Uradni list

Številka 107
Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Kazalo

4882. Pravilnik o prevozih pacientov, stran 14743.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E in 77/08 – ZDZdr) in v zvezi s 5. členom Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o prevozih pacientov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika)
Ta pravilnik ureja pogoje in način izvajanja nujnih reševalnih prevozov pacientov in medicinsko utemeljenih nenujnih reševalnih prevozov pacientov.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, ki se uporabljajo v tem pravilniku, imajo enak pomen kot izrazi iz Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 106/08 in 118/08 – popr.). Poleg njih se v tem pravilniku uporabljajo naslednji izrazi:
1. Diplomirani zdravstvenik je zdravstveni delavec, ki ima končano višjo ali visoko strokovno zdravstveno šolo ter je pridobil naziv višji zdravstveni tehnik/višja medicinska sestra, diplomirani zdravstvenik/diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica/diplomirani babičar.
2. Izvajalec reševalnih prevozov pacientov (v nadaljnjem besedilu: izvajalec prevozov) je javni zdravstveni zavod ali druga pravna ali fizična oseba s koncesijo za izvajanje zdravstvene dejavnosti, ki izpolnjuje pogoje iz tega pravilnika in je vključen v mrežo izvajalcev prevozov pacientov.
3. Nenujni reševalni prevoz pacienta (v nadaljnjem besedilu: nenujni prevoz) je prevoz pacienta, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebuje spremstvo ali zdravstveno oskrbo zdravstvenega delavca. Nenujni prevoz se opravi z reševalnim vozilom ali sanitetnim vozilom.
4. Nenujno reševalno vozilo je vozilo, ki je namenjeno nenujnim prevozom in izpolnjuje tehnične zahteve v skladu s standardom EN 1789:2007 ter ima dodatno opremo, ki je določena v Prilogi 3 tega pravilnika.
5. Nujna vožnja je vožnja vozila za prevoz pacienta, zdravstvenega osebja, tkiva ali organa, pri kateri se na vozilu uporabljajo svetlobni in zvočni signali.
6. Nujno reševalno vozilo je vozilo, ki je namenjeno nujnim prevozom in izpolnjuje tehnične zahteve v skladu s standardom EN 1789:2007 ter ima opremo, ki je določena s pravilnikom, ki ureja službo nujne medicinske pomoči.
7. Pogodbeni prevoz je prevoz pacienta, tkiva ali organa, ki se izvede na podlagi sklenjene pogodbe med izvajalci zdravstvene dejavnosti.
8. Reanimobil je vozilo, ki je namenjeno nujnim prevozom in izpolnjuje tehnične zahteve v skladu s standardom EN 1789:2007 ter ima opremo, ki je določena s pravilnikom, ki ureja službo nujne medicinske pomoči.
9. Sanitetni prevoz je prevoz pacienta, ki med prevozom ne potrebuje spremstva ali zdravstvene oskrbe zdravstvenega delavca, prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali osebnim vozilom pa bi lahko bil za njegovo zdravje škodljiv.
10. Sanitetno vozilo je vozilo, ki je namenjeno za sanitetni prevoz in je opremljeno v skladu s Prilogo 3 tega pravilnika.
11. Sekundarni prevoz pacienta je nujni ali nenujni prevoz pacienta po zdravljenju v zdravstveni ustanovi na zdravljenje v drugo zdravstveno ustanovo.
12. Specialna vozila za izvajanje nujne medicinske pomoči so vozilo urgentnega zdavnika, motorno kolo, vozilo za vodenje podporo in komunikacije ter vozilo za prevoz osebja, in so opremljena v skladu s Prilogo 3 tega pravilnika.
II. IZVAJANJE PREVOZOV PACIENTOV
3. člen
(izvajanje nujnih prevozov)
Izvajanje nujnih prevozov je organizirano kot javna zdravstvena služba v okviru enot nujne medicinske pomoč (v nadaljnjem besedilu: NMV), določenih s pravilnikom, ki ureja službo nujne medicinske pomoči.
Število dodatnih ekip za nujne prevoze po območnih enotah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) glede na obseg dodatnih potreb po nujnih prevozih je določeno v Prilogi 1 tega pravilnika.
4. člen
(izvajanje nenujnih prevozov)
Izvajanje nenujnih prevozov je organizirano kot javna zdravstvena služba v okviru mreže ekip izvajalcev nenujnih prevozov, ki je določena v Prilogi 1 tega pravilnika. Izvajajo jo izvajalci prevozov, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti nenujnih prevozov v skladu s tem pravilnikom.
Nenujni prevozi se izvajajo z reševalnim vozilom.
Pravne in fizične osebe morajo za izvajanje nenujnih prevozov pridobiti dovoljenje Ministrstva za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Za izdajo dovoljenja morajo izpolnjevati naslednja pogoja:
– v rednem delovnem razmerju morajo imeti zaposleni najmanj dve ekipi, ki izpolnjujeta pogoje iz 9. člena tega pravilnika in
– imeti morajo najmanj dve reševalni vozili, ki izpolnjujeta pogoje glede tehnične opremljenosti iz Priloge 3 tega pravilnika.
Evidenco vseh izdanih dovoljenj za izvajanje prevozov vodi ministrstvo v registru izvajalcev prevozov pacientov in vozil (v nadaljnjem besedilu: register izvajalcev in vozil).
5. člen
(izvajanje sanitetnih prevozov)
Izvajanje sanitetnih prevozov je organizirano kot javna zdravstvena služba v okviru mreže izvajalcev, ki je v Prilogi 2 tega pravilnika. Izvajajo jo izvajalci prevozov, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti sanitetnih prevozov v skladu s tem pravilnikom.
Sanitetni prevozi se izvajajo s sanitetnim vozilom.
Pravne in fizične osebe morajo za izvajanje sanitetnih prevozov pridobiti dovoljenje ministrstva. Za izdajo dovoljenja morajo izpolnjevati naslednja pogoja:
– v rednem delovnem razmerju morajo imeti zaposlenega najmanj enega voznika, ki izpolnjujejo pogoje iz 9. člena tega pravilnika in
– imeti morajo najmanj eno sanitetno vozilo, ki izpolnjujejo pogoje glede tehnične opremljenosti iz Priloge 3 tega pravilnika.
6. člen
(sekundarni prevozi)
Izvajalci sekundarnih prevozov morajo izpolnjevati pogoje iz 9. člena in Priloge 3 tega pravilnika.
Način prevoza, sestavo dodatne ekipe in opreme določi lečeči zdravnik v napotni zdravstveni ustanovi.
7. člen
(pogodbeni prevozi)
Izvajalci pogodbenih prevozov morajo izpolnjevati pogoje iz 9. člena in Priloge 3 tega pravilnika.
8. člen
(mreža izvajalcev prevozov)
Merila za oblikovanje mreže izvajalcev prevozov in mreža izvajalcev prevozov so določeni v Prilogi 1 in Prilogi 2 tega pravilnika.
III. KADROVSKE ZAHTEVE ZA IZVAJALCE PREVOZOV
9. člen
(sestava ekip)
Nujne prevoze opravlja ekipa v sestavi zdravstveni reševalec-voznik, diplomirani zdravstvenik in po potrebi zdravnik.
Nenujne prevoze opravlja ekipa v sestavi zdravstveni reševalec-spremljevalec in zdravstveni reševalec-voznik.
Sanitetne prevoze opravlja voznik z opravljenim izpitom iz vsebin NMP, ki so določene v Prilogi 4 tega pravilnika.
10. člen
(izpit iz vsebin NMP)
Izpit iz vsebin NMP se izvaja pred tričlansko komisijo, ki jo imenuje minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister). Komisijo sestavljajo zdravnik, diplomirani zdravstvenik in zdravstveni reševalec, ki poklicno delujejo v službi NMP. Način opravljanja izpita iz vsebin NMP določi minister.
Veljavnost izpita iz vsebin NMP je 3 leta, po tem obdobju ga mora voznik sanitetnih prevozov ponovno opraviti.
IV. DOKUMENTACIJA PREVOZA PACIENTA
11. člen
(podatki o prevozu)
Vrsto prevoza pacienta opredeli zdravnik na obrazcu, ki mora vsebovati tudi podatke iz Priloge 5 tega pravilnika.
12. člen
(evidence o prevozu)
Izvajalec prevozov je dolžan voditi evidenco naročenih in izvedenih prevozov ter seznam vseh prepeljanih oseb v knjigi prevozov ali na računalniškem mediju, ki mora vsebovati podatke iz Priloge 6 tega pravilnika.
Izvajalec prevozov je dolžan za vsak opravljeni nujni prevoz brez navzočnosti zdravnika izpolniti obrazec Poročilo o nujnem prevozu pacienta iz Priloge 7 tega pravilnika.
Podatki iz tega člena morajo biti dostopni nadzornim organom ministrstva in ZZZS.
V. PREVOZI PACIENTOV IN NMP
13. člen
(vključevanje izvajalcev prevozov v službo NMP)
Izvajalec nenujnih prevozov se je v primeru potreb službe NMP dolžan odzvati na poziv dispečerja in se vključiti v sistem NMP. Pri tem mora upoštevati navodila dispečerja in ekipe NMP ter ravnati v skladu z načinom dela v NMP.
14. člen
(zaplet med nenujnim ali sanitetnim prevozom)
V primeru nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja pacienta med prevozom mora ekipa izvajalca nenujnih ali sanitetnih prevozov javiti pristojnemu dispečerju NMP stanje pacienta in ravnati v skladu z navodili dispečerja.
15. člen
(oznake)
Izvajalci prevozov pacientov, ki so vključeni v sistem NMP, uporabljajo na vozilih, opremi in oblačilih oznake NMP, določene v pravilniku, ki ureja službo nujne medicinske pomoči.
Izvajalci prevozov, ki niso vključeni v sistem NMP, oznak sistema NMP ne smejo uporabljati. Na vozilih, opremi in oblačilih uporabljajo oznako »PREVOZ PACIENTOV«, ki označuje izvajalca in tudi dejavnost prevozov pacientov.
16. člen
(zvočni in svetlobni signali)
Na vozilih NMP nujnih prevozov in nenujnih prevozov je namestitev in uporaba zvočnih in svetlobnih signalov mogoča po vpisu v register izvajalcev in vozil.
Vpis vozil v register izvajalcev in vozil izvajalcu dovoljuje namestitev in uporabo zvočnih in svetlobnih signalov.
Vozila za sanitetne prevoze ne smejo imeti nameščenih zvočnih in svetlobnih signalov.
VI. REGISTER IZVAJALCEV IN VOZIL
17. člen
(register)
Register izvajalcev in vozil je javen in ga vodi ministrstvo. V register se morajo vpisati vsi izvajalci prevozov in vsa vozila, ki so v lasti izvajalcev nujnih, nenujnih in sanitetnih prevozov in NMP.
Vpis izvajalcev prevozov v register izvajalcev in vozil se izvede na podlagi izdanega dovoljenja za opravljanje dejavnosti prevozov pacientov in priloženega dokazila izvajalca prevozov o skladnosti vozila s standardom opremljenosti vozil in zahtevami tega pravilnika.
Uradna oseba, ki odloča v postopku, ugotovi ali:
– izvajalec prevozov izpolnjuje pogoje, določene za izvajanje dejavnosti prevozov pacientov,
– vozilo ustreza vsem tehničnim pogojem, ki jih določa ta pravilnik oziroma pravilnik, ki ureja službo nujne medicinske pomoči.
Po zaključenem postopku preverjanja ministrstvo izda odločbo o vpisu oziroma zavrnitvi vpisa izvajalca prevozov v register izvajalcev in vozil.
18. člen
(izpis iz registra izvajalcev in vozil)
Če izvajalec prevozov preneha obstajati zaradi prenehanja opravljanja dejavnosti prevozov pacientov ali pa mu je bilo na podlagi pravnomočne odločbe začasno ali trajno odvzeto dovoljenje za opravljanje te dejavnosti, mora ministrstvo po uradni dolžnosti izvajalca prevozov in njegova vozila izbrisati iz registra izvajalcev in vozil.
Uradna oseba ministrstva, ki odloča v postopku, izda odločbo o izbrisu iz registra izvajalcev in vozil v 30 dneh po tem, ko izve za razlog za izbris, oziroma po prejemu predloga za izbris.
19. člen
(sprememba vpisa v register izvajalcev in vozil)
V register izvajalcev in vozil se vpisujejo spremembe podatkov na zahtevo izvajalca prevozov ali zaradi začasnega ali trajnega odvzema dovoljenja za opravljanje dejavnosti prevozov pacientov. Izvajalec prevozov mora sporočiti spremembe podatkov v 15 dneh od njihovega nastanka.
20. člen
(ugotavljanje pogojev za vpis v register izvajalcev in vozil)
Pogoji za vpis vozil v register izvajalcev in vozil se ugotavljajo v skladu s postopkom iz 17. in 18. člena tega pravilnika. Če je potrebno za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva posebno znanje, ki ga uradna oseba ministrstva nima, minister imenuje komisijo, ki ugotovi, ali izvajalec izpolnjuje predpisane pogoje. Komisija ima predsednika in dva člana.
Komisija na podlagi dokumentacije in ogleda vozila ugotovi izpolnjevanje predpisanih pogojev in o tem sestavi zapisnik. Zapisnik mora vsebovati:
– podatke o tem, za kakšno vrsto prevozov je vozilo namenjeno;
– podatke o izvajalcu prevozov;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev;
– morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in rok za njihovo odpravo.
Komisija zaključi postopek z izdajo dokončnega mnenja ter predloži zapisnik in dokumentacijo uradni osebi ministrstva, ki vodi postopek.
Vpis vozil v register izvajalcev in vozil se opravi, ko je odločba o vpisu v register izvajalcev in vozil dokončna.
21. člen
(vodenje registra izvajalcev in vozil)
Register izvajalcev in vozil se vodi kot centralna informatizirana baza ministrstva tako, da se vanjo vpisujejo in v njej vzdržujejo vsi podatki, ki se vpisujejo v ta register.
S podatki iz registra izvajalcev in vozil razpolaga ministrstvo oziroma javni zdravstveni zavod, če pridobi pooblastilo ministrstva.
22. člen
(podatki v registru izvajalcev in vozil)
Register izvajalcev in vozil vsebuje podatke o:
– predmetu vpisa,
– izvajalcu prevozov pacientov,
– standardu opremljenosti vozila za posamezno vrsto prevozov pacientov.
V rubriki o predmetu vpisa se vodijo:
– podatki iz prometnega dovoljenja,
– številka in datum vpisa in izbrisa iz registra,
– razlogi za začasen odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti prevozov pacientov,
– razlogi za izbris iz registra.
V rubriki o izvajalcu prevozov se vodijo:
– firma izvajalca prevozov in
– sedež izvajalca prevozov.
V rubriki o standardu opremljenosti vozil za prevoze pacientov se vodijo:
– številka standarda,
– sedež opravljanja preverjanja standarda,
– pogoji za izvajanje.
V rubriko »razno« se vpišejo podatki, ki se ne vpisujejo v druge rubrike.
V registru izvajalcev in vozil se vodi zbirka listin za vsak subjekt vpisa v skladu s pravili o ravnanju z dokumentarnim gradivom.
VII. NADZOR
23. člen
(spremljanje in nadzor izvajalcev prevozov)
Ministrstvo spremlja in nadzira organiziranost in delovanje izvajalcev prevozov, usposobljenost članov ekip in ustreznost opreme.
24. člen
(nadzorna komisija)
Nadzor nad delovanjem izvajalcev prevozov opravljajo nadzorne komisije, ki jih s sklepom imenuje minister.
Nadzorno komisijo sestavljajo najmanj trije člani.
25. člen
(vsebina nadzora)
Nadzorna komisija pri opravljanju nadzora:
– preverja organizacijo in način delovanja izvajalcev prevozov v skladu s tem pravilnikom in sprejeto mrežo izvajalcev prevozov;
– pregleduje skladnost dokumentacije, ki jo vodijo izvajalci prevozov s tem pravilnikom;
– preverja obseg opravljenega dela;
– preverja izpolnjevanje normativov glede kadrov in njihove usposobljenosti;
– preverja izpolnjevanje pogojev glede vozil in opreme in
– opravlja druge naloge po navodilu ministra.
26. člen
(dolžnost nadzorovanca)
Izvajalec prevozov, pri katerem se opravlja nadzor (v nadaljnjem besedilu: nadzorovanec), mora zagotoviti nadzorni komisiji vse potrebne informacije in pogoje za nemoteno delo. Pri nadzoru mora biti navzoča pooblaščena oseba nadzorovanca.
27. člen
(nadzorna dejanja)
Člani nadzorne komisije se ob nadzoru izkažejo s sklepom o imenovanju.
O opravljenem nadzoru nadzorna komisija izdela zapisnik. Zapisnik o nadzoru vsebuje ugotovitve nadzorne komisije in morebitne pripombe nadzorovanca nad ugotovitvami ter delom nadzorne komisije. Zapisnik podpišejo člani nadzorne komisije in pooblaščena oseba nadzorovanca.
Zapisnik predsednik nadzorne komisije v osmih dneh po opravljenem nadzoru pošlje ministrstvu.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
(uskladitev kadrovskih zahtev)
Ne glede na določbo 9. člena tega pravilnika lahko do leta 2016 opravlja delo voznika nenujnega prevoza voznik, ki ima na dan 1. januar 2010 sklenjeno delovno razmerje pri izvajalcu prevozov in ki v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega pravilnika opravi izpit iz 10. člena tega pravilnika.
Ne glede na določbo 9. člena tega pravilnika lahko do leta 2012 opravljajo delo voznika nujnega in nenujnega prevoza ter spremljevalca na nenujnih prevozih zdravstveni tehniki, ki nimajo nacionalne poklicne kvalifikacije zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka.
29. člen
(uskladitev dejavnosti)
Izvajalci, ki so pridobili dovoljenje za opravljanje dejavnosti prevozov pacientov pred dnem uveljavitve tega pravilnika, morajo uskladiti svojo dejavnost z določbami tega pravilnika najpozneje v dveh letih od dneva uveljavitve tega pravilnika.
30. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-72/2008
Ljubljana, dne 17. decembra 2009
EVA 2009-2711-0075
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti