Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2003 z dne 19. 12. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2003 z dne 19. 12. 2003

Kazalo

5464. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto, stran 17448.

Na podlagi 5. točke 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) v povezavi s 56., 58. do 63. členom Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št 18/84, 32/85,33/89 in Uradni list RS, št. 24/92, 29/95, 44/97), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02), 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 39/90, 39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97 in 87/97) in na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na svoji 8. seji dne 27. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Mestni občini Novo mesto
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 70/99 in 21/01 – v nadaljevanju: odlok) se v 2. členu odloka za točko 3. Območja doda nov odstavek, ki se glasi:
“Vsa stavbna zemljišča, namenjena poslovni dejavnosti, gostinstvu, trgovini, finančnemu posredništvu in osebnim storitvam, ki ležijo neposredno ob državnih cestah in ne spadajo v 1. ali 2. območje odmere nadomestila.”
2. člen
V 7. členu odloka se v točki 1.a faktor 1.15 nadomesti s faktorjem 1.2.
3. člen
V 7. členu odloka se druga točka spremeni tako, da se glasi:
“Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
Za določitev površine za odmero nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče se upošteva površina nezazidanega stavbnega zemljišča iz prejšnjega odstavka ter površina nezazidanih stavbnih zemljišč iz naslednjega odstavka, ki se pri zemljiščih, namenjenih za stanovanjsko pozidavo, pomnoži s seštevkom točk iz 8. člena, navedenih v tabelah 1 in 2, pri nezazidanih stavbnih zemljiščih, namenjenih za pozidavo s poslovnimi objekti, pa samo s točkami iz tabele 2.
Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče”.
4. člen
V 7. členu se na koncu doda točka 3, ki se glasi:
“Za zazidana stavbna zemljišča po tem členu se z dnem, ko začne veljati ta odlok, štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture, in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnoženo s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče”.
5. člen
V zadnjem odstavku 9. člena odloka se “znižanje nadomestila za 20%” nadomesti z besedilom:”znižanje nadomestila za 50%.”
6. člen
10. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
“Pri posameznih dejavnostih se pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča upoštevajo ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih, ki so posledica izjemno ugodne lokacije stavbnega zemljišča.
Posebno pridobitno območje se nahaja v območju mesta Novega mesta in zajema objekte ob naslednjih ulicah: Seidlova cesta od št. 1 do 5, Kočevarjeva ulica, Ljubljanska cesta od štev: 22 do 31, Klemenčičeva ulica, Podbevškova ulica, Savinškova ulica, Topliška cesta od 1 do 2, Šentjernejska cesta 9 in Belokranjska cesta od št. 1 do 5.”
Vrsta dejavnosti                      Število točk
1. zunanja trgovina, bančništvo, menjalnica,
zastavljalnica, zavarovalništvo in poslovne storitve        300
2. gostinske storitve, turistično posvetovanje
in trgovina                             200
3. obrtno pridobitne storitve in popravila,
osebne storitve
in saloni za osebno nego                      100
7. člen
V 11. členu odloka se dodata tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Občinski svet mestne občine Novo mesto lahko določi večje vrednosti točke tudi za določena nezazidana stavbna zemljišča, na katerih je v skladu s prostorsko izvedbenimi akti občine možno graditi objekte.”
“Za nezasedene prostore v območju mestnega jedra, ki je določeno s z Odlokom o prostorsko-ureditvenih pogojih za območje mestnega jedra Mestne občine Novo mesto (SDL, št. 12/91), se višje vrednosti točke za posamezne predele mestnega jedra določijo s sklepom o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga sprejme občinski svet”.
8. člen
V 13. členu odloka se drugi odstavek nadomesti z naslednjo vsebino:
“V primeru, da občinski svet Mestne občine Novo mesto do 31. 12. tekočega leta ne sprejme sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila na območju Mestne občine Novo mesto, se vrednost iz preteklega leta revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Državnega urada za statistiko Republike Slovenije”.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-13/1999
Novo mesto, dne 27. novembra 2003.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.