Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2008 z dne 20. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2008 z dne 20. 6. 2008

Kazalo

2641. Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov, stran 8265.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo), izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o kategorizaciji nastanitvenih obratov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa merila in način za kategorizacijo nastanitvenih obratov in marin.
(2) Kategorizacija je razvrščanje nastanitvenih obratov po vrsti in kakovosti opremljenosti in storitev v različne kakovostne skupine – kategorije.
(3) Kategorizacija se izvaja v skladu z merili oziroma standardi opremljenosti in storitev, ki so določeni v Prilogi, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik se uporablja za nastanitvene obrate, razvrščene v naslednje skupine:
– hoteli, moteli, penzioni in gostišča;
– kampi;
– apartmaji-počitniška stanovanja in počitniške hiše;
– sobe;
– kmetije z nastanitvijo;
– marine.
3. člen
(1) Nastanitveni obrat, ki se kategorizira, mora predhodno izpolnjevati vse splošne in posebne pogoje, predpisane s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 88/00, 114/04 in 52/08).
(2) Nastanitveni obrat, ki se kategorizira, mora izpolnjevati standarde opremljenosti in storitev, določene v Prilogi tega pravilnika. Ti standardi so ovrednoteni (točkovani) kot minimalno skupno zahtevano število točk (seštevek točkovnih vrednosti obveznih in izbirnih elementov) za posamezno vrsto in kategorijo nastanitvenega obrata.
4. člen
(1) Kategorija nastanitvenih obratov se označuje z zvezdicami, razen kmetij z nastanitvijo, katerih kategorija se označuje z jabolki.
(2) Posamezne vrste nastanitvenih obratov se, upoštevaje dosežene standarde opremljenosti in storitev, označijo:
– hotel in kamp z eno, dvema, tremi, štirimi ali petimi zvezdicami;
– motel, penzion, gostišče, apartma-počitniško stanovanje, počitniška hiša in soba z eno, dvema, tremi ali štirimi zvezdicami;
– kmetija z nastanitvijo z enim, dvema, tremi ali štirimi jabolki.
(3) Marina mora izpolniti minimalne tehnične pogoje in nuditi minimalne storitve, ki so predpisani s tem pravilnikom.
(4) Hotelu, ki presega minimalne kriterije za kategorijo štirih ali petih zvezdic, se podeli ocena »superior«, če za to oceno izpolnjuje pogoje iz Priloge tega pravilnika.
5. člen
(1) Nastanitveni obrat mora imeti na zunanji strani objekta ali v prostoru za sprejemanje gostov na vidnem mestu tablo z označbo kategorije. Nastanitveni obrat mora biti označen s vrsto in kategorijo tudi v cenikih in v drugih trženjskih in promocijskih komunikacijah..
(2) Simboli za označevanje kategorije in oblika označevalnih tabel za posamezne vrste kategoriziranih nastanitvenih obratov so grafično enoviti. S sklepom jih določi ministrstvo, pristojno za gostinstvo.
6. člen
Če je nastanitveni obrat v spomeniško ali avtorsko zaščitenem objektu, pogojev, ki so predpisani za pridobitev določenega števila zvezdic oziroma jabolk v okviru kategorije, ni potrebno v celoti izpolnjevati. Odstopanje se lahko nanaša na:
– klimatizacijo,
– dvigala,
– minimalne površine in višine sob in kopalnic,
– kopalno kad v kopalnici in
– velikost oken.
II. POSTOPEK KATEGORIZACIJE
7. člen
(1) Kategorijo nastanitvenega obrata določi gostinec, sobodajalec oziroma kmet, ki izvaja gostinsko dejavnost v nastanitvenem obratu (v nadaljnjem besedilu: izvajalec dejavnosti) v skladu s standardi, ki so za posamezno vrsto nastanitvenega obrata oziroma kategorijo določeni v prilogi tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka določi kategorijo nastanitvenega obrata oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: ocenjevalec) v primerih, ko se ocenjuje:
– hotel in kamp s štirimi ali petimi zvezdicami;
– hotel s štirimi ali petimi zvezdicami in oceno superior;
– motel, penzion in gostišče s štirimi zvezdicami;
– apartma – počitniško stanovanje in počitniška hiša s štirimi zvezdicami;
– soba s štirimi zvezdicami;
– kmetija z nastanitvijo s štirimi jabolki.
8. člen
(1) Postopek kategorizacije v primeru samoocenitve iz prvega odstavka prejšnjega člena poteka tako, da izvajalec dejavnosti izpolni evidenčni list in kategorizacijski list za določeno vrsto in kategorijo nastanitvenega obrata ter izpolni poročilo o samoocenitvi. Postopek kategorizacija je končan, ko izvajalec dejavnosti podpiše poročilo o samoocenitvi, v katerem določi kategorijo nastanitvenega obrata, ter pridobi označevalno tablo.
(2) Postopek kategorizacije v primeru ocenitve s strani ocenjevalca iz drugega odstavka prejšnjega člena poteka tako, da izvajalec dejavnosti izpolni evidenčni list, ocenjevalcu pa posreduje zahtevek za izvedbo ocenitve. Ocenjevalec na temelju opravljenega ogleda izpolni kategorizacijski list za določeno vrsto in kategorijo nastanitvenega obrata. Postopek kategorizacije je končan, ko ocenjevalec na osnovi izvedene ocenitve izdela in podpiše poročilo o ocenitvi, v katerem določi kategorijo nastanitvenega obrata (rok za izročitev pisnega poročila o ocenjevanju je 15 dni od opravljene ocenitve), ter izvajalec dejavnosti pridobi označevalno tablo.
(3) Kategorija nastanitvenega obrata, pri kateri je v skladu z drugim odstavkom 7. člena tega pravilnika obvezna ocena ocenjevalca, velja pet let.
Kategorizacija nastanitvenega obrata, pri kateri zadostuje samoocenitev, velja do spremembe kategorije.
(4) Izvajalec dejavnosti mora izpolnjeni evidenčni list, kategorizacijski list, poročilo o samoocenitvi ter poročilo o ocenitvi (v primeru ocene s strani ocenjevalca) hraniti v nastanitvenem obratu, tako da so dostopni inšpekcijskemu organu.
9. člen
(1) Ocenjevalec je fizična oseba, ki ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj tri leta delovnih izkušenj, povezanih z nastanitveno gostinsko dejavnostjo, uspešno opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za ocenjevanje nastanitvenih obratov po programu, ki ga določi ministrstvo, pristojno za gostinstvo in je vpisana v seznam ocenjevalcev, ki ga vodi to ministrstvo.
(2) Program in preizkus iz prejšnjega odstavka izvajajo ena ali več strokovnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: izvajalec usposabljanja), ki jih na temelju javnega natečaja izbere ministrstvo, pristojno za gostinstvo.
(3) Potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti iz prvega odstavka tega člena izda izvajalec usposabljanja, pri katerem je kandidat opravil preizkus. V primeru sprememb ali dopolnitev tega pravilnika, se mora ocenjevalec udeležiti dodatnega usposabljanja, ki ga organizira izbrana strokovna organizacija, sicer se šteje, da ne izpolnjuje več pogojev za ocenjevalca in se ga s sklepom izbriše s seznama ocenjevalcev iz prvega odstavka tega člena. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
(4) Izvajalec usposabljanja posreduje seznam kandidatov, ki jim je bilo izdano potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za ocenjevanje nastanitvenih obratov, ministrstvu, pristojnemu za gostinstvo.
(5) Ministrstvo, pristojno za gostinstvo, lahko ocenjevalca, za katerega ugotovi, da ne opravlja svojih nalog v skladu z zakonom in tem pravilnikom, s sklepom izbriše s seznama ocenjevalcev iz prvega odstavka tega člena. Zoper ta sklep ni dovoljena pritožba.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Izvajalci dejavnosti morajo kategorijo nastanitvenega obrata uskladiti z določbami tega pravilnika do 31. decembra 2009.
11. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za gostinstvo, določi simbole za označevanje kategorije in obliko označevalnih tabel za posamezne vrste kategoriziranih nastanitvenih obratov iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Ministrstvo, pristojno za gostinstvo, določi program strokovne usposobljenosti za ocenjevanje nastanitvenih obratov iz prvega odstavka 9. člena tega pravilnika v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin (Uradni list RS, št. 29/97, 51/98, 46/05, 92/06 in 109/07), uporablja pa se do 31. decembra 2008.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 016-232/2002
Ljubljana, dne 6. junija 2008
EVA 2008-2111-0003
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost