Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

4854. Letni program športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2010, stran 14711.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010 (Uradni list RS, št. 21/09) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 31. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel
L E T N I P R O G R A M
športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2010
1.
V Letnem program športa so opredeljene naloge in smernice, posamezni programi, njihov obseg in potrebna finančna sredstva, ki prispevajo k uveljavitvi in razvoju športa.
Občina Šempeter - Vrtojba za izvajanje letnega programa športa v letu 2010 zagotavlja proračunska sredstva športnim društvom, klubom in športnemu zavodu, ki bodo na podlagi javnega razpisa izvajali posamezne programe športa, ki so v skladu z nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji in v interesu občine.
2.
V letu 2010 se bodo na nivoju občine izvajali naslednji programi športa:
1. Interesna športna vzgoja
Programi interesne športne vzgoje zajemajo programe za predšolske (Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec, drugi 60-urni programi) in šoloobvezne otroke (Zlati sonček, Krpan, drugi 80-urni programi ter šolska športna tekmovanja) ter mladino (izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti, odpravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanje zdravju škodljivih razvad ter zadovoljevanje človekove potrebe po igri in tekmovalnosti).
2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter kakovostni in vrhunski šport odraslih
Z dejavnostjo kakovostnega in vrhunskega športa se ukvarjajo otroci, mladina in odrasli, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka, mednarodnih tekmovanjih, evropskih in svetovnih prvenstvih. Kvaliteta programov je povezana tudi s sofinanciranjem profesionalnih trenerjev.
Otrokom in mladini športna vzgoja (priprave, tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega športa in jih programi športne rekreacije ne zadovoljuje so pa pomemben dejavnik razvoja športa.) pomeni temeljno pripravo na športno uspešnost in rezultat, ki je eno od meril uspešnega dela s športniki. Podpora vrhunskemu športu pa je namenjena športnikom, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
3. Programi športne rekreacije
Izvajalci programa kjer se aktivno, koristno in prijetno izpopolnjuje prosti čas odraslih, ki to vrsto športne dejavnosti praviloma plačujejo sami, morajo za sofinanciranje programov izpolnjevati pogoje in merila določene s Pravilnikom.
4. Drugi programi v športu
Drugi programi v športu zajemajo udeležbo in organizacijo športnih prireditev, sofinanciranje strokovnih kadrov v ekipnem kakovostnem in vrhunskem športu ter delovanje društev.
5. Zavod za šport
Temeljne naloge zavoda za šport, ki je so v interesu občine, je vzdrževanje športnih objektov ter vodenje, usklajevanje in promocija športnih programov v občini za posameznike, društva in osnovno šolo.
6. Vzdrževanje in investicije v športu
Namen vzdrževanja in investicij v športne objekte je povečanje kapacitet in izboljšanje ponudbe za potrebe športnih klubov in društev ter drugih uporabnikov športnih površin v lasti Občine Šempeter - Vrtojba.
3.
Občina Šempeter - Vrtojba, za vzdrževanje in investicije v športne objekte v letu 2010, namenjena proračunska sredstva v višini 73.810,74 EUR, za sofinanciranje programov športa, ki se dodelijo preko javnega razpisa, pa proračunska sredstva v višini 48.735,00 EUR, v skladu z Odlokom o poračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010.
4.
Športne dejavnosti, ki se financirajo iz občinskega proračuna, so namenjene občanom v vseh življenjskih obdobjih, vendar imajo športne aktivnosti otrok in šolske mladine zaradi vpliva na razvoj in oblikovanje mladega človeka, prednost pred sofinanciranjem ostalih programov športa.
Športna društva in klubi, s sedežem v Občini Šempeter - Vrtojba, ter njihova združenja, imajo pod enakimi pogoji prednost pri sofinanciranju programov športa pred ostalimi izvajalci športnih programov.
5.
Program, ki ga ne določa Letni program športa, se lahko izjemoma sprejme v sofinanciranje in občina financira projekt iz drugih proračunskih postavk, če je program zelo pomemben za občino in njeno promocijo.
Št. 01101-9/2009-30
Šempeter pri Gorici, dne 18. decembra 2009
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.