Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2006 z dne 10. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2006 z dne 10. 2. 2006

Kazalo

497. Uredba o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev, stran 1229.

Na podlagi 31. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev
1. člen
Za namene zbiranja, evidentiranja, obdelovanja, analiziranja, posredovanja in izkazovanja statističnih podatkov, pomembnih za izdelavo nacionalnih in regionalnih računov za lastne namene, ta uredba dopolnjuje klasifikacijo institucionalnih sektorjev, kot jo določa Uredba Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti (UL L št. 310 z dne 30. 11. 1996, str. 1; s spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2223/1996/ES) tako, da določa standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev (v nadaljnjem besedilu: SKIS).
2. člen
Metodologija SKIS je določena v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Za namene iz prvega člena te uredbe se za vse enote Poslovnega registra Slovenije (v nadaljnjem besedilu: poslovni register) vodi šifra SKIS na najnižji ravni klasifikacije, ki jim jo ob vpisu v poslovni register dodeli Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: urad) lahko v primerih, ko ugotovi, da opravljena razvrstitev poslovnega subjekta v institucionalni sektor po SKIS ni bila pravilna ali ne ustreza dejanskemu stanju, od Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve zahteva, da ponovno opravi razvrstitev.
Podatki o razvrstitvi enot poslovnega registra po SKIS so javni in objavljeni na spletnem portalu Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
4. člen
Kot posvetovalno telo urada deluje Komisija za reševanje spornih primerov razvrščanja enot poslovnega registra po SKIS (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Komisijo sestavljajo po dva predstavnika: Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Ministrstva za finance Republike Slovenije, Banke Slovenije in urada. Člane komisije imenuje generalni direktor urada na predlog institucij, ki jih predstavljajo.
Za namen dela komisije se poleg podatkov poslovnega registra in drugih registrov in evidenc državnih organov uporabljajo vsi podatki, pridobljeni iz raziskav, ki se izvajajo na podlagi programa statističnih raziskovanj. Poleg teh podatkov so enote poslovnega registra dolžne, na zahtevo urada, pošiljati še dodatne podatke, ki kažejo za sektorizacijo relevantne karakteristike, opredeljene v Prilogi.
Komisija s poslovnikom natančneje določi svojo organizacijo, naloge in način dela.
5. člen
Za izvajanje te uredbe in za strokovno razlago metodologije SKIS je pristojen urad.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št. 56/98).
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 96000-1/2006/6
Ljubljana, dne 2. februarja 2006
EVA 2005-1522-0003
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik