Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2005 z dne 23. 12. 2005

Kazalo

5170. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava, stran 13247.

Na podlagi 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02 in 87/02) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdaja
M E T O D O L O Š K O N A V O D I L O
za predložitev letnih poročil nepridobitnih organizacij – pravnih oseb zasebnega prava
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1.
To navodilo določa sestavne dele letnih poročil, ki jih morajo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES), v skladu z 51. členom Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02), z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in z letnimi programi statističnih raziskovanj, predložiti nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava (v nadaljevanju nepridobitne organizacije), ter rok in način predložitve letnih poročil.
2.
Nepridobitne organizacije predložijo letna poročila pristojni izpostavi AJPES, na območju katere imajo sedež poslovanja (Priloga 1).
II. SESTAVNI DELI LETNIH POROČIL
3.
(1) Nepridobitne organizacije vodijo poslovne knjige in sestavljajo letna poročila v skladu z Zakonom o računovodstvu in s Slovenskim računovodskim standardom 36 – Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah – pravnih osebah zasebnega prava (Uradni list RS, št. 107/01).
(2) Nepridobitne organizacije predložijo AJPES:
a) za zagotovitev javnosti podatkov:
– letno poročilo, sestavljeno iz bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila (21. člen Zakona o računovodstvu),
b) za državno statistiko:
– podatke iz bilance stanja (Priloga 2) in iz izkaza prihodkov in odhodkov (Priloga 3) na poenotenih obrazcih.
(3) Nepridobitne organizacije lahko AJPES ob predložitvi podatkov iz bilance stanja in iz izkaza prihodkov in odhodkov na poenotenih obrazcih s posebno izjavo (Priloga 4) potrdijo, da so ti podatki enaki oziroma temeljijo na bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov, sestavljenih za namen zagotovitve javnosti podatkov v skladu z Zakonom o računovodstvu in s Slovenskim računovodskim standardom 36. S predložitvijo podatkov iz bilance stanja in iz izkaza prihodkov in odhodkov na poenotenih obrazcih, pojasnil k izkazom, poslovnega poročila in posebne izjave izpolnijo obveznost predložitve letnih poročil po 51. členu Zakona o računovodstvu.
III. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE LETNIH
POROČIL
4.
Nepridobitne organizacije v skladu z 51. členom Zakona o računovodstvu letna poročila za namen zagotovitve javnosti podatkov in za državno statistiko predložijo AJPES do zadnjega dne v mesecu februarju tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
5.
Nepridobitne organizacije lahko AJPES predložijo letna poročila v elektronski obliki ali na papirju.
6.
(1) Nepridobitne organizacije AJPES predložijo letno poročilo v elektronski obliki:
– z neposrednim vnosom podatkov prek spletnega portala AJPES: http://www.ajpes.si/
ali
– v obliki XML datoteke, pripravljene iz Excelove preglednice, na disketi ali z uvozom XML datoteke prek spletnega portala AJPES.
Spletna aplikacija in Excelova preglednica za nepridobitne organizacije sta dosegljivi na spletnem portalu AJPES: http://www.ajpes.si/ po izbiri naslova »Predložitev podatkov«, »Letna poročila« in rubrike »Program za vnos«.
(2) Nepridobitne organizacije predložijo podatke z neposrednim vnosom prek spletnega portala AJPES tako, da v okno »Moja stran« vnesejo uporabniško ime in geslo. Če uporabniškega imena in gesla še nimajo, ju pridobijo na način, opisan v navodilih, ki so na voljo po izbiri aktivne povezave »Nov uporabnik« na »Moji strani«. Po prijavi na spletni portal AJPES izberejo zavihek »LP«, vrsto poslovnega subjekta nepridobitna organizacija in začnejo z vnosom podatkov. Nepridobitne organizacije podatke po končanem neposrednem vnosu prek spletnega portala AJPES potrdijo:
– z obvestilom za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga potrdi vodja nepridobitne organizacije. Obvestilo za AJPES predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico
ali
– z elektronskim podpisom, če je vodja nepridobitne organizacije imetnik kvalificiranega digitalnega potrdila. V tem primeru mora nepridobitna organizacija predhodno predložiti AJPES izpolnjeno in podpisano obvestilo o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poročil (Priloga 5).
(3) Nepridobitne organizacije vnašajo podatke v Excelovo preglednico. Za uporabo vseh funkcionalnosti preglednice je treba izbrati raven varnosti »srednja«, ki omogoča uporabo makro ukazov. Po končanem vnosu podatkov nepridobitne organizacije izdelajo datoteko za prenos na AJPES z izbiro gumba »Shrani v XML datoteko«. Nepridobitne organizacije lahko XML datoteko predložijo:
– na disketi, skupaj z izpisi podatkov iz Excelove preglednice, ki jih je podpisal vodja nepridobitne organizacije, in jih predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico
ali
– z uvozom prek spletnega portala AJPES po predhodni prijavi na spletni portal. Način prijave in potrditev predloženih podatkov sta opisana v prejšnjem odstavku te točke.
(4) Podrobnejša navodila v zvezi s predlaganjem letnih poročil v elektronski obliki in v zvezi z elektronskim podpisovanjem AJPES objavi na spletnem portalu.
7.
Nepridobitne organizacije letna poročila na papirju predložijo pristojnim izpostavam AJPES osebno ali po pošti s povratnico. Obrazca »Podatki iz bilance stanja na dan ……. leta« in »Podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. ...…« ter posebna izjava so na voljo v knjigarnah in papirnicah.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8.
Zoper nepridobitno organizacijo, ki ne predloži letnega poročila do zadnjega dne v mesecu februarju tekočega leta za preteklo koledarsko leto, AJPES uvede postopek o prekršku na podlagi 50. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 55/05 – prečiščeno besedilo).
9.
Z uveljavitvijo tega navodila preneha veljati Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil pravnih oseb zasebnega prava (Uradni list RS, št. 137/04).
10.
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za predložitev letnih poročil za koledarsko leto 2005.
Št. 112-8/2005
Ljubljana, dne 21. decembra 2005
Predsednica
Sveta AJPES
Andreja Kert l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti