Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2001 z dne 26. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2001 z dne 26. 4. 2001

Kazalo

1846. Pravila za delovanje trga z električno energijo, stran 3257.

Na podlagi tretjega odstavka 114. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) je direktor družbe Borzen, d.o.o. sprejel
P R A V I L A
za delovanje trga z električno energijo
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.1. Pomen izrazov
1. člen
Izrazi, uporabljeni v pravilih za delovanje trga z električno energijo (v nadaljnjem besedilu: pravila), imajo naslednji pomen:
– prednostno dispečiranje: je dispečiranje kvalificiranih proizvajalcev in proizvajalcev, ki uporabljajo domača goriva, v skupnem obsegu največ 15% primarne energije, potrebne za proizvodnjo v koledarskem letu porabljene električne energije po energetski bilanci Republike Slovenije,
– dobavitelj: je pravna ali fizična oseba, ki odjemalca oskrbuje z električno energijo,
– kvalificirani proizvajalec: je tisti proizvajalec, ki v posameznih proizvodnih objektih proizvaja električno energijo z nadpovprečno dejansko doseženim izkoristkom pri soproizvodnji električne energije in toplote, ali če izkorišča odpadke ali obnovljive vire energije na ekonomsko primeren način, ki je usklajen z varstvom okolja,
– odjemalec: je pravna ali fizična oseba oskrbovana z električno energijo za lastno rabo,
– organizator trga: pomeni družbo BORZEN, organizator trga z električno energijo, d.o.o., ki je določena za izvajanje gospodarske javne službe organiziranje trga z električno energijo v skladu z določili Energetskega zakona,
– organiziran trg z električno energijo: je ustanova, v kateri poteka organizirana izmenjava ponudb po nakupu s ponudbami po dobavi električne energije ter trgovanje za dan časovni okvir,
– proizvodnja: je fizikalni ali kemični proces transformacije goriv in obnovljivih virov energije v električno energijo,
– prenos: je transport električne energije po prenosnem omrežju,
– prenosno omrežje: je visokonapetostno električno omrežje od proizvajalca oziroma povezave s sosednjimi prenosnimi omrežji do distribucijskega omrežja ali končnegaodjemalca na prenosnem omrežju,
– sistemske storitve: so storitve, ki omogočajo nemoteno, zanesljivo in kvalitetno oskrbo z električno energijo,
– tranzit: je transport (prenos) energije s poreklom z območja druge države in namenjen na območje tretje države čez ozemlje Republike Slovenije, oziroma transport energije s poreklom z območja druge države namenjene na območje te druge države čez ozemlje Republike Slovenije;
– upravičeni odjemalec: je odjemalec, ki lahko prosto izbira dobavitelja po določbah energetskega zakona,
– tržno srečanje: sosledje operacij in postopkov trgovanja na organiziranem trgu v okviru enega produkta trgovanja,
– upravljalec prenosnega omrežja: je pravna ali fizična oseba, ki je določena za upravljanje prenosnega omrežja v skladu z energetskim zakonom,
– upravljalec distribucijskega omrežja: je pravna ali fizična oseba, ki je določena za upravljanje za upravljanje distribucijskega omrežja v skladu z energetskim zakonom,
– bilateralna pogodba: je kupoprodajna pogodba o prodaji in nakupu električne energije, ki jo skleneta dobavitelj in upravičeni odjemalec,
– dnevni trg: je promptni trg, kjer se sooči ponudba in povpraševanje električne energije, za obdobje naslednjega delovnega dne, oziroma za obdobje do vključno prvega naslednjega delovnega dne,
– lot: najmanjša količina standardiziranega produkta, s katero se lahko sklepajo posli,
– marginalna cena: je cena v točki, kjer se izenačita ponudba in povpraševanje,
– član organiziranega trga: je proizvajalec električne energije, upravičeni odjemalec, trgovec, tržni zastopnik ali tržni posrednik, ki ima pravico trgovati na organiziranem trgu,
– TISOT: trgovalno informacijski sistem organizatorja trga,
– primopredajna mesta: vozlišča v električnem omrežju, opremljena z merilno opremo, kjer se predaja oziroma odjema električno energijo,
– udeleženec trgovanja: član organiziranega trga, ki sodeluje na tržnem srečanju,
– knjiga ponudb: to je seznam vseh ponudb v TISOT za določen produkt trgovanja, ki so ločena na prodajne in nakupne ponudbe ter razvrščena po kriteriju “cena/časovna oznaka“,
– ponudbe: ponudbe za nakup in prodajo električne energije, ki jih člani organiziranega trga podajajo na način opredeljen v pravilih,
– kliring: obračun sklenjenih poslov na organiziranem trgu,
– račun pozicij: nedenarni račun, na katerem se vodijo vsi nakupi in prodaje člana za namen obračuna in denarne poravnave,
– poravnalni račun: račun pri poravnalni banki, preko katerega se izvaja neto denarna poravnava,
– transakcijski račun: račun, preko katerega član izvaja plačilni promet in denarno poravnavo,
– poravnalna banka: banka, ki vodi poravnalni račun in preko katere poteka neto denarna poravnava,
– obračun: postopek organizatorja trga, ki zagotavlja izračun neto denarnih zneskov članov po opravljenem trgovanju; tudi prva faza multilateralnega kliringa (multilateralni pobot),
– denarna poravnava: druga faza multilateralnega kliringa, ki zagotavlja dokončno poravnavo sklenjenih poslov z nakazilom oziroma sprejetjem neto denarnih sredstev,
– multilateralni kliring: postopek multilateralnega pobota, ki za nasprotno stran članu postavi organizatorja trga, ki je tako neto upnik ali neto dolžnik članu ter s tem odgovoren za izpolnitev obveznosti iz sklenjenih poslov,
– segregacija: način vodenja računov pozicij, kot npr. ločitev za vse produkte trgovanja, ločitev med hišnim računom in računom oziroma računi strank,
– alokacija poslov: je postopek po končanem trgovanju v katerem član organiziranega trga izvrši prenos poslov po ustreznih računih pozicij,
– razsodišče: je priložnostni organ organizatorja trga, ki odloča o sporih med člani organiziranega trga,
– navodila: posebni predpisi, ki jih za izvajanje posameznih določb pravil izda organizator trga.
1.2. Opredelitev organiziranega trga z električno energijo
2. člen
Z električno energijo se trguje na organiziranem trgu z električno energijo (v nadaljnjem besedilu: organiziran trg), ki ga organizira pravna oseba organizator trga v skladu z energetskim zakonom in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njihovi podlagi.
Za delovanje organiziranega trga so določena pravila, ki so potrebna za izvajanje nalog in obveznosti, ki jih določa zakon, ter za varovanje interesov članov organiziranega trga ter javnega interesa.
1.3. Veljavnost pravil
3. člen
Ta pravila podrobneje urejajo pooblastila in odgovornosti organizatorja trga v zvezi z delovanjem organiziranega trga, pogoje udeležbe na trgu, pravice, obveznosti in odgovornosti članov, način in postopke obračuna in poravnave ter se nanašajo na člane, ki sodelujejo na organiziranem trgu.
4. člen
Pravila, njihove spremembe in dopolnitve ter navodila in priloge k pravilom mora organizator trga pred njihovo uveljavitvijo posredovati v soglasje Vladi Republike Slovenije ter po pridobitvi soglasja posredovati članom na primeren način in v primernem roku pred njihovo uveljavitvijo.
1.4. Pravice in obveznosti organizatorja trga
5. člen
Organizator trga upravlja organiziran trg v Republiki Sloveniji v skladu z določili pravil ter predpisi, sklepi in odredbami, izdanimi na njihovi podlagi.
Organizator trga nastopa kot upravljalec trga z električno energijo v korist in dobro njegovih članov in nima pravice na njem nastopati kot tržni udeleženec za svoje ime in svoj račun.
6. člen
Organizator trga ni odškodninsko odgovoren za dobave in prevzeme količin električne energije, ki so rezultat trgovanja na organiziranem trgu električne energije. Prav tako organizator trga ni odgovoren nasproti kupcem električne energije na organiziranem trgu za morebitno škodo, nastalo kot posledica izpada dobave električne energije oziroma okvar v električnem omrežju.
7. člen
Organizator trga ima pravico omejiti, začasno prekiniti ali ustaviti trgovanje z električnoenergijo v primeru, kot je to opredeljeno v podzakonskem predpisu o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranje trga z električno energijo. V teh primerih organizator trga ni odgovoren udeležencem trgovanja za morebitno škodo ali izgube, ki bi jim nastale zaradi omejitve, prekinitve ali ustavitve trgovanja.
8. člen
Organizator trga ima pravico, da omeji trgovanje med člani, da sistem trgovanja zapre ob dogodkih, ki zahtevajo tako ukrepanje v interesu organizatorja trga in članov. V času trajanja takšnega ukrepa je upravljanje in izvrševanje ponudb omejeno ali onemogočeno.
Organizator trga ne odgovarja za onemogočeno ali oteženo upravljanje in izvrševanje ponudb zaradi nedelovanja komunikacij, opreme, osrednjega sistema obdelave podatkov in podobno.
9. člen
V primeru, ko v teh pravilih ali v drugem za organizatorja trga veljavnem predpisu ali dogovoru ni določeno drugače, organizator trga do kateregakoli člana ne nosi odgovornosti za škodo, vključno z vsemi posrednimi ali posledičnimi škodami, tudi izgubo koristi ali zamudo, ki je nastala zaradi okoliščin ali dogodkov, naštetih v tem podpoglavju pravil.
10. člen
Uprava organizatorja trga, oseba, imenovana v odbor, svet ali komisijo ter pooblaščenci po zaposlitvi opravljajo naloge funkcionarjev organizatorja trga.
Komisije, sveti in odbori organizatorja trga se štejejo za organe organizatorja trga po pravilih ter so njihove odločitve obvezne za vse člane.
11. člen
Organizator trga izvaja storitve v okviru javne službe po cenah, določenih v tarifi, na katero da soglasje Vlada Republike Slovenije.
1.5. Člani organiziranega trga in njihove pravice ter dolžnosti
12. člen
Člani organiziranega trga lahko postanejo pravne ali fizične osebe, ki imajo zakonsko pravico do delovanja na organiziranem trgu po določbah energetskega zakona ter z organizatorjem trga sklenejo pristopno pogodbo.
13. člen
Vsak član organiziranega trga je v skladu s pristopno pogodbo uvrščen v eno od naslednjih kategorij članstva:
– kupec/prodajalec: kupuje in prodaja električno energijo v svojem imenu in za svoj račun. Kupec/prodajalec na organiziranem trgu lahko sklepa samo posle, ki na eni strani vključujejo lastna primopredajna mesta,
– trgovec: kupuje in prodaja električno energijo v svojem imenu in za svoj račun ter lahko opravlja tudi funkcijo tržnega zastopnika in tržnega posrednika,
– tržni zastopnik: kupuje in prodaja električno energijo v svojem imenu in za tuj račun ter lahko opravlja tudi funkcijo tržnega posrednika. Tržni zastopnik na organiziranem trgu lahko sklepa samo posle, ki na eni strani vključujejo lastna primopredajna mesta,
– tržni posrednik: posreduje pri sklepanju bilateralnih pogodb. Tržni posrednik ne posluje na dnevnem trgu in ni udeleženec poravnalnega sistema.
Na kategorijo članstva so vezane pravice in obveznosti, ki jih ima član organiziranega trga pri poslovanju na organiziranem trgu.
14. člen
Člani organiziranega trga imajo glede na kategorijo članstva naslednje pravice:
– trgovati na tržnih srečanjih,
– uporabljati TISOT za trgovanje na organiziranem trgu,
– pridobivati vse informacije in podatke, ki lahko kakorkoli vplivajo na trgovanje, razen podatkov, ki se nanašajo na druge udeležence trgovanja,
– tekoče dobivati vse uradne informacije, poročila in publikacije ter vse podatke, ki jih organizator trga pošilja v javnost,
– tekoče dobivati statistične in druge podatke o rezultatih trgovanja, ki so dostopni samo članom organiziranega trga,
– sodelovati pri organiziranih oblikah izobraževanja, ki jih organizira organizator trga.
15. člen
Člani organiziranega trga imajo naslednje dolžnosti:
– skrbeti za ugled organiziranega trga pri javnem nastopanju in poslovanju na organiziranem trgu,
– spoštovati in izvajati določbe pravil ter vseh predpisov organizatorja trga, sprejetih na njihovi podlagi,
– obvestiti organizatorja trga o nastopu plačilne nesposobnosti, prisilni poravnavi in o začetku stečajnega oziroma likvidacijskega postopka ter o vseh drugih dogodkih, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivali na njihovo finančno stanje in poslovanje,
– sprotno obveščanje o vseh spremembah podatkov,
– ne omogočiti dostopa in uporabe TISOT preko osebnih identifikacijskih elementov nepooblaščenim osebam,
– plačevati članarino in druge pristojbine po tarifi organizatorja trga.
16. člen
Seznam članov organiziranega trga je javen in se tekoče objavlja v publikacijah in na spletnih straneh organizatorja trga.
1.5.1. Sprejem članov na organizirani trg
17. člen
Pravne in fizične osebe, ki želijo poslovati na organiziranem trgu, morajo z organizatorjem trga skleniti pristopno pogodbo. Po podpisu pristopne pogodbe postanejo polnopravni člani organiziranega trga, s čimer jim pripadajo vse pravice in dolžnosti člana na organiziranem trgu v okviru pooblastil, ki jih imajo po pristopni pogodbi.
18. člen
Postopek za sprejem v članstvo na organiziranem trgu prične na podlagi izpolnjenega predpisanega obrazca zahteve za sprejem v članstvo na organiziranem trgu (v nadaljnjem besedilu: zahteva), ki se vloži v 2 izvodih neposredno pri organizatorju trga ali pošlje priporočeno po pošti.
Obrazec zahteve je podan v dodatku A.
19. člen
Vlagatelj mora obrazcu zahteve priložiti:
– ustrezno licenco za opravljanje energetske dejavnosti, kadar je taka licenca predpisana z energetskim zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičenega odjemalca, kadar je vlagatelj upravičeni odjemalec,
– pooblastila strank, kolikor bo vlagatelj opravljal tudi funkcijo tržnega zastopnika,
– dokument, ki dokazuje pooblaščenost osebe, ki podpiše vlogo in kasneje pristopno pogodbo,
– druga zahtevana dokazila v skladu z zahtevo.
Organizator trga lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatne podatke ali dokazila, iz katerih izhaja utemeljenost zahteve.
20. člen
Organizator trga vrne zahtevo, ki ni sestavljena v skladu s prejšnjim členom. Vlagatelj mora zahtevo dopolniti oziroma popraviti v roku, ki ne sme biti krajši kot 8 in ne daljši kot 30 dni.
Kolikor vlagatelj zahteve ne dopolni oziroma popravi v predpisanem roku, jo organizator trga zavrže.
21. člen
Organizator trga odloči o zahtevi najkasneje v roku 30 dni po prejemu, ali od dneva, ko je bila dopolnjena ali popravljena.
22. člen
Organizator trga zavrne zahtevo, če ugotovi, da vlagatelj ne izpolnjuje pogojev za sprejem v članstvo na organiziranem trgu.
23. člen
Organizator trga obvesti o svoji odločitvi vlagatelja zahteve v 8 dneh po odločitvi. Če je odločitev pozitivna, je ni potrebno obrazložiti.
Kolikor je zahteva zavrnjena, mora organizator trga podati obrazložitev, iz katere je razviden razlog za zavrnitev zahteve. Ugovor proti odločitvi je potrebno vložiti najkasneje v 15 dneh po vročitvi odločitve.
24. člen
Po ugoditvi zahteve mora novi član glede na kategorijo članstva v roku, ki se mu določi v sklepu o sprejemu v članstvo:
– podpisati pristopno pogodbo,
– podpisati sporazum za delovanje v poravnalnem sistemu,
– podpisati izjavo o zavedanju tveganj,
– podati dokazila o finančnih garancijah,
– zagotoviti pogoje, da se izvede priklop člana na TISOT,
– izpolniti druge obveznosti v skladu s pravili, ki obvezujejo člane.
Kolikor novi član ne izpolni svojih obveznosti iz prejšnjega odstavka v predpisanem roku, lahko organizator trga v roku 15 dni od dneva, ko bi morale biti obveznosti izpolnjene, razveljavi sklep o sprejemu v članstvo.
25. člen
Podatke o sklenjenih pristopnih pogodbah mora organizator trga takoj ob sklenitvi poslati ministrstvu, pristojnemu za energetiko in Agenciji za energijo. Hkrati o sprejemu novega člana obvesti tudi ostale člane organiziranega trga.
26. člen
Za pristop na organiziran trg z električno energijo morajo člani organiziranega trga plačati pristopno takso v višini, določeni v tarifi organizatorja trga.
1.5.2. Izključitev članov in prenehanje članstva na organiziranem trgu
27. člen
Organizator trga lahko izključi člana iz poslovanja na organiziranem trgu za določen čas ali trajno v naslednjih primerih:
– da je bilo sprejetje člana na organiziran trg izvršeno na podlagi neresničnih podatkov,
– če član huje krši pravila in navodila organizatorja trga,
– ko član ne izpolnjuje več predpisanih pogojev za poslovanje na organiziranem trgu,
– če član ne izpolnjuje svojih obveznosti do organizatorja trga.
Sklep o izključitvi iz članstva sprejme organizator trga. Zoper ta sklep je možno podati ugovor v roku 8 dni od vročitve sklepa. Vloženi ugovor ne zadrži izvršitve sklepa.
28. člen
Članstvo na organiziranem trgu preneha v primeru:
– če član pisno sporoči, da ne želi več biti član organiziranega trga, najkasneje v roku 30 dni od sprejema obvestila člana,
– v primeru nastopa pravnih posledic začetka stečaja oziroma likvidacije člana,
– če član preneha obstajati.
Sklep o prenehanju članstva sprejme organizator trga.
29. člen
O začasni izključitvi, izključitvi za določen čas ali trajno, oziroma o prenehanju članstva organizator trga takoj obvesti ministrstvo, pristojno za energetiko in Agencijo za energijo. Hkrati o tem obvesti tudi ostale člane organiziranega trga.
1.6. Baze podatkov
30. člen
Za delovanje in nadzor organiziranega trga je pristojen in odgovoren organizator trga. Organizator trga ima pravico posredovati informacije, ki se nanašajo na trgovanje in obračun ali druge informacije v zvezi s člani, organom, ki so pooblaščeni za funkcijo nadzora, če je mnenja, da je zahteva v skladu z zakonskimi obveznostmi.
Organizator trga sodeluje z organom, katerega naloga je izvajanje javnih pooblastil, z namenom, da je delovanje organiziranega trga v skladu z zakonskimi predpisi.
1.6.1. Podatki fizičnih proizvodnih in porabniških enot
31. člen
Organizator trga ima za potrebe procesa trgovanja in izdelave okvirnih voznih redov v svoji podatkovni bazi zabeležene naslednje osnovne podatke o domačih fizičnih proizvodnih oziroma fizičnih porabniških enotah, za katere podajajo udeleženci trgovanja ponudbe za nakup in prodajo električne energije na dnevnem trgu:
– koda proizvodne oziroma porabniške enote (definira jo organizator trga),
– tip enote (proizvodna ali porabniška),
– elektroenergetski sistem, ki mu fizična enota pripada,
– nazivna maksimalna in minimalna moč fizične enote [MW].
1.6.2. Podatki o članih organiziranega trga
32. člen
Podatki o članih organiziranega trga, ki so pomembni za trgovanje na organiziranem trgu, so del celote podatkov o vsakem članu, ki jih organizator trga hrani v svoji podatkovni bazi. Osnovni podatki za proces trgovanja so naslednji:
– identifikacijska številka člana organiziranega trga,
– kategorija člana organiziranega trga (kupec/prodajalec, trgovec, tržni zastopnik, tržni posrednik),
– pooblastila fizičnih proizvodnih in porabniških enot za katere tržni zastopnik sklepa posle,
– številko računa pozicij,
– lastna primopredajna mesta (za kategoriji članstva kupec/prodajalec in tržni zastopnik),
– dovoljen obseg trgovanja [MWh],
– maksimalna urna moč [MWh/h], za katero lahko podaja član organiziranega trga ponudbe.
Informacije pridobi organizator trga v okviru postopka za pridobitev članstva na organiziranem trgu in jih redno osvežuje.
1.6.3. Podatki o trgovanju
33. člen
Organizator trga vzdržuje bazo podatkov, kjer se hranijo podatki o trgovanju, ter je dostopna tudi članom organiziranega trga v okviru njihovih pooblastil.
34. člen
Organizator trga hrani podatke o trgovanju (ponudbe, sklenjeni posli, ravnotežni tečaji, enotni tečaji, marginalne cene) najmanj za dobo 5 let.
1.7. Obračunske meritve in prenosne izgube
35. člen
Za obračunske meritve električne energije (urne, dnevne, mesečne) po posameznih primopredajnih mestih so odgovorni Upravljalec prenosnega omrežja in upravljalci distribucijskih omrežij.
Ko so podatki preverjeni in potrjeni, so jih upravljalci omrežij dolžni posredovati organizatorju trga.
Organizator trga sme te podatke uporabiti za analize delovanja trga.
36. člen
Upravljalci omrežij določijo izgube nastale v prenosnem in distribucijskem omrežju za vsako uro posebej in jih posreduje organizatorju trga. Organizator trga sme te podatke uporabiti za analize delovanja trga.
2. DNEVNI TRG ELEKTRIČNE ENERGIJE
2.1. Opredelitev dnevnega trga
37. člen
Dnevni trg je promptni trg, kjer se sooči ponudba in povpraševanje električne energije za obdobje naslednjega delovnega dne, oziroma za obdobje do vključno prvega naslednjega delovnega dne.
Kadar je v koledarju trgovanja določeno, da nastopi med dnem trgovanja in prvim naslednjim delovnim dnem še kakšen nedelovni dan ali praznik, organizator trga izvede ločena tržna srečanja za vsak dan posebej.
38. člen
Trgovanje s standardiziranimi produkti trgovanja na dnevnem trgu električne energije poteka na ločenih tržnih srečanjih, ki se medsebojno ločijo tudi po načinu trgovanja.
Uveljavljena sta načina avkcijskega in sprotnega trgovanja.
39. člen
Organizator trga stalno nadzoruje celoten proces trgovanja. V primeru, da kdo od članov organiziranega trga krši pravila, ga organizator trga opozori oziroma izloči iz trgovanja.
40. člen
Organizator trga lahko po lastni presoji s sklepom, zaradi nenormalnih tržnih razmer (npr. premajhna likvidnost) na dnevnem trgu, trajno ali začasno prekine trgovanje z določenim standardiziranim produktom trgovanja ali z uporabo določenih vrst ponudb.
Organizator trga lahko s sklepom uvede trgovanje z novimi standardiziranimi produkti trgovanja ali z novimi vrstami ponudb.
Organizator trga mora tovrstne spremembe trgovanja sporočiti članom organiziranega trga vsaj 15 dni pred pričetkom veljave.
2.2. Posli na dnevnem trgu
41. člen
Posli na dnevnem trgu (v nadaljnjem besedilu: posli) so nakup in prodaja električne energije v obliki standardiziranih produktov trgovanja.
Posle na dnevnem trgu lahko sklepajo vsi člani organiziranega trga, razen članov, ki so registrirani kot tržni posredniki.
42. člen
Prodajalci električne energije v oblikah standardiziranih produktov trgovanja so dolžni v celoti dostaviti dogovorjeno količino, ki izhaja iz sklenjenega posla.
Omenjeno dobavo so dolžni uresničiti, ne glede na morebitne obveznosti, ki bi nastale zaradi njihovega sodelovanja na drugih trgih električne energije.
Kupci električne energije v oblikah standardiziranih produktov trgovanja so dolžni v celoti prevzeti dogovorjeno količino, ki izhaja iz sklenjenega posla.
43. člen
Člani organiziranega trga ne smejo sklepati poslov na način, ki bi jih ob zaključku trgovanja privedlo v položaj, da ne bi mogli v celoti dobaviti oziroma prevzeti dogovorjenih količin električne energije. S takim ravnanjem član organiziranega trga povzroči neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem, kar se šteje za težjo kršitev pravil.
Kolikor pride do neravnovesja med ponudbo in povpraševanjem zaradi delovanja, opisanem v prejšnjem odstavku tega člena, je organizator trga dolžan v sodelovanju z upravljalcem prenosnega omrežja ponovno vzpostaviti ravnovesje. Vse stroške nastale v tem primeru, krije član organiziranega trga, ki je povzročil nastalo neravnovesje.
44. člen
Čas sklenitve posla pri tržnih srečanjih, kjer se trguje na avkcijski način, je trenutek, ko se avkcija v celoti zaključi.
Čas sklenitve posla pri tržnih srečanjih, kjer se trguje na način sprotnega trgovanja, je tisti trenutek, ko TISOT v skladu s pravili poveže ponudbo za nakup in prodajo. Kot čas sklenitve se upošteva čas na TISOT.
45. člen
Šteje se, da je posel sklenjen v kraju, kjer ima organizator trga svoj sedež.
46. člen
Ugovor na sklenjeni posel je mogoč le v primeru, da je bil sklenjen zaradi napake v TISOT ali grobe zmote enega izmed članov organiziranega trga. Posel se lahko razveljavi v soglasju obeh članov organiziranega trga in organizatorja trga. Rok za ugovor na sklenjeni posel je 30 minut po sklenitvi. Po poteku tega roka člana organiziranega trga posla ne moreta več razveljaviti.
Poslov sklenjenih na avkcijah ni mogoče razdreti.
47. člen
Organizator trga je upravičen do finančnega nadomestila za stroške, povezane s sklepanjem poslov na organiziranem trgu v obliki provizije, ki je določena po tarifi organizatorja trga.
2.3. Udeleženci trgovanja
48. člen
Pravico do trgovanja na dnevnem trgu imajo vsi člani organiziranega trga, razen članov, ki so registrirani kot tržni posredniki.
49. člen
Udeleženci trgovanja, ki hkrati kupujejo in prodajajo električno energijo, morajo upoštevati predpise pravil o načinu podajanja ponudb, ki preprečujejo nedovoljen vpliv na oblikovanje tečajev.
2.4. Računi pozicij
50. člen
V postopku sprejema na organizirani trg se vsakemu članu organiziranega trga dodeli račune pozicij glede na njegovo kategorijo članstva. Vrste računov pozicij so:
– hišni račun: je račun, ki ga člani organiziranega trga uporabljajo za ponudbe, ki jih izvršijo v svojem imenu in za svoj račun. Član organiziranega trga ima lahko samo en hišni račun in lahko posluje za svoj račun samo preko svojega hišnega računa.
– račun stranke: je račun, ki ga člani organiziranega trga uporabljajo za ponudbe, ki jih izvršijo v svojem imenu in za tuj račun. Član organiziranega trga mora pri vsaki ponudbi za tuj račun vpisati ustrezno številko računa stranke.
– skupni račun: je račun, ki ga član organiziranega trga uporablja za vnos več ponudb v svojem imenu in za svoj ali tuj račun. Gre za zbiranje več ponudb v eno skupno ponudbo. Vse ponudbe, ki jih je član organiziranega trga sklenil preko skupnega računa, mora po zaključku trgovanja prenesti na ustrezne račune.
51. člen
Po zaključku trgovanja morajo trgovci in tržni zastopniki v roku 30 minut preko TISOT izvršiti prenos poslov po ustreznih računih pozicij (alokacija). Čas, v katerem je potrebno izvršiti prenos poslov, se lahko s sklepom organizatorja trga spremeni.
Prenos posla z računa ene stranke na hišni račun in obratno ter prenos z računa ene stranke na drugo stranko ni mogoč.
Posli, ki ostanejo po preteku roka iz prvega odstavka tega člena na skupnem računu, se avtomatično prenesejo na hišni račun člana.
2.5. Koledar trgovanja
52. člen
Trgovanje poteka vsak delovni dan. Ob nedelovnih dneh (sobota in nedelja), državnih praznikih, drugih dela prostih dnevih in v primeru posebnih okoliščin se na borzi ne trguje.
53. člen
Najkasneje do 15. decembra posreduje organizator trga članom organiziranega trga koledar tržnih srečanj za naslednje koledarsko leto (od 1. januarja do 31. decembra).
2.6. Trajanje trgovanja
54. člen
Na organiziranem trgu poteka trgovanje med 8. uro in 10.30.
Organiziran trg je za upravljanje s ponudbami odprt (vnos, spremembe ali odstranitev) vsak trgovalni dan že v fazi pred-trgovanja. Faza pred-trgovanja traja od 6. do 8. ure za produkte pasovne, trapezne in nočne energije ter od 6. do 10. ure za produkte urne energije.
Čas trgovanja in pred-trgovanja se lahko s sklepom organizatorja trga spremeni. Organizator trga mora spremembe sporočiti članom organiziranega trga vsaj 15 dni pred pričetkom veljave.
2.7. Ponudbe na dnevnem trgu električne energije
55. člen
Udeleženci trgovanja lahko podajajo ponudbe za nakup in ponudbe za prodajo električne energije le preko TISOT.
56. člen
Na določen dan trgovanja je možno podajati ponudbe samo za produkte, ki so predmet trgovanja na ta dan. Veljavnost ponudb zapade najkasneje isti dan ob zaključku trgovanja.
57. člen
Udeleženec trgovanja lahko v skladu s pravili svoje ponudbe naknadno spreminja ali izbriše.
58. člen
Za posebne primere opisane v pravilih in navodilih organizatorja trga velja, da lahko organizator trga ponudbe določenega udeleženca trgovanja izbriše.
V primeru, da organizator trga izbriše določene ponudbe, mora o tem udeležence trgovanja predhodno oziroma naknadno obvestiti.
59. člen
Podajanje nasproti izvršljivih ponudb (nakupna in prodajna ponudba z enako ceno in isto količino), po predhodnem medsebojnem dogovoru dveh udeležencev trgovanja, ki bi lahko vodile k sklenitvi medsebojnega posla, ni dovoljeno.
60. člen
Podajanje nasproti izvršljivih ponudb (nakupna in prodajna ponudba z enako ceno in isto količino) istega udeleženca trgovanja, ki bi lahko vodile k sklenitvi medsebojnega posla ni dovoljeno, razen kolikor udeleženec trgovanja zavestno trguje kot prodajalec in kupec v svojem imenu za svoj račun oziroma račun svojih strank.
Tako sklenjeni posli se imenujejo aplikacijski posli in se jih v TISOT vnaša s posebnim vnosom. V TISOT je tak posel ustrezno označen.
Udeleženec trgovanja lahko izvede aplikacijski posel le, če je tečaj aplikacijskega posla znotraj razmika med trenutno najboljšim tečajem povpraševanja in najboljšim tečajem ponudbe. Aplikacijskih poslov ni možno izvršiti preko skupnega računa.
Aplikacijski posli niso upoštevani pri izračunu ravnotežnega tečaja pri sprotnem trgovanju in pri izračunu enotnega tečaja.
2.7.1. Vrste ponudb
61. člen
Ločimo dve osnovni vrsti ponudb:
– tržne ponudbe: Udeleženec trgovanja ne postavlja omejitev glede cene,
– omejene ponudbe: Udeleženec trgovanja določi še sprejemljivo ceno nakupa (najvišjo) oziroma prodaje (najnižjo).
62. člen
Osnovne vrste ponudb lahko vsebujejo tudi dodatne oziroma posebne pogoje za njihovo izvršitev.
Na tržnih srečanjih, kjer se trguje na način sprotnega trgovanja, je možno podajati naslednje dodatne ponudbe:
– ponudba s skrito količino: V knjigi ponudb ni prikazana celotna količina ponudbe ampak samo njen vidni del, preostanek pa je skrit. V TISOT je takšna ponudba ustrezno označena. Taka ponudba je lahko samo omejena,
– “vse ali nič“ ponudba: To je ponudba, ki se izvrši samo, če se izvrši celotna količina v ponudbi. V TISOT je takšna ponudba ustrezno označena,
– “stop“ omejena ponudba: To je ponudba, ki se v knjigo ponudb uvrsti kot omejena ponudba šele po prekoračitvi tečaja (višje/nižje).
– “stop“ tržna ponudba: To je ponudba, ki se v knjigo ponudb uvrsti kot tržna ponudba šele po prekoračitvi tečaja (višje/nižje).
Na tržnih srečanjih, kjer se trguje na avkcijske način, je možno podajati naslednje dodatne ponudbe:
– ponudba za preostalo količino: To je posebna ponudba, ki jo lahko udeleženci trga podajo po procesu izračuna marginalne cene, ko je poznana tudi morebitna preostala neizravnana količina. Ponudba vsebuje zgolj količino, saj se preostala količina proda po marginalni ceni.
2.7.2. Vsebina ponudb
63. člen
Ponudbe morajo pri vnosu v TISOT vsebovati naslednje informacije:
– identifikacijska številka člana organiziranega trga,
– tip ponudbe (prodaja, nakup, aplikacijski posel),
– številka računa pozicij,
– produkt trgovanja,
– dan, za katerega velja ponudba,
– maksimalna energija [MWh], ki ustreza celemu večkratniku osnovne količinska enote (1 lot) produkta,
– cena podana v SIT/MWh in zaokrožena na 10 SIT v kolikor gre za omejeno ponudbo (v ponudbi niso dovoljene negativne številčne navedbe)
2.7.3. Čas sprejema in vrstni red ponudb
64. člen
Čas sprejema ponudbe na dnevnem trgu električne energije je tista časovna oznaka, ki jo TISOT dodeli pri vnosu ponudbe.
65. člen
Ponudba na dnevnem trgu električne energije ostane v veljavi tako dolgo, dokler je udeleženec trgovanja ne spremeni oziroma izbriše oziroma najkasneje do zaključka trgovanja.
66. člen
Ponudbe se v TISOT razvrstijo v knjige ponudb, skladno z različnimi produkti trgovanja in načinom trgovanja.
Vrstni red v knjigah ponudb je vedno določen po kriteriju “cena/časovna oznaka“, torej tako, da imajo pri izvrševanju nakupnih ponudb prednost ponudbe z višjo ceno oziroma pri izvrševanju prodajnih ponudb prednost ponudbe z nižjo ceno. Ponudbe brez omejitve cene (tržne ponudbe) imajo prednost. Če je v okviru iste cene več ponudb, imajo prednost ponudbe z manjšo časovno oznako.
Če se spremeni cena oziroma poveča količina v ponudbi, se ponudbi dodeli nova časovna oznaka.
2.8. Produkti trgovanja na dnevnem trgu
67. člen
Na dnevnem trgu električne energije se trguje z naslednjimi fizičnimi produkti:
– Pasovna energija (blok PE)
To je električna energija v bloku ur od 00. do 24. ure. Osnovna količinska enota 1 lot tega produkta je 24 MWh. V primeru prehoda iz zimskega na poletni čas je 1 lot enak 23 MWh oziroma 25 MWh v primeru prehoda iz poletnega na zimski čas.
– Trapezna energija (blok TE)
To je električna energija v bloku ur od 6. do 22. ure. Osnovna količinska enota 1 lot tega produkta je 16 MWh. Trapezna energija ni predmet trgovanja za nedelovne dni, državne praznike in druge dela proste dneve.
– Nočna energija (blok NE)
To je električna energija v bloku ur od 00. do 6. in od 22. do 00. ure. Osnovna količinska enota 1 lot tega produkta je 8 MWh. V primeru prehoda iz zimskega na poletni čas je 1 lot enak 7 MWh oziroma 9 MWh v primeru prehoda iz poletnega na zimski čas.
– Urna energija (UE)
Trguje se s 24 urami enega dneva. V primeru prehoda iz zimskega na poletni čas se trguje s 23 urami oziroma s 25 urami v primeru prehoda iz poletnega na zimski čas. Osnovna količinska enota 1 lot tega produkta je 1 MWh.
2.9. Referenčna cena
68. člen
Referenčna cena je cena, ki ustreza zadnjemu izračunanemu ravnotežnemu tečaju določenega produkta trgovanja. Kolikor ravnotežnega tečaja na dan trgovanja ni možno izračunati, se privzame enotni tečaj produkta dosežen na predhodnem ustreznem tržnem srečanju (predhodni delovni dan, predhodni nedelovni dan, državni praznik oziroma dela prost dan).
2.10. Omejitev nihanja tečajev
69. člen
Z namenom doseganja kontinuitete cen organizator trga omeji nihanje tečajev posameznih produktov trgovanja z definiranjem statične in dinamične omejitve.
Omejitve nihanja tečajev veljajo samo v času trgovanja.
70. člen
Kolikor med tržnim srečanjem ravnotežni tečaj preseže omejitev, se trgovanje začasno prekine za 5 minut. V tem času so udeleženci trgovanja, ki so podali ponudbe, ki so vzrok prekinitve, dolžni te ponudbe spremeniti oziroma odstraniti iz TISOT.
Kolikor udeleženci trgovanja teh ponudb ne spremenijo ali odstranijo iz TISOT, le-te odstrani organizator trga. O tovrstni odstranitvi so udeleženci trgovanja obveščeni naknadno.
Organizator trga lahko udeležencu trgovanja, ki večkrat povzroča prekinitve trgovanja oziroma ne spremeni ali izbriše tovrstnih ponudb iz TISOT, začasno prepove nadaljnje trgovanje.
71. člen
Prvi dan trgovanja s posameznim produktom trgovanja omejitev nihanja tečaja ne velja.
72. člen
Statična omejitev nihanja tečajev je toleranca + / -60% začetnega ravnotežnega tečaja v istem dnevu trgovanja za vsak produkt trgovanja posebej. Kolikor začetni tečaj ni podan, se privzame enotni tečaj produkta dosežen na predhodnem tržnem srečanju (predhodni delovni dan, predhodni nedelovni dan, državni praznik oziroma dela prost dan).
Statična omejitev se za isti produkt trgovanja definira na začetku tržnega srečanja in se v istem dnevu ne spremeni.
73. člen
Dinamična omejitev nihanja tečajev je toleranca + / -30% zadnjega izračunanega ravnotežnega tečaja v istem dnevu trgovanja za vsak produkt trgovanja posebej. Kolikor ravnotežni začetni tečaj ni podan, se privzame enotni tečaj produkta dosežen na predhodnem tržnem srečanju (predhodni delovni dan, predhodni nedelovni dan, državni praznik oziroma dela prost dan).
Dinamična omejitev se za isti produkt trgovanja definira ob vsakokratni spremembi ravnotežnega tečaja zato se v istem dnevu stalno spreminja.
74. člen
Organizator trga lahko tolerance omejitve nihanja tečajev spreminja v skladu z dogajanjem na trgu.
O spremembi toleranc omejitve nihanja tečajev je organizator trga člane organiziranega trga dolžan obvestiti najmanj 3 dni pričetkom veljave.
75. člen
Organizator trga lahko omejitve nihanja tečajev začasno prekliče v primerih, ko pride v omrežju do izpadov večjih proizvodnih enot oziroma do drugih nenormalnih okoliščin (npr. tržno neravnovesje).
O preklicu je organizator trga člane organiziranega trga dolžan obvestiti pred oziroma med trgovanjem.
2.11. Tržna srečanja na dnevnem trgu
2.11.1. Avkcije
76. člen
Avkcije so tržna srečanja, kjer se trguje s produkti urne energije (UE). Za vsako uro naslednjega dne poteka ločena avkcija. Vse avkcije potekajo istočasno.
Posamezna avkcija se deli na fazo izklica, fazo izračuna marginalne cene, ter fazo, v kateri se ponudi morebitne presežke količine, ki nastanejo zaradi neizenačene količine v točki marginalne cene.
77. člen
Avkcije za vse ure naslednjega dne se pričnejo ob 10. uri in trajajo do 10.30. Faza izklica traja od 10. do 10.14 in dodatno za naključni čas v roku trajanja največ ene minute. Ob 10.15 se prične izračun marginalne cene. Po izračunu marginalne cene pa se prične faza, v kateri je možen nakup morebitnega presežka količine po marginalni ceni. Ta zadnja faza traja do prodaje celotne količine, vendar ne dlje kot do 10.30.
78. člen
Upravljanje s ponudbami (vnos, sprememba, odstranitev) je možno že v fazi pred-trgovanja, ki traja od 6. do 10. ure, ter v času trajanja faze izklica.
79. člen
Kolikor se zaradi premajhnega števila ponudb ali zgolj tržnih ponudb organizator trga odloči za podaljšanje faze izklica (največ 5 minut), se vsi časi v prejšnjem odstavku premaknejo za čas podaljšanja, razen čas zaključka avkcije.
Kolikor pride do prekinitve trgovanja zaradi prekoračitve omejitve nihanja tečajev (največ 5 minut) in s tem podaljšanja faze izklica, se vsi časi v prvem odstavku premaknejo za čas podaljšanja, razen čas zaključka avkcije.
80. člen
V času trajanja faze izklica je možna zgolj ena prekinitev trgovanja. V primeru nastopa pogojev za drugo prekinitev se faza izklica zaključi.
Kolikor se faza izklica zaključi zaradi nastopa pogojev za drugo prekinitev, opravi organizator trga naslednje postopke:
– o prekinitvi faze izklica nemudoma preko TISOT obvesti vse udeležence trgovanja,
– odstrani ponudbo, ki je povzročila prekinitev,
– o odstranitvi ponudbe preko TISOT obvesti vse udeležence trgovanja,
– izvede izračun marginalne cene,
– nadaljuje avkcijo s fazo, v kateri je možen nakup morebitnega presežka količin.
81. člen
Udeleženci trgovanja med avkcijo nimajo vpogleda v knjigo ponudb, vidijo lahko samo svoje ponudbe.
82. člen
Ravnotežni začetni tečaj, ki se objavi ob pričetku faza izklica, se izračuna na podlagi sprejetih ponudb, na enak način kot se izračuna marginalno ceno. Kolikor izračun ni mogoč, se objavi cena in količina prodajne ponudbe z najnižjo ceno in nakupne ponudbe z najvišjo ceno.
Med fazo izklica se ravnotežni tečaj sprotno izračunava skladno s prejšnjim odstavkom, oziroma se objavi najboljše ponudbe. Udeleženci trgovanja lahko te vrednosti spremljajo preko TISOT.
83. člen
Po marginalni ceni se realizirajo vse ponudbe za prodajo, katerih cena je nižja oziroma enaka marginalni ceni, in vse ponudbe za nakup, katerih cena je večja ali enaka marginalni ceni. Kolikor ponudba in povpraševanje v točki marginalne cene nista v celoti izenačeni, se ponudba, ki leži hkrati na levi in na desni strani točke marginalne cene, realizira le delno.
Morebitni presežek količine se ponudi v zadnji fazi avkcije po marginalni ceni.
Kolikor marginalne cene ni možno izračunati, se avkcija zaključi, pri čemer se noben posel ne sklene.
84. člen
Udeleženci trgovanja morajo v zadnji fazi avkcije, kjer se ponudi presežek količine, podati posebne ponudbe t.j. “ponudbe za preostalo količino“, ki veljajo zgolj enkratno.
85. člen
Ob zaključku avkcije so udeleženci trgovanja, katerih ponudbe so bile realizirane, o tem obveščeni preko TISOT.
2.11.1.1. Izračun marginalne cene
86. člen
Marginalna cena je tista cena, pri kateri se sekata agregatni krivulji ponudbe in povpraševanja oziroma točka, v kateri se izenačita ponudba in povpraševanje.
87. člen
Agregatni krivulji ponudbe in povpraševanja sta določeni po kriteriju “cena/časovna oznaka“.
Agregatna krivulja ponudbe je določena po načelu od najcenejše do najdražje ponudbe. V primeru ponudb z isto ceno ima prednost tista z nižjo časovno oznako. Tržne ponudbe imajo prednost in se nahajajo na začetku krivulje.
Agregatna krivulja povpraševanja je določena po načelu od najdražje do najcenejše ponudbe. V primeru ponudb z isto ceno ima prednost tista z nižjo časovno oznako. Tržne ponudbe imajo prednost in se nahajajo na začetku krivulje.
88. člen
Marginalna cena je določena po načelu, da je pri njej možen največji količinski obseg trgovanja in je hkrati presežek količine najmanjši.
Način določanja marginalne cene je podan v dodatku E.
89. člen
V primeru, ko so prisotne zgolj tržne ponudbe, se privzame, da je marginalna cena enaka referenčni ceni.
2.11.2. Sprotno trgovanje
90. člen
Sprotno trgovanje je način trgovanja na tržnih srečanjih, kjer se trguje s produkti pasovne energije (PE), nočne energije (NE) in trapezne energije (TE). Tržna srečanja potekajo sočasno.
91. člen
Tržna srečanja sprotnega trgovanja se pričnejo ob 8. uri z odpiranjem trga in trajajo do 10. ure.
92. člen
Upravljanje s ponudbami (vnos, sprememba, odstranitev) je možno že v fazi pred-trgovanja, ki traja od 6. do 8. ure, ter v celotnem času trgovanja, razen v času odpiranja trga.
93. člen
V času predtrgovanja je možno vnašati samo omejene ponudbe. Prav tako ni možno vnašati ponudb, ki vsebujejo dodatne oziroma posebne pogoje izvršitve.
V času pred-trgovanja je objavljena cena in količina prodajne ponudbe z najnižjo ceno in nakupne ponudbe z najvišjo ceno.
V času pred-trgovanja se posli ne morejo sklepati.
94. člen
V času odpiranja trga se na podlagi prispelih ponudb, ki so razvrščene po kriteriju “cena/časovna oznaka“, izračuna ravnotežni tečaj. Ravnotežni tečaj je tečaj, s katerim se prične odprto trgovanje in tečaj, po katerem se sklenejo vsi posli na podlagi ponudb prispelih v času pred-trgovanja.
Ravnotežni tečaj se izračuna na enega od spodnjih dveh načinov:
– na enak način kot je izračunana marginalna cena pri avkcijah,
– kolikor ni možen gornji način izračuna, se privzame, da je ravnotežni tečaj enak ceni zadnje nakupne ponudbe (v primeru večjega povpraševanja od ponudbe), ki se še lahko delno ali v celoti realizira, oziroma da je ravnotežni tečaj enak ceni zadnje prodajne ponudbe (v primeru večje ponudbe od povpraševanja), ki se še lahko delno ali v celoti realizira.
Po ravnotežnem tečaju se, do maksimalnega količinskega obsega, realizirajo vse ponudbe za prodajo, katerih cena je nižja oziroma enaka ravnotežnemu tečaju, in vse ponudbe za nakup, katerih cena je večja ali enaka ravnotežnemu tečaju. Nerealizirane ponudbe oziroma nerealizirani del ponudb se avtomatično prenesejo v knjigo ponudb.
Udeleženci trgovanja, katerih ponudbe so bile realizirane, so o tem obveščeni preko TISOT.
Kolikor je najboljši tečaj ponudbe višji od najboljšega tečaja povpraševanja, se ravnotežni tečaj ne izračuna in posli ne sklenejo. Objavi se zgolj cena in količina prodajne ponudbe z najnižjo ceno in nakupne ponudbe z najvišjo ceno.
95. člen
Kolikor pride med trgovanjem do prekinitve trgovanja zaradi prekoračitve omejitve nihanja tečajev (največ 5 minut), se trgovanje ne podaljša.
Pri sprotnem trgovanju ni omejitve števila prekinitev trgovanja.
96. člen
Udeleženci trgovanja imajo med odprtim trgovanjem vpogled v knjigo ponudb.
97. člen
V času trgovanja je ravnotežni tečaj izračunan kot tehtana srednja vrednost cen sklenjenih poslov, razen aplikacijskih poslov.
Med trgovanjem se ravnotežni tečaj sprotno izračunava skladno s prejšnjim odstavkom in ga lahko udeleženci trgovanja spremljajo preko TISOT.
98. člen
Pri sprotnem trgovanju se poskuša vsako na novo prispelo ponudbo povezati s ponudbo na nasprotni strani knjige ponudb. Ponudba se avtomatično realizira v enem ali več korakih, v celoti, ali pa sploh ni realizirana. Nerealizirane ponudbe oziroma nerealizirani del ponudbe se avtomatično prenesejo v knjigo ponudb.
Udeležence trgovanja, katerih ponudbe se realizirajo, se o tem sprotno obvešča preko TISOT.
Način določanja cene, po kateri se realizirajo posli pri sprotnem trgovanju, je podan v dodatku F.
2.12. Enotni tečaj
99. člen
Enotni tečaj je tečaj posameznega produkta trgovanja, ki ga objavi organizator trga v okviru javnega objavljanja tržnih gibanj.
Enotni tečaji za urne energije (UE) (za vsako uro naslednjega dne posebej) so enaki marginalnim cenam, izračunanim na avkcijah. Enotni tečaji za vse urne energije so tečaji, po katerih so se sklenili vsi posli.
Enotni tečaji za produkte pasovne energije (PE), nočne energije (NE) in trapezne energije (TE) pa so izračunani kot tehtana srednja vrednost cen vseh poslov opravljenih s temi produkti, razen aplikacijskih poslov. Enotni tečaj torej ni tečaj, po katerem so bili opravljeni vsi posli na organiziranem trgu.
2.13. Borzni indeksi
100. člen
Organizator trga v okviru javnega obveščanja o tržnih gibanjih lahko objavlja tudi borzne indekse. Vsebino in način izračunavanja indeksov določi organizator trga v navodilih.
2.14. Izjemne okoliščine
101. člen
Izjemne okoliščine so tiste, ki onemogočajo normalno poslovanje organiziranega trga.
102. člen
Kot izjemne okoliščine se štejejo:
– resne motnje v delovanju TISOT ali napravah, ki jih uporablja organizator trga,
– izjemne razmere v prenosnem omrežju,
– izjemne razmere na strani proizvodnje oziroma porabe električne energije.
103. člen
Izjemne okoliščine so lahko vzrok za spremembo, preklic oziroma prekinitev poslovanja. V primeru nastopa izjemnih okoliščin se organizator trga na podlagi internih aktov odloči o potrebnih ukrepih in o tem nemudoma obvesti vse člane organiziranega trga preko TISOT oziroma preko drugega operativnega medija.
104. člen
V primeru manjših okvar na TISOT ali napravah, ki jih uporablja organizator trga, se lahko slednji odloči za prekinitev poslovanja in določi časovni rok prekinitve. Po prekinitvi se poslovanje na organiziranem trgu nadaljuje. Časovna prekinitev ne sme biti daljša od 1 ure.
Kolikor tudi po prekinitvi ni zagotovljeno normalno delovanje TISOT, se za ta dan poslovanje zaključi.
2.15. Vozni redi sklenjenih poslov
105. člen
Udeleženci trgovanja, ki so na organiziranem trgu sklenili posel, morajo organizatorju trga dostaviti vozne rede za realizacijo posla najkasneje v roku 30 minut po zaprtju trga. Za točnost podatkov jamči udeleženec trgovanja, ki vozni red dostavi.
Kolikor pride v evidentirani bilateralni pogodbi do sprememb urne dinamike proizvodnje oziroma odjema v primopredajnih mestih, mora pogodbena stranka, ki je odgovorna za prijavo voznih redov, organizatorju trga dostaviti spremembo voznega reda najkasneje v roku 30 minut po zaprtju trga. Za točnost podatkov jamči stranka, ki vozni red dostavi.
106. člen
Vozni red sklenjenega posla mora vsebovati:
– evidenčno številko sklenjenega posla oziroma bilateralne pogodbe,
– primopredajna mesta,
– urna dinamika proizvodnje oziroma odjema na primopredajnih mestih v [MW].
107. člen
Vozne rede, ki ne bi prispeli v predpisanem roku, organizator trga ne vključi v okvirni vozni red, ampak o njihovem obstoju obvesti upravljalca prenosnega in upravljalce distribucijskih omrežij.
2.16. Okvirni vozni red
108. člen
Okvirni vozni red sestavi organizator trga na podlagi:
– voznih redov sklenjenih poslov,
– voznih redov evidentiranih bilateralnih pogodb.
109. člen
Okvirni vozni red je izdelan za vsako uro naslednjega dne in vsebuje:
– velikost odjema v [MW] za vsako uro v primopredajnih točkah, ki je rezultat vsote količin iz sklenjenih poslov na organiziranem trgu in količin iz bilateralnih pogodb,
– velikost proizvodnje v [MW] za vsako uro v primopredajnih točkah, ki je rezultat vsote količin iz sklenjenih poslov na organiziranem trgu in količin iz bilateralnih pogodb,
110. člen
Organizator trga pošlje okvirni vozni red upravljalcu prenosnega omrežja in upravljalcem distribucijskih omrežij do 12. ure.
Morebitne napake v okvirnem voznem redu je potrebno takoj javiti organizatorju trga.
111. člen
Organizator trga je upravičen do finančnega nadomestila za stroške povezane z izdelavo okvirnih voznih redov po tarifi.
2.17. Omejitve trgovanja s strani upravljalca prenosnega omrežja
2.17.1. Tehnične omejitve
112. člen
Postopke reševanja problemov povezanih s tehničnimi ovirami in sistemskimi storitvami skladno z energetskim zakonom in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njihovi podlagi, rešuje upravljalec prenosnega omrežja in so opredeljeni v sistemskih obratovalnih navodilih.
Tehnične omejitve obsegajo tako omejitve v domačem elektroenergetskem sistemu kot tudi tiste, ki se pojavljajo na interkonekcijskih vodih z drugimi elektroenergetskimi sistemi.
V skladu z zahtevami glede varnosti, sigurnosti in zanesljivosti obratovanja elektroenergetskega sistema, se upravljalec prenosnega omrežja lahko odloči, da bo s posegom na organiziran trg električne energije vplival na tehnične razmere v elektroenergetskem sistemu.
113. člen
Upravljalec prenosnega omrežja posega na trg električne energije tako, da sporoči morebitne tehnične omejitve za dan T, do 18. ure v dnevu T-2, vendar najkasneje do pričetka trgovanja dne T-1.
114. člen
Informacije o tehničnih omejitvah morajo vsebovati naslednje:
– primopredajna mesta, na katere se omejitev nanaša,
– čas trajanja omejitve,
– velikost oziroma vrsta omejitve,
– obrazložitev omejitve.
2.17.2. Zagotavljanje sistemskih storitev
115. člen
Upravljalec prenosnega omrežja doda potrebne sistemske storitve v okvirni vozni red v skladu z zahtevami glede varnosti, sigurnosti in zanesljivosti obratovanja elektroenergetskega sistema.
116. člen
Upravljalec prenosnega omrežja si za zagotavljanje sistemskih storitev zagotovi proste zmogljivosti prenosnih poti na ravni letnega plana.
Upravljalec prenosnega omrežja sporoči morebitne dodatne omejitve ali spremembe zaradi zagotavljanja sistemskih storitev za dan T, do 18. ure v dnevu T-2, vendar najkasneje do pričetka trgovanja dne T-1.
2.18. Končni vozni red
117. člen
Vozni red, v katerem upravljalec prenosnega omrežja doda rešitve morebitnih tehničnih ovir, sistemskih storitev, izmenjav ter tranzita električne energije, se imenuje končni vozni red. Upravljalec prenosnega omrežja končni vozni red posreduje organizatorju trga.
Končni vozni red je osnova za obratovanje elektroenergetskega sistema za naslednji dan.
2.19. Informacijski sistem organizatorja trga
118. člen
Člani organiziranega trga z električno energijo posredujejo ponudbe za prodajo in za nakup le preko trgovalno informacijskega sistema organizatorja trga – TISOT.
119. člen
TISOT je računalniško podprt informacijski sistem, ki omogoča vnos, spreminjanje in odstranitev ponudb, sklenitev poslov, pregledovanje ponudb in sklenjenih poslov, izmenjavo informacij ter pregled informacij o trgovanju.
120. člen
Vsak član organiziranega trga ima osebne identifikacijske elemente, ki mu omogočajo dostop in uporabo sistema v okviru pooblastil. Pooblastila vsakega člana so določena v pristopni pogodbi.
Osebne identifikacijske elemente članov organiziranega trga lahko uporabljajo le njihovi pooblaščenci. Pooblaščencem je prepovedano posredovati dostopne kode tretjim osebam. Morebitne kršitve je potrebno takoj prijaviti organizatorju trga.
121. člen
Za zlorabe je v razmerju do organizatorja trga odgovoren član organiziranega trga, pod čigar osebnimi identifikacijskimi elementi pride do zlorabe, oziroma uslužbenec organizatorja trga, če je soodgovoren za zlorabo.
122. člen
Morebitne napake, tehnične težave ali težave pri delu z TISOT sporočajo člani organiziranega trga neposredno preko telefona, faksa ali elektronske pošte. Opis morebitnih napak in tehničnih težav so člani organiziranega trga dolžni čimprej dostaviti organizatorju trga v pisni obliki.
123. člen
Organizator trga vzdržuje in hkrati modernizira TISOT na stopnjo, ki vključuje najnovejše tehnološke dosežke.
Organizator trga mora o tovrstnih spremembah obvestiti člane organiziranega trga najmanj 3 mesece pred uveljavitvijo.
Člani organiziranega trga so sami odgovorni za delovanje in vzdrževanje svojega informacijskega sistema oziroma strojne in programske opreme na ravni, ki omogoča ustrezno komuniciranje z TISOT.
2.20. Komunikacija med organizatorjem trga in upravljalci omrežij
124. člen
Izmenjava in način izmenjave informacij med upravljalcem prenosnega omrežja in upravljalci distribucijskih omrežij ter organizatorjem trga mora biti medsebojno dogovorjena ter avtomatično izvršena v okviru informacijskih sistemov nosilcev javnih služb.
2.21. Varovanje zaupnosti
125. člen
Organizator trga je dolžan varovati zaupnost podatkov o poslovanju in članih organiziranega trga, ki so opredeljeni kot zaupni podatki.
126. člen
Organizator trga je odgovoren za varovanje zaupnosti podatkov trgovanja, ki so bili posredovani v TISOT in so shranjeni v njegovi bazi podatkov.
Organizator trga ni odgovoren za razkritje zaupnosti podatkov trgovanja, ki so bili razkriti med vnosom v TISOT.
3. BILATERALNE POGODBE
3.1. Evidentiranje bilateralnih pogodb
127. člen
V skladu z energetskim zakonom je potrebno vse pogodbeno dogovorjene obveznosti med dobavitelji in upravičenimi odjemalci (v nadaljnjem besedilu: bilateralne pogodbe) prijaviti organizatorju trga, ki jih evidentira. Bilateralne pogodbe morajo imeti predhodno odobren prenos električne energije s strani upravljalcev omrežja.
Članstvo na organiziranem trgu ne sme biti pogoj za evidentiranje bilateralnih pogodb.
Bilateralne pogodbe sklenjene na tržnih sestankih, niso predmet finančnega obračuna in poravnave, ki ga izvaja organizator trga.
128. člen
Bilateralno pogodbo organizatorju trga prijavi pogodbena stranka, ki je odgovorna za prijavo voznih redov, preko TISOT, elektronske pošte, priporočene pošiljke ali faksa. Organizator trga mora prejem prijave bilateralne pogodbe potrditi.
Prijava bilateralne pogodbe, za obdobja daljša od enega tedna, mora biti izvedena najkasneje 3 dni pred pričetkom njene veljave, za obdobja krajša od enega tedna, pa mora biti prijava izvedena najkasneje 1 dan pred pričetkom njene veljave.
129. člen
Prijava bilateralne pogodbe mora vsebovati:
– podatke pogodbenih strank,
– ime pogodbene stranke, ki je odgovorna za evidentiranje in prijavo voznih redov,
– dovoljenje upravljalcev omrežja za dostop do omrežja,
– primopredajna mesta,
– urna dinamika proizvodnje oziroma odjema na primopredajnih mestih v MW,
– datuma in čas pričetka ter zaključka pogodbe,
– pogodbeno stranko (ali stranki), ki nosi dodatne sistemske stroške.
130. člen
Organizator trga bilateralno pogodbo evidentira, kolikor je bila prijava dostavljena v skladu s pogoji iz prejšnjih dveh členov.
Kolikor prijava bilateralne pogodbe ni popolna, jo organizator trga zavrne. Pogodbeni strani morata prijavo bilateralne pogodbe dopolniti najkasneje v enem dnevu po zavrnitvi.
Prijave bilateralne pogodbe, ki pričnejo z veljavo naslednji dan po prijavi, morajo biti popolne oziroma jih je potrebno nemudoma dopolniti.
131. člen
Organizator trga zabeleži vse podatke o bilateralni pogodbi v svoj informacijski sistem, ter jih posreduje upravljalcu prenosnega omrežja in upravljalcem distribucijskih omrežij.
Vse morebitne spremembe v že evidentiranih bilateralnih pogodbah so stranke dolžne nemudoma sporočiti organizatorju trga.
132. člen
Organizator trga je upravičen do finančnega nadomestila za stroške povezane z evidentiranjem bilateralnih pogodb po tarifi.
3.2. Posredništvo pri bilateralnih pogodbah
133. člen
Organizator trga izvaja dodatno storitev organiziranja tržnih sestankov, kjer člani organiziranega trga sklepajo posle s standardiziranimi in posebej dogovorjenimi pogodbami.
134. člen
Bilateralne pogodbe, sklenjene na tržnih sestankih, niso predmet finančnega obračuna in poravnave, ki ga izvaja organizator trga.
3.2.1. Opredelitev trgovanja
135. člen
Bilateralno pogodbo na tržnem sestanku je mogoče skleniti izključno med člani organiziranega trga na način, kot to dovoljuje organizator trga.
Bilateralne pogodbe, ki jih sklepajo člani organiziranega trga, so za člane obvezujoče.
136. člen
Bilateralna pogodba se lahko sklene kot:
– standardizirana pogodba (količina, čas),
– posebej dogovorjena pogodba.
Organizator trga za vsak tržni sestanek posebej določi vrste standardiziranih pogodb in jih objavi v splošnih obvestilih članom sočasno s terminom tržnega sestanka.
137. člen
Upravljalec prenosnega omrežja pred tržnim sestankom sporoči organizatorju trga morebitne tehnične omejitve za obdobje za katerega so določene standardizirane pogodbe.
138. člen
Na tržnem sestanku so lahko prisotni samo uslužbenci organizatorja trga, člani organiziranega trga in obiskovalci, ki so za to dobili dovoljenje organizatorja trga. Nobeni drugi osebi ni dovoljeno prisostvovanje tržnemu sestanku.
Organizator trga vsako osebo, ki ima pooblastilo za prisostvovanje na tržnem sestanku opremi z identifikacijsko značko, ki jo mora oseba imeti pripeto na vidnem mestu.
3.2.2. Posli na tržnih sestankih
139. člen
Standardizirane pogodbe se sklepajo z javnim izklicem, posebej dogovorjene pogodbe pa po načelu dvostranskega dogovora. Pogodbe, ki so na kraju trženja sklenjene drugače, niso veljavne. Pogodbe se sklepajo samo v času, določenem v ta namen.
140. člen
Standardizirana bilateralna pogodba, ki je bila sklenjena na tržnem sestanku ni veljavna, če ta med pogodbenima stranka predstavlja predmet predhodnega dogovora.
141. člen
Če pogodba, ki je bila sklenjena na tržnem sestanku predstavlja predmet spora med udeleženci trgovanja in zadeve ni mogoče rešiti med njimi, morajo o sporu obvestiti funkcionarja organiziranega trga – vodjo tržnega sestanka, ki lahko predpiše za vse sprte strani, da storijo, kar določi on, z namenom, da se spor reši na sestanku.
3.2.3. Termini in trajanje tržnih sestankov
142. člen
Termin in trajanje tržnih sestankov določi organizator trga in jih objavi v splošnih obvestilih članom.
O terminu posameznega tržnega sestanka mora organizator trga člane organiziranega trga obvestiti vsaj 5 dni pred pričetkom tržnega sestanka.
3.2.4. Potek trgovanja
143. člen
Tržni sestanek je razdeljen v naslednje faze:
– faza pred odprtjem tržnega sestanka,
– odpiranje tržnega sestanka in pričetek trgovanja s standardiziranimi pogodbami (prvi krog izklicevanja),
– drugi krog izklicevanja,
– zaključek trgovanja s standardiziranimi pogodbami,
– pričetek prostega trgovanja s posebej dogovorjenimi pogodbami,
– zaključek tržnega sestanka.
144. člen
Tržni sestanek vodi vodja tržnega sestanka.
Vodja tržnega sestanka izvaja ohranjanje pravilnosti trgovanja in reda na sestanku ter izklicevanje standardiziranih pogodb. Te izklicuje s seznama po vnaprej določenem vrstnem redu, ki je objavljen v splošnih obvestilih članom. Vrstni red standardiziranih pogodb je načeloma določen po kriteriju od bližnjih do oddaljenejših dobavnih rokov.
Vodja tržnega sestanka lahko v fazi pred odprtjem tržnega sestanka poda morebitna dodatna navodila udeležencem trgovanja.
145. člen
Ko ni več interesa za trgovanje z določeno standardizirano pogodbo, vodja tržnega sestanka nadaljuje z izklicevanjem drugih pogodb s seznama.
Izklicevanje standardiziranih pogodb poteka v dveh krogih. Po končanem drugem krogu udeleženec trgovanja ne more več podajati ponudb za standardizirane pogodbe, ki so bila predhodno že izklicane.
146. člen
Ponudbe se podajo z javnim izklicem, glasno in razumljivo tako, da je zagotovljeno konkurenčno trgovanje:
– javni izklic mora biti jasen in glasen ter se mora ogibati uporabi narečja, nespodobnih in dvoumnih izrazov,
– uporablja se izključno standardna terminologija, ki jo vodja tržnega sestanka pojasni pred otvoritvijo tržnega sestanka,
– funkcionarji organizatorja trga lahko zahtevajo, da udeleženci trgovanja govorijo bolj glasno v primerih, da se ne sliši njihovih ponudb.
147. člen
Ponudbe za standardizirane pogodbe, ki se podajo med borznim sestankom, morajo vsebovati naslednje:
– tip pogodbe (prodaja ali nakup),
– vrsta pogodbe,
– količina energije v pogodbi [MWh],
– cena [SIT/MWh].
Ponudbe, ki bi se razlikovale od zahtevanih oznak (npr. kolikorkoli, po kakršnikoli ceni ipd.), ni mogoče dati. Taka ponudba, se šteje za nično in ne more biti podlaga za sklepanje pogodb.
148. člen
Osnovno pravilo dajanja ponudb je konkurenčno oblikovanje cen, kar pomeni, da je po prvih podanih ponudbah mogoče podati samo boljše ponudbe od prejšnjih, tj. ponujati višjo nakupno ceno oziroma nižjo prodajno ceno, vse dotlej, dokler pogodba ni sklenjena.
Ta sistem zagotavlja, da vselej skleneta pogodbo kupec, ki da najvišjo ceno in prodajalec, ki ponuja najnižjo ceno, oziroma da se izoblikuje najkonkurenčnejša cenovna raven.
149. člen
Po zaključku trgovanja s standardiziranimi pogodbami objavi vodja tržnega sestanka pričetek trgovanja s posebej dogovorjenimi pogodbami.
Udeleženci trgovanja medsebojno trgujejo na način prostega dogovarjanja o vrsti pogodbe, količinah energije in o ceni.
150. člen
Po zaključku trgovanja s posebej dogovorjenimi pogodbami vodja tržnega sestanka zaključi tržni sestanek.
151. člen
Po zaključku tržnega sestanka morajo vsi udeleženci trgovanja, ki so sklenili bilateralne pogodbe, izstaviti kartico o potrditvi sklenjenega posla in jo oddati funkcionarjem organizatorja trga.
Kartico o potrditvi sklenjenega posla podpišeta obe stranki na njej pa morajo biti poleg cene zapisani še isti podatki, ki so potrebni za evidentiranje bilateralnih pogodb.
Na podlagi kartice o potrditvi sklenjenega posla organizator trga opravi evidentiranje bilateralne pogodbe.
152. člen
Natančen potek, urnik in opravila članov organiziranega trga glede trgovanja na tržnem sestanku predpiše organizator trga in ga objavi v splošnih obvestilih članom.
4. PREDNOSTNO DISPEČIRANJE IN KVALIFICIRANI PROIZVAJALCI
153. člen
Prednostno dispečiranje zagotavljajo upravljalec prenosnega in upravljalci distribucijskega omrežja na način, določen v uredbah o načinu izvajanja teh služb in v skladu s temi pravili in navodili organizatorja trga.
154. člen
V skladu z energetskim zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi mora organizator trga pri izravnavanju ponudb dajati prednost ponudbam kvalificiranih proizvajalcev električne energije.
155. člen
Veliki kvalificirani proizvajalci, razen elektrarn, ki izkoriščajo energijo vetra ali sonca, geotermalno energijo ali biomaso, lahko, poleg pravice do prednosti pri izravnavi ponudb na organiziranem trgu, pridobijo posebne pravice le, če tako izrecno določi Vlada Republike Slovenije. Posebne pravice morajo biti časovno omejene in usklajene s pravili o dodeljevanju državnih pomoči.
Vsi kvalificirani proizvajalci, ki niso zajeti v prejšnjem odstavku, imajo pravico zahtevati sklenitev dolgoročne pogodbe o odkupu vse proizvedene električne energije z upravljalcem omrežja, na katerega so priključeni.
Ceno odkupa električne energije iz vseh kvalificiranih elektrarn iz prejšnjega odstavka, razen iz kvalificiranih srednjih industrijskih toplarn, določi Vlada Republike Slovenije. Cena odkupa je razčlenjena glede na dnevna in letna obdobja in je lahko različna za različne vrste kvalificiranih elektrarn ter starost elektrarn.
Ceno odkupa iz kvalificiranih srednjih industrijskih toplarn, dogovorita kvalificirani proizvajalec in upravljalec omrežja s pogodbo. Pogodbena cena ne sme biti manjša od cene, ki v danem trenutku velja na organiziranem trgu električne energije.
Elektrarne, ki so zaprosile za dodelitev statusa kvalificiranega proizvajalca električne energije niso, pa še pridobile uporabnega dovoljenja, imajo v času poskusnega obratovanja, enak položaj glede odkupa električne energije kot kvalificirane srednje industrijske toplarne.
156. člen
Z uporabo določil prejšnjih treh členov, se ne sme posegati v trgovanje na način izkrivljanja konkurence na trgu in diskriminatornosti članov.
5. OBRAČUN IN FINANČNA PORAVNAVA
5.1. Splošne opredelitve
157. člen
Člani organiziranega trga, ki trgujejo na organiziranem trgu z električno energijo, so tudi člani poravnalnega sistema, ki ga organizira organizator trga.
5.2. Elementi obračuna in poravnave
158. člen
Kliring poslov, ki so jih sklenili udeleženci trgovanja na organiziranem trgu, obsega obračun in finančno poravnavo, ki poteka preko poravnalnega sistema.
Organizator trga opravlja za člane storitve obračuna in poravnave poslov, ki so jih sklenili na trgu po principu multilateralnega kliringa.
159. člen
Neto prodajalci so udeleženci trgovanja, ki so na določen dan na dnevnem trgu v okviru sklenjenih poslov prodali električno energijo v vrednosti, ki presega vrednost kupljene električne energije.
Neto prodajalec je upravičen do denarnega poplačila v višini neto razlike med terjatvami in obveznostmi iz vseh sklenjenih poslov.
160. člen
Neto kupci so udeleženci trgovanja, ki so na določen dan na dnevnem trgu v okviru sklenjenih poslov kupili električno energijo v vrednosti, ki presega vrednost prodane električne energije.
Neto kupec je dolžan plačati znesek v višini neto razlike med obveznostmi in terjatvami iz vseh sklenjenih poslov.
161. člen
Obračun sklenjenih poslov se izvaja preko računov pozicij članov.
Organizator trga dnevno pobota vse denarne terjatve posameznega člana z denarnimi obveznostmi, ki jih ima do drugih članov, kot to izhaja iz obračuna na računih pozicij.
Terjatve se štejejo za pobotane v trenutku, ko so poravnane vse neto denarne obveznosti članov.
162. člen
Del obveznosti, ki niso prenehale v skladu s prejšnjim členom, je dolžan član izpolniti z nakazilom neto denarnih sredstev iz svojega transakcijskega računa na poravnalni račun poravnalne banke.
Poravnalna banka takoj po prejetju vseh denarnih sredstev neto dolžnic nakaže neto denarna sredstva na transakcijske račune neto upnic.
163. člen
V primeru, da kateri od članov ne izpolni svoje obveznosti nakazila neto denarnih sredstev iz svojega transakcijskega računa na poravnalni račun, ima organizator trga pravico določiti, da se denarne terjatve in obveznosti članov, ki jih imajo do drugih članov, izkažejo in denarno poravnajo na bilateralni osnovi.
164. člen
Stroške storitev obračuna in poravnave sklenjenih poslov organizator trga članom zaračunava v skladu z veljavno tarifo organizatorja trga.
5.3. Dnevni obračuni
165. člen
Po zaključku trgovanja izstavi organizator trga vsakemu udeležencu trgovanja dnevni obračun, ki ustreza vsem njegovim poslom sklenjenim na dnevnem trgu za določen dan.
Dnevni obračun se mora razlikovati med vsemi posameznimi urnimi časovnimi obdobji za vsa tržna srečanja na dnevnem trgu. Vsebuje tudi informacijo o pravicah do denarnega poplačila in plačilnih obveznostih.
5.3.1. Elementi dnevnega obračuna
166. člen
Dnevni obračun vsebuje naslednje osnovne podatke:
– identifikacijska številka člana organiziranega trga,
– oznaka dneva,
– urne količine prodaje in nakupa električne energije v MWh,
– cene na enoto električne energije v [SIT/MWh] vsakega opravljenega posla,
– vsota plačil iz vseh nakupov,
– vsota prejemkov iz vseh prodaj,
– neto terjatev ali obveznost, ki je izračunana tako, da se od vsote prejemkov iz vseh prodaj odšteje vsota plačil iz vseh nakupov,
– poravnalni račun organizatorja trga,
– transakcijski račun člana organiziranega trga,
– rok plačila oziroma datum poravnave,
– davčna številka člana organiziranega trga in organizatorja trga.
167. člen
Dnevni obračuni, ki jih prejemajo udeleženci trgovanja, se lahko preoblikujejo tako, da bodo vsebovali nove podatke ali spremembe vsebine informacij.
5.3.2. Prijava napak
168. člen
Kolikor član organiziranega trga ugotovi morebitno napako oziroma nepravilnost v dnevnem obračunu, mora o tem pisno obvestiti organizatorja trga v roku, ki je določen v posebnih pravilih obračuna in poravnave.
Organizator trga pa mora na pritožbo odgovoriti v roku, ki je določen v posebnih pravilih obračuna in poravnave.
169. člen
Informacij, ki se nanašajo na obračune za določenega člana organiziranega trga, organizator trga ne sme posredovati ostalim članom.
Vsem članom organiziranega trga je omogočen dostop do statističnih podatkov, ki predstavljajo celotno trgovanje na dnevnem trgu.
5.4. Fakturiranje
170. člen
Člani organiziranega trga so dolžni plačevati finančne obveznosti za sodelovanje na organiziranem trgu po veljavni tarifi organizatorja trga.
171. člen
Na podlagi veljavnih dnevnih obračunov organizator trga enkrat tedensko za vsakega člana organiziranega trga izstavi račun za provizijo od sklenjenih poslov, do katere je upravičen po veljavni tarifi.
172. člen
Na osnovi popolne prijave bilateralne pogodbe izda organizator trga v 3 dneh od prijave račun za finančno nadomestilo za evidentiranje bilateralnih pogodb po veljavni tarifi za vsako pogodbeno stranko ločeno.
5.5. Poravnalni sistem
173. člen
Denarna poravnava sklenjenih poslov na organiziranem trgu se izvaja preko poravnalnega računa pri poravnalni banki v skladu z zakonsko ureditvijo.
Na osnovi dnevnih obračunov, ki so osnova za denarno poravnavo, organizator trga preko poravnalnega računa odreja način finančnih tokov med udeleženci trgovanja.
174. člen
Obveznosti, nastale na podlagi sklenjenih poslov na organiziranem trgu, se smejo izpolniti samo preko poravnalnega sistema.
5.6. Finančne garancije
175. člen
Člani organiziranega trga morajo podati zadostne finančne garancije za pokrivanje finančnih obveznosti, ki izhajajo iz njihove udeležbe na trgu.
Finančne garancije določajo obseg poslovanja kupcev in prodajalcev ter zagotavljajo prodajalcem in kupcem električne energije plačilo za dobavljeno električno energijo oziroma dobavo te.
Finančnih garancij ni potrebno podati osebam, ki sodelujejo na organiziranem trgu kot pogodbena stranka v evidentiranih bilateralnih pogodbah.
176. člen
Člani zadostijo zahtevi po finančni garanciji z denarnim depozitom na poseben račun organizatorja trga. Član mora izdati nepreklicno pooblastilo organizatorju trga, da se ta sredstva uporabijo za namene denarne poravnave, ki izhajajo iz trgovanja na organiziranem trgu.
Člani lahko zadostijo zahtevi po finančni garanciji tudi s kakršnimkoli dogovorom pri poravnalni banki, ki nepreklicno zagotavlja sredstva za namene denarne poravnave, ki izhajajo iz trgovanja na organiziranem trgu.
177. člen
Člani organiziranega trga lahko spreminjajo obliko finančne garancije, kolikor jim to pisno odobri organizator trga.
Člani organiziranega trga lahko zmanjšajo finančne garancije, kolikor jim to pisno odobri organizator trga.
178. člen
Organizator trga dnevno preverja in določa potreben obseg finančnih garancij članov organiziranega trga.
179. člen
Kolikor članu organiziranega trga zapadejo finančne garancije, se mu začasno ukine pravico do trgovanja na dnevnem trgu.
Če član organiziranega trga v roku, ki ga določi organizator trga, ne poda finančne garancije v zahtevani višini, se mu odvzame status člana organiziranega trga.
180. člen
Organizator trga sprosti finančne garancije članu organiziranega trga, ki je izgubil status člana organiziranega trga, pod pogojem, da je omenjeni član izpolnil vse obveznosti izhajajoče iz njegove udeležbe na trgu.
5.7. Obvladovanje tveganj
181. člen
Metode in sredstva obvladovanja tveganj, ki jih bo izvajal organizator trga, so natančno opredeljene v navodilih, ki urejajo to področje. Gre za metode in sredstva za obvladovanje tveganj v realnem času, in sicer:
– omejevanje maksimalne likvidnostne izpostavljenosti posameznega člana do celotnega sistema in
– predpisovanje kritij (margining) glede na likvidnostno izpostavljenost.
5.8. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti
182. člen
Kolikor kateri od članov ne poravna svojih finančnih obveznosti, se uporabljajo najmanj naslednji postopki in ukrepi:
– pisno opozorilo,
– poseg v finančne garancije člana,
– obračun in poravnava na bilateralni osnovi,
– začasna prekinitev trgovanja,
– prenehanje članstva.
183. člen
Pripisovanje minimalnega zneska sredstev, ki morajo biti na posebnem depozitnem računu organizatorja trga za kritja članov ter morebitna izvedba posega v ta račun se opravi v skladu z navodili organizatorja trga, ki urejajo ti dve področji.
5.9. Obračun zamudnih obresti
184. člen
Če član organiziranega trga, ne izpolnjuje denarnih obveznosti do organizatorja trga pravočasno, je dolžan plačati zamudne obresti, določene z zakonom. Obresti se zaračunavajo od datuma, ko plačilo zapade, do datuma, ko je bil dolg dejansko poravnan.
6. ODBOR ČLANOV ORGANIZIRANEGA TRGA
6.1. Pristojnosti odbora članov organiziranega trga
185. člen
Člani organiziranega trga ustanovijo odbor članov organiziranega trga (v nadaljnjem besedilu: odbor).
Odbor je pri svojem delu neodvisen in samostojen.
Pravice in obveznosti odbora:
– daje predloge in pobude organom organizatorja trga v zvezi s trgovanjem na borzi,
– daje mnenja k pravilom,
– skrbi za razvijanje, uveljavljanje in krepitev dobrih poslovnih običajev, poslovne morale in odgovornosti članov organiziranega trga v zvezi z njihovim članstvom in v njihovem nastopanju na organiziranem trgu.
6.2. Sestava odbora
186. člen
Odbor sestavlja po en predstavnik vsakega člana organiziranega trga in en član, ki je uslužbenec organizatorja trga in ga imenuje organizator trga.
Člani odbora med seboj na prvi seji izberejo predsednika odbora za dobo enega leta.
6.3. Odločanje odbora
187. člen
Odbor v zadevah, za katere je pristojen, na podlagi pisnih zahtev članov organiziranega trga oziroma na lastno pobudo sprejema odločitve na seji, ki ni javna.
Seje odbora sklicuje in vodi predsednik odbora. Odbor veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov odbora, odločitev odbora pa je veljavno sprejeta, če zanjo glasuje večina članov odbora, ki so navzoči na seji.
Predsednik odbora vodi posvetovanje in glasovanje o posamezni zadevi.
188. člen
O poteku seje se vodi zapisnik. Zapisniku se priložijo sprejete odločbe oziroma sklepi ter pripadajoča dokumentacija, ki je bila podlaga za odločanje odbora.
Osnutek zapisnika sestavi uslužbenec organizatorja trga, ki je član odbora in je bil prisoten na seji odbora.
Člani odbora prejmejo osnutek zapisnika pred naslednjo sejo odbora, na kateri lahko podajo pripombe na njegovo vsebino. Dokončno oblikovani zapisnik postane veljaven, ko ga podpišeta njegov sestavljavec in predsednik odbora.
Izvirnik zapisnika se hrani v arhivu organizatorja trga.
7. RAZSODIŠČE
189. člen
Organizator trga ima priložnostno razsodišče.
Razsodišče odloča o sporih med člani organiziranega trga, nastalih pri trgovanju ali v zvezi s trgovanjem na organiziranem trgu. Odločitev razsodišča je dokončna in nanjo ni pritožbe.
190. člen
Razsodišče ima predsednika in po enega člana vsake v sporu udeležene stranke. Vsaka v sporu udeležena stranka imenuje po enega člana, predsednika pa imenuje organizator trga ob soglasju vseh udeleženih strank.
191. člen
Podrobnejše določbe o delu razsodišča določi organizator trga v poslovniku o delu razsodišča.
8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8.1. Razreševanje sporov
192. člen
Člani organiziranega trga in organizator trga se strinjajo, da bodo vsa morebitna nesoglasja, poskušali razrešiti v okviru pravil in navodil organizatorja trga, kolikor pa jih ne bi mogli razrešiti na ta način, pa bodo spor predložili stvarno pristojnemu sodišču v Ljubljani.
8.2. Začetek veljavnosti pravil
193. člen
Ta pravila pripravlja organizator trga, Vlada Republike Slovenije pa daje nanje soglasje. Pravila je dolžan organizator takoj po pridobitvi soglasja Vlade Republike Slovenije objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije.
Organizator trga bo v roku 6 mesecev po uveljavitvi pravil sprejel naslednje dodatne interne akte:
– navodilo za uporabo TISOT,
– navodila za obvladovanje tveganj in določanje finančnih garancij,
– posebna navodila za obračun in finančno poravnavo,
– posebna navodila za elektronsko trgovanje na organiziranem trgu.
Organizator trga bo v roku 3 mesecev po uveljavitvi pravil sprejel naslednje interne akte:
– poslovnik o delu razsodišča,
– poslovnik o delu odbora članov organiziranega trga,
– navodila o izobraževanju in usposabljanju članov organiziranega trga.
194. člen
Vlada Republike Slovenije najkasneje do 15. 10. 2001 določi, skladno s 155. členom teh pravil, odkupne cene električne energije od kvalificiranih proizvajalcev.
Do določitve cen iz prejšnjega odstavka, veljajo cene določene na podlagi sklepa o najvišji ceni odkupa električne energije od malih proizvajalcev električne energije (Uradni list Republike Slovenije, št. 92/99).
195. člen
Dokler niso konstituirani vsi organi, določeni v pravilih, njihove funkcije in pooblastila izvaja uprava organizatorja trga.
196. člen
Ta pravila začnejo veljati, ko da nanje soglasje Vlada Republike Slovenije in so objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-48/00
Ljubljana, dne 5. aprila 2001.
Gorazd Skubin l. r.
Direktor
Vlada Republike Slovenije je na 21. seji dne 12. 4. 2001 dala soglasje k pravilom za delovanje trga z električno energijo, pod št. 312-36/2001-1 z dne 12. 4. 2001.
              9. DODATEK

  A) OBRAZEC ZAHTEVE ZA SPREJEM ČLANOV NA ORGANIZIRANI TRG

   Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o.,
         Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

    ZAHTEVA ZA SPREJEM V ČLANSTVO NA ORGANIZIRANEM TRGU

Vlagatelj podaja zahtevo za sprejem v članstvo na organiziranem
trgu.

Medsebojni odnosi med vlagateljem te zahteve in organizatorjem
trga - podjetjem Borzen d.o.o., Ljubljana so urejeni v skladu z
pravili za delovanje trga električne energije.

1. OSNOVNI PODATKI O VLAGATELJU ZAHTEVE

.---------------------------------------------------------------.
. Naziv vlagatelja          .             .
.------------------------------------.--------------------------.
. Naslov vlagatelja (sedež podjetja) .             .
.------------------------------------.--------------------------.
. Kraj/poštna številka        .             .
.------------------------------------.--------------------------.
. Država               .             .
.------------------------------------.--------------------------.
. Telefon              .             .
.------------------------------------.--------------------------.
. Telefaks              .             .
.------------------------------------.--------------------------.
. E-pošta              .             .
.------------------------------------.--------------------------.
. Kategorija:            . Proizvajalec       .
. (ustrezno označiti)        .             .
.                  . Upravičeni odjemalec   .
.                  .             .
.                  . Trgovec         .
.                  .             .
.                  . Tržni zastopnik     .
.                  .             .
.                  . Tržni posrednik     .
.------------------------------------.--------------------------.
. Pravni status vlagatelja (d.d.,  .             .
. d.o.o., s.p., k.d., drugo)     .             .
.------------------------------------.--------------------------.
. Davčna številka vlagatelja     .             .
.------------------------------------.--------------------------.
. Matična številka vlagatelja    .             .
.------------------------------------.--------------------------.
. Številka transakcijskega računa z .             .
. enoto banke            .             .
.------------------------------------.--------------------------.
. Odgovorna oseba za podpis     .             .
. pristopne pogodbe         .             .
.---------------------------------------------------------------.


2. KONTAKTNE OSEBE VLAGATELJA

.---------------------------------------------------------------.
. Kontaktna oseba . Trgovalni del . Obračun in . Tehnični del .
.         .        .  finančna  .       .
.         .        . poravnava  .       .
.-----------------.---------------.--------------.--------------.
. Priimek     .        .       .       .
.-----------------.---------------.--------------.--------------.
. Ime       .        .       .       .
.-----------------.---------------.--------------.--------------.
. Naziv      .        .       .       .
.-----------------.---------------.--------------.--------------.
. Službeni telefon.        .       .       .
.-----------------.---------------.--------------.--------------.
. Mobilni telefon .        .       .       .
.-----------------.---------------.--------------.--------------.
. Telefaks    .        .       .       .
.-----------------.---------------.--------------.--------------.
. E-pošta     .        .       .       .
.-----------------.---------------.--------------.--------------.
. Lastnoročni   .        .       .       .
. podpis     .        .       .       .
.---------------------------------------------------------------.


3. OSEBE, POOBLAŠČENE ZA SKLEPANJE POSLOV NA ORGANIZIRANEM TRGU

.---------------------------------------------------------------------------.
. Ime in priimek . Naziv/oddelek . Telefon . Telefaks . E-pošta . Podpis  .
.----------------.---------------.---------.----------.----------.----------.
.        .        .     .     .     .     .
.----------------.---------------.---------.----------.----------.----------.
.        .        .     .     .     .     .
.----------------.---------------.---------.----------.----------.----------.
.        .        .     .     .     .     .
.---------------------------------------------------------------------------.


4. OBRAČUN IN FINANČNA PORAVNAVA

Podatki o transakcijskem računu:

.---------------------------------------------------------------.
. Naziv poslovne banke (poslovne enote): .           .
.-----------------------------------------.---------------------.
. Naslov poslovne banke (poslovne enote): .           .
.-----------------------------------------.---------------------.
. Številka transakcijskega računa:    .           .
.-----------------------------------------.---------------------.
.                     .           .
.---------------------------------------------------------------.


5. FAKTURIRANJE

Borzen d.o.o. v skladu s pravili za delovanje trga električne
energije izstavlja ločene račune za storitve organizatorja trga
(pristopnina, letna članarina, provizija od sklenjenih poslov in
drugo) po vsakokrat veljavni tarifi.


6. OBJAVA

Strinjamo se z objavo vlagatelja kot člana organiziranega trga v
publikacijah in na spletnih straneh organizatorja trga.


7. ZAHTEVANA DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV:

- Kopija licence za opravljanje energetske dejavnosti;

- Dokazilo o izpolnjevanju pogojev za upravičenega odjemalca,
kadar je vlagatelj upravičeni odjemalec (kopija energetskega
soglasja);

- Izpis iz sodnega registra, ki vključuje zadnje spremembe (datum
izpisa ne sme biti starejši od 30 dni);

- Dokazila o solventnosti družbe s podatki iz letnega obračuna,
pripravljena v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi;

- Potrdilo Ministrstva za finance - Davčne uprave Republike
Slovenije, da vlagatelj nima evidentiranih neporavnanih davkov in
drugih dajatev v obdobju zadnjih 6 mesecev. Vlagatelj, ki ima
sedež v tujini mora imeti ravno tako poravnane vse dajatve v
Republiki Sloveniji, ki jih je dolžan poravnati;

- Potrdilo Okrožnega sodišča, iz katerega je razvidno da
vlagatelj ni v prisilni poravnavi, v stečaju, ali v likvidaciji;

- Pooblastila strank, kolikor bo vlagatelj opravljal funkcijo
tržnega zastopnika;

- Dokument, ki dokazuje pooblaščenost osebe, ki podpiše vlogo in
kasneje pristopno pogodbo (v primeru da podpisnik ni direktor);

- Pisno izjavo, da zahtevani, predloženi podatki niso zavajajoči.


8. IZJAVA

Vlagatelj izjavlja, da je bil pred podpisom te zahteve seznanjen
s pravili za delovanje trga električne energije in se z njimi
strinja.

Kraj:

Datum:

Vlagatelj:

Odgovorna oseba:

       B) OBRAZEC SKLEPA O SPREJEMU V ČLANSTVO

Na podlagi določbe 17. člena pravil za delovanje trga električne
energije ter na podlagi zahteve za udeležbo na organiziranem trgu
z električno energijo z dne ...................

Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o.,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

(v nadaljevanju: organizator trga)

izdaja predlagatelju vloge (v nadaljevanju: vlagatelj)

.---------------------------------------------------------------.
.                                .
.                                .
.---------------------------------------------------------------.

          SKLEP O SPREJEMU V ČLANSTVO

               1. člen

Organizator trga je na podlagi popolne zahteve z dne
............. vlagatelja sprejel v članstvo na organiziranem trgu
z električno energijo ter ga razvrstil v naslednjo kategorijo
članstva:

.................................................................


               2. člen

Vlagatelj je zahtevi za sprejem v članstvo na organiziranem trgu
z električno energijo predložil vso s strani organizatorja trga
zahtevano dokumentacijo po 19. členu pravil za delovanje trga
električne energije ter dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev
za sprejem v članstvo, kot to izhaja iz predpisanega obrazca
zahteve.


               3. člen

Vlagatelj mora do dne ...............:

1. podpisati pristopno pogodbo,

2. podpisati izjavo o zavedanju tveganj,

3. podati dokazila o finančnih garancijah,

4. zagotoviti pogoje, da se izvede priklop člana na TISOT,

5. izpolniti druge obveznosti v skladu s pravili in predpisi
organizatorja trga, ki obvezujejo člane.

Kolikor vlagatelj ne izpolni svojih obveznosti iz prejšnjega
odstavka v predpisanem roku, lahko organizator trga v roku 15 dni
od dneva, ko bi morale biti obveznosti izpolnjene, razveljavi ta
sklep o sprejemu v članstvo.


               4. člen

Glede zadev, ki jih ta sklep ne ureja, se uporabljajo določila
veljavnih pravil za delovanje trga električne energije.

V ..................., dne .............


.......................................
(podpis zastopnika organizatorja trga)

  C) OBRAZEC POGODBE O PRISTOPU NA ORGANIZIRAN TRG ELEKTRIČNE
              ENERGIJE

Na podlagi določbe 17. člena pravil za delovanje trga električne
energije in sklepa o sprejemu v članstvo z dne .............
sklepata

Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o.,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

(v nadaljevanju: organizator trga)

in

................................................................,

ki ga zastopa in predstavlja ................................. (v
nadaljevanju: član)

  POGODBO O PRISTOPU NA ORGANIZIRAN TRG Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

kot sledi.


               1. člen

S to pogodbo se podrobneje dogovorijo medsebojne pravice in
obveznosti med organizatorjem trga in članom, ki izhajajo iz
naslova udeležbe na organiziranem trgu z električno energijo.


               2. člen

Organizator trga članu z dnem uveljavitve te pogodbe na podlagi
njegove zahteve za udeležbo na organiziranem trgu z električno
energijo z dne ......... daje status člana, ki mu omogoča
sklepanje poslov na organiziranem trgu z električno energijo, ki
ga upravlja organizator trga, skladno s pravili za delovanje trga
z električno energijo in v okviru pravic in obveznosti, ki iz
pravil in ostalih predpisov organizatorja trga izhajajo.

Organizator trga je na podlagi zahteve člana ter skladno s svojim
sklepom člana razvrstil v naslednjo kategorijo članstva:

.................................................................


               3. člen

Član se zavezuje, da bo ves čas trajanja te pogodbe izpolnjeval
naslednje zahteve članstva:

- izpolnjeval tehnične pogoje vključitve v TISOT,

- imel osebje, ki si je pridobilo usposobljenost za opravljanje
poslov na organiziranem trgu z električno energijo po programu,
ki ga zagotavlja organizator trga, in

- zadostil vsem finančnim pogojem in drugim pogojem, ki jih
predpiše organizator trga.

Član s podpisom te pogodbe izjavlja, da priznava vsakokrat
veljavna pravila za delovanje trga z električno energijo in
ostale predpise organizatorja trga, ter se bo po njih tudi
ravnal.


               4. člen

Pristopnino, članarino in stroške storitev organizator trga članu
zaračunava v skladu z veljavno tarifo.


               5. člen

Pogodba je sklenjena za nedoločen čas.

Pogodbene stranke lahko prekinejo to pogodbo v skladu z določbami
pravil.

V času trajanja odpovednega roka se mora vzdržati vseh dejanj in
ravnanj, ki bi lahko pomenila neporavnano obveznost iz naslova
obračuna in poravnave sklenjenih poslov na dan prenehanja te
pogodbe.


               6. člen

Organizator trga sme odpovedati to pogodbo z datumom prenehanja,
kot ga določi sam, če član ne izpolnjuje pogojev iz 3. člena te
pogodbe, če njegova nadaljnja udeležba ovira pravilno sklepanje
poslov ali če krši pravila za delovanje trga z električno
energijo in predpise, izdane na njihovi podlagi.

Ta pogodba preneha veljati takoj, če je član izključen iz
razlogov, temelječih na osnovi zakonskih predpisov.


               7. člen

Ta pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank,
uporablja pa se od .............. dalje.


               8. člen

Postopek reševanja sporov, ki lahko nastanejo med organizatorjem
trga in članom organiziranega trga, je določen v pravilih.


               9. člen

Ta pogodba je napisana in podpisana v štirih enakih izvodih, od
katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod, dva izvoda pa
sta namenjena za namene evidentiranja oziroma registracije pri
ustreznih državnih organih.

Vse spremembe te pogodbe morajo biti v pisni obliki, sicer so
nične in neveljavne.

Za to pogodbo velja slovenska zakonodaja.


V Ljubljani, ............... V ................., ..........


BORZEN, d.o.o. ..............................       D) OBRAZEC IZJAVE O ZAVEDANJU TVEGANJ

................................................................,
           (firma in sedež člana)

ki ga zastopa in predstavlja

.................................................................
       (ime in priimek ter naziv zastopnika)
          IZJAVA O ZAVEDANJU TVEGANJ

  (Ta izjava je podana na podlagi določbe 24. člena pravil za
        delovanje trga električne energije)

1. Izjavljamo, da smo seznanjeni s pravili in predpisi
organizatorja trga z električno energijo - Borzen, d.o.o. (v
nadaljevanju: organizator trga), nanašajočih se na sistem
kliringa, ki jih bomo pri izvrševanju svojih obveznosti in
uveljavljanju svojih pravic, povezanih z obračunom in poravnavo
poslov, sprejeli za obvezujoče.

2. Kot člani organiziranega trga z električno energijo se
zavedamo naslednjega:

- organizator trga za člane organiziranega trga opravlja storitve
obračuna in finančne poravnave sklenjenih poslov po principu
multilateralnega kliringa in s tem prevzema odgovornost za
njihovo izvršitev;

- princip multilateralnega kliringa, ki ga uporablja organizator
trga, lahko zmanjša likvidnostna tveganja v primerjavi s sistemom
bruto poravnave in bilateralnim kliringom; v primeru znatne
neizpolnitve obveznosti plačila neto denarnih sredstev
posameznega člana je lahko likvidnostno tveganje večje;

- v primeru, da kot član ne izpolnimo svoje obveznosti nakazila
neto denarnih sredstev iz svojega transakcijskega računa na
poravnalni račun pri poravnalni banki, ima organizator trga
pravico določiti, da se naše denarne obveznosti, ki jih imamo do
drugih udeležencev, poravnajo iz finančnih garancij;

- v primeru, da kateri od članov ne izpolni svoje obveznosti
nakazila neto denarnih sredstev iz svojega transakcijskega računa
na poravnalni račun pri poravnalni banki, ima organizator trga
pravico določiti, da se naše denarne terjatve ali obveznosti, ki
jih imamo do drugih udeležencev, izkažejo in denarno poravnajo na
bilateralni osnovi;

- organizator trga ima pravico, da omeji sklepanje poslov med
člani ter da sistem trgovanja zapre, ob dogodkih, ki zahtevajo
tako ukrepanje v interesu organizatorja trga in članov;

- organizator trga ne odgovarja za onemogočeno ali oteženo
sklepanje poslov na organiziranem trgu zaradi nedelovanja
komunikacij, opreme in osrednjega sistema obdelave podatkov;

- ukrepi v izjemnih razmerah lahko zajamejo tudi sklenjene posle,
ki so bili poravnani pred začetkom izvajanja ukrepov;

- organizator trga ne odgovarja za morebitno posledično škodo ali
posredno škodo zaradi neporavnanih poslov ali za škodo zaradi
zamude, razen v primeru namernih dejanj organizatorja trga ali
njenih delavcev.

3. Ker ta izjava ne zajema vseh možnih tveganj, katerim smo lahko
izpostavljeni, izjavljamo, da bomo pazljivo preučili vse vidike
naše udeležbe na organiziranem trgu z električno energijo preden
bomo postali aktivni član.


V ..................., dne .............


...............................
   (podpis zastopnika)


AAA Zlata odličnost