Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1998 z dne 21. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1998 z dne 21. 8. 1998

Kazalo

2746. Odlok o spremembi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene leta 1998, ki se nanaša na programsko zasnovo za ureditveni načrt poslovno-stanovanjskega kompleksa v Gotni vasi, stran 4432.

Na podlagi prvega odstavka 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96, 23/96 in 68/96) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na izredni seji dne 30. 7. 1998, po obravnavi osnutka odloka o spremembi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Novo mesto sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene leta 1998, ki se nanaša na programsko zasnovo za ureditveni načrt poslovno-stanovanjskega kompleksa v Gotni vasi
1. člen
(uvodna določba)
Ta odlok ureja spremembe osnovnega odloka, ki je bil sprejet na seji Občinskega sveta mestne občine Novo mesto dne 9. 7. 1998.
2. člen
V 2. členu osnovnega odloka se v poglavju 1. Opredelitev območja urejanja v prvem odstavku črtati parcelni številki »417/1 in 380/4-del«.
Na koncu istega odstavka se številka »1,86« nadomesti s številko »1.82«.
Drugi odstavek istega člena se nadomesti z novim, ki glasi:
»Meja območja poteka po severnih, vzhodnih in južnih mejah parcele 417/2, jugozahodni meji parcele 417/4, na skrajni zahodni lomni točki parcele 417/4 zavije proti severu in se nadaljuje po zahodnih mejah parcel 417/3 in 417/2, kjer se tudi zaključi«.
3. člen
Poglavje 2. Usmeritve za namensko rabo površin in organizacija dejavnosti v 2. členu osnovnega odloka se nadomesti z novim tekstom, ki glasi:
»Celotno območje je 18.200 m2, od tega so:
obstoječi objekt:                    1.700 m2
predvideni objekt:                   5.600 m2
druge ureditve:                    10.900 m2,
od tega:
– utrjene površine                   6.000 m2
– ureditev zelenic                   1.000 m2
– obstoječe nepozidane površine            3.900 m2«.
4. člen
Na koncu 3. člena osnovnega odloka se doda poglavje:
»Grafični prikaz:
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-100/98-12
Novo mesto, dne 30. julija 1998.
Podpredsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Marjan Somrak l. r.