Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1998 z dne 21. 8. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1998 z dne 21. 8. 1998

Kazalo

2748. Odlok o spremembi odloka o ureditvenem načrtu za poslovno-stanovanjsko cono Gotna vas, stran 4493.

Na podlagi prvega odstavka 36. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96, 23/96 in 68/96) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na izredni seji dne 30. 7. 1998, po obravnavi osnutka odloka o spremembi odloka o ureditvenem načrtu za poslovno-stanovanjsko cono Gotna vas sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o ureditvenem načrtu za poslovno-stanovanjsko cono Gotna vas
1. člen
Ta odlok ureja spremembe osnovnega odloka, ki je bil sprejet na seji Občinskega sveta mestne občine Novo mesto dne 9. 7. 1998.
2. člen
V 2. členu osnovnega odloka se črta drugi odstavek in nadomesti z besedilom, ki glasi:
»Meja območja poteka po severnih, vzhodnih in južnih mejah parcele 417/2, jugozahodni meji parcele 417/4, na skrajni zahodni lomni točki parcele 417/4 zavije proti severu in se nadaljuje po zahodnih mejah parcel 417/3 in 417/2, kjer se tudi zaključi«.
3. člen
V 3. členu osnovnega odloka se spremeni drugi odstavek, tako da se pravilno glasi:
»Z novimi ureditvami je predlagana pozidava in delitev površin po namembnostih:
– obstoječi objekti                   1.700 m2
– predvideni objekti                  5.600 m2
– druge ureditve                   10.900 m2.«
4. člen
V 9. členu osnovnega odloka se črta zadnji odstavek.
Za 10. členom se doda novi 11. člen, ki glasi:
»Omejevanje kompleksa
Omejevanje parcele je dovoljeno z žično ograjo obojestransko zasajeno z živo mejo višine 2 m (znotraj kompleksa).«
V 27. členu osnovnega odloka se beseda »poskrbeti« nadomesti z besedo »zagotoviti«.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-101/98-12
Novo mesto, dne 30. julija 1998.
Podpredsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Marjan Somrak l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina