Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2008 z dne 17. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2008 z dne 17. 7. 2008

Kazalo

3173. Odlok o uporabi grba, zastave, imena in znaka Mestne občine Ljubljana, stran 10266.

Na podlagi 5. in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 18. seji dne 30. 6. 2008 sprejel
O D L O K
o uporabi grba, zastave, imena in znaka Mestne občine Ljubljana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja uporabo grba, zastave, imena in znaka Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL).
2. člen
Grb MOL (v nadaljevanju: grb) se sme uporabljati le v obliki in z vsebino, ki sta določeni v Statutu MOL in v tem odloku, ter na način, ki je določen s tem odlokom.
Grb se uporablja v barvni, črno-beli, črtni in reliefni upodobitvi, lahko pa se upodobi tudi v drugih grafičnih tehnikah, določenih s priročnikom iz 24. člena tega odloka.
Grb se lahko uporablja tudi v odlitku.
3. člen
Zastava MOL (v nadaljevanju: zastava) se sme uporabljati le v obliki in z vsebino, ki sta določeni v Statutu MOL in v tem odloku, ter na način, ki je določen s tem odlokom.
Zastavo se uporablja samo v barvni obliki.
Zastava za izobešanje je iz blaga, ki ne sme biti prosojno.
4. člen
Ime MOL po tem odloku pomeni besede, ki označujejo MOL, in se sme uporabljati le v skladu z določili tega odloka.
5. člen
Znak MOL (v nadaljevanju: znak) je sodobna interpretacija vsebinske zasnove grba in se kot element celostne grafične podobe MOL sme uporabljati le v obliki in z vsebino ter na način, ki jih določa ta odlok.
Znak se uporablja v barvni, črno-beli, belo-črni in črtni upodobitvi, lahko pa se upodobi tudi v drugih grafičnih tehnikah, določenih s priročnikom iz 24. člena tega odloka.
6. člen
Vsebinske in slikovne predstavitve grba, zastave in znaka so predstavljene v prilogah, ki so sestavni deli tega odloka.
Izvirnike upodobitev grba, zastave in znaka ter matrice za njihovo upodobitev hrani Kabinet župana.
7. člen
Grba, zastave in znaka ni dovoljeno uporabljati, če so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo.
Grba, zastave in znaka ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled MOL.
Grba, zastave in znaka ter njihovih sestavnih delov se ne sme zavarovati ali uporabljati niti kot blagovno znamko za označevanje blaga ali storitev niti kot znak različnih prireditev niti kot model oziroma vzorec za različne druge namene.
II. GRB
8. člen
Grb se uporablja:
- v žigih, štampiljkah in oznakah dokumentov župana, mestnega sveta, nadzornega odbora in volilne komisije (v nadaljevanju: organi MOL), direktorja Mestne uprave MOL, organov in Službe za notranjo revizijo Mestne uprave MOL (v nadaljevanju: mestna uprava) ter četrtnih skupnosti MOL;
- na priznanjih MOL;
- na tablah ob vhodu v zgradbe in v prostore organov MOL, mestne uprave in četrtnih skupnosti MOL;
- v sejnih sobah in dvoranah MOL,
- na vabilih, čestitkah, vizitkah in drugih uradnih izkazih, ki jih uporabljajo organi MOL in mestne uprave ter četrtne skupnosti MOL;
- na uniformah in delovnih oblekah uradnih oseb mestne uprave;
- na spletnih straneh MOL in četrtnih skupnosti MOL;
- na obvestilnih tablah MOL;
- na neprometnih znakih, ki označujejo območje MOL;
- na javnih glasilih MOL in četrtnih skupnosti MOL;
- na obvestilnih vitrinah četrtnih skupnosti MOL;
- v drugih podobnih primerih ter v primerih in ob pogojih, ki jih določa drug predpis.
9. člen
Grb se uporablja tudi:
- ob predstavljanju MOL oziroma glavnega mesta države v zadevah meddržavnega in mednarodnega sodelovanja ter ob srečanjih lokalnih skupnosti in njihovih organizacij doma in v tujini, na katerih se MOL predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih srečanj;
- ob predstavljanju MOL oziroma glavnega mesta države v protokolarnih zadevah;
- kot element celostne grafične podobe pravne osebe, katere ustanovitelj ali soustanovitelj ali večinski lastnik je MOL, če opravlja javno službo ali je nosilec javnih pooblastil MOL ali je njena osnovna dejavnost neprofitnega značaja in tako določa ustanovitveni ali interni akt pravne osebe.
O uporabi grba iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka tega člena v primeru dvoma odloči župan.
10. člen
Če se grb MOL uporablja poleg drugega grba ali poleg znaka, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani; izjemoma sme biti na desni strani grba tuje države ali ustreznega znaka mednarodne organizacije, kadar se ta grb oziroma znak uporablja ob uradnem obisku voditelja tuje države oziroma pooblaščenega predstavnika mednarodne organizacije.
Če se grb MOL uporablja skupaj z dvema drugima grboma oziroma znakoma, mora biti grb MOL v sredini.
Če se grb MOL uporablja skupaj z več drugimi grbi ali njim ustreznimi znaki ali z drugimi podobnimi znamenji, je grb MOL:
1. če so grbi in znamenja razvrščeni v krogu - v sredini kroga, tako da ga je razločno videti;
2. če so grbi in znamenja razvrščeni v polkrogu - v sredini pol kroga;
3. če so grbi in znamenja razvrščeni v koloni - na čelu kolone;
4. če so grbi in znamenja razvrščeni v vrsti - na prvem mestu v vrsti oziroma, gledano od spredaj, na levi strani;
5. če so grbi in znamenja razporejeni v skupine - na čelu skupine.
Določila prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se uporabljajo, če gre za uporabo grba MOL na območju MOL in se ta ne uporabi skupaj z grbom Republike Slovenije. Ko se grb MOL uporabi skupaj z grbom Republike Slovenije, se uporabi po določilih predpisa, ki ureja uporabo grba Republike Slovenije.
III. ZASTAVA
11. člen
Zastava MOL je skupaj z zastavo Republike Slovenije in zastavo Evropske unije stalno izobešena na stavbi, kjer je sedež MOL, v uradnih prostorih župana in v prostoru, kjer in kadar zaseda mestni svet, lahko pa je stalno izobešena tudi na stavbah organov mestne uprave in četrtnih skupnosti MOL.
Zastava MOL je stalno izobešena na Ljubljanskem gradu in na ali ob poslopjih, kjer je sedež vrtcev in osnovnih šol, katerih ustanovitelj je MOL, lahko pa je stalno izobešena tudi na ali ob stavbah, kjer je sedež drugih organizacij, katerih ustanovitelj je MOL.
Zastava MOL se v obliki namizne zastavice uporablja v prostorih župana, podžupanov, direktorja Mestne uprave MOL ter predstojnikov organov Mestne uprave MOL in Službe za notranjo revizijo.
12. člen
Zastava MOL se skupaj z zastavo Republike Slovenije in zastavo Evropske unije izobesi na stavbah, v katerih so uradni prostori MOL in prostori četrtnih skupnosti MOL:
- ob praznikih MOL;
- ob državnih praznikih.
Zastava se ob praznikih iz prvega odstavka tega člena lahko izobesi tudi na drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih javnih mestih.
Vse osebe javnega prava, katerih ustanovitelj je MOL, izobesijo zastavo MOL v vseh primerih, ko izobesijo zastavo Republike Slovenije.
Zastava je izobešena ves čas dogodka.
13. člen
Zastava se izobesi tudi:
- ob predstavljanju MOL oziroma glavnega mesta države v zadevah meddržavnega in mednarodnega sodelovanja ter ob srečanjih lokalnih skupnosti in njihovih organizacij doma in v tujini, na katerih se MOL predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih srečanj;
- ob predstavljanju MOL oziroma glavnega mesta države v protokolarnih in promocijskih zadevah;
- ob športnih in drugih tekmovanjih, kulturnih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, ki jih organizira MOL, na katerih se MOL predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih prireditev oziroma shodov;
- ob športnih in drugih tekmovanjih, kulturnih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, ki jih organizirajo četrtne skupnosti MOL;
- v drugih podobnih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju s tem odlokom.
O uporabi zastave iz prejšnjega odstavka tega člena v primeru dvoma odloči župan.
14. člen
Če je zastava izobešena na drogu, morajo biti barve zastave razporejene od zgoraj navzdol po tem vrstnem redu: bela, zelena. Grb na zastavi mora biti obrnjen tako, da je glava zelenega zmaja v grbu, obrnjena, gledano od spredaj, proti drogu. Grb mora biti z zgornjo polovico na belem polju, s spodnjo polovico na zelenem.
Če je zastava izobešena vertikalno, mora biti prva barva zastavine rute bela, druga pa zelena, gledano od leve proti desni. Grb na njej mora biti postavljen vertikalno, tako da simetrala grbovega ščita poteka po delilni črti bele in zelene proge na zastavi.
15. člen
Če je zastava MOL izobešena poleg kakšne druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani; izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani zastave tuje države ali mednarodne organizacije, kadar je ta zastava izobešena ob uradnem obisku voditelja tuje države oziroma pooblaščenega predstavnika mednarodne organizacije.
Če je zastava MOL izobešena skupaj z dvema drugima zastavama, mora biti zastava MOL v sredini.
Če je zastava MOL izobešena skupaj z več drugimi zastavami, je zastava MOL:
1. če so zastave razvrščene v krogu - v sredini kroga tako, da jo je razločno videti;
2. če so zastave razvrščene v polkrogu - v sredini polkroga;
3. če so zastave razvrščene v koloni - na čelu kolone;
4. če so zastave razvrščene v vrsti - na prvem mestu v vrsti oziroma, gledano od spredaj, na levi strani;
5. če so zastave razporejene v skupini - na čelu skupine.
Določila prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se uporabljajo, če gre za uporabo zastave MOL na območju MOL in se ta ne uporabi skupaj z zastavo Republike Slovenije. Ko se zastava MOL izobesi skupaj z zastavo Republike Slovenije ali z zastavama Republike Slovenije in Evropske unije, se izobesi po določilih predpisov, ki urejajo izobešanje zastave Republike Slovenije in zastave Evropske unije.
IV. ZNAK
16. člen
Znak se uporablja:
- ob športnih in drugih tekmovanjih, kulturnih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, ki jih organizira MOL, katerih pokrovitelj je MOL, na katerih se MOL predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih prireditev oziroma shodov;
- na publikacijah organov MOL, mestne uprave in četrtnih skupnosti MOL;
- na spletnih straneh MOL in četrtnih skupnosti MOL ob hkratni uporabi grba MOL;
- na plakatih ter informacijskih in pozdravnih tablah MOL;
- na urbani opremi v MOL;
- v obliki spominskih daril in značk ter na darilih MOL;
- v imenu pravne osebe, katere ustanovitelj ali soustanovitelj ali večinski lastnik je MOL, če tako določa ustanovitveni akt pravne osebe;
- kot obvezen element celostne grafične podobe javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanovitelj je MOL, če ne uporabljajo grba na podlagi zadnje alineje prvega odstavka 9. člena ali prvega odstavka 28. člena tega odloka;
- kot element celostne grafične podobe druge pravne osebe, katere ustanovitelj ali soustanovitelj ali večinski lastnik je MOL, če opravlja javno službo ali je nosilec javnih pooblastil MOL ali je njena osnovna dejavnost neprofitnega značaja in ne uporablja grba na podlagi zadnje alineje prvega odstavka 9. člena ali prvega odstavka 28. člena tega odloka ter tako določa ustanovitveni ali interni akt pravne osebe.
O uporabi znaka iz prve do šeste alineje prejšnjega odstavka tega člena v primeru dvoma odloči župan.
17. člen
MOL s pogodbo o sofinanciranju programa ali projekta zaveže prejemnika sredstev MOL, da pri objavah in predstavitvah rezultatov programa ali projekta pri vseh oblikah javnega nastopanja in izdajanja informativnega gradiva v zvezi z njim navede, da je njegovo izvajanje sofinancirala MOL, ter mu dovoli, da v pisnih oblikah ob imenu MOL lahko uporabi tudi znak.
V. POSEBNA UPORABA ZASTAVE, IMENA MOL IN ZNAKA
18. člen
Zastavo, ime MOL in znak lahko uporablja ob srečanjih, športnih, kulturnih in drugih prireditvah, tekmovanjih in javnih shodih (v nadaljevanju: prireditev):
- organizator prireditve, če je MOL njegov ustanovitelj ali soustanovitelj;
- udeleženec prireditve, če je MOL njegov ustanovitelj ali soustanovitelj.
Zastavo, ime MOL in znak se v primerih iz prejšnjega odstavka tega člena uporabi na predstavitvenih materialih organizatorja oziroma udeleženca prireditve.
19. člen
Uporaba imena MOL se lahko dovoli pravni osebi, ki ima sedež na območju MOL, in sicer:
- v imenu;
- v znaku;
- v priznanjih, ki jih podeljuje;
- na spominskih darilih in značkah.
20. člen
Uporaba znaka se lahko dovoli pravni osebi, samostojnemu podjetniku posamezniku in posamezniku, ki samostojno opravlja dejavnost, in sicer:
- v publikacijah;
- v obliki spominskih daril in značk;
- v drugih primerih za komercialne namene v skladu z določili tega odloka.
21. člen
Za uporabo zastave, imena MOL in znaka v primerih iz 18., 19. in 20. člena tega odloka je potrebno pridobiti dovoljenje, ki ga izda direktor mestne uprave.
Prošnji za uporabo zastave, imena MOL ali znaka mora prosilec iz 18. člena tega odloka priložiti dokumentacijo, iz katere je razviden naslov in namen prireditve, njena lokacija in trajanje ter tehnični in grafični podatki o uporabi zastave, imena MOL ali znaka.
Prošnji za pridobitev dovoljenja za uporabo imena MOL mora prosilec iz 19. člena tega odloka predložiti dokumentacijo s tehničnimi in grafičnimi podatki o uporabi imena MOL ter kratko predstavitvijo namena uporabe imena MOL.
Prošnji za pridobitev dovoljenja za uporabo znaka mora prosilec iz 20. člena tega odloka predložiti dokumentacijo s tehničnimi in grafičnimi podatki o uporabi znaka ter kratko predstavitvijo namena uporabe znaka MOL.
V dovoljenju se določijo pogoji in načini, pod katerimi se dovoli uporaba zastave, imena MOL ali znaka, omeji uporaba za določen namen in določi rok, v katerem je uporaba dovoljena.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan.
22. člen
Dovoljenje o uporabi zastave, imena MOL in znaka preneha veljati:
- če se odvzame;
- če se upravičenec pisno odpove uporabi zastave, imena MOL in znaka.
Dovoljenje se odvzame, če upravičenec zastave, imena MOL ali znaka ne uporablja skladno s pogoji in načinom, določenimi v dovoljenju.
23. člen
Evidenco o dovoljenjih, izdanih na podlagi tega odloka, vodi Sekretariat mestne uprave.
VI. CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA MOL
24. člen
Vsi dokumenti organov MOL, mestne uprave in četrtnih skupnosti MOL morajo biti pripravljeni tako, da se uporablja ime in grb MOL v skladu z enotnimi pravili.
Ime in znak MOL, ki ju organi MOL, mestna uprava in četrtne skupnosti MOL uporabljajo na svojih publikacijah, se uporabljata v skladu z enotnimi pravili.
Župan izda priročnik celostne grafične podobe MOL, ki vsebuje tudi vzorce uporabe imena in grba MOL iz prvega odstavka tega člena in vzorce uporabe imena in znaka MOL iz drugega odstavka tega člena. Za pripravo priročnika in njegovo posodabljanje je pristojen Kabinet župana.
Priročnik iz prejšnjega odstavka tega člena ima pravno naravo navodila.
VII. NADZOR
25. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja Inšpektorat Mestne uprave MOL.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
26. člen
Z globo 1.400 eurov se kaznuje pravna oseba, če:
- ravna v nasprotju z določbami 7. člena tega odloka;
- uporablja grb, razen v primerih iz tretje alineje prvega odstavka 9. člena in prvega odstavka 28. člena tega odloka;
- uporablja znak, razen v primerih iz sedme in osme alineje prvega odstavka 16. člena in prvega odstavka 28. člena tega odloka, ali če ima dovoljenje iz 21. člena tega odloka;
- uporablja zastavo ali ime MOL brez dovoljenja;
- uporablja zastavo, ime MOL ali znak v nasprotju s pogoji in načini, pod katerimi se dovoljuje njihova uporaba.
Z globo 400 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 1.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
- ravna v nasprotju z določbami 7. člena tega odloka;
- uporablja grb ali ime MOL;
- uporablja znak, razen če ima dovoljenje iz 21. člena tega odloka;
- uporablja znak v nasprotju s pogoji in načini, pod katerimi se dovoljuje njegova uporaba.
Z globo 400 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 400 eurov se kaznuje posameznik, če:
- ravna v nasprotju z določbami 7. člena tega odloka;
- uporablja grb, zastavo, ime MOL ali znak.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Župan izda priročnik celostne podobe MOL v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
28. člen
Dovoljenja za uporabo grba, imena in znaka MOL, izdana do uveljavitve tega odloka, ostanejo v veljavi.
Z uveljavitvijo tega odloka preneha obveznost plačila nadomestila za uporabo imena Ljubljana iz odločb, izdanih na podlagi Odloka o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 35/96 in 65/98).
29. člen
Zastavo MOL, določeno s tem odlokom, je treba začeti uporabljati najkasneje šest mesecev po uveljavitvi tega odloka.
30. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati:
- Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 35/96 in 65/98);
- Odlok o znaku Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01);
- Sklep o višini denarnega nadomestila za uporabo mestnih simbolov (Uradni list RS, št. 51/97).
31. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-18/2007-7
Ljubljana, dne 30. junija 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti