Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2005 z dne 25. 10. 2005

Kazalo

4186. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, nagradah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 9922.

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04 in 16/05) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 10. 10. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, nagradah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V Pravilniku o plačah, nagradah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 38/99, 6/00, 88/01,19/03 in 16/05) se 9. člen spremeni tako, tako da se glasi:
»Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nadomestila za opravljanje funkcije na osnovi sprejetega letnega programa dela nadzornega odbora, in sicer:
+----------------+---------------------------+------------------------------+
|Dejavnost    |Vrsta nadzora       | Vrednost nadzora v % županove|
|nadzornega   |              |    plače za profesionalno|
|odbora     |              |   opravljanje funkcije brez|
|        |              |    dodatka za delovno dobo|
|        |              |            (bruto)|
+----------------+---------------------------+------------------------------+
|izvajanje    |zelo zahtevni nadzor    |               5|
|nadzora     |              |               |
+----------------+---------------------------+------------------------------+
|izvajanje    |zahtevni nadzor      |               4|
|nadzora     |              |               |
+----------------+---------------------------+------------------------------+
|izvajanje    |manj zahtevni nadzor    |               |
|nadzora     |              |               3|
+----------------+---------------------------+------------------------------+
|druge potrebne |proučitev predpisov in   |               |
|dejavnosti za  |strokovne literature, ki  |               |
|izvajanje    |se nanašajo na izvajanje  |               |
|nadzora     |nadzora          |             0,75|
+----------------+---------------------------+------------------------------+
|druge potrebne |prisotnost na sejah    |               |
|dejavnosti za  |nadzornega odbora     |               |
|izvajanje    |              |             0,75|
|nadzora     |              |               |
+----------------+---------------------------+------------------------------+
|druge potrebne |prisotnost na seji     |               |
|dejavnosti za  |občinskega sveta ali    |               |
|izvajanje    |delovnega telesa      |               |
|nadzora     |občinskega sveta      |             0,40|
+----------------+---------------------------+------------------------------+
|druge potrebne |administrativno delo    |               |
|dejavnosti za  |              |               |
|izvajanje    |              |               1|
|nadzora     |              |               |
+----------------+---------------------------+------------------------------+
Nadomestilo in sejnine za opravljanje funkcije se predsedniku in članom nadzornega odbora izplačajo po obravnavi dokončnega poročila o posameznem nadzoru na seji občinskega sveta.
Predsednik nadzornega odbora za namen izplačil po opravljenih nadzorih komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja predloži poročilo o opravljenih vrstah nadzora in sejninah predsednika in članov nadzornega odbora.
Predsedniku in članom nadzornega odbora se opravljanje nadzora ter druga plačila izplačujejo na podlagi odločbe.
Seje občinskega sveta ali delovnega telesa občinskega sveta se sme udeležiti samo en predstavnik nadzornega odbora, ki ima pravico do sejnine.
Nadomestilo za opravljanje administrativnega dela za nadzorni odbor pripada članu nadzornega odbora, ki ga določi nadzorni odbor s sklepom.
Nadomestilo in sejnine za opravljanje funkcije predsednika in člana nadzornega odbora ne smejo presegati 15% letne plače župana.
Nadzorni odbor ima v skladu s sprejetim letnim programom dela pravico do strokovnega izobraževanja, povračila potnih stroškov, nabave strokovne literature ter plačila izvedencev.«
2. člen
13. člen se spremeni in se glasi:
»Občinski funkcionarji, predsednik in člani nadzornega odbora, člani komisij ter člani delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine imajo pravico do povračila potnih stroškov v zvezi s službenim potovanjem (dnevnice, prevoz na službenem potovanju, prenočevanje na službenem potovanju) in do strokovnega izobraževanja v zvezi z opravljanjem funkcije.
Povračila potnih stroškov v zvezi s službenim potovanjem doma in v tujini se izplačujejo do višine, določene z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo in predstavljajo neto zneske povračil.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 117007-00002/2003
Žalec, dne 10. oktobra 2005
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek., l.r.