Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2003 z dne 17. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2003 z dne 17. 3. 2003

Kazalo

1102. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Sevnica, stran 3489.

Na podlagi 40. in 41. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in na podlagi 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 3. seji dne 26. 2. 2003 sprejel
O D L O K
o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Sevnica
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Sevnica predpisuje naslednje vsebinske določbe tega odloka, in sicer:
1. opredelitev lokalnega turističnega vodnika,
2. strokovna usposobljenost lokalnega turističnega vodnika,
3. register lokalnih turističnih vodnikov,
4. programe turističnega vodenja,
5. izvajanje, naročilo in evidenca turističnih vodenj,
6. nadzor,
7. prehodne in končne določbe.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
1. Opredelitev turističnega vodnika
2. člen
Po tem odloku je lokalni turistični vodnik fizična oseba, ki domačim in tujim obiskovalcem Občine Sevnica razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne lepote, kulturno-zgodovinske spomenike, zgodovino, umetniška dela, etnografske in druge znamenitosti in te storitve zaračunava po sprejetem ceniku. Pogoj je, da:
– ima opravljeno posebno strokovno usposobljenost po tem odloku,
– je v skladu s tem odlokom vpisana v register vodnikov pri Občini Sevnica.
2. Strokovna usposobljenost lokalnega turističnega vodnika
3. člen
Ob vpisu v register lokalnih turističnih vodnikov za opravljanje nalog lokalnega turističnega vodnika mora kandidat izkazati:
– da ima najmanj V. stopnjo izobrazbe in znanje enega tujega jezika za stopnjo srednje strokovne izobrazbe,
– da ima posebno strokovno usposobljenost, ki jo je pridobil na ustreznem tečaju, ki ga je izvajala s strani občine pooblaščena organizacija, kar dokazuje s potrdilom o uspešno opravljenem strokovnem izpitu.
4. člen
Tečaje strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnih turističnih vodnikov organizira izvajalec, ki ga izbere Občina Sevnica na podlagi razpisa.
Tečaj strokovnega usposabljanja se deli na teoretični in praktični del.
Udeleženci morajo za pridobitev potrdila o opravljenem tečaju opraviti preverjanje strokovne usposobljenosti za opravljanje nalog lokalnega turističnega vodnika pred izpitno komisijo, kjer so poleg izvajalčevih strokovnjakov tudi trije člani, ki jih posebej v ta namen imenuje župan Občine Sevnica za svoje območje.
5. člen
Predmetnik tečaja za lokalne turistične vodnike po regiji je najmanj naslednji:
1. Vodstvo turističnih potovanj
a) vrste in načini vodenja,
b) tehnika vodenja,
c) postopek v problematičnih situacijah,
d) časovni in prostorski načrt vodenja.
 
2. Dopolnilne zvrsti vodenja
a) psihologija za turistične vodnike,
b) retorika,
c) bonton in kodeks vodnikov,
d) osnove poslovanja v turizmu,
e) turistična zakonodaja,
f) vaje v nastopanju – predstavitev seminarskih nalog.
 
3. Strokovni predmeti – spoznavanje regije
a) zgodovina,
b) geografija,
c) etnologija,
d) turistična podoba regije,
e) orientacijsko spoznavanje regije.
 
4. Praktično vodenje in preizkus znanja
a) vodenja izbranega dela regije v slovenskem in/ali tujem jeziku, za katerega želi pridobiti potrdilo – simulacija turistične skupine,
b) ogled in vodenje določenih objektov,
c) pisni preizkus – odgovori na vprašanja,
d) seminarska naloga o dogovorjeni temi.
6. člen
Ko izpitna komisija ugotovi, da ima kandidat za lokalnega turističnega vodnika potrebno znanje, mu izda potrdilo o strokovni usposobljenosti, s čemer pridobi naziv »lokalnega turističnega vodnika«.
Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja za lokalnega turističnega vodnika, se lahko ponovno prijavi na preizkus znanja po 30 dneh od neuspelega preizkusa.
3. Vpis v register lokalnih turističnih vodnikov
7. člen
Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo o strokovni usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika, se morajo pred pričetkom opravljanja dejavnosti vpisati v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi Občina Sevnica, kjer dobijo izkaznico z veljavnostjo treh let.
Izkaznica je pravokotne oblike v velikosti 5,5 cm x 8,5 cm z natisnjenim grbom občine, ki vsebuje priimek in ime ter naziv lokalni turistični vodnik, zaporedno evidenčno številko iz registra, datumom izdaje in rokom veljavnosti.
Za kvalitetno opravljena vodenja se smatra, če v roku 15 dni po opravljenem vodenju ni prispela na občino nobena pisna pritožba s strani obiskovalcev/uporabnikov vodenja.
Če na občino prispe pripomba oziroma pritožba se o tem obvesti lokalnega turističnega vodnika, ki je vodenje opravljal in se mu da možnost, da v roku 8 dni odgovori na pritožbo.
Lokalni turistični vodnik pri organu, ki vodi register lokalnih turističnih vodnikov, dvigne novo izkaznico, če v treh letih opravi najmanj deset turističnih vodenj.
8. člen
Dejavnost vodenja lahko opravljajo samo tisti vodniki, ki imajo veljavno izkaznico. Pri vodenju morajo obvezno nositi veljavno izkaznico v priponki.
9. člen
Register za lokalne turistične vodnike vsebuje naslednje podatke:
1. zaporedno evidenčno številko pred posameznim vpisom,
2. datum vpisa,
3. ime, priimek,
4. prebivališče in številko telefona,
5. dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
Dejavnost turističnega vodnika lahko v Občini Sevnica opravlja tudi oseba, ki je vpisana v register turističnih vodnikov pri Gospodarski zbornici Slovenije oziroma ima o tem ustrezno izkaznico, kolikor turistična agencija oziroma organizirana skupina ne naroči lokalnega turističnega vodnika. Licenco za opravljanje turističnega vodenja bodo pridobili tudi tisti, ki so opravili preizkus znanja v okviru tečaja, ki ga je organizirala Ljudska univerza v Krškem.
4. Programi turističnega vodenja
10. člen
S tem odlokom Občina Sevnica opredeljuje naslednje programe turističnega vodenja:
– program vodenja po posameznih turistično zanimivih krajih v Občini Sevnica,
– program vodenja po kulturno-zgodovinskih in etnoloških znamenitostih Posavja,
– program vodenja po vinsko turističnih cestah Posavja,
– program vodenja z avtobusno vožnjo preko Posavja s predstavitvijo vseh lokalnih znamenitosti, gostinskega, športnega, podjetniškega in kulturno-zgodovinskega potenciala,
– program vodenja šolskih skupin po krajih: Sevnica, Brežice, Kostanjevica, Krško,
– program vodenja v zvezi z gostinsko-nastanitvenimi in turistično-kmetijskimi objekti v Posavju,
– kombinirani programi po želji naročnika.
5. Izvajanje, naročilo in evidenca turističnih vodenj
11. člen
Lokalna turistična vodenja se izvajajo v okviru rednih in naročenih vodenj. Naročila za vodenje sprejemajo:
a) turistično-informacijski centri in turistično-informacijske pisarne,
b) turistična in druga društva ter druge organizacije, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo,
c) lokalni turistični vodniki sami neposredno. V roku treh dni morajo o naročenih in opravljenih vodenjih obvestiti pristojni organ.
12. člen
Pristojni organ na podlagi prijav lokalnega turističnega vodnika vodi evidenco o opravljenih turističnih vodenjih ter o tem pošlje letno poročilo do 15. januarja za preteklo leto Občini Sevnica in Gospodarski zbornici Slovenije.
Evidenca mora poleg osnovnih podatkov iz 9. člena tega odloka vsebovati tudi:
– kdo je naročil vodenje,
– koliko obiskovalcev je bilo vodeno v posameznem vodenju,
– kraj oziroma država, od koder so obiskovalci,
– utemeljene pripombe, ki se vpišejo naknadno v roku 15 dni po opravljenem vodenju.
6. Nadzor
13. člen
Lokalni turistični vodniki opravljajo vodenje v svojem imenu in za svoj račun ter so iz konkretnih vodenj plačniki davkov na dohodke.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem dela lokalnih turističnih vodnikov opravljajo občinski in drugi pristojni organi nadzora.
7. Prehodni in končni določbi
15. člen
Spremembe in dopolnitve tega odloka se sprejemajo po enakem postopku kot osnovni odlok.
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 33301-0003/2003
Sevnica, dne 26. februarja 2003.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.