilitacijska komisija II. stopnje iz prejšnjega odstavka se imenuje s sklepom za vsak primer posebej v sestavi, ki ustreza obravnavi tega primera.
(3) Sklep o imenovanju rehabilitacijske komisije se pošlje predsedniku in članom komisije.
25. člen
(črtanje z liste izvedencev)
Minister, pristojen za invalidsko varstvo, z liste izvedencev črta izvedenca, ki:
– nima več veljavne licence,
– pri svojem delu ne upošteva strokovno dogovorjenih meril ocenjevanja,
– krši etična načela stroke oziroma
– se ne udeležuje strokovnega izpopolnjevanja, ki ga organizira Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.
26. člen
(izločitev iz rehabilitacijske komisije)
(1) V rehabilitacijski komisiji ne more sodelovati izvedenec, ki osebo v postopku zdravi oziroma sodeluje ali je sodeloval v procesu njenega zdravljenja, na podlagi katerega oseba uveljavlja pravice.
(2) Izvedenec iz prejšnjega odstavka mora o tem razlogu za izločitev pravočasno obvestiti območno enoto oziroma centralno službo zavoda, ki imenuje v komisijo drugega izvedenca.
27. člen
(plačilo rehabilitacijskih komisij)
(1) Plačilo predsedniku in članom rehabilitacijskih komisij se določi na naslednji način:
 – strokovno izpopolnjevanje predsednika
 oziroma člana rehabilitacijske komisije       30 točk
 – pregled spisa in priprava za sejo komisije    90 točk
 – izvedensko mnenje na seji komisije        45 točk
(2) Vrednost točke za delo predsednika je različna od vrednosti točke za delo članov rehabilitacijskih komisij, razen za strokovno izpopolnjevanje.
(3) Vrednost točke iz prejšnjega odstavka sprejme organ upravljanja Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
28. člen
(uporaba mednarodne klasifikacije)
Mednarodna klasifikacija funkcioniranja, invalidnosti in zdravja (International Classification of Functioning, Disability and Health), ki je podlaga za merila za pridobitev statusa invalida po tem pravilniku, se v postopku ocenjevanja invalidnosti uporablja v originalnem besedilu klasifikacije ter v uradnem prevodu, pri čemer se v dvomu uporabi originalno besedilo.
29. člen
(začasni standardi)
Do priprave in sprejema standardov storitev zaposlitvene rehabilitacije iz 14. člena tega pravilnika, so izvajalci storitev zaposlitvene rehabilitacije dolžni upoštevati standarde oziroma vsebino posameznih storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki so objavljeni na spletni strani ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo.
30. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2006.
Št. 01701-60/2005/6
Ljubljana, dne 15. decembra 2005
EVA 2005-2611-0036
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
mag. Janez Drobnič l.r.
 
Soglašam!
 
Minister
za zdravje
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti