Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009

Kazalo

1108. Odlok o razglasitvi rastišča Cluzijevega svišča na Lovrencu za botanični naravni spomenik (uradno prečiščeno besedilo), stran 3480.

Na podlagi 120. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 20. redni seji dne 25. 3. 2009 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o razglasitvi rastišča Cluzijevega svišča na Lovrencu za botanični naravni spomenik, ki obsega:
– Odlok o razglasitvi rastišča Cluzijevega svišča na Lovrencu za botanični naravni spomenik (Uradni list RS, št. 1/94 z dne 8. 1. 1994),
– Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o razglasitvi rastišča Cluzijevega svišča na Lovrencu za botanični naravni spomenik (Uradni list RS, št. 19/08 z dne 25. 2. 2008).
O D L O K
o razglasitvi rastišča Cluzijevega svišča na Lovrencu za botanični naravni spomenik (uradno prečiščeno besedilo)
1. člen
S tem odlokom se rastišče Cluzijevega svišča na Lovrencu razglasi za botanični naravni spomenik.
2. člen
Območje botaničnega naravnega spomenika obsega naslednje parcelne številke 193 (travnati del), 194/1, 194/2, 195/1 in 195/2 vse k.o. Okroglice ter parcela št. 80/2, k.o. Okroglice.
3. člen
Lastnik parcel št. 193, 194/1 in 194/2 je Jože Centrih, Okroglice 27, lastnik parcele št. 195/1 je Justina Kajtna, Okroglice 34, lastnik parcele št. 195/2 in št. 80/2 pa je Vidko Močivnik, Okroglice 33.
4. člen
Za predmetni botanični spomenik je predviden naslednji režim:
Prepovedano je:
– vsako poseganje, ki bi spremenilo rastiščne razmere na sami lokaliteti; npr. odstranjevanje ali spreminjanje vegetacije, spreminjanje kislosti oziroma alkalnosti tal, odstranjevanje zemlje, ruše ali kamninske podlage, zasipavanje (odlaganja odpadnih materialov), gradnje vseh vrst ter zemeljska dela;
– trgati cvetje, izkopavati, poškodovati ali lomiti rastline ali uničevati vegetacijske formacije;
– spreminjati kulturo rastišča, kar bi pomenilo pogozditev travnika ali pašnika, preoranje ledine ipd.,
– vsakršno drugo poseganje na ožji lokaliteti, ki škodljivo vpliva na rastline ali vegetacijske formacije;
– gnojenje z naravnimi in umetnimi gnojili;
– onesnaževanje zraka s prahom, aerosoli ali strupenimi plin, kar povzroča poslabšanje rastiščnih pogojev na ožji lokaliteti.
5. člen
Izjemoma in po predhodnem soglasju pristojne službe je mogoče nabirati rastline, njihova semena ali plodove za znanstvenoraziskovalne in kulturno-vzgojne potrebe.
6. člen
Obvezno je obstoječe gospodarsko izkoriščanje – košnja, paša.
7. člen
Dovoljeno je obiskovanje lokalitete in fotografiranje rastlin.
8. člen
Namen botaničnega naravnega spomenika je učno-vzgojen, razvojna usmeritev pa je izletniška točka.
9. člen
Za prekrške v zvezi z razglašenim spomenikom se uporabljajo določbe Zakona o ohranjanju narave ter Zakona o prekrških.
10. člen
Z lastniki zemljišč, na katerih je razglašen naravni botanični spomenik, se doseže dogovor (stimulacije in olajšave), ki bo zagotovil ohranitev rastišča v današnji obliki in obsegu. Sredstva za dogovorjena nadomestila bodo zagotovljena iz proračuna Občine Sevnica.
Odlok o razglasitvi rastišča Cluzijevega svišča na Lovrencu za botanični naravni spomenik (Uradni list RS, št. 1/94) vsebuje naslednjo končno določbo:
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o razglasitvi rastišča Cluzijevega svišča na Lovrencu za botanični naravni spomenik (Uradni list RS, št. 19/08) vsebuje naslednjo končno določbo:
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2009
Sevnica, dne 25. marca 2009
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.