Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2010 z dne 23. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2010 z dne 23. 4. 2010

Kazalo

1544. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2009, stran 4515.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.), 13. in 53. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in sprem.) in 115. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 46/08) je Občinski svet Občine Jesenice na 36. seji dne 15. 4. 2010 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Jesenice za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2009, ki zajema predvidene in realizirane prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke občine. Pri sestavi zaključnega računa je upoštevana členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katere sestavni del so tudi podatki iz bilance stanja in pojasnilo odstopanj.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2009 so realizirani v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------------+-------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |    v EUR|
+------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov            |Proračun leta|
|                        |     2009|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  20.287.270|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  15.423.835|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  12.317.229|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  10.027.753|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  1.962.248|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   327.228|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |  3.106.606|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |  2.456.600|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    3.940|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni            |    17.550|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in     |    39.835|
|   |storitev                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   588.681|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  1.339.473|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |   922.503|
|   |sredstev                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |   416.970|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    4.270|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    4.270|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  3.519.693|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |   629.943|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna  |  2.889.750|
|   |iz sredstev EU              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  19.164.891|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  5.123.218|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  1.280.185|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   204.720|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  3.581.169|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    57.144|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve               |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  6.953.143|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   255.365|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |  3.137.760|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   619.424|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  2.940.594|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  5.746.150|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakupi in gradnja osnovnih sredstev |  5.746.150|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  1.342.379|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |   398.083|
|   |fiz. osebam, ki niso pr. up.       |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   944.296|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI    |  1.122.380|
|   |PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)          |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-  |  1.071.465|
|   |7102) – (II.-403-404) (Skupaj prihodki  |       |
|   |brez prihodkov od obresti minus skupaj  |       |
|   |odhodki brez plačil obresti)       |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III/2.| TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 +  |  3.347.474|
|   |71) – (40 + 41) (Tekoči prihodki minus  |       |
|   |tekoči odhodki in tekoči transferi)   |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH      |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)          |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila            |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |       |
|   |naložb                  |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       |
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |      0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   208.898|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   208.898|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   208.898|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH   |   913.482|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –208.898|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)      |  –1.122.380|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.  |  2.903.826|
|   |12. 2008                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XIII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.  |  3.817.308|
|   |12. 2009                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
Končno stanje sredstev na računih občine znaša 3.817.308,32 €.
3. člen
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v letu 2009, se prenesejo med odhodke proračuna za leto 2010 v naslednji višini:
– KS Planina pod– neporabljena sredstva iz naslova donacij v
Golico     višini 300,00 € na proračunsko postavko
        4017, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– KS Mirka   – neporabljena sredstva iz naslova donacij v
Roglja Petka  višini 200,00 € na proračunsko postavko
        4047, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
        – neporabljena sredstva iz naslova donacij v
        višini 400,00 € na proračunsko postavko
        4049, konto 402009 (Akcije v KS),
– KS Hrušica  – neporabljena sredstva iz naslova donacij v
        višini 150,00 € na proračunsko postavko
        4007, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– KS Sava    – neporabljena sredstva iz naslova donacij v
        višini 185,00 € na proračunsko postavko
        4059, konto 402009 (Akcije v KS),
– KS Podmežakla – neporabljena sredstva iz naslova donacij v
        višini 365,00 € na proračunsko postavko
        4067, konto 402009 (Novoletna obdaritev),
– Občinska   – neporabljena del sredstev požarne takse v
Uprava     višini 4.390,00 € na proračunsko postavko
        3041, konto 431000 (Gasilska zveza), NRP
        OB041-06-0004 Nakup vozil za GZ in PGD,
        – neporabljena sredstva iz državnega
        proračuna iz sredstev proračuna EU namenjena
        za financiranje študijskih obiskov v višini
        1.454,40 na proračunsko postavko 5110, konto
        402405 (Stroški materiala in storitev),
        – neporabljen del sredstev okoljske dajatve
        zaradi onesnaževanja okolja zaradi odlaganja
        odpadkov v višini 295.234,66 € na
        proračunsko postavko 8150, konto 420401
        (Gradnja in vzdrževanje odlagališč) NRP
        OB041-08-0027 Deponija Mala Mežakla.
4. člen
Rezervni sklad izkazuje naslednje vrednosti:
1. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2008     230.082,48 €
2. Pripis obresti v letu 2009           11.315,58 €
3. Izplačila iz rezervnega sklada         37.713,78 €
4. Stanje rezervnega sklada 31. 12. 2009    203.684,28 €.
5. člen
V bilanci stanja izkazuje občina sredstva in obveznosti do virov sredstev v višini 118.302.258,00 €.
6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Jesenice za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa je tudi Načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2009 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
7. člen
Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2009 se v celoti objavi na spletni strani Občine Jesenice.
Št. 410-1/2009
Jesenice, dne 15. aprila 2010
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.