Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1998 z dne 21. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1998 z dne 21. 8. 1998, Kazalo


MINISTRSTVA

2735. Odredba o cenah in normativih za določanje cen projektne dokumentacije za popotresno obnovo objektov
2736. Odredba o cenah in normativih za določanje cen gradbenih del za popotresno obnovo objektov
2737. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o izvozu, uvozu in tranzitu odpadkov
2738. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Mednarodne ustanove – fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam min v Bosni in Hercegovini

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2764. Poročilo o gibanju plač za junij 1998
2765. Dodatek k pravilom igre Hitra srečka

OBČINE

Beltinci

2739. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planov Občine Beltinci
2740. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini Beltinci
2741. Odlok o ureditvenem načrtu za naselje Zgornje Gorje
2742. Odlok o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled
2743. Pravilnik o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled

Litija

2744. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Hotič

Novo mesto

2745. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto,
2746. Odlok o spremembi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene leta 1998, ki se nanaša na programsko zasnovo za ureditveni načrt poslovno-stanovanjskega kompleksa v Gotni vasi
2747. Odlok o ureditvenem načrtu za poslovno- stanovanjsko cono Gotna vas
2748. Odlok o spremembi odloka o ureditvenem načrtu za poslovno-stanovanjsko cono Gotna vas
2749. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene 1998, (programska zasnova za lokacijski načrt kolektorja in sušilnice blata TZ Krka – Graben)
2750. Program priprave lokacijskega načrta za kolektor in sušilnico blata TZ Krka – Graben

Osilnica

2751. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda

Postojna

2752. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 1998
2753. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območji S5 in P3 v Postojni (novelacija)
2754. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prestranek
2755. Odlok o določitvi imena ulic na območju mesta Postojna
2756. Sklep o določitvi števila članov sveta KS in volilnih enot v krajevnih skupnostih Občine Postojna
2757. Pravilnik o finančnih intervencijah za kmetijstvo v Občini Postojna

Radeče

2758. Odlok o dopolnitvi odloka o preoblikovanju Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. Titova ul. 107, Radeče
2759. Odlok o dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Radeče

Ravne-Prevalje

2760. Odlok o organiziranju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev
2761. Pravilnik o odstranjevanju zapuščenih vozil

Slovenj Gradec

2762. Sporazum o delitvi premoženjske bilance na dan 31. 12. 1994

Škofja Loka

2763. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi medobčinskega sklada za razvoj obrti in podjetništva Škofja Loka

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

34. Uredba o ratifikaciji Četrte spremembe Statuta Mednarodnega denarnega sklada – Dodatka M

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij
2. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o pospeševanju in medsebojni zaščiti naložb med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Nizozemske
3. Obvestilo o prenehanju veljavnosti v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Alžirijo Sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Ljudsko demokratično republiko Alžirijo o ukinitvi vizumov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti